Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.15 Aamusää
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
45 Suo­men par­haat pre­si­den­tit 7. 15 Lin­nan kon­ka­ri ja pu­ku­lois­to 7. 45 Opi eko­lo­gi­sem­pia ajo­ta­po­ja 9. 08 Nuo­ria aut­ta­va terapia 9.
07.00: 18 MTV Uu­ti­set it­se­näi­syys­päivässä
08.00:
09.10:
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Mim­mit musapatti
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
Hous­ka saa­puu Muu­milaaksoon...
08.50 Mim­mit musapatti
9
09.05 Jääprinssi
09.10 Monchhichi
09.10 Puuha-Pete
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.20 Monchhichi
09.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.40 Denver
09.50 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.55 Next Level Chef
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si­tois­ta kok­kia kil­pai­lee uu­den­lai­sen kok­kaus­kil­pai­lun voi­tos­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta huippukokkina.
10.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.30 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
10.30 Lu­kaa­lit laajemmaksi
Hä­mä­rä 1600-lu­vun ki­vi­ta­lo saa uu­den il­meen mo­der­nin li­säo­san myötä...
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.25 Su­pernanny Suomi
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
11.55 Kaaok­sen kesyttäjät
Eli­nan ja poi­kan­sa Ei­non pie­ni 35m2 ko­ti on ajau­tu­nut kaaok­seen, ei­kä äi­din sai­raus hel­po­ta tilannetta.
12
12.30 Next Level Chef
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si­tois­ta kok­kia kil­pai­lee uu­den­lai­sen kok­kaus­kil­pai­lun voi­tos­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta huippukokkina.
12.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
12.30 Ku­nin­kaal­lis­ten käytösopas
12.30 Ja­mie Oli­ver: Joulun alla
Jos jou­lust­res­si is­kee, kan­nat­taa katsoa,..
12.25 Kar­ta­no­jou­lu brit­ti­läiseen tapaan
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja maan tun­net­tu­jen kar­ta­noi­den mit­ta­vis­ta jou­lu­jär­jestelyistä.
13.00 Olet mitä syöt
Pink­ku Pins­ku­na tun­net­tu 19-vuo­tias tubettaja,..
13.30 Kaaok­sen kesyttäjät
Kaaos ajaa pik­ku­lap­si­per­heen van­hem­mat Ju­kan ja Mar­jan ki­nastelemaan,..
13.30 Lu­kaa­lit laajemmaksi
13.30 Tolpalla
Ro­va­nie­me­läi­sen tak­si­kus­ki Mi­kon kyy­tiin hyp­pää mo­ni­tai­toi­nen bur­les­ki­taiteilija,..
13.30 Su­pernanny Suomi
13.30 Ku­nin­kaal­lis­ten käytösopas
Mi­tä ku­nin­kaal­li­set harrastavat?..
14.00 Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jouluherkut
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Kar­ta­no­jou­lu brit­ti­läiseen tapaan
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Elokuva: Sy­dä­men mekaniikka
Jack syn­tyy maail­ma­na 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la yö­nä, jo­ka on niin kyl­mä, et­tä hä­nen sy­dä­men­sä on jääs­sä. Hä­net aut­taa maail­maan lan­gen­nei­den naisten,..
15
15.00 Ja­mie Oli­ver: Joulun alla
Jos jou­lust­res­si is­kee, kan­nat­taa katsoa,..
15.00 Kar­ta­no­jou­lu brit­ti­läiseen tapaan
15.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tuo­ma­ri­pöy­däs­sä väännetään,..
15.00 Olet mitä syöt
Pink­ku Pins­ku­na tun­net­tu 19-vuo­tias tubettaja,..
15.00 Gregg Wal­la­ce minilomalla
Gregg Wal­la­ce mat­kus­taa vii­kon­lo­puk­si Roomaan,..
15.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Janne Ahonen,
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 The Sa­voy: kur­kis­tus huippuhotelliin
Uu­si vuo­si tuo uu­det haas­teet le­gen­daa­ri­sel­le Sa­voy-ho­tel­lil­le Lontoossa...
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Hoc­key Night Live
16.55 Uutiset
16.55 Uutiset
16.59 Hoc­key Night - Tien päällä
17.04 Päivän sää
17.00 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
17.04 Päivän sää
17.00 Ma­da­me Tus­sauds: Va­ha­ka­bi­ne­tin salaisuudet
Do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan pin­taa sy­vem­mäl­tä maail­man tun­ne­tuim­paan va­ha­ka­binettiin,..
17.05 Vii­den jälkeen
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Sa­la­tut elämät
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Karuselli
17.55 Uutiset
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Kau­niit ja rohkeat
18.00 Päivän sää
18.00 En­sit­ref­fit alttarilla 2.0
su: Pit­kä odo­tus pal­ki­taan, kun vii­mei­nen­kin pa­ri koh­taa toi­sen­sa alttarilla...
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.25 Sa­la­tut elämät
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
20.00 MM-jal­kapallostudio
Stu­dios­sa juon­ta­ja Vil­le Le­pis­tö se­kä asian­tun­ti­jat Ja­ri Lit­ma­nen ja Sa­mi Hyypiä.
19.55 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pi­leik­kaus 1. kau­den unoh­tu­mat­to­mis­ta hetkistä.
20.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tuo­ma­ri­pöy­däs­sä väännetään,..
20.00 Olet mitä syöt
Pink­ku Pins­ku­na tun­net­tu 19-vuo­tias tubettaja,..
20.00 MM-jal­kapallostudio
Stu­dios­sa juon­ta­ja Pee­tu Pa­sa­nen se­kä asian­tun­ti­jat Mi­ka Väy­ry­nen ja Mi­ka Nurmela.
20.00 Suurmestari
Pi­tää­kö Jan­ne Ka­ta­jal­la pok­ka, kun vas­tas­sa on vi­ro­lai­nen ra­ken­nus­mies? Ki­sa suur­mes­ta­ri Jaak­ko Saa­ri­luo­man suo­siosta jatkuu.
20.00 Jou­lu­Mie­lel­le-hy­vän­te­ke­väi­syyskonsertti
Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien tun­nel­mal­li­ses­sa jou­lu­kon­ser­tis­sa pien­ten po­ti­lai­den asial­la ovat mm. Lau­ra Vou­ti­lai­nen, Ar­ja Ko­ri­se­va, Il­ta, Pe­te Park­ko­nen, Lau­ra När­hi ja Elias Kas­ki­nen. Ter­ve­tu­loa jou­lumielelle!
20.50 FI­FAn jal­ka­pal­lon MM: Nel­jän­nes­vä­lie­rä BRA - KOR
Nel­jän­nes­vä­lie­rä: Bra­si­lia - Ete­lä-Ko­rea ( 5. 12. 2022 ) . Se­los­ta­ja­na Tuo­mas Virkkunen.
20.50 FI­FAn jal­ka­pal­lon MM: Puolivälierä
21
21.00 Su­pernanny Suomi
21.00 Kaaok­sen kesyttäjät
Eli­nan ja poi­kan­sa Ei­non pie­ni 35m2 ko­ti on ajau­tu­nut kaaok­seen, ei­kä äi­din sai­raus hel­po­ta tilannetta.
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Ei huo­li ta­pa ja va­lit­ta­mi­seen ei hu­ku. Kun on al­kuun pääs­ty niin an­taa mennä vaan.
21.30 Linnan juhlat
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.15 Päivän sää
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Tulosruutu
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.30 Elokuva: Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra presidentti
Kun Uu­nos­ta on tul­lut pre­si­dent­ti, hän­tä al­kaa vaivata,..
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Rikospaikka
22.35 Hamilton
22.35 Elokuva: Veit­set esiin - kaik­ki ovat epäiltyjä
Nok­ke­la ri­kos­ta­ri­na mur­ha­mys­tee­ris­tä, jo­ka saa ylei­sön ar­vai­le­maan lop­puun as­ti ku­ka on syyl­li­nen. Tun­net­tu ri­kos­kir­jai­li­ja Har­lan Th­rom­bey löy­de­tään kuol­lee­na kar­ta­nos­taan syn­ty­mä­päi­vä­juh­lien­sa jälkeen...
22.35 Missing People
Er­win ja Rai­ner po­te­vat tun­non­tus­kia. Edit on va­ran­nut ajan avioe­ro­ju­ris­til­le, mi­kä kis­mit­tää Er­wi­niä. Ah­med on huolissaan,..
23.00 MM-jal­kapallostudio
23.00 MM-jal­kapallostudio
23.20 Maria Wern
Ruot­sa­lai­nen ri­kos­sar­ja got­lan­ti­lais­po­lii­si Ma­ria Wernistä...
23.30 Hoc­key Night - Tien päällä
23.35 Su­pernanny Suomi
23.30 Elokuva: Whi­te House Down
Chan­ning Ta­tum on hen­ki­var­ti­ja­na toi­mi­va John Cale,..
23.50 Hamilton
0
00.05 30 for 30 Series
00.15 Missing People
00.35 Kirp­piksen Kingi
00.55 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
01.55: Toi­nen hei­mo saa herkullista,..
01.15 Aallonmurtaja
02.15: Hub­bis ha­luaa kor­ja­ta ai­heut­ta­man­sa vahingot,..
01.25 Kotoisa
01.40 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
01.35 Tolpalla
01.45 Kun­nian päivä
02.15 Rikospaikka
02.40 Mas­terChef 2020
02.25 Mas­terChef 2020
03.25: Kil­pai­li­jat lai­te­taan haasteeseen,..
02.35 Ku­nin­kaal­lis­ten käytösopas
02.45 Kaaok­sen kesyttäjät
02.55 Kyl­lä nolottaa
No­lot ti­lan­teet jat­ku­vat kuu­den­nen kau­den jaksoissa.
3
03.05 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
03.20 Karalahti
Je­ren kak­soi­se­lä­mä jatkuu,..
03.45 Sukuni salat
03.40 Aarrepaja
04.25 Aarrepaja
04.20 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
04.40 Aarrepaja
04.40 Kaap­paus keittiössä
04.40 Sukuni salat
Sin­nik­kyyt­tä ja yrit­täjyyttä...
05.20 Pa­ras vuosi ikinä