Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.20 Mystery Diners
06.30 Kul­lan sukeltajat
Ar­vo­me­tal­lia ei löy­dy kui­ten­kaan maas­ta, vaan hyi­sen ja ar­vaa­mat­to­man Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta. (Be­ring Sea Gold, to­si-tv, USA, 2016) (Be­ring Sea Gold, )
06.35 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiakkailleen...
06.45 Kul­lan sukeltajat
Ar­vo­me­tal­lia ei löy­dy kui­ten­kaan maasta,..
07.20 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erakkoina,..
07.25 Gold Rush: Fred­dy Dod­ge pe­las­taa kaivokset
07.25 Gold Rush: White Water
07.25 Ruot­sin rajavartijat
Alex oh­jaa si­vuun mie­hen, jo­ka käyt­täy­tyy hie­man oudosti...
07.25 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
su: Sar­jas­sa omis­ta­jaa jy­mäy­te­tään ja au­toa uudistetaan.
07.35 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erakkoina,..
08.10 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2012)
08.30 Ar­vo­ka­man etsijät
08.20 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näytetään,..
08.20 Au­tonrassaajat
(Ga­ra­ge Squad, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
9
09.10 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiak­kail­leen. Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­van liik­keen tii­mi ra­ken­taa ja en­ti­söi eri merk­kien ja ai­ka­kau­sien au­to­ja rau­tai­sal­la am­mat­ti­tai­dol­la. (Bitc­hin' Ri­des, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.20 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 sil­taa, jot­ka yh­dis­tä­vät Yh­dys­val­lat ja ete­läi­sen naa­pu­rin. Jo­ka päi­vä sil­to­ja pit­kin kul­kee 250 000 ih­mis­tä, 12 000 rah­tiau­toa ja 5 000 ju­na­vau­nua useis­ta eri syis­tä. Jot­kut laillisesti,..
09.35 Bitchin' Rides
10.15 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2005)
ke: Sar­jas­sa omis­ta­jaa jy­mäy­te­tään ja au­toa uudistetaan.
pe: Ja­son lah­joit­ti ka­ve­ril­leen Wil­lia­mil­le munuaisen...
10.25 To­tuus kuulennosta
Ih­mi­nen las­keu­tui kuun pin­nal­le en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1969. Vai las­keu­tui­ko? On esi­tet­ty teorioita,..
10.25 Ruot­sin rajavartijat
Alex oh­jaa si­vuun mie­hen, jo­ka käyt­täy­tyy hie­man ou­dos­ti. Kun Alex tut­kii mie­hen mat­ka­tavaroita,..
10.35 Pon­ti­kankeittäjät
UU­SI KAU­SI Jo­ka ke­vät pe­lo­ton jouk­ko mie­hiä ja nai­sia us­kal­tau­tuu sy­väl­le Ap­pa­lac­hian met­siin uh­ma­ten lakia,..
11.25 Pon­ti­kankeittäjät
Jo­ka ke­vät pe­lo­ton jouk­ko mie­hiä ja nai­sia us­kal­tau­tuu sy­väl­le Ap­pa­lac­hian met­siin uh­ma­ten la­kia, kil­pai­li­joi­ta ja luon­toa pi­tääk­seen vuo­si­sa­to­ja van­han kä­si­työ­vis­kin pe­rin­teen elos­sa. (Moons­hi­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
11.30 Ul­jas universumi
Kat­so mi­ten maail­man­kaik­keus loi tähtiä,..
11.25 Gold Rush: Fred­dy Dod­ge pe­las­taa kaivokset
Kul­ta-asian­tun­ti­ja Fred­dy Dod­ge aut­taa vai­keuk­sis­sa ole­via kai­vos­ten omistajia...
12
12.35 TV Shop
13.35 Mystery Diners
Naa­mioi­tu­neet tark­kai­li­jat sel­vit­tä­vät it­se ja pii­lo­ka­me­ri­den avul­la, mil­lai­sia rik­kei­tä työn­te­ki­jät tekevät.
13.30 Ra­ta­pyö­räi­lyn Mes­ta­rien liiga: Lontoo
(Ra­ta­pyö­räi­lyn Mes­ta­rien lii­ga: Lon­too, Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2022)
13.30 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta helmet,..
14.40 Kul­lan sukeltajat
Ar­vo­me­tal­lia ei löy­dy kui­ten­kaan maas­ta, vaan hyi­sen ja ar­vaa­mat­to­man Be­rin­gin­me­ren pohjasta.
ti: (Be­ring Sea Gold, , Yh­dys­vallat, 2016)
ke: (Be­ring Sea Gold, to­si-tv, USA, 2016) (Be­ring Sea Gold, )
to:
pe:
14.35 Supertruckers
Met­cal­fe Farms on kul­je­tu­sa­lan per­hey­ri­tys, jo­ka on eri­kois­tu­nut siir­tä­mään jät­ti­mäi­siä kuor­mia ym­pä­ri Englantia.
14.35 Me­gan Fox: Le­gen­do­jen arvoitus
15
15.50 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
15.45 Supertruckers
Met­cal­fe Farms on kul­je­tu­sa­lan perheyritys,..
15.35 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuulemaan.
15.35 To­tuus kuulennosta
Ih­mi­nen las­keu­tui kuun pin­nal­le en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1969. Vai las­keu­tui­ko? On esi­tet­ty teorioita,..
15.45 Mil­joo­nan dollarin autot
RD hou­kut­te­lee uut­ta asia­kas­ta 1,4 mil­joo­nan dol­la­rin Mc­La­ren Sennalla.
16.55 Ro­muautot rahaksi
16.50 Bad Chad Customs
Ka­na­da­lai­nen Chad Hiltz on pe­to ra­ken­ta­maan au­to­ja ja muo­toi­le­maan me­tal­lia uusiksi...
16.50 Mil­joo­nan dollarin autot
RD hou­kut­te­lee uut­ta asia­kas­ta 1,4 mil­joo­nan dol­la­rin Mc­La­ren Sennalla.
16.50 Ke­vin Hart ja muskeliautot
Pu­heet ryh­dis­tä ja maa­lis­ta vie­vät Boyz-ryh­män Los An­ge­le­sin Pe­ter­son-museoon,..
16.50 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Isä ja poi­ka Bob­by ja An­dy Co­hen ovat pyö­rit­tä­neet jo vuo­si­kym­me­nen me­nes­ty­vää ro­mu­lii­ket­tä Was­hington D...
16.50 Ke­vin Hart ja muskeliautot
Pu­heet ryh­dis­tä ja maa­lis­ta vie­vät Boyz-ryh­män Los An­ge­le­sin Pe­ter­son-museoon,..
16.50 Ul­jas universumi
Kat­so mi­ten maail­man­kaik­keus loi tähtiä,..
17.55 Gold Rush: Whi­te Wa­ter -spesiaali
kau­den eri­kois­jak­so. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter (Spe­cial) , to­si-tv, USA, 2019)
17.55 Gold Rush: White Water
Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
18.00 NA­SAn sa­laiset kansiot
Neil Armst­rong joh­ti Ama­zo­nil­la tut­ki­mus­ret­keä, jol­la et­sit­tiin ava­ruu­so­lioi­den te­ke­mää kirjastoa...
17.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
18
18.05 Arktiset Vedet
Ah­ven­jah­tia, kok­kai­lua ja suu­ria tun­tei­ta kau­den pää­tös­reissussa...
19.00 Gold Rush: Fred­dy Dod­ge pe­las­taa kaivokset
18.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja ker­too ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­mi­ses­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
18.55 Gold Rush: Fred­dy Dod­ge pe­las­taa kaivokset
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
18.55 NA­SAn sa­laiset kansiot
Neil Armst­rong joh­ti Ama­zo­nil­la tut­ki­mus­ret­keä, jol­la et­sit­tiin ava­ruu­so­lioi­den te­ke­mää kirjastoa...
20.00 Kil­pa-au­to­jen kuninkaat
19.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
20.00 Kil­pa-au­to­jen kuninkaat
Au­to­kaup­pias Drew Pritchard,..
19.55 Bad Chad Customs
Ka­na­da­lai­nen Chad Hiltz on pe­to ra­ken­ta­maan au­to­ja ja muo­toi­le­maan me­tal­lia uu­sik­si. Luo­vuus ja kek­se­liäi­syys ovat huipussaan,..
20.30 La­te­la - Lau­ri ja superautot
20.30 La­te­la - Lau­ri ja superautot
21
21.00 Bad Chad Customs
Ka­na­da­lai­nen Chad Hiltz on pe­to ra­ken­ta­maan au­to­ja ja muo­toi­le­maan me­tal­lia uusiksi...
21.00 Mil­joo­nan dollarin autot
RD hou­kut­te­lee uut­ta asia­kas­ta 1,4 mil­joo­nan dol­la­rin Mc­La­ren Sennalla.
21.00 Ke­vin Hart ja muskeliautot
21.00 Elokuva: Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min.
21.00 Elokuva: Battleship
Kan­sain­vä­li­nen lai­vas­to­so­ta­har­joi­tus muut­tuu lei­kis­tä to­dek­si, kun ava­ruu­den muu­ka­lai­set hyök­kää­vät yli­ver­tai­sil­la aluk­sil­laan ih­mis­kun­taa vas­taan. 131 min. Oh­jaus: Pe­ter Berg. Pääo­sis­sa: Ale­xan­der Skars­gård, Brook­lyn Dec­ker, Jes­se Ple­mons, Josh Spen­ce, Liam Nee­son, Pe­ter MacNicol,
21.00 Elokuva: Me­ri­jal­kaväen mies
En­ti­sen me­ri­jal­ka­väen so­ti­laan ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Per­sian­lah­del­le lä­he­tet­ty tark­ka-am­pu­ja huo­maa, et­tei so­ta ole si­tä, mi­tä hän odot­ti. 112 min. Oh­jaus: Sam Men­des. Pääo­sis­sa: Ch­ris Coo­per, Den­nis Hays­bert, Ja­ke Gyl­len­haal, Ja­mie Foxx, Lu­cas Black, Pe­ter Sars­gaard. (Jar­head, Sota, Saksa,
21.00 Elokuva: Warc­raft: The Beginning
Warc­raft-pe­li­sar­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Aze­rot­hin rau­hal­li­nen val­ta­kun­ta on so­dan kyn­nyk­sel­lä, kun sen asuk­kaat koh­taa­vat pe­lot­ta­van val­loit­ta­ja­kan­san. Omaa kuo­le­vaa maail­maan­sa pa­ke­ne­vat örk­ki­so­tu­rit ovat va­lin­neet hei­dän asuin­paik­kan­sa uu­dek­si alus­maak­seen. 110 min. Oh­jaus: Duncan Jones.
22.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta seik­kai­li­jaa tes­taa sel­viy­ty­mis­tai­to­jaan vil­lin luon­non kes­kel­lä pe­rä­ti 40 päi­vän ajan il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta. (Na­ked and Afraid XL,
22.05 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Isä ja poi­ka Bob­by ja An­dy Co­hen ovat pyö­rit­tä­neet jo vuo­si­kym­me­nen me­nes­ty­vää ro­mu­lii­ket­tä Was­hington D...
22.00 Ro­muautot rahaksi
23.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 sil­taa, jot­ka yh­dis­tä­vät Yh­dys­val­lat ja ete­läi­sen naapurin...
23.25 Elokuva: Crimson Peak
Nuo­ri kir­jai­li­ja­tar ra­kas­tuu mys­ti­seen muu­ka­lai­seen ja pää­tyy asu­maan kartanoon,..
23.30 Elokuva: Battleship
Kan­sain­vä­li­nen lai­vas­to­so­ta­har­joi­tus muut­tuu lei­kis­tä to­dek­si, kun ava­ruu­den muu­ka­lai­set hyök­kää­vät yli­ver­tai­sil­la aluk­sil­laan ih­mis­kun­taa vastaan...
23.25 Elokuva: Me­ri­jal­kaväen mies
23.35 Elokuva: Muu­mio: Lo­hi­käär­me­keisarin hauta
0
00.00 Ää­rim­mäinen matka
00.05 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
01.05 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
01.10 Maan­tei­den Sankarit
01.10 Maan­tei­den sankarit
02.05 Maan­tei­den sankarit
02.05 True Story Suomi
02.10 Ro­mu­rau­dan valtiaat
02.20 Pon­ti­kankeittäjät
02.20 Ar­vo­ka­man etsijät
02.35 La­te­la - Lau­ri ja superautot
3
03.05 Pon­ti­kankeittäjät
03.05 Ar­vo­ka­man etsijät
03.05 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.25 Pon­ti­kankeittäjät
03.25 Supertruckers
04.10 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
04.20 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
04.25 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
05.15 Mystery Diners
05.10 Wheeler Dealers