Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.05 Maail­man ou­doimmat ruoat
Kausi 7. Jaksot 3-1.
07.05 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Ford Escort Mk1.
ke: Range Rover Mk3.
to: Porsche Boxster.
pe: Morris Minor Traveller.
07.10 Maail­man upeimmat autot
Asian­tun­ti­ja­raa­ti kes­kus­te­lee vii­des­tä suo­sik­ki­maas­toautostaan...
07.05 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
08.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It?
Alkaa uusintana.
9
09.05 Barn­wood Builders
(Barn­wood Buil­ders, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ma: Alkaa uusintana.
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
10.05 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
10.00 Car Kings
11.00 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen täh­ti­val­men­ta­ja­tii­min­sä ra­ken­ta­vat Las Ve­ga­sis­sa, Ne­va­das­sa, vil­lis­ti eri­kois­va­rus­tel­tu­ja au­to­ja. Näi­den aja­tuk­sia he­rät­tä­vien, pyö­ri­vien tai­de­teos­ten ta­ka­na ole­va pääl­lik­kö Dar­nell ei vas­taa ke­nel­le­kään muul­le kuin it­sel­leen. (Ve­gas Rat Rods, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 3. Jaksot 2-6.
11.00 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Kausi 10. Jaksot 11-12.
11.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Ka­na­da, Yh­dys­vallat, 2000)
Kausi 16. Jaksot 12-25.
12
12.55 TV Shop
ma: (, )
13.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 16. Jaksot 18-22.
14.00 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
14.00: Jäämeren äärellä,..
14.00 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
Osa kau­pun­ki­lai­sis­ta on kyl­läs­ty­nyt het­ki­sen maail­man syk­kee­seen ja ha­luaa mut­taa maal­le. Maa­seu­dul­la asu­mi­ses­sa on kui­ten­kin eri­lai­sia haas­tei­ta. Niin­pä apuun kii­tää eräs eri­tyinen perhe.
14.55 Wheeler Dealers
15.55: Alkaa uusintana. As­ton Martin DB7...
15.00 Latela 6.0
Seniorien auton runko ja alusta on uusittu kokonaan.
15.00 Au­to­pa­ja Goblin Works
The Gob­lin Works Ga­ra­ge -au­to­kor­jaa­mon ky­syn­tä kasvaa,..
15.00 Maail­man upeimmat autot
15.00 Fast n' Loud
Hankala Galaxie.
15.00 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiak­kail­leen. Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­van liik­keen tii­mi ra­ken­taa ja en­ti­söi eri merk­kien ja ai­ka­kau­sien au­to­ja rau­tai­sal­la am­mat­titaidolla.
15
16.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ti: Ford Escort Mk1.
ke: Range Rover Mk3.
to: Porsche Boxster.
pe: Morris Minor Traveller.
16.00 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiak­kail­leen. Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­van liik­keen tii­mi ra­ken­taa ja en­ti­söi eri merk­kien ja ai­ka­kau­sien au­to­ja rau­tai­sal­la am­mat­titaidolla.
16.55 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Klon­di­ken ko­vien reit­tien, Guya­nan vii­da­koi­den ja Pa­pua-Uu­den-Gui­nean jäl­keen Par­ker Sch­na­bel jat­kaa kul­lan et­si­mis­tä uu­sil­la apa­jil­la Aust­ra­lias­sa. (Gold Rush: Par­ker's Trail, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.00 Gold Rush: Par­ke­rin kul­ta­reit­ti: Spesiaali
Uusinta. Nel­jän­nen kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush: Par­ker's Trail (Specials) ,
17.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
18
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 16. Jaksot 19-22.
18.00 Dead­liest Catch: On Deck
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.00 Uneart­hed: Seven Wonders
19.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kun­toon, jot­ta omis­ta­jat voi­vat jat­kaa kul­lan­kai­vuu­ta. (Gold Rush: Da­ve Tu­rin's Lost Mi­ne, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2020)
Kausi 2. Jaksot 7-8.
19.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­menttisarja,
18.58 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rien per­het­tä koet­te­le­vat sää, luon­no­no­lo­suh­teet ja yh­dessäolo,..
19.00 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Mat­kas­sa mu­ka­na nor­ja­lai­nen ka­la­nai­nen Re­gi­ne Emi­lie Mat­hie­sen ja pop­pa­mies Marko Suksi...
19.00 Uneart­hed: Seven Wonders
Asian­tun­ti­jat tar­kas­te­le­vat seit­se­mää Yh­dys­val­tain tun­ne­tuin­ta suu­ren luo­kan mo­der­nia rakennusta...
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ma: Ford Escort Mk1.
ti: Range Rover Mk3. Mi­ke os­taa kol­hi­tun Ran­ge Ro­ver Mk3:n 5000 pun­nan pilk­kahintaan...
ke: Porsche Boxster. Mi­ke ei pys­ty kiel­täy­ty­mään tu­han­nen pun­nan Porsc­he Boxterista,..
to: Morris Minor Traveller.
pe: TVR Cerbera. Mi­ke löy­tää vain kah­dek­san ton­nia mak­sa­van TVR Cerberan...
20.00 Maail­man upeimmat autot
Asian­tun­ti­ja­raa­ti kes­kus­te­lee vii­des­tä suo­sik­ki­maas­toau­tos­taan. Nä­mä me­no­pe­lit ovat ko­via maastopetoja,..
20.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
21
21.00 Latela 6.0
Seniorien auton runko ja alusta on uusittu kokonaan. Au­toon tu­lee käy­tän­nös­sä uu­si moottori,..
21.00 Au­to­pa­ja Goblin Works
The Gob­lin Works Ga­ra­ge -au­to­kor­jaa­mon ky­syn­tä kasvaa,..
21.00 Maail­man upeimmat autot
Asian­tun­ti­ja­raa­ti kes­kus­te­lee vii­des­tä suo­sik­ki­maas­toautostaan...
21.00 The Mummy
Uni­ver­sal Pic­tu­re­sin en­sim­mäi­nen ja tois­tai­sek­si ai­noa hir­vi­löe­lo­ku­va­sar­ja Dark Uni­ver­su­min elo­ku­va The Mum­my pe­rus­tuu löy­häs­ti vuon­na 1932 teh­tyyn le­gen­daa­ri­seen The Mum­my -elo­ku­vaan. Tom Cruisen,..
(The Mummy, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
21.03 Snoo­ker: Scot­tish Ope­nin puolivälierä
Suora lähetys. Se­los­ta­ja­na Aki Kauppinen.
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21.03 Snoo­ker: Scot­tish Ope­nin välierä
Suora lähetys. Se­los­ta­ja­na Aki Kauppinen.
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21.03 Snoo­ker: Scot­tish Ope­nin loppuottelu
Suora lähetys. Se­los­ta­ja­na Aki Kauppinen.
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
22.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
23.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
23.05 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­sineisiin...
Kausi 12. Jaksot 2-3.
23.05 Ju­ras­sic Park III
Pa­leon­to­lo­gi toh­to­ri Alan Grant saa hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen ryh­tyä op­paak­si rik­kaal­le pa­ris­kun­nal­le Is­la Sor­na -di­no­sau­rus­saa­ren ylilennolle...
(Jurassic Park III, Seikkailu, Yhdysvallat, 2001)
23.25 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
(Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
23.20 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
23.20: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
23.50 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
0
00.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
00.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
00.25 Ber­liinisyndrooma
Sa­man­ni­mi­seen kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa nuo­ri aust­ra­lia­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja mat­kus­taa Saksaan,..
(Berlin Syndrome, Trilleri, Australia, 2017)
00.20 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clarkson,..
00.25 Everest
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Eve­rest ker­too hät­käh­dyt­tä­vän ta­ri­nan maail­man kor­keim­man vuo­ren val­loi­tu­sy­ri­tyksestä,..
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
00.55 Mais­tis­sa maailmalla
Kausi 2. Jaksot 7-9.
01.05 Mais­tis­sa maailmalla
01.25 The Doors
01.55 Barn­wood Builders
Kausi 5. Jaksot 2-4.
02.05 Barn­wood Builders
02.55 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. (Bi­zar­re Foods with And­rew Zim­mern, Lifestyle,
02.50 Maail­man ou­doimmat ruoat
3
03.55 Mais­tis­sa maailmalla
(Boo­ze Tra­ve­ler, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2015)
03.55 Mais­tis­sa maailmalla
03.40 Mais­tis­sa maailmalla
Kausi 2. Jaksot 8-9.
03.50 Eu­roo­pan rajavartijat
04.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
04.20 Ar­vo­ka­man etsijät
04.50 Ar­vo­ka­man etsijät
Kausi 10. Jaksot 11-12.
04.35 Ar­vo­ka­man etsijät
04.55 Ar­vo­ka­man etsijät
05.20 Val­mis­tuksen salat