Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
06.30 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja ete­län läm­pöön muut­ta­vis­ta briteistä.
Brit­ti­pa­ris­kun­ta käyn­nis­te­lee Rans­kas­sa pomp­pu­lin­nay­ri­tys­tä. Matt tar­joaa Ri­vie­ral­la vesiurheilua,
su: Lo­mai­li­jat naut­ti­vat vauh­dik­kaas­ta ve­siur­hei­lus­ta Rans­kan Rivieralla,.. Mat­til­la pi­tää kii­ret­tä ve­sil­lä, ja Ste­ve saa va­rauk­sia pomp­pu­linnalleen...
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Ho­tel­lil­la on pais­kit­tu töi­tä ke­vät­juh­lan eteen,..
pe: . Erik on jär­kyt­ty­nyt isyys­tes­tin tuloksesta...
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 En­sit­ref­fit alttarilla 2.0
11.00: Kak­si en­sim­mäis­tä pa­ria ta­paa­vat toi­se­na en­si ker­taa alttarilla...
10.00 Elokuva: Jou­lu­kul­kuset soivat
10.00 Elokuva: Rak­kaut­ta mistelin alla
10.00 Elokuva: Rak­kau­della, Joulu
Mai­nos­toi­mis­ton ar­von­nas­sa Me­la­nie saa teh­tä­väk­seen os­taa pik­ku­jou­lu­lah­jan työ­to­ve­ril­leen Do­novanille,..
10.00 Elokuva: Jou­lu­kuun morsian
Lay­la on ai­na unel­moi­nut ole­van­sa jou­lu­kuun morsian,..
11.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.30 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
Heat­her pais­kii töi­tä Beau­ty La­bin ava­jais­ten eteen. Sa­mal­la hän on huo­lis­saan siitä,..
13.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
13.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
14.00 Olet mitä syöt
Ra­dio­juon­ta­ja Vi­ki Ee­rik­ki­lä elää pie­nen lap­sen isän kii­reis­tä elämää,..
14.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
14.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja ö­ky­rik­kail­le Los Angelesissa.
14.00 En­sit­ref­fit alttarilla 2.0
15.00: Pit­kä odo­tus pal­ki­taan, kun vii­mei­nen­kin pa­ri koh­taa toi­sen­sa alttarilla...
15
15.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja ete­län läm­pöön muut­ta­vis­ta briteistä.
ti: Mat­til­la pi­tää kii­ret­tä vesillä,..
ke: Es­pan­jas­sa pyö­rä­vuok­raa­mon pyö­rät lop­pu­vat kesken...
to: Ali ha­luaa opet­taa joo­gaa Espanjassa,..
pe: Brit­ti­tu­lok­kaat pe­rus­ta­vat toi­veik­kai­na yri­tyk­siä Espanjassa,..
15.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa sil­mis­sä. Asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat iho­tau­ti­lää­kä­ri Ta­pan Pa­tel, ham­mas­lää­kä­ri Uc­henna Okoye,
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Ho­tel­lil­la on pais­kit­tu töi­tä ke­vät­juh­lan eteen,..
to: . Erik on jär­kyt­ty­nyt isyys­tes­tin tuloksesta...
pe: Ale­xand­ra Sch­warz­bach saa­puu Fürs­tenhofiin...
16.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tuo­ma­ri­pöy­däs­sä väännetään,..
17.00 Kaaok­sen kesyttäjät
Kaaos ajaa pik­ku­lap­si­per­heen van­hem­mat Ju­kan ja Mar­jan ki­nastelemaan,..
17.00 En­sit­ref­fit alttarilla 2.0
ke: Kak­si en­sim­mäis­tä pa­ria ta­paa­vat toi­se­na en­si ker­taa alt­ta­ril­la. Mah­taa­ko tu­le­va puo­li­so ol­la sellainen,..
17.00 Su­pernanny Suomi
17.00 Olet mitä syöt
Pink­ku Pins­ku­na tun­net­tu 19-vuo­tias tubettaja,..
17.00 Elokuva: Rak­kaut­ta mistelin alla
Rak­kaus­kir­jai­li­jan ural­le ha­vit­te­le­va Kim il­moit­tau­tuu kir­jai­li­joi­den kon­fe­rens­siin jou­lun al­la saa­dak­seen en­sim­mäi­sen kir­jan­sa jul­kais­tuk­si. Hän ta­paa kir­jai­li­jan lu­kos­ta kär­si­vän mie­hen, jon­ka kans­sa hän al­kaa teh­dä kir­joi­tus­harjoituksia.
17.00 Elokuva: Rak­kau­della, Joulu
Mai­nos­toi­mis­ton ar­von­nas­sa Me­la­nie saa teh­tä­väk­seen os­taa pik­ku­jou­lu­lah­jan työ­to­ve­ril­leen Do­no­va­nil­le, jon­ka tun­tee huo­nos­ti. Hän pää­see tu­tus­tu­maan tä­hän kol­le­gaan­sa yh­tei­ses­sä työ­teh­tä­väs­sä ja ano­nyy­min vies­tio­soit­teen avulla,
18
18.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
18.00 Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jouluherkut
19.00 Elokuva: Jou­lu­kul­kuset soivat
Ro­mant­ti­ses­sa ko­ko per­heen elo­ku­vas­sa yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Lau­rel saa teh­tä­väk­seen pik­ku­kau­pun­gin jou­lu­pa­raa­tin jär­jes­tä­mi­sen tiu­kas­sa ai­kataulussa...
19.00 Elokuva: Rak­kaut­ta mistelin alla
Rak­kaus­kir­jai­li­jan ural­le ha­vit­te­le­va Kim il­moit­tau­tuu kir­jai­li­joi­den kon­fe­rens­siin jou­lun al­la saa­dak­seen en­sim­mäi­sen kir­jan­sa jul­kaistuksi...
19.00 Elokuva: Rak­kau­della, Joulu
Mai­nos­toi­mis­ton ar­von­nas­sa Me­la­nie saa teh­tä­väk­seen os­taa pik­ku­jou­lu­lah­jan työ­to­ve­ril­leen Do­no­va­nil­le, jon­ka tun­tee huonosti...
19.00 Elokuva: Jou­lu­kuun morsian
Lay­la on ai­na unel­moi­nut ole­van­sa jou­lu­kuun mor­sian, mut­ta kun ko­ti­kau­pun­kiin pa­luu­muut­ta­nut serk­ku ta­paa hä­nen sul­ha­sen­sa, unel­mat murs­kaantuvat...
19.00 Elokuva: Jou­lu­ro­mans­si yllättää
Työ­nar­ko­maa­ni Mol­ly jou­tuu pi­tä­mään jou­lu­lo­man vas­ten tah­toaan, mut­ta voit­taa on­nek­seen mat­kan, jon­ka koh­de on Jamaika...
19.00 Gregg Wal­la­ce: Eu­ro­pe's Grea­test Ch­ristmas Market
Luon­to on kau­pun­gis­sa asu­val­le Greg­gil­le jän­nit­tä­vä paik­ka, mutta porot,..
19.00 Elokuva: Jou­lu­kul­kuset soivat
Ro­mant­ti­ses­sa ko­ko per­heen elo­ku­vas­sa yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Lau­rel saa teh­tä­väk­seen pik­ku­kau­pun­gin jou­lu­pa­raa­tin jär­jes­tä­mi­sen tiu­kas­sa ai­ka­tau­lus­sa. On­nis­tu­nut työ voi poi­kia ylennyksen...
20.00 Doc: Luk­sus­jou­lun koristelijat
Uu­si do­ku­ment­ti! Do­ku­ment­ti näyttää,..
21
21.00 Su­pernanny Suomi
1 ja 2-vuo­tiaat tah­to­ty­töt Hel­mi ja Hil­ma pyö­rit­tä­vät Juu­ti­sen per­heen tah­tipuikkoja...
21.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa sil­mis­sä. Asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat iho­tau­ti­lää­kä­ri Tapan Patel,
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla 2.0
22.00: Pit­kä odo­tus pal­ki­taan, kun vii­mei­nen­kin pa­ri koh­taa toi­sen­sa alttarilla...
21.00 Kaaok­sen kesyttäjät
Eli­nan ja poi­kan­sa Ei­non pie­ni 35m2 ko­ti on ajau­tu­nut kaaokseen,..
21.00 Elokuva: Red
Frank, Joe, Mar­vin ja Vic­to­ria oli­vat en­nen CIA:n huip­pua­gent­te­ja. Nyt he it­se ovat CIA:n yk­kös­koh­de, kos­ka tie­tä­vä liian mon­ta sa­lai­suut­ta. Oh­jaa­ja: Ro­bert Sch­went­ke, USA 2010. Pääo­sis­sa: He­len Mir­ren, Mor­gan Free­man, John Mal­ko­vich, Bruce Willis.
21.00 Elokuva: Nainen junassa
Eron­nut Rac­hel Wat­son ajaa jo­ka päi­vä ju­nal­la en­ti­sen ko­tin­sa ohi. Lä­hel­lä asu­vat Me­gan ja Scott Hip­well näyt­tä­vät viet­tä­vän täy­del­lis­tä per­he-elä­mää, kun­nes Rac­hel nä­kee ju­nas­ta jo­tain häm­men­tä­vää ja päät­tää puut­tua asiaan. Pääo­sis­sa: Emily Blunt,
21.55 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
ke: Kli­ni­kal­le saa­puu Bron­tee, jon­ka kas­vot vau­rioituivat,..
22.00 Frendit
23.00: Kun mer­kit viit­taa­vat Rac­he­lin ole­van raskaana,..
23.30: An­ka­raa pohdintaa,..
00.55: Phoe­be al­kaa ta­pail­la miestä,..
22.55 Kova laki
23.15 Missing People
Tui­ki ta­val­li­nen rek­ka­kus­ki Er­win Lin­nas huo­leh­tii van­has­ta isäs­tään ja mu­reh­tii mu­re­ne­vaa avio­liittoaan...
23.15 Kova laki
23.55 Mur­ha Hel­singörissä
Tans­ka­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa rat­ko­taan mur­hia ja ih­mis­suh­de­koukeroita.
23.55 Ki­du­tet­tu kuo­liaak­si: las­ten­hoitajan murha
0
00.00 Elokuva: Wal­lan­der: Veriside
00.35 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­donmuutos,..
00.55 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
01.55 Kardashianit
02.35 Bull
02.50 Uu­si elä­mä etelässä
02.45 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
02.45 Uu­si elä­mä etelässä
3
03.00 Bull
03.40 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja ete­län läm­pöön muut­ta­vis­ta briteistä.
03.30 Ki­du­tet­tu kuo­liaak­si: las­ten­hoitajan murha
03.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
03.40 Ko­ko Bri­tannia leipoo
03.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
04.35 Ko­ko Bri­tannia leipoo
04.25 Ko­ko Bri­tannia leipoo
04.45 MTV Uutiset Live
04.35 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live
05.30 MTV Uutiset Live
05.20 MTV Uutiset Live