Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
03.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ke: Ame­rik­ka­lais­per­heen maa­han tuo­ma ra­ha­mää­rä las­ke­taan tark­kaan. Brit­ti­mie­hen vii­su­mi­va­paus on vaarassa.
to: Lau­kut täyn­nä ruo­kaa saa­pu­vat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät maa­ta­lou­sa­sian­tun­ti­joi­ta. In­tia­lai­nen pap­pi jou­tuu tar­kem­paan syy­niin ru­koi­lu­keik­kansa vuoksi.
pe: Ka­na­da­lais­mie­hen maa­han­tu­lo on vaa­ras­sa nuo­ruu­den rö­tös­ten vuok­si. In­tia­lai­nen nai­nen puo­les­taan suun­nit­te­lee har­vi­nai­sen tyl­sää lomaa.
03.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Täs­sä jak­sos­sa Ar­man asuu mao­ri­so­tu­reis­ta koos­tu­van ja Uu­den-See­lan­nin pe­lä­tyim­män jen­gin, Mong­rel Mo­bin pää­kal­lo­luo­las­sa. Ar­man tu­tus­tuu sii­hen, mi­ten vä­ki­val­taa ihan­noi­vat mao­ri­so­tu­rit pe­rus­ti­vat jen­gien kaut­ta vii­mei­sen rin­ta­man­sa, jol­la puo­lus­ta­vat omaa van­haa kult­tuu­riaan. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
9
09.00 Remp­pa vai muutto Suomi
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Hen­ry Saa­ren seu­rue tuo Hir­vas­kan­kaal­le steam­punk-taidetta.
to: Lau­la­ja Esa Num­me­la kaup­paa yliar­vos­tet­tua Au­rinko-sarjaa.
pe: Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
la: Miss Suo­mi Vir­pi Miet­ti­nen tin­kaa taiteestaan...
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
10.00: Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Mo­net bri­tit muut­ta­vat ete­lään pa­rem­man elä­män toivossa...
ke: Su­kel­lu­so­pet­ta­jat Ed ja Jo saa­vat en­sim­mäi­set asiakkaansa...
to: Jo ja Ed et­si­vät hyl­kyä su­kel­lu­sy­ri­tyk­sen­sä asiak­kai­den käyttöön,..
pe: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
10.00 Jaksa paremmin
Pa­raui­ma­ri Anu Val­lin kuulee,..
10.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Hen­ry Saa­ren seu­rue tuo Hir­vas­kan­kaal­le steam­punk-taidetta...
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12.00: Ka­na­da­lai­sen työn­ku­va joh­taa tar­kem­paan syyniin...
12
12.00 Alas­kan jää­lentokenttä
12.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Hen­ry Saa­ren seu­rue tuo Hir­vas­kan­kaal­le steam­punk-taidetta.
ke: Lau­la­ja Esa Num­me­la kaup­paa yliar­vos­tet­tua Au­rinko-sarjaa.
to: Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
13.00 Remp­pa vai muutto Suomi
14.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
to: Koi­ra­noh­jaa­ja Sus­kil­la on tä­nään ai­het­ta ylpeyteen,..
pe: Re­hel­li­sen pos­tin jou­kos­sa on tä­nään­kin huumeita...
14.00 Team Ahma
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
14.00 Lei­jo­nan luola USA
15.00: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään yrit­tä­jä­kak­sik­ko, jo­ka yrit­tää he­rät­tää las­ten kiin­nos­tuk­sen tai­tei­ta kohtaan...
16.00: Tä­nään so­meil­miö Next­doo­rin pe­rus­ta­ja Ni­rav To­lia liit­tyy lei­jo­niin. Tar­jol­la on saippuakynä,..
15
15.00 Team Ahma
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
15.00 Lei­jo­nan luola USA
ke: Tä­nään suur­lii­ke­mies Pe­ter Jo­nes liit­tyy leijoniin...
to: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään yrit­tä­jäkaksikko,..
pe: Tä­nään so­meil­miö Next­doo­rin pe­rus­ta­ja Ni­rav To­lia liit­tyy leijoniin...
la: Täs­sä jak­sos­sa luo­laan saa­puu yrit­tä­jä­pariskunta,..
16.05 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
17.00: Rick pis­tää ra­haa li­koon ja os­taa en­nä­tys­hin­nal­la Mau­ri­ce Sen­da­kin tun­ne­tun las­ten­kir­jan kuvitusta.
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
ke: Jo ja Ed et­si­vät hyl­kyä su­kel­lu­sy­ri­tyk­sen­sä asiak­kai­den käyttöön,..
to: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
16.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
17.00: Stig pää­see pe­las­ta­maan tut­tua jä­teau­toa ojas­ta ei­kä nau­ti yh­tään teh­tä­vän tar­joa­mis­ta tuoksuista.
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Ro­man saa teh­tä­väk­seen kul­jet­taa pans­sa­ri­vau­nun ja kul­je­tu­sau­ton yh­distelmän,..
to: Carl jou­tuu nos­ta­maan kaa­tu­nut­ta pe­rä­vau­nua kes­kel­lä ra­jua Cia­ra-myrskyä...
17.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jelma. (41')
18.00: Bur­ge­ri­mies­ten Is­lan­nin seik­kai­lu jat­kuu. Ak­se­li ja Os­si mat­kaa­vat sy­väl­le maan uumeniin,
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
18.00: Carl jou­tuu nos­ta­maan kaa­tu­nut­ta pe­rä­vau­nua kes­kel­lä ra­jua Cia­ra-myrs­kyä. Li­säk­si Stig jou­tuu ojas­ta allikkoon,
18
18.00 Ennakkostudio
18.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
18.00 Amis­päiväkirjat
18.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
19.00: Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ma­ryn, jo­ka us­koo an­tii­kin ole­van hy­vä si­joi­tus­koh­de. Hän asuu Louisianassa,..
18.30 F-lii­ga LI­VE: No­kian KrP - Oilers
Kamp­pai­lu sa­li­ban­dyn Suo­men mes­ta­ruu­des­ta al­kaa syys­kuus­sa ja hui­pen­tuu ke­vään po­kaa­lin nos­toon! Kat­so kau­den jo­kai­nen mat­si suo­ra­na tai tal­len­tee­na! Ur­heiluohjelma.
18.30 Petolliset
Yön ai­ka­na yk­si kil­pai­li­jois­ta on mur­hat­tu. Hä­nen muis­tol­leen on jär­jes­tet­ty muis­to­ti­lai­suus, jon­ka ai­ka­na on mah­dol­li­suus löy­tää ho­peaharkkoja...
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Parviainen,..
19.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Stig myy 20 vuot­ta käyt­tä­mään­sä “Ois­pa kal­jaa -ki­ta­raa ja Wings-kenkiä.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luo­las­sa, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­nien eteen...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Mi­ke ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Ma­ryn, jo­ka us­koo an­tii­kin ole­van hy­vä si­joituskohde...
20.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Stig myy 20 vuot­ta käyt­tä­mään­sä “Ois­pa kal­jaa -ki­ta­raa ja Wings-kenkiä.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luo­las­sa, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­nien eteen...
21
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tuskartanossa.
21.00 Tulossa...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Tal­vi­myrs­ky mo­tit­taa syr­jäi­sen kylän,..
21.00 Panttilainaamo
Pant­ti­lai­naa­mon tuo­daan ri­kok­siin liit­ty­viä esineitä,..
21.00 Duud­so­nit tuli taloon
Kau­si 5. Jak­so 2/10. Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huu­ta­mal­la. On­gel­mien juu­ri­syi­tä sel­vit­täes­sään Duud­so­neil­le val­ke­nee trau­ma men­nei­syy­des­tä, min­ne on pa­lat­ta­va en­nen kuin mi­tään uut­ta voi­daan al­kaa ra­ken­taa. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
21.05 Poliisit 2021
Sar­jan ssa sy­ven­ny­tään kaik­kein mie­leen­pai­nu­vim­pien teh­tä­vien kaut­ta ää­rim­mäi­siin tunteisiin...
21.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Parviainen,..
22.00 Tulossa...
22.00 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kas­vaa. Päi­vän teh­tä­väs­sä tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den muis­tia ei­kä se­kaan­nuk­sil­ta vältytä...
22.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Tal­vi­myrs­ky mo­tit­taa syr­jäi­sen kylän,..
22.00 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.00 Tulossa...
22.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
22.05 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
22.05 Panttilainaamo
Rick pis­tää ra­haa li­koon ja os­taa en­nä­tys­hin­nal­la Mau­ri­ce Sen­da­kin tun­ne­tun las­ten­kir­jan kuvitusta...
22.05 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
23.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luolassa,..
23.05 Alas­kan jää­lentokenttä
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.00 Mui­nai­set avaruusoliot
Lu­kua 12 pi­de­tään py­hä­nä useis­sa mui­nai­sis­sa pe­rin­teis­sä ym­pä­ri maailman,..
23.00 Poliisit 2021
Sar­jan ssa sy­ven­ny­tään kaik­kein mie­leen­pai­nu­vim­pien teh­tä­vien kaut­ta ää­rim­mäi­siin tunteisiin...
23.05 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
23.30 Panttilainaamo
0
00.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
00.05 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
00.00 Suomen Tulli
00.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
00.30 Poliisit 2021
01.00 Stand Up!
01.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.05 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.30 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
02.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
02.00 Suomen Tulli
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.05 Suomen Tulli
02.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
02.30 Suomen Tulli
3
03.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
04.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.