Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kanssa.
Alkaa uusintana.
07.00 Mystery Diners
Kun ra­vin­to­lan omis­ta­ja epäi­lee työn­te­ki­jöi­tään huo­nos­ta käy­tök­ses­tä - va­ras­ta­mi­ses­ta, va­leh­te­le­mi­ses­ta tai jo­pa asiak­kai­den pa­hoin­pi­te­lys­tä -pai­kal­le kut­su­taan Mys­te­ry Di­ners. Naa­mioi­tu­neet tark­kai­li­jat sel­vit­tä­vät it­se ja pii­lo­ka­me­ri­den avul­la, mil­lai­sia rik­kei­tä työn­te­ki­jät tekevät.
Kausi 2. Jaksot 5-5.
08.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opas­tuk­sel­la. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
08.10 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
08.00 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
9
09.00 Fast n' Loud
ma: Copo Camaron malliesimerkki.
ti: Kova Customline.
ke: Ruosteinen Caddy, Bel-Airin kaunotar, osa 1.
to: GMG:n en­ti­söi­jät kun­nos­ta­vat ruos­tu­nei­ta ajo­neu­vo­ja uu­teen uskoon...
pe: Flugtagin lentäjä/Pahatapainen matkustaja.
09.00 Ric­hard Hammonds Big
Top Gea­ris­ta tut­tu juon­ta­ja­le­gen­da Ric­hard Ham­mond tu­tus­tuu sar­jas­sa suun­nat­to­miin ra­ken­nel­miin ja jät­ti­läis­mäi­siin ko­nei­siin ym­pä­ri maail­man. (Ric­hard Ham­monds Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
Kausi 1. Jaksot 7-8.
09.10 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ra­ken­ta­vat eri­kois­va­rus­tel­tu­ja avo­lava-autoja.
Kausi 3. Jaksot 2-3.
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2020)
11.00 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
11.00 Kul­lan su­kel­ta­jat: Spesiaali
9. kau­den eri­koisjaksot...
11.10 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2020)
12
12.00 Kul­lan sukeltajat
12.10 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, Tosi-tv,
13.00 TV Shop
ma: (, )
13.05 TV Shop
(, )
13.00 TV Shop
(, )
14.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opas­tuk­sel­la. (Whee­ler Dealers,
14.00 For­mu­la E: koos­te Mek­si­kon osakilpailusta
Formula E: kooste Meksikon osakilpailusta
14.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja uu­den ai­sa­pa­rin Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
Kausi 14. Jaksot 2-3.
14.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 9...
14.10 Top Gear: Best of British
Tes­tia­joon pää­se­vät muun muas­sa klas­si­kot ku­ten Bent­ley, Rolls-Roy­ce, Mor­gan, Lo­tus ja Jen­sen In­ter­cep­tor. (Top Gear: Best of Bri­tish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
14.10: UUSI KAUSI.
15.20: Koos­te Top Gea­rin koh­taa­mi­sis­ta hie­noim­pien brit­ti­läis­ten au­to­jen kanssa.
16.30:
15
15.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Klon­di­ken ko­vien reit­tien ja Guya­nan vii­da­koit­ten jäl­keen Par­ker Sch­na­bel jat­kaa kul­lan et­si­mis­tä uu­sil­la apa­jil­la Pa­pua-Uu­del­la-Gui­neal­la. (Gold Rush: Par­ker's Trail, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
15.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
(Gold Rush: Par­ker's Trail, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
to: Alkaa uusintana. Klon­di­ken ko­vien reittien,..
pe:
15.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Ufo­jen jäljillä
Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan -sar­jas­ta tut­tu tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes et­sii to­dis­tei­ta maa­pal­lon ul­ko­puo­li­ses­ta elä­mäs­tä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown: Hunt For Ext­ra­ter­rest­rials, Do­ku­menttisarja,
16.00 Gold Rush: Par­ke­rin kul­ta­reit­ti: Spesiaali
17.00 Gold Rush: White Water
17.00 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
17.00 Ka­li­for­nian metsäpalot
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
to: Ford F100 - Seattle.
pe: MGA - Kalifornia. Kaik­ki ovat kuul­leet hy­vin myy­väs­tä MGB:stä,..
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
17.45 Top Gear
9. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2007)
17.45: Alkaa uusintana.
18.50: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan.
18
18.00 Buil­ding Off the Grid
(Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
18.00 Muu­mioi­den salaisuudet
Ar­keo­lo­gi ja muu­mioa­sian­tun­ti­ja Ra­my Ro­ma­ny tut­kii maa­pal­lon kieh­to­vim­pien hau­taus­paikkojen,..
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kol­me­tois­ta mes­ta­ri­sel­viy­ty­jää yrit­tää pär­jä­tä 40 päi­vän ajan au­rin­gon paah­ta­mas­sa Se­la­tis­sa Ete­lä-Af­ri­kas­sa. Ym­pä­ril­lä vaa­ni­vat lei­jo­nat, hyee­nat ja agg­res­sii­vi­set kro­ko­tii­lit. (Na­ked and Afraid XL,
19.00 Wicked Sharks
Yh­dys­val­to­jen Ca­pe Co­diss­sa on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon val­ko­hai­den ja ih­mis­ten kohtaamisa...
19.00 Great Whi­te Se­rial Kil­ler Extinction
Suu­ri val­koi­nen tap­pa­ja, val­ko­hai, on pa­lan­nut Ka­li­for­nian rannikolle...
19.00 Jaws Awakens
Hai­na­sian­tun­ti­jat Ch­ris Fallows,..
19.00 Har­vi­nais­ten eläin­ten jäljillä
UU­SI KAU­SI Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin edel­leen olemassa?..
20.00 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
20.00 Wheeler Dealers
ke: Ford F100 - Seattle.
to: MGA - Kalifornia. Kaik­ki ovat kuul­leet hy­vin myy­väs­tä MGB:stä,..
pe: BMW 2002Tii - Ka­li­for­nia. Au­to­le­gen­dat Mi­ke Bre­wer ja Edd Chi­na ot­ta­vat uran­sa suu­rim­man riskin...
la: Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
su: Ford F100 - Seattle. La­va-au­to on osa­val­tion klas­sik­ko, ja Mi­ke ha­vit­te­lee pää­syä hy­vil­le mark­ki­nao­suuksille...
21
21.00 Top Gear: Best of British
Tes­tia­joon pää­se­vät muun muas­sa klas­si­kot ku­ten Bent­ley, Rolls-Roy­ce, Mor­gan, Lo­tus ja Jen­sen In­ter­cep­tor. (Top Gear: Best of Bri­tish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
21.00: UUSI KAUSI.
21.00 Top Gear: Best of British
Koos­te Top Gea­rin koh­taa­mi­sis­ta hie­noim­pien brit­ti­läis­ten au­to­jen kanssa...
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 9. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2007)
21.00 Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min. Oh­jaus: Co­lin Tre­vor­row. Pääo­sis­sa: Ch­ris Pratt, Bry­ce Dal­las Ho­ward, Vin­cent D'Onofrio,
(Jurassic World, Seikkailu, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Great Wall
Eu­roop­pa­lai­set palk­ka­so­tu­rit Wil­liam ja Pe­ro mat­kus­ta­vat Song-dy­nas­tian ai­kai­seen Kii­naan et­si­mään sa­lais­ta mus­ta­ruu­tia. Mat­kal­laan he koh­taa­vat myyt­ti­siä hir­viöi­tä, joi­den joh­ta­man ku­nin­gat­ta­ren sur­maa­mi­nen on ai­noa kei­no py­syä hengissä.
(Great Wall, Fantasia, Kiina, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Legend
Le­gend ker­too to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ta­ri­nan ident­ti­sis­tä gangs­te­ri­kak­so­sis­ta Ro­nald Ron­nie ja Re­gi­nald Reg­gie Krays­ta, jot­ka ter­ro­ri­soi­vat Lon­too­ta 50- ja 60-lu­vuil­la. Kak­sois­roo­lis­sa näh­dään Tom Har­dy. Elo­ku­va pe­rus­tuu John Pear­so­nin kir­jaan. 120 min. Oh­jaus: Brian Hel­ge­land. Pääo­sis­sa: Tom Har­dy, Emi­ly Brow­ning, Da­vid Thew­lis, Ch­ris­top­her Ecc­les­ton, Chazz Pal­min­te­ri, Ta­ron Eger­ton, Paul An­der­son, Ta­ra Fitzgerald.
(Legend, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2015)
21.00 Mine
Epäon­nis­tu­neen sa­la­mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen Yh­dys­val­to­jen me­ri­voi­mien so­ti­las jou­tuu yk­sin aa­vi­kol­le kes­kel­le mii­na­kent­tää. So­ti­laan on sel­vit­tä­vä erä­maas­sa yk­sin ka­pi­nal­li­sia, aa­vi­kon vaa­ro­ja ja pään si­säi­siä ää­niä vas­taan. 106 min. Oh­jaus: Fa­bio Guag­lio­ne, Fa­bio Re­si­na­ro. Pääo­sis­sä: Ar­mie Ham­mer, An­na­belle Wallis,
(Mine, Trilleri, Yhdysvallat, 2016)
22.10 Top Gear
Alkaa uusintana. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan...
23.00 47 Ronin
Kun­nian­sa me­net­tä­nyt sa­mu­rai­jouk­ko päät­tää kos­taa val­tiaan­sa kuoleman...
(47 Ronin, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
23.15 Glo­bal Ga­me Show: Curses!
23.10 Dad's Army
Ko­me­dia seu­raa osa-ai­kai­sia so­ti­lai­ta toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Kun so­ta lä­hes­tyy loppua,..
(Dad's Army, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
23.25 Glo­bal Ga­me Show: Aus­sie Adventure
Josh Ga­tes isän­nöi tie­to­kilpailua,..
23.20 Glo­bal Ga­me Show: Wit­hout Borders
23.30 Kill Your Friends
John Ni­ve­nin best­sel­le­riin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa 27-vuotias,..
(Kill Your Friends, Rikoskomedia, Yhdysvallat, 2016)
23.45 Warc­raft: The Beginning
Warc­raft-pe­li­sar­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Aze­rot­hin rau­hal­li­nen val­ta­kun­ta on so­dan kyn­nyksellä,..
(Warcraft, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
0
00.25 Fast n' Loud
Kausi 2. Jaksot 11-13.
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
01.20 Aa­ron Kauf­manin kaarat
Aaron Kaufman on palannut!
01.15 Aa­ron Kauf­manin kaarat
Aaron Kaufman on palannut!
01.35 Aa­ron Kauf­manin kaarat
Alkaa uusintana.
02.05 Ame­rican Chopper
Chi­ca­go Black Hawks -pyö­rä osa 1,..
02.25 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 1. Jaksot 5-7.
02.20 Ame­rican Chopper
02.20 Ame­rican Chopper
Chi­ca­go Black Hawks -pyö­rä osa 2,..
02.40 Ame­rican Chopper
3
03.05 Ghost Adventures
03.25 Ghost Adventures
03.20 Ghost Adventures
03.20 Ghost Adventures
04.20: Alkaa uusintana.
03.20 Ghost Adventures
03.40 Ghost Adventures
05.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.15 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa