Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
06.00 X3M Nonstop
06.30 X3M Mor­gon med Fan­ny, Mär­ta och Oliver
Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver!
06.30 X3M Mor­gon med Fan­ny, Mär­ta och Oliver
ti: Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver!
06.30 X3M Mor­gon Fan­ny, Mär­ta och Oliver
Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver!
06.30 X3M Mor­gon med Fan­ny, Mär­ta och Oliver
Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver!
08.00 NDR In­fo auf Deutsch.
08.00 X3M Dag Remix
9
09.00 RNE en español.
10.00 BBC in English.
10.00 X3M Dag med Hannes
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ti: Mellan kl.
10.00 Podd: Fatta grejen
Axel Brink,..
11.00 X3M Lördag
Fanny och Seesar är ditt sällskap på lördagarna. De de­lar med sig av si­na sju­ka fun­de­rin­gar och livs­his­to­rier. Var­je lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon Remix
12
12.00 Su­pernova(?)(?)
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till studion!
ke: Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­delandet med
to:
pe:
13.00 DR på dansk.
13.30 NRK på norsk.
14.00 RFI en francais.
14.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka meddelanden,
14.00 X3M Eftermiddag&
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka meddelanden,
14.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka meddelanden,
14.00 X3M Eftermiddag
Fab­bo Mat­ti och Lil­li är ditt fa­vo­rit­sälls­kap idag ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311.
15
15.00 BBC in English.
16.00 Önska
Joel spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gratis.
16.00 X3M Ef­ter­middag Remix
16.30 X3M:s bästa
ti: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ke: Du hör da­gens podd, de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
17.00 X3M Förfest
Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta musiken!
18
18.00 ERR eesti keeles.
18.30 BBC in English.
20.00 RNE en español.
20.00 X3M Förfest repris
Repris.
20.00 Su­pernova Remix
21
21.00 RFI en francais.
21.00 Yle Spor­tens NHL-podd
21.00 Han­nes intervjuar
Kän­da fin­landss­vens­kar stäl­ler frågor till va­rand­ra i Han­nes Björq­vists in­tervjuserie.
21.00 Snålman­nen och spargrisen
Joni och Elias sparar för att bli ekonomiskt oberoende.
21.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar. Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
22.00 Yle Vega
22.00 Yle Vega
22.05 BBC in English.
23.00 X3M Nonstop
23.00 X3M Metall
med Kjell Simosas
0
00.00 Nattklassiskt
3