Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.30 Teletapit
He ovat kaik­ki eri vä­ri­siä ja heil­lä on vat­sas­saan te­le­visioruutu,..
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
su: Hur­maa­va brit­ti­kau­no­tar Li­ly (Oli­via Colman).. Li­sa ja Mar­ge hul­laan­tu­vat ri­kos­pod­casteihin,..
07.40 Ik­ku-Pikku Ritari
07.45 Ik­ku-Pikku Ritari
Gus on pieni poika,..
08.05 Daltonit
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.10 Og­gi ja torakat
08.10 Trollz
08.25 Paa­vo Pesusieni
08.35 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kaupungista,..
08.35 Paa­vo Pesusieni
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Nel­jän täh­den illallinen
to: Nak­ku­loi­ta ja pe­rä­ruo­kaa on tarjolla,..
11.00 Vai­mot vaih­toon Uusi-Seelanti
In­tia­lais­taustainen,..
11.00 Simpsonit
11.30: Ho­me­rin us­ko Bar­tin jal­ka­pal­lo­tai­toi­hin on vankkumaton.
12.00: Apu me­nes­tyy Sp­ring­fiel­din nais­markkinoilla,..
11.00 Simpsonit
11.30: Mar­ge huo­maa elä­män va­lu­van hukkaan,..
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­me­dia­sar­ja. Kolmas kausi.
12.00 The Joulukalenteri
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kaupungista,..
13.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
13.00 So­me­täh­tien sinkkuelämää
13.00 Simpsonit
13.30: Mar­ge huo­maa elä­män va­lu­van hukkaan,..
13.30 Simpsonit
13.30 Tilt Esports
13.35 Paa­vo Pesusieni
14.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
14.00 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
Myy­tin­mur­ta­jat sel­vit­tä­vät jäl­leen eri­lais­ten ur­baa­ni­le­gen­do­jen to­den­pe­räi­syyt­tä. Ame­rik­ka­lai­nen tie­det­tä po­pu­la­ri­soiva sarja,
14.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
14.05 Vintiöt
He ovat ta­kai­sin ruudussa...
14.00 Tolpalla
Ke­sä on Tu­rus­sa kuu­mim­mil­laan ja ka­ve­ri­po­ruk­ka on mat­kal­la Ruis­sa­loon festareille...
14.30 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin johdolla.
15.40: Liit­tou­mat al­ka­vat muodostua,..
15.00 Olet mitä syöt
Ra­dio­juon­ta­ja Vi­ki Ee­rik­ki­lä elää pie­nen lap­sen isän kii­reis­tä elämää,..
14.55 LE­GO Mas­ters Australia
Jouk­kueet saa­vat teh­tä­väk­si teh­dä ra­kennelmia,..
15.00 LE­GO Mas­ters Australia
15.00 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat mi­tä kum­mal­li­sem­pia tehtäviä.
15.00 Gassed up
Mist haas­taa näyt­te­li­jä Ryan Tho­ma­sin Gymk­ha­na-ra­dal­la ajet­ta­vaan kisaan...
15
16.00 Kä­räytyskamera
16.10 Kä­räytyskamera
16.00 Kä­räytyskamera
16.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Po­lii­si tör­mää Mans­fiel­dis­sä kon­na­kaksikkoon,..
16.00 Kä­räytyskamera
Brit­ti­läi­nen ri­kos­rea­li­ty, jos­sa tut­ki­taan eri­lai­sia tapoja,..
16.10 Vintiöt
16.30 Pilanpäiten
16.30 Pilanpäiten
16.30 Next Level Chef
Kil­pai­li­joi­ta on jäl­jel­lä enää seit­se­män, ja täl­lä ker­taa tai­to­ja tes­ta­taan fuu­sioruoalla...
16.40 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
ti: Po­lii­si tör­mää Mans­fiel­dis­sä kon­na­kaksikkoon,..
16.40 Frendit
17.00 Simpsonit
17.00 Simpsonit
Li­sa tu­tus­tuu län­si­mai­sen tai­teen historiaan,..
17.30 Pilanpäiten
17.30 LE­GO Mas­ters Australia
Aust­ra­lia­lai­nen ko­ko per­heen viih­deoh­jel­ma, jos­sa 16 luo­vaa le­goin­toi­li­jaa kil­pai­lee ra­ken­nus­tek­nii­kas­sa ja suun­nit­te­lus­sa voit­taak­seen ha­lu­tun le­gopalkinnon.
17.40 Moderni perhe
Vä­rik­kään ja sym­paat­ti­sen Dunp­hy-Pritc­het­tin klaa­nin ar­jes­sa pu­hal­ta­vat uu­det tuu­let. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.40 The Joulukalenteri
17.40 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tuo­ma­ri­pöy­däs­sä väännetään,..
18
18.00 Hoc­key Night Live
18.25 Lii­ga: JYP - Kärpät
JYP - Kär­pät, Lä­hi­Ta­pio­la Aree­na (08. 12. 2022) . Se­los­ta­ja­na Mi­ka Sauk­ko­nen, Jan­ne Pesonen.
18.25 Pilanpäiten
18.40 The Joulukalenteri
18.40 The Joulukalenteri
19.00 So­me­täh­tien sinkkuelämää
19.00 Gassed up
Mist haas­taa näyt­te­li­jä Ryan Tho­ma­sin Gymk­ha­na-ra­dal­la ajet­ta­vaan kisaan...
19.00 Frendit
19.30: Rac­he­lil­la ja Ros­sil­la on eri nä­ke­myk­set siitä,..
19.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin johdolla.
20.00: Toi­nen hei­mo saa her­kul­lis­ta, mut­ta pe­lot­ta­vaa aamiaista...
19.30 Simpsonit
20.00 Frendit
ti: Kun mer­kit viit­taa­vat Rac­he­lin ole­van raskaana,.. An­ka­raa pohdintaa,..
Rac­he­lil­la ja Ros­sil­la on eri nä­ke­myk­set siitä,..
20.00 Sub.doc: To­tuus 5G:stä
Uu­si sa­la­liit­to­teo­ria liet­soo pel­koa ja vihaa...
20.00 Tolpalla
Ke­sä on Tu­rus­sa kuu­mim­mil­laan ja ka­ve­ri­po­ruk­ka on mat­kal­la Ruis­sa­loon festareille...
21
21.00 Sta­di vs. Lande
Uu­si ra­vin­to­la, Brö­leé saa Mic­he­lin-täh­den. Pi­tä­vät­kö Jaak­ko Saa­ri­luo­ma ja Kal­le Lam­berg pokkansa,
21.00 Subleffa: Can You Keep a Secret
Ro­mant­ti­ses­sa ko­me­diae­lo­ku­vas­sa Em­ma Cor­ri­gan vuo­dat­taa elä­män­sä in­tii­me­jä­kin yk­si­tyis­koh­tia len­to­ko­nees­sa vie­rus­to­ve­ril­leen. Myö­hem­min selviää,..
21.00 Subleffa: Rat­kaisun hetket
Toi­min­ta­jän­nä­ri ara­bi­ter­ro­ris­tien val­taa­mas­ta mat­kus­ta­ja­ko­nees­ta, jo­ta pe­las­ta­maan läh­tee hal­li­tuk­sen palk­kaa­ma huip­pu­sa­lai­nen eri­kois­jouk­ko. Oh­jaa­ja: Stuart Baird, USA 1996. (127') Pääo­sis­sa: Kurt Rus­sell, Ste­ven Sea­gal, Hal­le Ber­ry, John Le­gui­za­mo, Oli­ver Platt, Joe Morton,
21.00 Subleffa: Mat­rix Reloaded
Mat­rix-tri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa Neol­la ja muil­la ka­pi­nal­li­sil­la on ar­viol­ta 72 tun­tia ai­kaa pe­las­taa Zio­nin kau­pun­ki en­nen kuin se tu­hou­tuu vi­hol­lis­hyök­käyk­ses­sä - sa­mal­la Neon pi­täi­si suo­jel­la Tri­ni­tyä täl­le en­nus­te­tul­ta syn­käl­tä koh­talolta. . .
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tur­va­vyöt kiin­ni, tääl­tä tul­laan elä­mä ja suo­ri­tuspaineet!..
21.00 Subleffa: The Shack
TV-EN­SI-IL­TA! Sy­väl­tä kos­ket­ta­vas­sa draa­mas­sa us­kon­sa elä­mään me­net­tä­nyt Mack (Sam Wort­hing­ton) saa kut­sun mö­kil­le, jos­sa hän ko­kee yli­luon­nol­li­sen koh­taa­mi­sen. Ko­ke­mus pa­nee Mac­kin kas­vok­kain usei­den to­tuuk­sien kans­sa ja mul­lis­taa hä­nen suh­tau­tu­mi­sen­sa elä­mään ja maail­maan. (127') Oh­jaus: Stuart Ha­zel­di­ne. Pääo­sis­sa: Sam Wort­hing­ton, Oc­ta­via Spen­cer, Tim McG­raw, Rad­ha Mitchell,
21.00 Subleffa: After Earth
Tu­hat vuot­ta sen jäl­keen kun ih­mi­set ovat läh­te­neet Maan, isä Cyp­her (Will Smith) ja poi­ka Ki­tai (Ja­den Smith) te­ke­vät pak­ko­las­kun hy­lä­tyl­le hir­viö­mäis­ten vil­lie­läin­ten täyt­tä­mäl­le planeetalle.
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Subleffa: Zo­han: lupa saksia
Ko­me­dia is­rae­li­lai­ses­ta kom­man­do­mie­hes­tä, jo­ka la­vas­taa oman kuo­le­man­sa pääs­täk­seen to­teut­ta­maan unel­maan­sa hius­muo­toi­li­ja­na New Yor­kis­sa. Oh­jaa­ja: Dennis Dugan,
22.35 Subleffa: Sex and the Ci­ty: Sinkkuelämää
Elo­ku­va jat­kaa tu­tun ne­li­kon - Car­rien, Samanthan,..
22.55 Tolpalla
23.05 Rikospaikka
23.45 Subleffa: Robin Hood
Lox­leyn Ro­bin pa­laa ris­ti­ret­kel­tä ko­tiin­sa Not­tinghamiin,..
23.50 Subleffa: Before I Fall
23.45 Subleffa: Rat­kaisun hetket
Toi­min­ta­jän­nä­ri ara­bi­ter­ro­ris­tien val­taa­mas­ta mat­kus­ta­jakoneesta,..
23.50 Elä­mää Phi­ladelphiassa
23.55 Olet mitä syöt
0
00.20 Eloonjääneet
00.55 Hoc­key Night - Tien päällä
00.55 Suurmestari UK
01.25 Tilt Esports
01.20 So­me­täh­tien sinkkuelämää
01.30 ESPN do­ku­mentti: Pat XO
01.30 Frendit
01.55 Gassed up
02.00 Suurmestari UK
02.05 Simpsonit
02.35 Frendit
02.40 Score 2022
02.55 Baywatch
03.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
02.50 Po­lii­sit UK: Ajojahti
3
03.05 LE­GO Mas­ters Australia
Jouk­kueet saa­vat teh­tä­väk­si teh­dä ra­kennelmia,..
03.10 Hamilton
03.30 LE­GO Mas­ters Australia
03.35 Eloonjääneet
Echo,..
04.00 Baywatch
04.10 Ame­ri­can Hor­ror Story: 1984
04.30 Baywatch
04.35 Po­lii­sit UK: Ajojahti
04.45 Po­lii­sit UK: Ajojahti