Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
06.30 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leohjelma,..
06.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.30: Ch­ris läh­tee katsomaan,..
07.05 Unel­ma-asun­to auringon alta
08.00: Da­ve ja Kel­ly ra­kas­tui­vat Lan­za­ro­ten saa­rel­la vii­si vuot­ta sitten...
09.00: Phil ja San­dy ha­lua­vat viet­tää elä­ke­päi­viään Madeiralla...
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
pe: Le­xien ka­toa­mi­nen ai­heut­taa suur­ta huolta,..
07.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen, kun il­lan päät­teek­si en­sim­mäi­nen täh­ti­pa­ri jou­tuu läh­te­mään kotia kohti.
08.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Pe­ter ja hä­nen Gre­ta-äi­tin­sä luot­ta­vat Jon­nie Ir­wi­nin apuun,..
tyy­li. Co­lin kai­paa lo­ma­ko­tia, jo­ka tun­tui­si maa­laismaiselta,..
to: Ku­lan ja Ka­ma­la ovat kum­pi­kin jää­neet eläk­keel­le kir­jan­pi­tä­jän työstä... Fred ja Mic­hel­le ha­lua­vat muut­taa elä­ke­päi­vil­lään Gran Canarialle...
pe: Do­reen ja Tom­my et­si­vät lo­ma-asun­toa An­da­lu­sias­ta. Do­reen ha­luai­si mo­der­nin asunnon,.. Ray ja Sue et­si­vät asun­toa Lan­za­ro­tel­ta pait­si lo­ma-asun­nok­si, myös elä­ke­päi­vien kodiksi...
08.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
Chi­lin­kas­vat­ta­jat Mark ja Mag­gie et­si­vät Bar­ba­dok­selta taloa,..
9
09.30 Mas­ked Singer Suomi
Et­si­vien päät me­ne­vät pyö­räl­le ja il­mas­sa on ihas­tus­ta se­kä häm­men­nys­tä, kun la­van ot­taa hal­tuun kuu­si täy­sin uutta hahmoa.
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Neil in­nos­tui jo lap­se­na kes­kiai­kai­ses­ta ark­ki­tehtuurista,..
to: Ch­ris läh­tee katsomaan,..
11.00 Kaap­paus keittiössä
ti: Ma­kua kas­vis­ruo­kaan. Ari ha­luaa ma­kua kas­vis­ruo­kaan mut­ta Hei­dil­le riittäisi,..
11.00 Maa­jus­sille morsian
11.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
11.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
11.00 Ei saa nauraa
11.30 Se­cond Hand for 50 Grand
Xu­pe­sin pe­rus­ta­ja Joe Mc­Ken­zien yri­tys laa­je­nee hui­maa vauhtia...
11.30 Sinkkulaiva
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
12.30 Maa­jus­sille morsian
Pi­kat­ref­fit ovat käyn­nis­sä Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nas­sa ja tun­teet ovat pinnassa...
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
13.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
13.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa sil­mis­sä. Asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat iho­tau­ti­lää­kä­ri Ta­pan Pa­tel, meik­ki­tai­tei­li­ja Han­nah Mar­tin, sty­lis­ti Gem­ma Shep­pard, kos­me­to­lo­gi Ni­lam Hol­mes ja hiuss­ty­lis­ti John Vial.
13.30 Ti­ny House Hunting
14.00 Suo­men kaunein koti
His­to­rian ha­vi­naa löy­tyy su­loi­sen kau­niis­ta ko­deis­ta Pyh­täällä,..
14.00 Maa­jus­sille morsian
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.00 Grand Designs Suomi
14.00 Ti­zian - taiteen tarina
14.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
15
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
ke: Ali­son ha­luaa muut­taa Cos­ta Doradalle,..
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
16.00: Scott ja Joan­na ta­pa­si­vat ai­koi­naan Es­pan­jas­sa. Sik­si he ha­lua­vat nyt os­taa lo­ma­ko­din La Ma­ri­na Altasta...
17.00: Paul ja Ma­rian­ne ha­lua­vat pae­ta Skot­lan­nin tal­via Es­pan­jan lämpöön...
18.00: Sand­ra ja Ro­bert ta­pa­si­vat 31 vuot­ta sit­ten asues­saan Aust­ra­lias­sa ja muut­ti­vat Britanniaan...
15.20 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
to: Le­xien ka­toa­mi­nen ai­heut­taa suur­ta huolta,..
16.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
16.00 Rak­kaut­ta rajojen takaa
Vii­meis­ten­kin pa­rien on ai­ka pan­na ko­kei­lul­le pis­te ja päättää,..
17.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Craig ra­ken­taa elä­vän talon,..
ke: Neil in­nos­tui jo lap­se­na kes­kiai­kai­ses­ta ark­ki­tehtuurista,..
to: Brid­get ja Ste­ve os­ta­vat iko­ni­sen tee­huo­neen ho­tel­lin ylim­mäs­tä kerroksesta,..
pe: Ch­ris läh­tee katsomaan,..
17.00 Ko­ko Suomi leipoo
18.00: Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
18
18.00 Se­cond Hand for 50 Grand
Xu­pe­sin pe­rus­ta­ja Joe Mc­Ken­zien yri­tys laa­je­nee hui­maa vauhtia...
18.00 Aarrepaja
Soi­tin­kor­jaa­ja AP he­rät­tää hen­kiin kä­sin­teh­dyn kitaran,..
18.00 Ko­ko Suomi leipoo
to: Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
18.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
19.00 Rak­kaut­ta rajojen takaa
Vii­meis­ten­kin pa­rien on ai­ka pan­na ko­kei­lul­le pis­te ja päättää,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
ke: Scott ja Joan­na ta­pa­si­vat ai­koi­naan Espanjassa...
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Pad­ding­tonista 16:50
Agat­ha Ch­ris­tien kuu­lui­saan ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa iäk­kään mut­ta te­rä­vän nei­ti Marp­len ys­tä­vä nä­kee, kun ohi kul­ke­vas­sa ju­nas­sa ku­ris­te­taan nai­nen. Jäl­jet joh­ta­vat rik­kaan su­vun tiluksille.
19.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
20.00: Ko­ke­nut su­kel­ta­ja huk­kuu yh­täk­kiä, mi­kä he­rät­tää epäi­lyk­set murhasta...
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kil­pai­li­jat pää­se­vät näyt­tä­mään osaa­mis­taan ryh­mä­työs­kentelyssä,..
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Uu­si kau­si! Char­lien ve­li saa­puu kau­pun­kiin nyrk­kei­lyot­te­lua varten...
to: Uu­si kau­si! Do­no­van tar­jou­tuu kul­jet­ta­maan en­ti­sen pa­rin­sa van­ki­las­ta toiseen...
20.00 The Kar­das­hians: Bil­lion Dollar Dynasty
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
Pi­kat­ref­fit ovat käyn­nis­sä Lou­hi­saa­ren kar­ta­no­lin­nas­sa ja tun­teet ovat pinnassa...
21.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
22.00: Ko­ke­nut su­kel­ta­ja huk­kuu yhtäkkiä,..
21.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
21.00 Aarrepaja
. Kal­juun­tu­va ja re­pa­lei­nen KISS-yh­tye tuo­daan Rii­tan hel­lään huomaan,..
21.00 Frendit
22.00: Joey saa vii­mein mallikeikan...
22.30: Uu­si­vuo­si lä­hes­tyy ja ah­dis­taa. Ys­tä­vyk­set sopivat,..
23.30: Ros­sin elä­mä me­nee tukalaksi...
00.00: Chand­le­rin sil­miin vi­lah­ta­vat Rac­he­lin pal­jaat rinnat,..
21.00 elokuva: The Mechanic
Art­hur Bis­hop on kyl­mä­her­moi­nen palk­ka­mur­haa­ja, ai­na yh­tä te­ho­kas. Kun op­pi-isä ja hy­vä ys­tä­vä mur­ha­taan, työ muut­tuu hen­ki­lö­koh­tai­sek­si kos­tok­si. Oh­jaa­ja: Si­mon West, USA 2011. Pääo­sis­sa: Ja­son Stat­ham, To­ny Gold­wyn, Ben Foster.
21.00 elokuva: Pa­luu tu­le­vaisuuteen II
Huip­pu­suo­si­tun sci­fi-ko­me­diat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa pro­fes­so­ri "Doc" Em­mett Brown tu­lee ai­ka­ko­neen­sa kans­sa Mar­tyn pi­hal­le ja käs­kee mu­kaan­sa tu­le­vai­suu­teen: vuo­teen 2015, jol­loin Mar­tyn tei­ni-ikäi­nen poi­ka on vaa­ras­sa jou­tua van­ki­laan ol­tuaan mu­ka­na ryös­tössä. . .
22.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
22.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
to: Hy­vä­mai­nei­nen op­pi­las pol­te­taan elävältä...
22.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Nyt on to­si ky­sees­sä! Tans­si­par­ke­til­la jou­du­taan va­ka­van pai­kan eteen, kun il­lan päät­teek­si en­sim­mäi­nen täh­ti­pa­ri jou­tuu läh­te­mään kotia kohti.
23.00 Kova laki
Juo­ru­toi­mit­ta­ja löy­tyy kuol­lee­na hy­lä­tyl­tä ra­ken­nus­työmaalta...
23.00 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
23.00 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pään suh­de me­diaan on hankala...
23.15 The Kar­das­hians: Bil­lion Dollar Dynasty
0
00.00 Pe­las­takaa ihoni!
00.01 Hudson & Rex
00.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
00.15 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
00.55 Pe­las­takaa ihoni!
00.55 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
00.55 Hudson & Rex
01.55 Bac­he­lor Australia
02.55: Nic­kin on tul­lut ai­ka vie­rail­la fi­naa­li­ne­li­kon ko­ti­kau­pungeissa,..
01.50 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
01.50 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
01.50 Rak­kaut­ta rajojen takaa
01.55 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
02.45 Bac­he­lor Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­lityohjelma.
02.45 Se­cond Hand for 50 Grand
02.45 Unel­ma-asun­to auringon alta
02.45 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
3
03.05 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Pad­ding­tonista 16:50
03.40 Unel­ma-asun­to auringon alta
03.40 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.25 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.35 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
05.10 MTV Uutiset Live
05.05 MTV Uutiset Live
05.25 MTV Uutiset Live