Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
04.50 Ghost Adventures
06.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
05.15 Nais­ten autopaja
06.35 Mi­ten kaik­ki tehdään?
06.10 Ro­muait­tojen aarteet
06.35 Mer­ten sankarit
06.40 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
07.00 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mök­ke­jä. (Barn­wood Buil­ders, To­si-tv, Yhdysvallat,
07.15 Gold Rush - Kultakuume
Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kai­vuu­seen. Hoff­ma­nit yrit­tä­vät pa­laut­taa maineensa,..
07.20 Fast n' Loud
Huu­to­kaup­pa­kuu­me valtaa alaa,..
07.40 Mu­seoi­den mysteerit
07.35 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2011)
07.25 Ruot­sin rajavartijat
Nik­las ta­paa kak­si norjalaista,..
08.10 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clarkson,
08.10 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear,
08.25 Ar­vo­ka­man etsijät
08.25 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa siitä,..
08.20 Dirty Jobs
Mi­ke Ro­we an­taa pa­don pa­ril­le majavalle,..
08.30 The Dark Si­de of the Sun
9
09.15 Fast n' Loud
Huu­to­kaup­pa­kuu­me valtaa alaa,..
09.15 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omis­ta­jat, au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man et­si­vät latoihin,..
09.25 Fast n' Loud
10.20 Nais­ten autopaja
(All Girls Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
10.25 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­dis­taak­seen, et­tä heil­lä on edel­ly­tyk­siä ja am­mat­ti­tai­toa pyö­rit­tää omaa au­to­pa­jaa. (All Girls Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
10.10 Maa­na­lai­set salaisuudet
Sar­ja al­kaa alus­ta uusintana...
10.30 Nais­ten autopaja
10.20 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
11.20 Lone Star Law
Tek­sa­sin riis­tan­val­vo­jat suo­je­le­vat se­kä ih­mi­siä et­tä eläi­miä Yh­dys­val­tain toi­sek­si suu­rim­man osa­val­tion laa­jal­la alueel­la. Työ­päi­vien ai­ka­na vas­taan tu­lee kaik­kea mah­dol­lis­ta sa­la­met­säs­tä­jis­tä tul­vien uh­rei­hin ja vaa­ral­li­siin vil­lieläimiin.
ti: (Lo­ne Star Law, Do­ku­menttisarja,
ke:
to: (Lo­ne Star Law (Season 6) ,..
pe:
11.20 Ul­jas universumi
UU­SI KAU­SI Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
11.25 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12
12.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2017)
12.25 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12.30 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
13.30 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­menttisarja,
13.35 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­sineisiin...
13.30 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­menttisarja,
13.30 Ro­muait­tojen aarteet
14.35 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
14.35 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
14.35 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
14.30 Gold Rush - Kultakuume
14.35 St­reet Outlaws 4B
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maail­maan. (St­reet Out­laws 4B (Spe­cials) , To­si-tv, Yhdysvallat,
14.35 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
Ter­ry pal­jas­taa sa­lai­set ta­paa­mi­sen­sa kor­kea-ar­vois­ten vir­ka­mies­ten kanssa...
14.45 Gold Rush - Kultakuume
UU­SI KAU­SI Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
15
15.40 Wheeler Dealers
Mi­ke ai­koo to­dis­taa, et­tä au­tol­la voi teh­dä ra­haa vaik­kei sii­hen upot­tai­si­kaan en­sin val­ta­via summia...
15.50 Wheeler Dealers
Kau­den avaus­jak­sos­sa Mi­ke te­kee mah­ta­vat kau­pat van­has­ta vä­sy­nees­tä As­ton Mar­tin DB7:stä...
15.35 Wheeler Dealers
Mi­ke os­taa kol­mio­vi­sen Es­cort Me­xi­con 4500 pun­nal­la in­ternetistä...
15.45 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kauppaansa,..
15.50 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
16.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
la: Al­kaa uusintana.
16.55 Dirty Jobs
Mi­ke Ro­we an­taa pa­don pa­ril­le ma­ja­val­le, jot­ka ai­heut­ta­vat har­mia lä­hikunnille...
16.55 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ve­te­raa­ni­var­kai­den jouk­ko po­rau­tuu Lon­toos­sa kas­sa­hol­viin ja kä­ve­lee ulos mu­ka­naan mil­joo­nien ar­vos­ta ra­haa, ko­ru­ja ja ar­voe­si­nei­tä. (In­si­de the Heist, Rikostarina,
18
18.05 Ro­muautot rahaksi
18.10 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa sii­tä, et­tä Alas­kan 800 ki­lo­met­riä pit­kä rau­ta­tie­ver­kos­to py­syy toi­min­ta­kel­poi­se­na lä­pi ko­ko ran­kan tal­ven. (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
18.05 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.05 Ufo­jen arvoitus
19.00 Kul­taa, val­hei­ta ja videonauhaa
19.00 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
ke: Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toivossa.
18.55 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toivossa.
19.00 Maa­na­lai­set salaisuudet
Sar­ja al­kaa alus­ta uusintana...
19.00 Ufo­jen arvoitus
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
19.55 Wheeler Dealers
Kau­den avaus­jak­sos­sa Mi­ke te­kee mah­ta­vat kau­pat van­has­ta vä­sy­nees­tä As­ton Mar­tin DB7:stä...
19.50 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
pe: Mi­ke os­taa kol­hi­tun Ran­ge Ro­ver Mk3:n 5000 pun­nan pilk­kahintaan...
19.55 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.55 Wheeler Dealers
Kau­den avaus­jak­sos­sa Mi­ke te­kee mah­ta­vat kau­pat van­has­ta vä­sy­nees­tä As­ton Mar­tin DB7:stä...
21
21.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
21.00 elokuva: Po­liisiopisto 3
Po­lii­sin ra­hoi­tus­ta lei­ka­taan ja ku­ver­nöö­ri il­moit­taa, et­tä hä­nen on sul­jet­ta­va yk­si aka­temioista...
21.00 elokuva: Joker
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Vä­ki­jou­kos­sa­kin it­sen­sä yk­si­näi­sek­si tun­te­va Art­hur Fleck et­sii edes jon­kin­lais­ta yh­teyt­tä. Kul­kies­saan pit­kin Got­ham Ci­tyn no­ki­sia ka­tu­ja hän pi­tää yl­lä kah­ta naa­mio­ta. Yh­den hän maa­laa kas­voil­leen päi­vä­työ­tään varten...
21.00 elokuva: Fast and Fu­rious Pre­sents: Hobbs & Shaw
Jär­kä­le­mäi­nen oi­keu­den­pal­ve­li­ja Hobbs ja lain hä­mä­räm­mäl­lä puo­lel­la ope­roi­va Shaw ovat vuo­sien ajan ol­leet tur­pa­kä­rä­jil­lä. Mut­ta kun gee­ni­ma­ni­pu­laa­tion avul­la yli-in­hi­mil­li­siä voi­mia saa­nut anar­kis­ti Brix­ton saa hal­tuun­sa bio­lo­gi­sen aseen, jo­ka uh­kaa ko­ko ih­mis­kun­nan koh­ta­loa, Hobb­sin ja Shaw’n on yh­dis­tet­tä­vä voi­man­sa päi­hit­tääk­seen vastustajan,
21.00 elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den tur­vin, ja muut­tui yh­des­sä yös­sä san­ka­ris­ta et­si­tyk­si ri­kol­li­sek­si. Ot­ta­mal­la syyn nis­koil­leen syyt­tä­jä Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta, Yön ri­ta­ri uh­ra­si kai­ken yh­tei­sen hy­vän puo­les­ta. Val­he toi­mi jon­kin ai­kaa, ja Got­ham Ci­tyn ri­kol­li­suus ka­to­si ri­kol­li­suu­den­vas­tai­sel­la Dent-lail­la. 165 in. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Mic­hael Cai­ne ja Ga­ry Old­man. (The Dark Knight Ri­ses, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 2012)
22.50 elokuva: Crimson Peak
Nuo­ri kir­jai­li­ja­tar ra­kas­tuu mys­ti­seen muu­ka­lai­seen ja pää­tyy asu­maan kartanoon,..
23.25 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seu­ras­sa. To­del­li­sen ma­te­riaa­lin kans­sa ei ole sääs­tel­ty, jo­ten pää­set ko­ke­maan, mil­lai­sia ti­lan­tei­ta po­lii­sit to­del­li­suu­des­sa koh­taa­vat. Am­mat­ti­lai­set ker­to­vat, mi­tä tapahtuu,..
23.35 elokuva: In A Val­ley Of Violence
23.50 elokuva: Blood Dia­mond - veritimantti
Ta­ri­na Dan­ny Arc­he­ris­ta, ete­läaf­rik­ka­lai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta, ja So­lo­mon Van­dys­ta, men­de­läi­ses­tä ka­las­ta­jas­ta. Mo­lem­mat mie­het ovat af­rikkalaisia,..
0
00.30 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
00.30 Gold Rush - Kultakuume
UU­SI KAU­SI Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toivossa.
00.30 Gold Rush - Kultakuume
00.30 elokuva: The Stan­ford Pri­son Experiment
Stan­for­din ylio­pis­tos­sa jär­jes­tet­tiin ke­säl­lä 1971 koe,..
01.15 Mer­ten sankarit
01.40 Mer­ten sankarit
01.55 Top Gear
02.35 Mer­ten sankarit
02.25 Lone Star Law
02.45 Lone Star Law
02.45 Mer­ten sankarit
3
03.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
03.10 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
03.10 Barn­wood Builders
03.45 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mökkejä.
03.50 Barn­wood Builders
04.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
04.15 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
04.45 Ghost Adventures
04.30 Ghost Adventures
04.50 Ghost Adventures
05.30 Nais­ten autopaja