Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 Bing
06.00 Kindi Kids
06.00 Arpo
06.10 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.15 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (10')..
06.35 Smurffit
06.30 CoComelon
06.45 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.55 LE­GO Friends Ta­ri­noi­ta Heartlakesta
07.10 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.20 LEGO Ninjago
07.20 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.35 Tara Duncan
07.45 Sonic Boom
07.45 K3
08.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: To­mil­la ja Ka­til­la on kak­si pien­tä tytärtä,..
pe: Re­bec­ca ja Mic­hael Ch­ristc­hurc­his­ta toi­vo­vat puutarhaa,..
08.00 Tashi
08.15 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
08.25 Art­hur ja minimoit
08.50 Sunny Bunnies
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Chi­hua­hua Na­la pel­kää per­hees­sään asu­vaa taa­pe­roa ja tar­vit­see uu­den kodin,..
09.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot by Roni Back
Ko­ti­mai­nen pii­lo­ka­me­raoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: . Vi­deois­sa lu­vas­sa us­ko­mat­to­mia suo­ri­tuk­sia lumella,..
to: . Ro­ni avaa kat­so­jil­le haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den ideologiaa.
09.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
09.00 Luokan edessä
Tä­nään luo­kan ten­tat­ta­vak­si saa­puu va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li Andersson...
10.00 Korkeasaari
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Nyt jos koskaan
Poh­joi­ses­ta ko­toi­sin ole­va Eri­ka saa vie­rel­leen Mik­ko Sil­vennoisen,..
10.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omistajaa,..
10.00 Luokan edessä
10.00 Farmi Suomi
Far­mi­lais­ten ar­ki pyö­rii se­kä eläin­ten et­tä pa­kol­lis­ten as­ka­rei­den ym­pä­ril­lä. Päi­vien ku­lues­sa far­min ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma al­kaa vaih­tua tun­tei­den ris­tiaallokoksi,
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
11.30 Diili
Mi­kään ei ole en­ti­sel­lään kun Dii­li-kil­pai­li­jat saa­vat kä­teen­sä remp­pa­koh­teet. Vas­tuua­lueet jae­taan, mut­ta py­sy­tään­kö niissä?..
12
12.35 Haus­kat kotivideot
Täl­lä ker­taa ti­laam­me ufo-asiakirjat,..
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.05 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
13.40 Po­liisikoira Rex
Itä­val­ta­lai­nen rikossarja.
14.40: Huu­me­kau­pas­ta ulos ha­lua­va nuo­ri­mies te­kee epä­toi­voi­sen pank­ki­ryös­tön. (45')
13.55 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
13.55 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
to: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
pe: Gre­gin ja Ro­dol­fon re­mont­tip­ro­jek­ti jäi kes­ken, kun Gregin isä,..
14.05 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.35 Elokuva: Mes­ta­riet­si­vä Sherlock Gnomes
(Sher­lock Gno­mes 2018) . Puu­tar­ha­ton­tut Gno­meo (Mik­ko Lep­pi­lam­pi) ja Ju­lia (Pa­mela Tola)..
15.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Sa­ve the Date Suomi
Nai­set kuulevat,..
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
Mik­ko ja Ka­ti ovat kii­rei­siä yrittäjiä...
14.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
. Pet­rus Pen­na­nen ja Roo­sa San­de­lin pää­se­vät tuntemaan,..
15
15.30 Sa­ve the Date Suomi
Nai­set poh­ti­vat mil­tä ar­ki sul­ha­seh­dok­kaan kans­sa näyttäisi...
15.25 Rik­kaat ja rahattomat
Ul­pu ja Ya­kup te­ke­vät paljon,..
15.40 Elokuva: Mes­ta­riet­si­vä Sherlock Gnomes
(Sher­lock Gno­mes 2018) . Puu­tar­ha­ton­tut Gno­meo (Mik­ko Lep­pi­lam­pi) ja Ju­lia (Pa­mela Tola)..
15.55 Po­liisikoira Rex
15.55 Tulossa...
15.55 Remp­pa vai muutto Suomi
16.00 Onnenarpa
16.05 Po­liisikoira Rex
Huu­me­kau­pas­ta ulos ha­lua­va nuo­ri­mies te­kee epä­toi­voi­sen pank­kiryöstön.
16.20 Tulossa...
16.25 Onnenarpa
16.25 Luokan edessä
Tä­nään luo­kan ten­tat­ta­vak­si saa­puu va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li Andersson...
16.30 Onnenarpa
16.30 Remp­pa vai muutto Suomi
16.35 Remp­pa vai muutto Suomi
Tu­rus­sa asu­van vii­si­hen­ki­sen per­heen ko­dis­sa on tar­peek­si neliöitä,..
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Remp­pa vai muutto Suomi
17.00 Luokan edessä
Tä­nään luo­kan ten­tat­ta­vak­si saa­puu va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li Andersson...
17.10 Tulossa...
17.15 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa sel­vi­te­tään vii­mei­set­kin Knoc­kout-kil­pai­li­jat. Kak­sin­tais­te­lu-vai­he saa upean lop­pu­hui­pen­nuk­sen, ja sa­mal­la sel­vi­te­tään myös kaap­paus­bäk­kä­ril­tä jat­koon pon­nis­ta­vat laulajat.
17.30 Diili
Mi­kään ei ole en­ti­sel­lään kun Dii­li-kil­pai­li­jat saa­vat kä­teen­sä remp­pa­koh­teet. Vas­tuua­lueet jae­taan, mut­ta py­sy­tään­kö niissä?..
17.25 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
17.30 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ter­ve­tu­loa mu­kaan Club Tof­fe­riin naut­ti­maan af­ter wor­kis­tä yh­des­sä ko­me­dia­le­gen­da Miit­ta Sorvalin,..
17.35 Haus­kat kotivideot
Täl­lä ker­taa ti­laam­me ufo-asiakirjat,..
18
18.00 Farmi Suomi
Far­mi­lais­ten ar­ki pyö­rii se­kä eläin­ten et­tä pa­kol­lis­ten as­ka­rei­den ym­pä­ril­lä. Päi­vien ku­lues­sa far­min ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma al­kaa vaih­tua tun­tei­den ris­tiaallokoksi,
18.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
18.25 Tulossa...
18.30 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa sel­vi­te­tään vii­mei­set­kin Knoc­kout-kil­pai­li­jat. Kak­sin­tais­te­lu-vai­he saa upean lop­pu­hui­pennuksen,..
18.30 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
18.30 Farmi Suomi
Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen sii­tä, et­tä ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma palaisi,..
18.55 Tulossa...
19.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
19.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
19.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
19.30 Diili
Mi­kään ei ole en­ti­sel­lään kun Dii­li-kil­pai­li­jat saa­vat kä­teen­sä remp­pa­koh­teet. Vas­tuua­lueet jae­taan, mut­ta py­sy­tään­kö niissä?..
20.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Uusi jakso!..
20.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
20.00 Luokan edessä
Tä­nään luo­kan ten­tat­ta­vak­si saa­puu va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li Andersson...
20.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
20.00 Farmi Suomi
Uu­si jak­so! Pe­li­verk­ko­ja on hei­tel­ty ve­sil­le ja jouk­ko on al­ka­nut ja­kau­tua pie­nem­piin pii­rei­hin. Yh­den häm­men­tä­jän pois­tu­mi­nen on to­sin nos­tat­ta­nut toi­veen sii­tä, et­tä ke­sä­lei­ri­tun­nel­ma palaisi,..
20.00 The Voi­ce of Finland
The Voi­ce of Fin­land al­kaa jän­nit­tä­vil­lä Ää­ni rat­kai­see -jak­soil­la! Kil­pai­lu ete­nee uu­teen The Cut -vai­hee­seen, jos­sa jo­kai­nen val­men­ta­ja pu­dot­taa tii­mis­tään kol­me laulajaa,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Diili
Mi­kään ei ole en­ti­sel­lään kun Dii­li-kil­pai­li­jat saa­vat kä­teen­sä remp­pa­koh­teet. Vas­tuua­lueet jae­taan, mut­ta py­sy­tään­kö niissä?..
21.00 Koskinen
Man­ner­hei­min­kal­liol­ta löy­tyy pää­tön ruu­mis, ja sur­mal­la on yh­te­ne­väi­syyk­siä oi­keis­to­ra­di­kaaleihin...
21.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uusi jakso!..
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
21.40 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Il­lan jak­sos­sa hen­gi­tys sal­paan­tuu jän­ni­tyk­ses­tä ja nau­ru rai­kaa hel­potuksesta,..
21.40 Elokuva: Ho­bit­ti - Vii­den ar­mei­jan taistelu
(The Hob­bit: The Batt­le of the Fi­ve Ar­mies 2014) . J. R. R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian pää­tö­so­sas­sa Bil­bo Rep­pu­li ja Tho­rin Tam­mi­kil­pi kää­piö­jouk­koi­neen jou­tu­vat hur­jaan taisteluun,..
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.05 Tulossa...
22.05 Koskinen
Man­ner­hei­min­kal­liol­ta löy­tyy pää­tön ruu­mis, ja sur­mal­la on yh­te­ne­väi­syyk­siä oi­keis­to­ra­di­kaaleihin...
22.05 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat To­mi Haus­to­la, Kai­sa Pylkkänen,..
22.10 Elokuva: Ho­bit­ti - Smau­gin au­tioittama maa
(Hob­bit, The: The De­so­la­tion of Smaug 2013) . J. R. R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa Bil­bo Reppuli,..
22.35 Tulossa...
22.40 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
22.40 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) . Huip­pu­suo­si­tun The Fast And The Fu­rious -sar­jan en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri po­lii­si ni­mel­tä Brian O'Con­ner (Paul Walker)..
22.40 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) . Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-elo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean (Lu­cas Black) on lä­het­ty asu­maan isänsä luo...
23.05 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
23.05 Keihäsmatkat
Ur­po Lah­ti­nen tuo ko­nee­seen vi­hit­tä­väk­si 17 hääparia...
23.40 Poliisit 2022
0
00.05 NCIS Rikostutkijat
00.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
00.40 NCIS Rikostutkijat
00.35 Elokuva: Dal­las Buyers Club
(Dal­las Buyers Club 2013) ...
00.50 Koskinen
00.55 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
01.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.05 Narcos: Mexico
01.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.30 NCIS Rikostutkijat
01.50 Elokuva: Tans­si haudoilla
(A Walk Among the Tombs­to­nes 2014) ...
01.55 Alas­kan jää­lentokenttä
02.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
02.20 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.40 Aust­ra­lian rajalla
02.55 Alas­kan jää­lentokenttä
3
03.05 Ame­ri­kan rajavartijat
03.40 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.25 Ame­ri­kan rajavartijat