Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­letappeja,..
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.00 Mas­ked Singer USA
Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion ta­kaa, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät an­net­tu­jen vih­jei­den pe­rus­teel­la ar­va­ta, kei­tä naa­mioi­den ta­ka­na on. Ame­rik­ka­lai­nen viihdeohjelma.
07.40 Samu
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.10 Hor­se­land - heppajengi
08.10 Pos­su ja Kärpänen
08.10 Og­gi ja torakat
08.10 Trollz
08.30 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
08.35 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Mutsi
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.00 Myyrä
su: Myy­rä-jah­ti kiih­tyy! Osa kil­pai­li­jois­ta maa­laa tai­det­ta ai­kaa vas­taan kilpaillen...
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Aarrepaja UK
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Will ja Su­zie saa­vat pan­na parastaan,..
ke: Ste­ve ja Matt­hew saa­vat as­tua san­ka­rin saappaisiin,..
pe: Will saa pais­kia hom­mia to­den teolla,..
11.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klas­sik­ko, jos­sa ai­ka ajoin vie­rai­lee viih­de­tai­vaan ko­vim­pia nimiä.
Ho­mer muis­te­lee Mag­gien syntymää.
Pat­ty ja Sel­ma saa­vat Ho­me­rin valtaansa,..
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­mediasarja.
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klas­sik­ko, jos­sa ai­ka ajoin vie­rai­lee viih­de­tai­vaan ko­vim­pia nimiä.
13.00 Simpsonit
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klassikko,
13.00 Koiralle koti
13.00 Posse
Stu­dios­sa tu­be­täh­ti Ro­ni Back ja näyt­te­li­jä Ar­mi Toi­va­nen. Pos­se­lai­set jah­taa­vat lau­la­vaa julk­kis­ta. Sät­kyak­ka­na Em­ma Ki­mi­läi­nen. Stand up -la­val­la Ali Jahangiri.
13.25 Tilt Esports
13.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
13.30 Mas­ked Singer Suomi
Ile mars­sit­taa la­val­le bo­dy­guar­dit pi­ka­vih­jei­neen se­kä jo­tain sellaista,..
14.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
14.00 Nuori MacGyver
Le­gen­daa­ri­sen Mac­Gy­ver-sar­jan poh­jal­ta teh­ty ame­rik­ka­lai­nen toi­min­ta- ja seikkailusarja,
14.30 Po­lii­sit UK: Ajojahti
14.30 Suo­men surkein kuski
15
15.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
ti: Mak­sa­ma­ton las­ku uh­kaa ai­heut­taa käsirysyn,..
ke: Ulo­sot­to­mie­het te­ke­vät työ­tään jou­lun allakin,..
to: Ulo­sot­to­mies­ten on tur­vau­dut­ta­va po­lii­sin apuun,..
15.30 Hoc­key Night Live
15.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
16.00 Duud­so­nit tuli taloon
Hol­lo­las­sa he­vos­ti­laa pi­tä­vä Tillg­re­nin per­he yli­suo­rit­taa elä­määnsä,..
16.00 Huip­pu­malli haussa
Kil­pai­li­joi­den viik­koon osuu yl­lä­tys­ten ja koet­te­le­musten suma...
16.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
An­dy koh­taa tal­ven kaa­mok­sen yksin,..
16.00 Kyl­lä nolottaa
No­lot ti­lan­teet jat­ku­vat kuu­den­nen kau­den jaksoissa.
16.00 Posse
Pos­sen stu­dios­sa per­jan­tai­na en­sim­mäi­sen soo­loal­bu­min­sa jul­kai­se­va Sa­mu Ha­ber ja it­se le­genda Iso D...
16.00 NFL-studio
16.30 Lii­ga: Kär­pät - Jukurit
Kär­pät - Ju­ku­rit, Ou­lun Ener­gia Aree­na (08. 10. 2022) . Se­los­ta­ja­na Ja­ni Al­kio, Ari Vallin.
16.25 NFL: Green Bay Pac­kers - New York Giants
17.00 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat ka­tu­ja, van­ki­loi­ta, len­to­kent­tiä ja luon­non­puis­to­ja yh­des­sä ih­mis­kol­le­goi­densa kanssa.
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Va­lais­tus kun­nos­sa, keik­ka voi alkaa...
17.30 Vintiöt
18.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
ke: On­ko Char­lot­tel­la tu­le­vai­suus las­te­noh­jel­man juontajana?..
17.55 Sub.doc: Searc­hing for Jacko's Zoo
Näyt­te­li­jä­nä­kin tun­net­tu toi­mit­ta­ja Ross Kemp selvittää,..
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Kah­teen vie­rek­käi­seen asun­toon koh­distuvassa,..
18
19.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lais­ten ko­me­dia­sar­jo­jen iki­suo­sik­ki ja klas­si­koi­den klas­sik­ko, jos­sa ai­ka ajoin vie­rai­lee viih­de­tai­vaan ko­vim­pia nimiä.
ti: Ho­mer muis­te­lee Mag­gien syntymää.
19.00 Joo­nas Nordman Show
Stu­dios­sa pyö­räh­tää myös Juk­ka Lindström,..
19.15 Hoc­key Night Live
19.30 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.00: Rac­hel ja Mo­ni­ca koh­taa­vat kar­vai­sen il­mestyksen...
20.30: Ross muut­taa jälleen...
19.45 NFL-studio
20.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Phoe­ben kol­mo­set ha­lua­vat näh­dä maailman,..
ke: Ross maa­nit­te­lee Emi­lyä New Yorkiin,..
Ross muut­taa jälleen...
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Ile mars­sit­taa la­val­le bo­dy­guar­dit pi­ka­vih­jei­neen se­kä jo­tain sellaista,..
20.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Chip jät­tää per­heen met­säs­tys­rei­tin var­rel­le hä­tä­kätköjä,..
21
21.00 Subleffa: Fa­ce/Off - kahdet kasvot
Rä­jäh­tä­vän ko­va toi­min­tat­ril­le­ri psy­ko­paat­ti­ses­ta ri­kol­li­ses­ta ja hän­tä maa­ni­ses­ti ta­kaa-aja­vas­ta et­si­väs­tä, jot­ka vaih­det­tuaan kas­vo­ja yrit­tä­vät saa­da toi­sen­sa kä­pä­lä­lau­taan. Oh­jaa­ja: John Woo, USA,1997. (134) . Pääo­sis­sa: John Tra­vol­ta, Ni­co­las Ca­ge, Joan Allen,
21.00 Subleffa: Har­ry Pot­ter ja viisasten kivi
Suo­sit­tuun fan­ta­sia­ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va­seik­kai­lu, jos­sa Har­ry Pot­ter tu­tus­tuu ih­meel­li­siin noi­ta­voi­miin­sa ja pää­see opis­ke­le­maan Ty­ly­pah­kan kuu­lui­saan noi­ta­kou­luun. Oh­jaa­ja: Ch­ris Co­lum­bus, USA 2001. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Rob­bie Colt­ra­ne, Ric­hard Har­ris, Maggie Smith.
21.00 Subleffa: Har­ry Pot­ter ja sa­lai­suuksien kammio
Ra­kas­ta­tun vel­ho­po­jan Har­ry Pot­te­rin toi­ses­sa seik­kai­lus­sa hän Dob­by-hal­tian va­roi­tuk­sis­ta piit­taa­mat­ta pa­laa kou­luun Ty­ly­pah­kaan. Siel­lä ta­pah­tuu kum­mia: ih­mi­set jäh­met­ty­vät ou­don lu­mouk­sen voi­mas­ta, ja sa­la­pe­räi­nen sei­nis­tä kum­pua­va ää­ni vai­noaa Har­rya. . . Oh­jaa­ja: Ch­ris Co­lum­bus, USA 2002. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Rupert Grint,
21.00 Subleffa: Har­ry Pot­ter ja Az­kabanin vanki
Eng­lan­ti­lai­sen las­ten- ja nuor­ten­kir­jai­li­jan J. K. Row­lin­gin luo­ma vel­ho­poi­ka Har­ry Pot­ter kump­pa­nei­neen seik­kai­lee jäl­leen! Vaa­ral­li­nen vel­ho Si­rius Mus­ta on paen­nut pa­ha­mai­nei­ses­ta Az­ka­ba­nin van­ki­las­ta ja ai­koo et­siä kä­siin­sä Har­ryn, jol­le hän ha­luaa kos­taa isän­tän­sä koh­ta­lon. Oh­jaus: Al­fon­so Cua­rón, USA 2004
21.00 Subleffa: On­ly the Brave
TV-EN­SI-IL­TA! Eric Marsh on työl­leen omis­tau­tu­nut pit­kän lin­jan pa­lo­mies, jo­ka ha­luaa kou­lut­taa maas­to­pa­lo­ja sam­mut­ta­vis­ta alai­sis­taan va­lio­jou­kon. Ko­van har­joit­te­lun an­sios­ta unel­ma lo­pul­ta to­teu­tuu, ja Gra­ni­te Moun­tain Hots­hots -ryh­mäs­tä muo­vau­tuu tii­vis porukka,..
21.00 Subleffa: Alien: Covenant
TV-EN­SI-IL­TA! Rid­ley Scot­tin Alien-tie­teis­saa­ga saa jat­koa elo­ku­vas­sa, jos­sa siir­to­kun­ta-alus Co­ve­nant te­kee mat­kaa ga­lak­sin kau­kai­sel­la lai­dal­la. Mie­his­tö saa yl­lät­täen sig­naa­lin pla­nee­tal­ta, jo­ka vai­kut­taa kos­ke­mat­to­mal­ta pa­ra­tii­sil­ta. Pe­ril­lä kui­ten­kin osoit­tau­tuu, et­tä se on synk­kiä vaa­ro­ja täyn­nä. Oh­jaus: Ridley Scott,
21.00 Subleffa: Abyss - Syvyys
Ja­mes Ca­me­ro­nin nel­jä Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut ve­de­na­lai­nen seik­kai­lu ker­too öl­jyn­po­raus­po­ru­kas­ta, jo­ka lä­he­te­tään pe­las­ta­maan sa­la­pe­räi­ses­ti upon­neen ydin­su­kel­lus­ve­neen mie­his­töä. Mu­kaan­sa he saa­vat ryh­män lai­vas­ton eri­kois­jouk­ko­jen so­ti­lai­ta, joil­la on oma, sa­lai­nen teh­tä­vän­sä. Kun pin­nal­la jän­nit­teet Yh­dys­val­to­jen ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä ki­ris­ty­vät, se hei­jas­tuu myös me­ren­poh­jan ta­pah­tu­miin. Li­säk­si osa mie­his­tös­tä nä­kee ou­to­ja va­loilmiöitä,
23.30 Subleffa: Har­ry Pot­ter ja viisasten kivi
Suo­sit­tuun fan­ta­sia­ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va­seikkailu,..
23.45 Veriveljet
23.45 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
0
00.00 Joo­nas Nordman Show
00.00 Subleffa: Speed Kills
00.10 Subleffa: An­gel Has Fallen
00.20 Rikospaikka
00.45 Hoc­key Night - Tien päällä
01.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.05 Joo­nas Nord­man Show: Grillikausi
01.15 Tilt Esports
01.20 ESPN do­ku­ment­ti: Kuin­ka Mäy­rä kukistetaan
01.45 Veriveljet
01.55 Suurmestari UK
02.00 Baywatch
D. Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
02.10 Suurmestari UK
02.35 Po­lii­sit UK: Ajojahti
02.30 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­ka­koi­ris­ta, jot­ka suo­je­le­vat katuja,..
02.55 Baywatch
02.45 Virkakoirat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vir­kakoirista,..
3
03.05 Baywatch
03.10 Baywatch
03.35 Suurmestari UK
04.00 Aarrepaja UK
03.55 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
04.00 Joo­nas Nord­man Show: Grillikausi
04.00 Ulosottomiehet
04.15 Aarrepaja UK
04.35 Aarrepaja UK
04.55 Aarrepaja UK
04.55 Aarrepaja UK
Will saa pais­kia hom­mia to­den teolla,..