Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
03.55 Baywatch
05.20 Simpsonit
04.40 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hip­su, Laa­laa ja Pai ovat te­le­tap­pe­ja, jot­ka asus­ta­vat au­rin­koi­sel­la ruo­hik­ko­ken­täl­lä Te­le­tappimaassa...
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.40 Co­de Lyo­ko: Evolution
07.40 Muu­mien maailma
07.40 Nuo­ri Robin Hood
07.54 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
07.54 Myy­rän seikkailut
08.05 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.05 Og­gi ja torakat
08.05 Trollz
08.05 Hor­se­land - heppajengi
08.00 Simpsonit
08.00 Simpsonit
08.15 Paa­vo Pesusieni
08.25 Ta­ri­noita Juurista
08.25 Ta­ri­noita Juurista
08.30 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.30 Paa­vo Pesusieni
08.30 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kau­pun­gis­ta, jos­sa Paa­von li­säk­si asus­taa jouk­ko mui­ta­kin per­soo­nal­li­sia hahmoja,..
08.35 Paa­vo Pesusieni
08.35 Paa­vo Pesusieni
9
09.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­ses­sä sar­jas­sa seu­ra­taan po­lii­sien ar­kea ai­na hur­jim­mis­ta ta­kaa-ajois­ta pe­las­tus­teh­tä­viin ja jär­jes­tyk­sen yl­lä­pitämiseen.
to: Var­hai­saa­mun huu­me­rat­sia tuot­taa hy­vän tuloksen,..
pe: Po­lii­si saa te­räa­se­hä­ly­tyk­sen vaa­ral­li­seen ti­lanteeseen,..
11.00 Nuori MacGyver
11.00 Simpsonit
11.00 Simpsonit
su: Ihan­teet karisevat,.. Ho­mer saa pää­hän­sä pes­tau­tua armeijaan,.. Moe pää­see Li­san avul­la par­ras­va­loi­hin ru­noilijana,..
12
12.00 Moderni perhe
Pal­kit­tu ame­rik­ka­lai­nen, moc­ku­men­ta­ry-tyy­liin ku­vat­tu ko­mediasarja.
12.30 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
13.00 Simpsonit
13.00 Kuutamolla
. Ha­jo­si­vat­ko jon­kun su­kel­lus­lait­teet me­ren sy­vyyksissä?..
13.00 Suur­mestari Ruotsi
Brit­ti­läi­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen viih­deoh­jel­ma, jos­sa jul­ki­suu­den hen­ki­löt suo­rit­ta­vat kum­mal­li­sia ja pul­mal­li­sia tehtäviä.
13.30 Kä­räytyskamera
13.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
14.00 Elä­mää luon­non armoilla
14.00 Suurmestari UK
Va­kio­kil­pai­li­joi­na ovat Fran­kie Boy­le, Ivo Gra­ham, Jen­ny Eclair,..
14.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
pe: Ikä­vä kal­vaa kaik­kien mieltä,..
14.15 Täh­det vs. google
14.30 Sinkkulaiva
14.30 Mas­ked Singer Suomi
Saat­ko kiin­ni täs­tä' -vih­jeet osoit­tau­tu­vat yh­tä hyö­dyl­li­sek­si kuin mo­po moot­to­ritiellä,..
15
15.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin johdolla.
to: Kak­si kil­pai­li­jaa on eri miel­tä siitä,..
15.00 Selviytyjät
Kil­pai­li­jat käy­vät he­ti kos­ke­mat­to­muuskisaan...
15.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.50 Pilanpäiten
16.00 Jokerit
Maail­man me­ril­tä il­mes­tyy Jo­ke­rien pe­las­ta­ja, kip­pa­ri Harkimo...
16.00 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uutta hahmoa.
16.00 Jark­ko Tam­misen maailma
16.05 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
16.00 Elä­mää luon­non armoilla
16.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
16.30 Ei saa nauraa
17.00 Simpsonit
17.00 Simpsonit
17.30: Ihan­teet karisevat,..
17.00 Jokerit
Maail­man me­ril­tä il­mes­tyy Jo­ke­rien pe­las­ta­ja, kip­pa­ri Har­ki­mo. Jo­ke­rien pur­jeet pullistuvat,..
17.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
17.00 Kuutamolla
. Ok­sen­si­ko jo­ku pre­si­den­tin kans­sa? Ku­ka löi puu­kol­la ys­tä­vään­sä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Jaak­ko Parkkali,
17.00 Lii­ga doc: Porin Ässät
17.30 Simpsonit
17.30 Ei saa nauraa
18
18.00 Ulosottomiehet
ti: Paul ja Ste­ve koh­taa­vat nel­jä eri­lais­ta hää­tö­ta­paus­ta. En­sim­mäi­ses­sä niis­tä on mu­ka­na poliisi,..
ke: Bus­siyh­tiöl­tä kar­hu­taan suu­ria saatavia,..
18.00 Mes­tis: Ennakkostudio
18.00 Val­ta­tei­den sankarit
Brit­ti­läi­ses­sä to­si-tv-sar­jas­sa tu­tus­tu­taan Ison-Bri­tan­nian tie­pal­ve­lu­ka­lus­toon, jon­ka teh­tä­vä­nä on pi­tää lii­ken­ne käynnissä.
18.00 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kert­tua, Juu­soa ja Vil­maa ta­voit­te­le­maan ra­ha­pot­tia it­sel­leen. Tie­tä­ji­nä näh­dään mm. Eve­li­na, Em­mi Nuor­gam, Ant­ti Ke­to­nen ja Jou­ni Hynynen.
18.25 Mes­tis: K-Es­poo - Jokerit
K-Es­poo - Jo­ke­rit (21. 09. 2023) . Se­los­ta­ja­na Ju­ho Kok­ko. Suo­ra lähetys.
19.00 Alo­ne - yk­sin erämaassa
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kym­me­nen kil­pai­li­jaa yrit­tää sel­viy­tyä kes­kel­lä erämaata.
ti: Pe­toe­läin­ten lä­hei­syys on lii­kaa osal­le kil­pailijoista...
ke: Ikä­vä kal­vaa kaik­kien mieltä,..
19.00 Suurmestari UK
Pal­kin­to­teh­tä­vä­nä on tuo­da stu­dioon esi­ne, jos­ta tu­lee ou­doin olo, kun si­tä katsoo...
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.30: Ros­sin elä­mä me­nee tukalaksi...
20.00: Chand­le­rin sil­miin vi­lah­ta­vat Rac­he­lin pal­jaat rinnat,..
19.30 Sinkkulaiva
20.30: Lem­men­lai­val­le as­te­lee leis­ku­va­tuk­kai­nen yk­sin­huol­taja Elina,..
20.00 Frendit
ti: Joey saa vii­mein mallikeikan... Uu­si­vuo­si lä­hes­tyy ja ahdistaa...
Ros­sin elä­mä me­nee tukalaksi...
20.00 Frendit
20.30: Uu­si­vuo­si lä­hes­tyy ja ahdistaa...
21
21.00 Subleffa: Tap­pa­jan nä­köinen mies
Vik­tor Kärp­pä jou­tuu tah­to­mat­taan kes­kel­le Ve­nä­jän si­säis­tä val­ta­tais­te­lua, jos­sa tu­li­lin­jal­la on Ve­nä­jän uu­si va­paa­mie­li­nen presidentti...
21.00 Subleffa: Alien: Covenant
Rid­ley Scot­tin Alien-tie­teis­saa­ga saa jat­koa elo­ku­vas­sa, jos­sa siir­to­kun­ta-alus Co­ve­nant te­kee mat­kaa ga­lak­sin kau­kai­sel­la lai­dal­la. Mie­his­tö saa yl­lät­täen sig­naa­lin pla­nee­tal­ta, jo­ka vai­kut­taa kos­ke­mat­to­mal­ta paratiisilta.
21.00 Subleffa: Elä­mäl­tä kaiken sain
Draa­ma­ko­me­dia omaa bo­hee­mia elä­mää viet­tä­väs­tä Ur­hos­ta, jon­ka elä­mä järkkyy,..
21.00 Subleffa: The Predator
Yh­dys­val­tain tark­ka-am­pu­ja on ko­men­nuk­sel­la Mek­si­kos­sa, kun hän sat­tu­mal­ta nä­kee ava­ruu­sa­luk­sen syök­sy­vän Maa­han. Hal­li­tus yrit­tää sel­vit­tää, nä­ki­kö hän jotain,..
21.00 Subleffa: Lain­kuu­liai­nen kansalainen
Toi­min­tat­ril­le­ris­sä Cly­de Shel­to­nin per­he mur­ha­taan, ja tä­mä päät­tää pan­na kaik­ki vas­tuus­sa ol­leet maksamaan.
21.00 Subleffa: A Private War
Trau­ma­ti­soi­tu­nut so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja Ma­rie Col­vin kier­si maail­man krii­si­pe­säk­kei­tä ja ra­por­toi ih­mi­sil­le so­dan kau­heuk­sis­ta vaa­ran­taen oman hen­ken­sä. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too hä­nen us­ko­mat­to­man tarinansa,
21.00 Subleffa: Poikkeustila
Po­liit­ti­nen toi­min­tat­ril­le­ri New York Ci­tyä ra­vis­te­le­vas­ta ter­ro­riaal­los­ta. FBI ja CIA tais­te­le­vat kas­vo­ton­ta vi­hol­lis­ta vas­taan, mut­ta at­ten­taat­tien ko­ve­tes­sa ti­lan­tee­seen puut­tuu myös maan ar­mei­ja. Oh­jaa­ja: Ed­ward Zwick, USA 1998. (111') . Pääo­sis­sa: Den­zel Was­hing­ton, An­net­te Be­ning, Bru­ce Wil­lis, To­ny Shal­houb, Sa­mi Bouajila,
22.50 ESPN Do­ku­ment­ti: Ve­nus ja vastustajat
23.05 Subleffa: The Accountant
Ch­ris­tian Wolff (Ben Affleck)..
23.05 Subleffa: Ocean's 8
Vii­si vuot­ta, kah­dek­san kuu­kaut­ta, 12 päi­vää. . ...
23.05 Subleffa: Ei mi­tään me­netettävää
23.10 Subleffa: Gods of Egypt
Ko­ko ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus on vaa­kalaudalla,..
23.25 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
Hud­son-joes­ta löy­de­tään pää­tön ruumis,..
23.20 Suurmestari UK
Pal­kin­to­teh­tä­vä­nä on tuo­da stu­dioon esi­ne, jos­ta tu­lee ou­doin olo, kun si­tä katsoo...
0
00.05 Val­ta­tei­den sankarit
00.20 Val­ta­tei­den sankarit
00.20 Ame­ri­can Hor­ror Story: NYC
01.05 Mas­ked Singer USA
01.10 Mas­ked Singer USA
01.00 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kerttua,..
01.20 Mas­ked Singer USA
01.25 Mas­ked Singer USA
01.15 Vil­lien jäljillä
01.30 Vil­lien jäljillä
02.00 Ulosottomiehet
02.05 Suur­mestari Ruotsi
02.10 Alo­ne - yk­sin erämaassa
02.25 Suur­mestari Ruotsi
Koomikko,..
02.25 Alo­ne - yk­sin erämaassa
02.30 Alo­ne - yk­sin erämaassa
3
03.00 Baywatch
03.55: Ho­bie pe­las­taa ys­tä­vän­sä laguunista,..
03.15 Baywatch
03.10 Baywatch
Ka­ve­ri­pii­rin pai­nos­tuk­ses­sa niin Sum­mer kuin Ho­bie­kin yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti pä­teä mui­den silmissä...
03.20 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
03.30 Ulosottomiehet
Bus­siyh­tiöl­tä kar­hu­taan suu­ria saatavia,..
03.40 Simpsonit
04.10 Simpsonit
04.40 Baywatch
04.30 Baywatch
04.50 Simpsonit