Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
9
09.00 4D: Apua, puo­li­soni kuorsaa!
10.00 Mas­sii­viset muutot
ke: Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta Trish ja Co­lin ovat os­ta­neet van­han junavaunun,..
pe: Rayn ja Nic­kyn kar­ja­ti­lal­ta puut­tuu päärakennus...
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Mar­ko Asell myy pai­ni­pal­kin­to­jaan, mut­ta mi­hin hintaan!..
10.30 Mas­sii­viset muutot
10.30 Aust­ra­lian rajalla
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Uu­si elä­mä etelässä
Em­ma ja John omis­ta­vat ma­joi­tu­sy­ri­tyk­sen ja tar­joa­vat myös ruoan­lait­tokursseja...
su: Cor­ri­na ja Rob pe­rus­ta­vat pas­ta­ra­vin­to­lan Cos­ta del So­lil­le kek­se­liääl­lä konseptilla... Step­he­nin ma­ja­ta­lo Rans­kas­sa on täyn­nä työ­ka­lu­ja ja romua...
11.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12
12.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
12.00 Aust­ra­lian rajalla
12.30 Aust­ra­lian rajalla
13.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (22')
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: . Ma­to Val­to­nen myy Mulk­vist-tossut,..
to: . Mar­ko Asell myy pai­ni­pal­kin­to­jaan, mut­ta mi­hin hintaan!..
13.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
Lei­jo­nat saa­vat tu­tus­tua lap­si­per­hei­den ja to­del­lis­ten kis­sa­nys­tä­vien unel­ma­tuotteisiin...
su: Kyl­mä­hoi­dot ovat kuu­min­ta hot­tia, ja yrit­tä­jät tah­to­vat hyö­tyä sii­tä ammeella,.. Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään ruo­ka­jä­tet­tä hyö­dyn­tä­vä vä­lipalafirma,
13.30 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (22')
14.00 4D: Syön 3000 ka­lo­ria minuutissa
14.00 Uu­si elä­mä etelässä
14.30 Uu­si elä­mä etelässä
15
15.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
ke: Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta Trish ja Co­lin ovat os­ta­neet van­han junavaunun,..
15.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
Ja­ken et­si­mäl­lä puu­mal­la on pen­tu­ja, You­re­nin vel­jek­set har­ven­ta­vat va­si­koi­ta vaa­ni­via kojootteja,..
su: Se­pän­töis­tä sai­ras­lo­mal­le jou­tu­nut Ja­son läh­tee vil­li­si­ka­metsälle,.. Haw­kit kor­jaa­vat myrs­kyn ai­heut­ta­mia tu­ho­ja, Kidd ja Wyatt las­ke­vat kos­kia mö­kik­si muu­tet­ta­val­la lotjalla,..
15.30 Mas­sii­viset muutot
Rayn ja Nic­kyn kar­ja­ti­lal­ta puut­tuu päärakennus...
16.00 Suo­rinta reittiä
Oh­jel­man juon­taa Heik­ki Paa­so­nen. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
16.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
16.30 4D: Olen kuu­mem­pi kuin lapseni
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Lei­jo­nat saa­vat tu­tus­tua lap­si­per­hei­den ja to­del­lis­ten kis­sa­nys­tä­vien unel­ma­tuotteisiin...
ke: Kyl­mä­hoi­dot ovat kuu­min­ta hot­tia, ja yrit­tä­jät tah­to­vat hyö­tyä sii­tä ammeella,..
to: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään ruo­ka­jä­tet­tä hyö­dyn­tä­vä vä­lipalafirma,
17.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
su: Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,
17.30 4D: Syön 3000 ka­lo­ria minuutissa
Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan Eng­lan­nin kil­pa­syö­jien arkeen...
18
18.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Ja­ken et­si­mäl­lä puu­mal­la on pen­tu­ja, You­re­nin vel­jek­set har­ven­ta­vat va­si­koi­ta vaa­ni­via kojootteja,..
ke: Se­pän­töis­tä sai­ras­lo­mal­le jou­tu­nut Ja­son läh­tee vil­li­si­ka­metsälle,..
to: Haw­kit kor­jaa­vat myrs­kyn ai­heut­ta­mia tuhoja,..
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Mi­ket Wol­fe ja Mef­ford ta­paa­vat Ro­sa­lin­din, jon­ka edes­men­neel­lä mie­hel­lä oli val­ta­va ko­koel­ma hy­vä­kun­toi­sia ja har­vi­nai­sia autoja...
su: Täs­sä jak­sos­sa näh­dään oh­jel­man haus­kim­pia löy­tö­jä ja eri­koi­sim­pia vie­rai­ta. Mi­ke tut­kii la­toa ja jou­tuu pa­ke­ne­maan suurta lintua, Da­ni ja Rob­bie läh­te­vät tut­ki­maan suur­ta au­to­ko­koel­maa. Rob­bie kiin­nos­tuu au­tos­ta, jon­ka avai­met ovat kateissa.
18.30 Farmi Suomi
Far­mi­lais­ten ar­ki pyö­rii se­kä eläin­ten et­tä pa­kol­lis­ten as­ka­rei­den ym­pä­ril­lä. Päi­vien ku­lues­sa far­min ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma al­kaa vaih­tua tun­tei­den ris­tiaallokoksi,
19.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Tä­nään tar­jol­la on to­del­li­sia löy­tö­jä ja myös hal­po­ja vää­rennöksiä...
19.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
to: Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,
19.55 Tulossa...
19.55 Tulossa...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Mi­ket Wol­fe ja Mef­ford ta­paa­vat Rosalindin,..
ke: Täs­sä jak­sos­sa näh­dään oh­jel­man haus­kim­pia löy­tö­jä ja eri­koi­sim­pia vieraita...
to: Da­ni ja Rob­bie läh­te­vät tut­ki­maan suur­ta au­to­ko­koel­maa. Rob­bie kiin­nos­tuu autosta,..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
20.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
Tul­li tark­kai­lee puh­dis­tu­sai­neek­si il­moi­te­tun rah­din kul­je­tus­ta syr­jäi­sel­le mök­kitontille...
20.00 Diili
Mi­kään ei ole en­ti­sel­lään kun Dii­li-kil­pai­li­jat saa­vat kä­teen­sä remp­pa­koh­teet. Vas­tuua­lueet jae­taan, mut­ta py­sy­tään­kö niis­sä? Joh­ta­mis­ta­vat ai­heut­ta­vat kit­kaa kil­pai­li­joi­den vä­lil­le kun vä­sy­mys ottaa vallan.
21
21.00 Tulossa...
21.00 Pa­ko - Jan­ne ”Nac­ci” Tran­bergin tarina
21.00 Farmi Suomi
Far­mi­lais­ten ar­ki pyö­rii se­kä eläin­ten et­tä pa­kol­lis­ten as­ka­rei­den ym­pä­ril­lä. Päi­vien ku­lues­sa far­min ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma al­kaa vaih­tua tun­tei­den ris­tiaallokoksi,
21.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man läh­tee tut­ki­maan aal­lon­har­jal­la ole­via tren­de­jä sii­nä pelossa,..
21.00 Erikoisjoukot
Ko­ke­laat tes­taa­vat pää­tök­sen­te­koa ko­vim­mas­sa mah­dol­li­ses­sa ti­lan­tees­sa: aseen käytössä...
21.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ter­ve­tu­loa mu­kaan Club Tof­fe­riin naut­ti­maan af­ter wor­kis­tä yh­des­sä ko­me­dia­le­gen­da Miit­ta Sorvalin,..
21.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.30 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man läh­tee tut­ki­maan aal­lon­har­jal­la ole­via tren­de­jä sii­nä pelossa,..
22.05 Erikoisjoukot
Tais­te­lu­har­joi­tuk­ses­sa ko­ke­laat jou­tu­vat käyt­tä­mään vä­ki­val­taa toi­siaan vastaan...
22.00 Erikoisjoukot
Julk­kis­ko­ke­lai­den kor­kean pai­kan kam­moa koe­tel­laan hy­lä­tyn kai­vok­sen rinteillä...
22.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
22.00 Mad­ventures Suomi
Mad­ven­tu­re­sin eep­pi­nen roadt­rip jat­kuu lä­pi ke­säi­sen Suomen...
22.00 Erikoisjoukot
Ko­ke­lai­den voi­mat ovat lo­pus­sa vä­hen­ne­tyn ra­vin­non se­kä le­von seu­rauk­se­na. Ras­kas täys­pak­kaus­mars­si päät­tyy suolle,..
22.30 Mad­ventures Suomi
Mad­ven­tu­re­sin eep­pi­nen roadt­rip jat­kuu lä­pi ke­säi­sen Suomen...
22.30 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Mik­ko Vais­maa, Fre­di Lilius,..
23.00 Tulossa...
23.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Pie­nen poh­jan­maa­lais­ky­län asuk­kai­den tur­val­li­suu­den­tun­ne järkkyi,..
23.05 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
23.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
23.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
0
00.05 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
00.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
00.00 Lahko
00.30 Mas­sii­viset muutot
00.30 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
01.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
01.00 Mas­sii­viset muutot
01.00 4D: Sek­si­käs somea varten
01.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00: Mer­rie saa haas­ta­van työn,..
01.30 Uu­si elä­mä etelässä
01.30 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
02.05 4D: Mi­nä ja si­vupersoonani
02.00 Uu­si elä­mä etelässä
02.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
02.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
3
03.05 Aust­ra­lian rajalla
03.00 Aust­ra­lian rajalla
03.00 Aust­ra­lian rajalla