Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Ik­ku-Pikku Ritari
Gus on pie­ni poi­ka, jo­ka ha­luaa val­ta­kun­nan mah­ta­vim­mak­si ritariksi...
07.45 Denver
08.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
08.05 Daltonit
08.10 Pos­su ja Kärpänen
08.40 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
9
09.00 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
09.30 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat ka­tu­ja, vankiloita,
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
ti: Jac­kon joh­ta­ma tu­lia­se­tii­mi jou­tuu huip­pu­vaa­ral­li­seen ti­lanteeseen,..
ke: Liam ja Ben jah­taa­vat mur­tovarkaita...
11.00 Simpsonit
Ho­mer on kek­si­nyt jotakin,.. Sak­sa­lai­set lii­ke­mie­het ovat asialla, Ho­mer muis­te­lee nuo­ruut­taan ja al­kuai­ko­ja Mar­gen rinnalla.
Ho­mer tu­lee ve­don­lyön­nis­sään riip­pu­vai­sek­si Lisasta. Mar­ge ra­sit­tuu per­heen­sä pal­ve­le­mi­ses­ta ja kaipaa lomaa.
12
12.00 Moderni perhe
Pää­sem­me jäl­leen seu­raa­maan kol­men eri­lai­sen per­heen kom­mel­luk­sia. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
13.00 Simpsonit
Ho­mer on kek­si­nyt jotakin,..
ke: Sak­sa­lai­set lii­ke­mie­het ovat asialla,
13.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
su: En­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­si hui­pen­tuu finaaliin,..
14.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
ti: Voim­me kaik­ki huo­kais­ta hel­potuksesta,..
pe: Mie­le­tön kau­si huipentuu,..
14.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa seu­ra­taan pant­ti­lai­naa­mon ar­kea ja sen oma­laa­tui­sia työn­tekijöitä.
15
15.00 Suur­mestari Ruotsi
Koo­mik­ko Da­vid Bat­ra kil­pai­lee pa­ne­lis­tien kans­sa muun muas­sa siitä,..
15.00 Ota ra­hat ja juokse
Ina & Roni...
15.00 LE­GO Mas­ters Australia
Jouk­kueet saa­vat teh­tä­väk­seen suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa uu­den aluk­sen Star Wars -uni­versumiin,..
15.00 Kuutamolla
. Ha­jo­si­vat­ko jon­kun su­kel­lus­lait­teet me­ren sy­vyyksissä?..
15.00 Kuok­ka­vieras Kataja
Jan­ne Kataja,..
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
On­gel­mat tak­la­taan si­tä mu­kaa kun nii­tä tulee...
15.00 Teknavi
15.30 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kukkii,..
16.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
16.00 Panttilainaamo
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
16.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
16.00 Su­per­car Blon­dien superautot
16.10 Pilanpäiten
16.25 Simpsonit
17.00: Ho­mer vai­puu epätoivoon,..
17.30: Ho­mer on kek­si­nyt jotakin,..
16.30 Panttilainaamo
16.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
17.00 Simpsonit
17.00 Ota ra­hat ja juokse
Ina & Roni...
17.00 Suur­mestari Ruotsi
Näyt­te­li­jä ja koo­mik­ko Nour El Re­fai kil­pai­lee pa­ne­lis­tien kans­sa muun muas­sa siitä,..
17.00 Simpsonit
Li­sa sui­vaan­tuu ta­jutessaan,..
17.30 LE­GO Mas­ters Australia
Vii­mei­ses­sä pu­do­tus­ki­sas­sa en­nen fi­naa­li­viik­koa jouk­kueet saa­vat teh­tä­väk­seen ra­ken­taa us­ko­mat­to­mia luo­muk­sia, jot­ka upo­te­taan ve­teen. Kaik­kien työt näyt­tä­vät kui­val­la maal­la upeilta,..
18
18.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
ke: En­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kau­si hui­pen­tuu finaaliin,..
18.00 Su­per­car Blon­dien superautot
18.00 Suurmestari UK
18.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
18.50 Best of Posse
19.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa am­mat­ti­lai­set os­ta­vat huu­to­kau­pois­ta hy­lät­ty­jen pien­va­ras­to­jen si­sältöjä.
19.00 Mil­jar­döörien aika
Omai­suu­den kart­tues­sa mil­jar­döö­reil­lä on mah­dol­li­suus ha­vi­tel­la yhä len­nok­kaam­pia unel­mia, myös maan ul­kopuolella...
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Rac­he­lin työ­mo­ti­vaa­tio ro­mah­taa poh­jalukemiin,..
20.30: Ross merk­kai­lee re­viirejään,..
19.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja alas­ka­lai­sis­ta, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä oma­va­rai­ses­ti an­ka­ras­sa luonnossa.
20.00: . Sue näyt­tää, mi­ten kas­vi­huo­ne­vil­je­ly on­nis­tuu ark­ti­sel­la alueella...
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Ja­ni­ce kysäisee,..
ti: Mo­ni­ca käy sa­laa sän­kyostoksilla,..
Ross merk­kai­lee re­viirejään,..
20.10 Kuutamolla
. Ha­jo­si­vat­ko jon­kun su­kel­lus­lait­teet me­ren sy­vyyk­sis­sä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Lotta Harala,
21
21.00 Subleffa: Pi­mey­den ytimessä
Sa­man­ni­mi­seen te­le­vi­sio­sar­jaan löy­häs­ti pe­rus­tu­van ri­ko­se­lo­ku­van kes­kiös­sä on mur­haet­si­vä Tho­mas Cra­ven, jo­ka tut­kii tyt­tä­ren­sä kuo­le­maa. Tut­ki­muk­sien ede­tes­sä Cra­ven saa tietää,..
21.00 Subleffa: Escape Plan
Ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Ray Bres­lin löy­tää it­sen­sä tel­kien ta­kaa van­ki­las­ta, jon­ka on it­se suun­ni­tel­lut. Bres­li­nin tai­dot jou­tu­vat koe­tuk­sel­le hä­nen yrit­täes­sään pae­ta van­ki­las­ta ja löy­tää syyl­li­nen, jo­ka hä­net sin­ne vää­rin pe­rus­tein toimitti.
21.00 Subleffa: Veit­set esiin - kaik­ki ovat epäiltyjä
Nok­ke­la ri­kos­ta­ri­na mur­ha­mys­tee­ris­tä, jo­ka saa ylei­sön ar­vai­le­maan lop­puun as­ti ku­ka on syyl­li­nen. Tun­net­tu ri­kos­kir­jai­li­ja Har­lan Th­rom­bey löy­de­tään kuol­lee­na kar­ta­nos­taan syn­ty­mä­päi­vä­juh­lien­sa jälkeen...
21.00 Subleffa: Te­qui­la Sun­ri­se - Vaa­ral­li­nen sekoitus
Ro­mant­ti­ses­sa toi­min­tad­raa­mas­sa van­hat ys­tä­vyk­set, ko­vak­si­kei­tet­ty po­lii­si ja en­ti­nen huu­me­kaup­pias, jou­tu­vat tah­to­mat­taan vas­tak­kain se­kä työs­sä et­tä rak­kau­des­sa - ja hei­dän vä­liin­sä jää unel­mien nainen.
21.00 Jal­kapallostudio
21.00 Subleffa: Sur­vi­ve the Night
TV-EN­SI-IL­TA! Epä­toi­voi­set ryös­tä­jä­vel­jek­set kaap­paa­vat lää­kä­rin per­hei­neen hoi­ta­maan pa­has­ti haa­voit­tu­nut­ta vel­jeä syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la. Ku­ka sel­viy­tyy aa­muun? Oh­jaus: Matt Es­kan­da­ri, USA 2020 (87 ) . Pääo­sis­sa: Bruce Willis,
21.10 Subleffa: Tun­tematon uhka
Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä las­ta­tus­sa te­hok­kaas­sa sci­fi-jän­nä­ris­sä ko­ko Ame­rik­ka jou­tuu pa­nii­kin val­taan, kun kam­mot­ta­va api­nois­ta läh­te­nyt tap­pa­ja­vi­rus pää­see le­viä­mään ih­mis­ten keskuuteen...
21.40 EU­RO 2024 -kar­sin­nat: Es­panja - Norja
Es­pan­ja - Nor­ja (25. 3. 2023) . Se­los­tus: Lau­ri Kottonen.
23.00 Rikospaikka
23.20 Suurmestari
Mik­si Suur­mes­ta­ria kan­nat­taa kuunnella?..
23.20 Wayne
Del läh­tee lätkimään,..
23.20 Subleffa: Pi­mey­den ytimessä
23.40 Subleffa: Escape Plan
Ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Ray Bres­lin löy­tää it­sen­sä tel­kien ta­kaa vankilasta,..
23.40 Wayne
23.45 Jal­kapallostudio
23.45 Fo­rensic Files
Yh­dys­val­tai­nen do­ku­menttisarja,..
0
00.00 Subleffa: Veit­set esiin - kaik­ki ovat epäiltyjä
Nok­ke­la ri­kos­ta­ri­na mur­ha­mys­tee­ris­tä, jo­ka saa ylei­sön ar­vai­le­maan lop­puun as­ti ku­ka on syyllinen...
00.10 Kuok­ka­vieras Kataja
00.20 Mil­jar­döörien aika
00.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.45 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
01.05 Nyrkki
01.25 Su­per­car Blon­dien superautot
01.25 Panttilainaamo
01.45 Panttilainaamo
02.00 Suur­mestari Ruotsi
02.05 Suurmestari
02.20 Huu­to­kau­pan metsästäjät
02.15 Suurmestari UK
02.25 Huu­to­kau­pan metsästäjät
02.40 LE­GO Mas­ters Australia
Jouk­kueet saa­vat teh­tä­väk­seen suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa uu­den aluk­sen Star Wars -uni­versumiin,..
02.40 Huu­to­kau­pan metsästäjät
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
3
03.00 Panttilainaamo
03.20 Ota ra­hat ja juokse
03.25 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.15 Mil­jar­döörien aika
03.25 Suurmestari UK
04.00 Suurmestari UK
04.05 Suurmestari UK
04.15 Suurmestari UK
04.25 Ulosottomiehet
04.25 Fo­rensic Files