Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
04.05 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.00 Kova laki
04.15 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.35 Kova laki
04.40 Hää­päiväkirjat
04.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
su: Sa­la­juo­ni vaa­tii kol­men ih­mi­sen hengen...
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
07.55 Monchhichi
08.05 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Baywatch
Ku­vauk­siin saa­pu­nut Mat­tin taan­noi­nen ihas­tus, Jessie,..
11.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
pe: Kak­si omi­tuis­ta si­sar­ta kiin­nos­tuu Mitchistä,..
11.50 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen, kun il­lan päät­teek­si en­sim­mäi­nen täh­ti­pa­ri jou­tuu läh­te­mään kotia kohti.
12
12.00 Hää­päiväkirjat
12.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
12.00 Maa­jus­sille morsian
Pi­kat­ref­fit ovat käyn­nis­sä Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nas­sa ja tun­teet ovat pinnassa...
12.30 Ei saa nauraa
12.30 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
12.30 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asumuksia,
13.00 Tie­tä­jät tietää
Täs­sä kään­tei­tä pur­sua­vas­sa jak­sos­sa Lil­ly, Pau­la ja Hen­ri tais­te­le­vat voitosta.
13.00 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uutta hahmoa.
13.00 elokuva: Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pariisissa
Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa ele­tään vuot­ta 1910 Pa­rii­sis­sa, jos­sa har­ras­te­li­ja­tut­ki­ja Raoul te­kee ys­tä­vän­sä Emi­len kans­sa kokeen...
13.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
13.30 Dir­ty House Rescue
18-vuo­tias DJ Jo­lie tar­vitsee apua...
13.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.05 Jark­ko Tam­misen maailma
14.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Hie­man ke­peäm­män edel­li­sen jak­son jäl­keen ki­ris­te­tään taas ruuvia,..
15
15.00 Jokerit
Maail­man me­ril­tä il­mes­tyy Jo­ke­rien pelastaja,..
15.00 Maa­jus­sille morsian
15.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
15.00 Grand Designs Suomi
15.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
15.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
15.30 Suurmestari UK
Tä­nään ki­sa­taan esi­neis­tä, jois­sa var­maan­kin on jousi...
15.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen, kun il­lan päät­teek­si en­sim­mäi­nen täh­ti­pa­ri jou­tuu läh­te­mään kotia kohti.
15.50 Pilanpäiten
16.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
16.00 Sa­la­tut elämät
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Hoc­key Night Live
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Jark­ko Tam­misen maailma
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kert­tua, Juu­soa ja Vil­maa ta­voit­te­le­maan ra­ha­pot­tia it­sel­leen. Tie­tä­ji­nä näh­dään mm. Eve­li­na, Em­mi Nuor­gam, Ant­ti Ke­to­nen ja Jou­ni Hynynen.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Mas­ked Singer Suomi
Saat­ko kiin­ni täs­tä' -vih­jeet osoit­tau­tu­vat yh­tä hyö­dyl­li­sek­si kuin mo­po moot­to­ri­tiel­lä, ei­kä asiaa au­ta edes se,..
18.05 Vii­den jälkeen
18.30 Emmerdale
to: Et­han ja Manp­reet odot­ta­vat tietoa,..
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
19.30 Jark­ko Tam­misen maailma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
20.00 Maa­jus­sille morsian
Pi­kat­ref­fit ovat käyn­nis­sä Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nas­sa ja tun­teet ovat pinnassa...
20.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
20.00 Grand Designs Suomi
Uu­si kausi alkaa!..
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Hie­man ke­peäm­män edel­li­sen jak­son jäl­keen ki­ris­te­tään taas ruuvia,..
20.00 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kert­tua, Juu­soa ja Vil­maa ta­voit­te­le­maan ra­ha­pot­tia it­sel­leen. Tie­tä­ji­nä näh­dään mm. Eve­li­na, Emmi Nuorgam,
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Saat­ko kiin­ni täs­tä' -vih­jeet osoit­tau­tu­vat yh­tä hyö­dyl­li­sek­si kuin mo­po moot­to­ri­tiel­lä, ei­kä asiaa au­ta edes se,..
21
21.00 Kan­san vihollinen
Uu­si kryp­to­va­luut­ta on saa­nut kau­pun­gin se­kai­sin. Kat­ja epäi­lee sen liit­ty­vän To­lo­sen murhaan.
21.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
21.00 Asian ytimessä
Mi­ten jat­kuu oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen, kun ta­lo­fir­ma me­nee nurin?..
21.00 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pään suh­de me­diaan on hankala...
21.00 Tä­mä on tämä
Uu­si sar­ja al­kaa! Tä­mä on tä­mä on vuo­den haus­kin oh­jel­ma, jos­sa Kir­si Alm-Sii­ra ky­syy: mi­kä on tä­mä ja ku­ka on tämä?..
21.30 Ei saa nauraa
21.30 Jark­ko Tam­misen maailma
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.40 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Kan­san vihollinen
Uu­si kryp­to­va­luut­ta on saa­nut kau­pun­gin sekaisin.
22.35 Rikospaikka
22.35 elokuva: Olavi Virta
Elo­ku­va Suo­men kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­mas­ta lau­la­jas­ta. Mie­hes­tä, jon­ka unel­man so­ta kat­kai­si, miehestä,..
22.35 elokuva: The Rock - pa­luu helvettiin
Jän­nit­tä­vä toi­min­tae­lo­ku­va ke­mial­lis­ten asei­den kans­sa Al­cat­ra­zin van­ki­la­saa­rel­le lin­noit­tau­tu­neis­ta ka­pi­nal­li­sis­ta me­ri­jal­ka­väen up­see­reis­ta ja kah­des­ta eri­koi­sagentista,..
22.35 Jokerit
Kol­mas erä: Pik­ku Pie­ta­rin pi­hal­la. Suo­mi käy Jo­ke­reil­le pieneksi,..
22.55 Asian ytimessä
23.10 Lii­ga doc: Porin Ässät
23.25 Siltsu
23.40 Tie­tä­jät tietää
Täs­sä kään­tei­tä pur­sua­vas­sa jak­sossa Lilly,..
23.35 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
23.35 Des­pe­rate Measures
Ro­wan on tun­nol­li­nen pank­ki­virkailija,..
23.55 Maa­jus­sille morsian
0
00.25 Veitola.doc
00.35 Mas­ked Singer Suomi
00.35 Bachelor Suomi
Bac­he­lor vie tref­feil­le naisen,..
00.50 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
01.10 Suur­mestari Ruotsi
Koomikko,..
01.10 Ma­de in Finland
01.20 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen,..
01.20 Aarrepaja
01.20 Rikospaikka
01.30 Olet mitä syöt
02.05 Suur­mestari Ruotsi
02.10 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pään suh­de me­diaan on hankala...
02.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
02.15 Exät illallisella
Brit­tireality,..
02.15 Des­pe­rate Measures
02.25 Kaap­paus keittiössä
3
03.10 Kaap­paus keittiössä
03.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen rikossarja,..
03.05 Veitola.doc
03.20 Olet mitä syöt
03.15 Hää­päiväkirjat
03.20 Dir­ty House Rescue
18-vuo­tias DJ Jo­lie tar­vitsee apua...
03.40 Kaap­paus keittiössä
04.00 Kova laki
04.00 The Beast Must Die
04.15 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.35 Kova laki
05.00 Kova laki