Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
05.55 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, Tosi-tv,
06.00 Wheeler Dealers
06.25 Kul­lan sukeltajat
06.30 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
06.20 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.20 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
06.20 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
06.45 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, Tosi-tv,
06.45 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
07.05 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
07.10 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
07.15 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
07.25 Ruot­sin rajavartijat
Ma­ja py­säyt­tää kuljettajan,..
07.55 Ro­muautot rahaksi
08.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
08.10 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
08.05 Ar­vo­ka­man etsijät
08.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
9
09.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
09.10 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja sei­nil­lä, ihai­le­via fa­ne­ja ja usei­den kuu­kau­sien pi­tui­nen jo­no­tus­lis­ta - täl­lä te­xas-tii­mil­lä on ai­na kä­det täyn­nä rie­hu­via asiak­kai­ta, haas­ta­via ra­ken­nel­mia ja tiuk­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja. (Te­xas Me­tal, Tosi-tv,
09.10 Texas Metal
Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
09.20 Ar­vo­ka­man etsijät
10.15 Yl­lä­tystuunaajat
10.25 Yl­lä­tystuunaajat
Te­kais­tun ryös­tön tai hui­jauk­sen jäl­keen tii­mil­lä on viik­ko ai­kaa re­mon­toi­da rän­sis­ty­nyt me­no­pe­li uu­teen lois­toon. Sar­ja kes­kit­tyy au­to­jen ohel­la myös omis­ta­jan ta­ri­naan pa­jan ulkopuolella.
10.10 Yl­lä­tystuunaajat
10.10 Ruot­sin rajavartijat
Ma­ja py­säyt­tää kul­jet­ta­jan, jo­ka ajoi vää­rään suun­taan ja pää­tyi Ruotsiin...
10.20 Texas Metal
UU­SI KAU­SI Kym­me­niä pal­kin­to­ja seinillä,..
10.25 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
11.20 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
11.15 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
11.10 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
11.30 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
11.30 Yl­lä­tystuunaajat
11.30 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Kul­lan­kai­vuun ih­me­lap­si Par­ker Sch­na­bel on seik­kail­lut Uu­teen-See­lan­tiin asti...
12
12.15 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
12.25 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
12.35 TV Shop
12.45 TV Shop
12.35 TV Shop
12.55 TV Shop
13.05 TV Shop
13.25 TV Shop
13.35 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
13.35 Wheeler Dealers
14.05: Triumph Spit­fi­re, Mi­ke pyy­tää Edd Chi­nan apuun...
13.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
13.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
14.05 Val­mis­tuksen salat
14.25 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
14.30 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
14.25 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
14.45 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
14.35 Grön­lan­nin kultamaat
Grön­lan­nin jää­peit­tei­den al­la on enem­män mi­ne­raa­le­ja kuin vaik­ka­pa Sau­di-Arabiassa...
15
15.20 Ka­tu­jen kaaharit
Kun ai­kaa on jäl­jel­lä enää viik­ko, Farmt­ruck, AZN ja Mid­west St­reet­car­sin tii­mi kii­reh­ti­vät kil­pai­luau­to­jaan valmiiksi.
15.40 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
16.35 Top Gear
Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ke: Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä.
to:
pe:
la:
16.50 Ro­muautot rahaksi
16.50 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Je­re­my Wa­de tut­kii 150 vuot­ta van­han lai­van­hy­lyn pi­mei­tä sa­lai­suuk­sia Mek­si­kon rannikolla...
17.55 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Alas­kan ra­vun­pyy­tä­jän työ kuu­luu maail­man hen­gen­vaa­ral­li­sim­piin am­mat­tei­hin. Ra­vus­ta­jat pyy­tä­vät ar­vo­kas­ta ku­nin­gas­ra­pua Be­rin­gin­me­ren vaa­ral­li­sil­la ve­sil­lä. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
17.55 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
17.55 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
18
18.55 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
18.55 Gold Rush: Tal­ven kultakuume
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat käyt­tä­vät kau­sien vä­li­sen ajan hy­väk­seen nos­taak­seen toi­min­tan­sa uu­del­le ta­sol­le. Seu­raa­van kau­den tu­los mää­räy­tyy val­mis­te­lui­den perusteella.
18.55 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
18.55 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Je­re­my Wa­de tut­kii 150 vuot­ta van­han lai­van­hy­lyn pi­mei­tä sa­lai­suuk­sia Mek­si­kon rannikolla...
18.55 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
UU­SI KAU­SI Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
21.00 Top Gear
Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä.
ti:
ke:
21.00 Elokuva: Black Mass
1970-lu­vun Ete­lä-Bos­to­nis­sa FBI-agent­ti John Con­nol­ly hou­kut­te­lee ir­lan­ti­lai­sen ma­fia­po­mon Jim­my ? Whi­tey? Bul­ge­rin yh­teis­työ­hön FBI:n kans­sa eli­mi­noi­dak­seen hei­dän yh­tei­sen vi­hol­li­sen­sa, Ita­lian ma­fian. Elo­ku­va ker­too täs­tä epä­py­häs­tä liitosta,..
21.00 Elokuva: Shazam!
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Meis­sä kai­kis­sa elää su­per­san­ka­ri, jon­ka val­loil­leen pääs­tä­mi­nen vaa­tii vain hiuk­ka­sen tai­kaa. Bil­ly Bat­so­nin ta­pauk­ses­sa tä­mä tar­koit­taa, et­tä lau­su­mal­la yh­den sa­nan ? SHA­ZAM! ? tä­mä 14-vuo­tias ka­tu­jen kas­vat­ti voi muut­tua ai­kui­sek­si su­per­san­ka­ri Sha­za­mik­si mui­nai­sen vel­hon taian ansiosta...
21.00 Elokuva: Tappava ase
Kak­si ko­vaa kyt­tää - yk­si kan­taa tap­pa­vaa aset­ta, toi­nen on tap­pa­va ase. Tap­pa­va ase on jän­nit­tä­vä ta­ri­na kah­des­ta po­lii­sik­si pää­ty­nees­tä Viet­na­min ve­te­raa­nis­ta. Hei­tä yh­dis­tää vain yk­si asia: kum­pi­kin työs­ken­te­li­si mie­lui­ten yk­sin. 109 min. Oh­jaus: Ric­hard Don­ner. Pääo­sis­sa: Mar­tin Riggs, Mel Gib­son ja Ro­ger Mur­taugh. (Lethal Weapon,
21.00 Elokuva: Sakaali
Bru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä tril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­vois­ta uh­ria. FBI:n agen­tit yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti saa­da tap­pa­jan kiin­ni, en­nen kuin hän eh­tii is­keä. Hen­ki­löl­li­syyt­tä kuin pai­taa vaih­ta­va mur­ha­mies tun­tuu ole­van ai­na as­ke­leen edel­lä vai­noa­jiaan. 124 min. Oh­jaus: Mic­hael Ca­ton-Jo­nes. Pääo­sis­sa: Bru­ce Wil­lis, Diane Venora,
21
23.25 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
Hy­vä val­mis­tautuminen,..
23.25 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Hän on au­to­nört­ti, ad­re­na­lii­ni­hul­lu ja vä­sy­mä­tön yrittäjä...
23.20 Ro­muautot rahaksi
23.25 Elokuva: Gravity
Tri Ryan Stone,..
23.20 Elokuva: Kau­hea kankkunen 3
Phil, Stu ja Doug viet­tä­vät ko­tio­lois­sa on­nel­li­sen tyl­sää elämää...
23.35 Elokuva: We Steal Sec­rets: The Sto­ry of WikiLeaks
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va käy lä­pi Ju­lian As­san­gen luo­man Wi­ki­leaks-si­vus­ton syn­ty­ta­ri­nan sii­nä mu­ka­na ol­lei­den ih­mis­ten ker­to­mus­ten kautta...
23.45 Elokuva: The Kill Team
0
00.30 Gold Rush: Tal­ven kultakuume
01.35 Maan­tei­den sankarit
01.40 Maan­tei­den sankarit
01.30 Maan­tei­den sankarit
01.40 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia autoja,..
02.40 Ar­vo­ka­man etsijät
02.40 Ar­vo­ka­man etsijät
02.30 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
02.45 Us­ko­mat­to­mat puumajat
02.55 Us­ko­mat­to­mat puumajat
02.55 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Komp­pa­nias­sa he­rä­tään aa­muyöl­lä tie­toon val­mius­ta­son nos­tamisesta...
3
03.40 Us­ko­mat­to­mat puumajat
03.40 Us­ko­mat­to­mat puumajat
03.50 Ghost Adventures
03.55 Ghost Adventures
03.50 Ka­tu­jen kaaharit
Kun ai­kaa on jäl­jel­lä enää viikko,..
04.45 Ghost Adventures
04.50 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
04.45 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
04.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
04.50 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
05.55 Kul­lan sukeltajat