Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
03.10 DOC
En­ti­sel­lä osas­tol­laan nyt po­ti­laa­na ole­va And­rea tör­mää nuo­reen Ja­co­poon, jon­ka har­ras­tuk­set ja ter­vey­son­gel­mat ai­heut­ta­vat häm­men­nys­tä. Mar­co taas al­kaa jär­jes­tel­lä And­rean ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta teh­tä­väs­tään. (56')
6
9
09.00 BumtsiBum
Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­si­tyk­siä. Jak­sos­sa vie­rai­le­vat Su­vi Te­räs­nis­ka, Art­tu Wiskari,..
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Ch­ris on hen­ki­lö­koh­tai­nen valmentaja,..
to: Muo­tia­lal­la työs­ken­te­le­vä Lu­cie et­sii komeaa,..
pe: Tä­mä jak­so on julk­kis­sink­kuillallinen,..
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
10.00: Kirs­tie mat­kus­taa Poh­jois-Ir­lan­tiin Lar­neen ta­paa­maan Cat­he­ri­nea ja Nigelia,..
09.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
10.00: Ka­re­nin ja Jo­sen sei­nät kaa­tu­vat pääl­le. He ra­kas­ta­vat juh­li­mis­ta ys­tä­vien kanssa,..
10.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (41')
10.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
10.30 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
11.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
pe: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia auringosta,..
11.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (41')
11.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
12.30: An­ni ja Mik­ko tu­tus­tu­vat kohteisiin,..
12
12.00 Ko­ti koiralle UK
10-vuo­tias Ja­cob aras­te­lee hyp­pi­viä koiria...
12.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
12.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
pe: Ka­re­nin ja Jo­sen sei­nät kaa­tu­vat päälle...
13.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ke: Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
13.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den ostoskatu
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia au­rin­gos­ta, ve­siur­hei­lus­ta ja kau­niis­ta maisemista...
13.30 100 Places to Be
13.35 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den ostoskatu
Bond St­reet on Lon­toon ylel­li­sin ostoskatu,..
14.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: Ch­ris on hen­ki­lö­koh­tai­nen valmentaja,..
to: Muo­tia­lal­la työs­ken­te­le­vä Lu­cie et­sii komeaa,..
pe: Tä­mä jak­so on julk­kis­sink­kuillallinen,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: Tä­mä jak­so on julk­kis­sink­kuillallinen,..
14.35 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
15
15.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
to: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia auringosta,..
15.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
15.40 Tulossa...
15.45 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
16.45: Ch­ris on hen­ki­lö­koh­tai­nen valmentaja,..
16.00 Mes­tarileipurit
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (41')
16.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
16.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
16.00 Ko­ti koiralle UK
Jac­kie kär­si yk­si­näi­syy­des­tä ko­ro­na­su­lun ai­ka­na ja kai­paa koi­raystävää...
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Liv D: Kes­ken­me­nokokemukseni
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Ar­vost­ra­te­gi Jaa­na Vil­la­nen pu­huu vas­tuul­li­suu­den puo­les­ta mie­hen­sä Pa­nun kanssa,..
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
17.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Tays­hia käyt­tää sul­ha­seh­dok­kaan­sa val­heen­pal­jas­tus­ko­kees­sa, jon­ka jäl­keen osa mie­his­tä on se­li­tyk­sen vel­kaa. Sy­ven­tääk­seen suh­det­taan Tays­hiaan mies­ten on avau­dut­ta­va ki­peis­tä­kin asiois­ta men­nei­syy­des­sään, mut­ta avoi­muus palkitaan.
17.45 Hu­vila & Huussi
Mö­kin pie­ni pi­meä te­ras­si on ol­lut käyt­tä­mät­tö­mä­nä vuo­si­kau­det mut­ta nyt tar­vi­taan ti­laa kas­va­val­le perheelle...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Ch­ris on hen­ki­lö­koh­tai­nen valmentaja,..
ke: Muo­tia­lal­la työs­ken­te­le­vä Lu­cie et­sii ko­meaa, tyy­li­käs­tä ja tree­naa­vaa miestä,..
to: Tä­mä jak­so on julk­kis­sink­kuillallinen,..
18.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
18.45 Tulossa...
18.50 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
su: Tar­joi­lu­haas­tees­sa pa­rit luo­vat an­nok­sen maa­ti­lal­ta poi­mi­mis­taan raa­ka-ai­neis­ta. Va­lin­nas­sa ja kok­kauk­ses­sa hei­tä on aut­tamassa O...
19.00 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ti: Cut­mo­ret us­ko­vat, et­tä hei­dän omai­suu­ten­sa on neu­vot­te­lu­tai­don ansiota...
ke: Jo­die on kak­si­vuo­tiaan poi­kan­sa yk­sin­huol­ta­ja, ei­kä ra­haa ole kos­kaan tarpeeksi.
to: Vas­ta 21-vuo­tias Ka­mil on jo mil­jo­nää­ri ja verk­ko­kau­pan asiantuntija...
19.00 Hu­vila & Huussi
20.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Kirs­tie mat­kus­taa Poh­jois-Ir­lan­tiin Lar­neen ta­paa­maan Cat­he­ri­nea ja Nigelia,..
20.00 Remp­pa vai muutto
Tre­vor ja Me­gan os­ti­vat ta­lon pa­ri­kymp­pi­si­nä kah­des­taan, mut­ta nyt heil­lä on kolme lasta,..
20.00 Remp­pa vai muutto
Ka­re­nin ja Jo­sen sei­nät kaa­tu­vat pääl­le. He ra­kas­ta­vat juh­li­mis­ta ys­tä­vien kanssa,..
20.00 Ko­ti koiralle UK
Jac­kie kär­si yk­si­näi­syy­des­tä ko­ro­na­su­lun ai­ka­na ja kai­paa koi­raystävää...
19.55 Ko­ti koiralle UK
Jac­kie kär­si yk­si­näi­syy­des­tä ko­ro­na­su­lun ai­ka­na ja kai­paa koi­rays­tä­vää. Corn­wal­li­lais­per­he et­sii ki­vaa koiraa,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Mö­kin pie­ni pi­meä te­ras­si on ol­lut käyt­tä­mät­tö­mä­nä vuo­si­kau­det mut­ta nyt tar­vi­taan ti­laa kas­va­val­le perheelle...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Tulossa...
21.00 elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. Häät lä­hes­ty­vät, ja kii­vas kil­pai­lu joh­taa mo­nen­lai­siin kom­mel­luk­siin. Pääo­sis­sa: Kris­ten Wiig, Ro­se Byr­ne, Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Maya Ru­dolph, Rebel Wilson.
21.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Tie­to vii­dak­koon pii­lo­te­tus­ta aar­tees­ta aloit­taa ta­pah­tu­mien vyö­ryn, jos­sa vai­no­har­hat ja epäi­lyk­set val­taa­vat kum­man­kin saa­ren. Hei­mo­neu­vos­to nos­taa tun­teet pintaan.
21.00 Hu­vila & Huussi
21.00 elokuva: Tähtitytöt
(Poms 2019) . Ilah­dut­ta­va ko­me­dia elä­ke­läi­syh­tei­söön muut­ta­vas­ta Mart­has­ta, jo­ka muut­taa elä­ke­läi­syh­tei­söön vain odot­ta­maan kuolemaa...
21.00 elokuva: Teit meistä kauniin
(Teit meis­tä kau­niin 2016) . Isän­sä kuol­tua Hei­no­laan muut­ta­nut To­ni Wir­ta­nen pe­rus­taa punk-bän­din ka­ve­rin­sa Ant­ti Lau­ta­lan kans­sa. Kun po­ruk­kaan liit­tyy vie­lä Si­pe San­ta­puk­ki, bän­di ni­me­tään Apu­lan­nak­si. Vaih­to-op­pi­laak­si Hei­no­laan tul­lut Man­dy liit­tyy ba­sis­tik­si, ja sa­mal­la ku­vioi­hin il­mes­tyy pa­ha­mai­nei­nen Tuukka Temonen.
21.00 Vain elämää
W. Yr­jä­nän päi­vä. Un­ta vai sit­ten­kin tot­ta? An­tii­kin Roo­man pää­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män Cloa­ca Ma­xi­man mu­kaan ni­me­tyn le­gen­daa­ri­sen yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, so­lis­ti, ba­sis­ti, tuot­ta­ja ja ru­noi­li­ja is­tuu tä­nään Sa­tu­lin­nan pöy­dän pääs­sä. Vir­ve Ros­ti, Ro­bin Pac­ka­len, Anna Puu,
21.05 Täh­det, tähdet
Täh­det täh­det - oh­jel­man toi­ses­sa jak­sos­sa kil­pai­li­jat ve­tä­vät nah­ka­rot­sit nis­kaan ja boot­sit jal­kaan, kun tee­ma­na on Rockfest...
22.00 Tulossa...
22.05 Ko­ti koiralle UK
Jac­kie kär­si yk­si­näi­syy­des­tä ko­ro­na­su­lun ai­ka­na ja kai­paa koi­rays­tä­vää. Corn­wal­li­lais­per­he et­sii ki­vaa koiraa,..
22.30 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.35 New York 24/7
22.35 Hu­vila & Huussi
Kark­ki­las­sa si­jait­see kau­nis met­säi­nen mökkitontti,..
22.50 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
23.05 Tulossa...
23.10 Sink­kuillallinen
Tä­mä jak­so on julk­kis­sink­kuillallinen,..
23.10 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
23.25 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.35 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
23.30 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
23.55 Täh­det, tähdet
0
00.10 Remp­pa vai muutto
00.15 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
00.35 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
00.35 Remp­pa vai muutto
01.10 Rik­kaat ja rahattomat
01.35 Rik­kaat ja rahattomat UK
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
01.35 Rik­kaat ja rahattomat
01.25 New York 24/7
01.30 Rik­kaat ja rahattomat
02.10 Rik­kaat ja rahattomat UK
02.15 Rik­kaat ja rahattomat
02.35 DOC
02.35 Rik­kaat ja rahattomat UK
02.30 DOC
3
03.15 DOC