Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 Huu­to­kauppataisto
04.35 Yl­lä­tystuunaajat
06.00 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
04.35 Yl­lä­tystuunaajat
06.15 Top Gear UK Best Of
Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Ko­ho­koh­tia vuo­sil­ta 2008 ja 2009. (Top Gear UK Best Of, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
Kausi 11. Jaksot 1-3.
06.10 Top Gear Best Of
Alkaa uusintana. Brit­ti­läi­nen moot­to­ri­sar­ja. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tietoa,..
06.30 Top Gear: Win­ter Blunderland
Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen klas­sikkosarja...
06.50 Top Gear UK Best Of
Brittiläinen moottorisarja. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tietoa,..
07.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 12. Jaksot 2-11.
07.15 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
07.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
Kausi 12. Jaksot 12-13.
08.35 Fast N' Loud
08.35 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 5. Jaksot 4-7.
08.20 Fast N' Loud
9
09.00 Fast N' Loud
09.35 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
Kausi 6. Jaksot 2-5.
09.20 Top Gear: Win­ter Blunderland
Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen klas­sik­ko­sar­ja. Win­ter Blun­der­land -tee­ma­sar­jas­sa Je­re­my ja Ja­mes viet­tä­vät omia tal­vio­lym­pia­lai­sia Nor­jas­sa käyt­tä­mäl­lä au­to­ja jo­kai­seen ta­pah­tu­maan. (Top Gear: Win­ter Blunderland,
09.40 Ar­vo­ka­man etsijät
Alkaa uusintana.
10.05 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 21-22.
10.40 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män al­kuun as­ti. (How the Uni­ver­se Works, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2016)
ma: Alkaa uusintana.
11.40 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 10. Jaksot 5-14.
11.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
12
12.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
12.45 TV Shop
ma: (, )
12.35 TV Shop
(, )
13.10 TV Shop
(, )
13.45 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 14. Jaksot 4-8.
13.35 Top Gear
Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen tut­tu klas­sik­ko­sar­ja. Oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clarkson,
14.10 Top Gear
Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen tut­tu klas­sik­ko­sar­ja. Oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2004)
14.45 Top Gear: Win­ter Blunderland
Win­ter Blun­der­land -tee­ma­sar­jas­sa Je­re­my ja Ja­mes viet­tä­vät omia tal­vio­lym­pia­lai­sia Nor­jas­sa käyt­tä­mäl­lä au­to­ja jo­kai­seen ta­pah­tu­maan. (Top Gear: Win­ter Blun­der­land, To­si-tv, 2018)
Kausi 1. Jaksot 1-3.
14.40 Top Gear UK Best Of
Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Ko­ho­koh­tia vuo­sil­ta 2008 ja 2009. (Top Gear UK Best Of, To­si-tv, Iso-Britannia,
14.50 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
15
15.50 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ti: Alkaa uusintana.
15.50 Beyond Bitchin' Rides
En­nen­nä­ke­mä­tön ma­te­riaa­li vie Kin­dig-It De­sign -liik­keen ku­lis­sien taak­se, jos­sa val­mis­tuu 16 us­ko­mat­to­min­ta me­no­pe­liä. (Beyond Bitc­hin' Ri­des, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
16.50 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
ma: Alkaa uusintana.
ti: Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
ke: Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
to: Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
pe: Alkaa uusintana. Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
17.50 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2018)
17.50 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
18
18.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen tut­tu klas­sik­ko­sar­ja. Oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2004)
18.50 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
18.50 Best of Top Gear
UU­SI KAU­SI Par­haat ja haus­kim­mat vuo­sil­ta 2007-2008. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
19.50 Top Gear Best Of
Parhaat ja hauskimmat kausilta 27 ja 28. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
20.00 Wheeler Dealers
Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ma: Alkaa uusintana.
pe: Alkaa uusintana.
20.00 Wheeler Dealers
UU­SI KAU­SI Au­to­kaup­pias Mi­ke Bre­wer ja tai­ta­va me­kaa­nik­ko Ant Ans­tead et­si­vät kun­nos­tet­ta­vik­si klas­sikkoautoja,
21
21.00 Top Gear Best Of
Parhaat ja hauskimmat kausilta 27 ja 28. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
21.00 Best of Top Gear
Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tekniikkaa.
Par­haat ja haus­kim­mat vuo­sil­ta 2007-2008. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clarkson,
ke: Alkaa uusintana. Par­haat ja haus­kim­mat vuo­sil­ta 2005-2006. (Top Gear UK Best Of, Tosi-tv,
21.00 Fast and Fu­rious Pre­sents: Hobbs & Shaw
SUO­MEN TV EN­SI-IL­TA Jär­kä­le­mäi­nen oi­keu­den­pal­ve­li­ja Hobbs ja lain hä­mä­räm­mäl­lä puo­lel­la ope­roi­va Shaw ovat vuo­sien ajan ol­leet tur­pa­kä­rä­jil­lä. Mut­ta kun gee­ni­ma­ni­pu­laa­tion avul­la yli-in­hi­mil­li­siä voi­mia saa­nut anar­kis­ti Brix­ton saa hal­tuun­sa bio­lo­gi­sen aseen, jo­ka uh­kaa ko­ko ih­mis­kun­nan kohtaloa,
(Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw, Toiminta, Japani, Yhdysvallat, 2019)
21.05 Blackhat
Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa tril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris Hems­worth, Vio­la Da­vis, Wei Tang, Leehom Tang.
(Blackhat, Trilleri, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saa­rel­le, jos­sa en­ti­nen me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Storm Rothc­hild ve­tää sel­viy­ty­mis­lei­riä. Mat­ka muut­tuu pa­nii­kik­si, kun ko­neen len­tä­jä löy­tyy kuolleena...
(Welcome To The Jungle, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Valtapeli
Pörs­si­kei­not­te­lu­juo­nen pe­li­nap­pu­lak­si jou­tu­va vas­ta­val­mis­tu­nut kaup­pa­tie­tei­li­jä saa elä­män­sä ylen­nyk­sen pääs­tes­sään pos­tin­la­jit­te­li­jas­ta yri­tyk­sen pää­joh­ta­jak­si. 102 min. Oh­jaus: Et­han Coen, Joel Coen. Pääo­sis­sa: Bill Cobbs, Bru­ce Camp­bell, Char­les Dur­ning, Jen­ni­fer Ja­son Leigh, Paul New­man, Ste­ve Bus­ce­mi, Tim Robbins.
(The Hudsucker Proxy, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
22.10 Best of Top Gear
UU­SI KAU­SI Par­haat ja haus­kim­mat vuo­sil­ta 2007-2008. Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
22.50 Blackhat
(Blackhat, Trilleri, Yhdysvallat, 2015)
23.15 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton tarina.
23.10 Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saarelle,..
(Welcome To The Jungle, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2013)
23.20 Suu­ri taisteluareena
23.45 Skyscraper
23.45 The Others
Nai­nen, jo­ka asuu pi­meäs­sä van­has­sa per­he ta­los­sa kah­den va­lo­her­kän lap­sen­sa kanssa,..
(The Others, Trilleri, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Yhdysvallat, 2001)
0
00.25 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
01.10 Yl­lä­tystuunaajat
Alkaa uusintana.
01.35 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 5. Jaksot 503-505.
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
Chipin parhaat.
01.45 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
02.10 Fast N' Loud
02.40 Fast N' Loud
Kausi 5. Jaksot 2-4.
02.30 Fast N' Loud
02.50 Fast N' Loud
Kausi 5. Jaksot 5-6.
3
03.10 Maail­man ou­doimmat ruuat
03.40 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 2. Jaksot 9-11.
03.30 Maail­man ou­doimmat ruuat
03.50 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 2. Jaksot 12-13.
04.10 Yl­lä­tystuunaajat
Chipin parhaat.
04.40 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yhdysvallat,
04.35 Yl­lä­tystuunaajat
04.50 Yl­lä­tystuunaajat
05.15 Huu­to­kauppataisto