Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
06.30 Hui­mat huushollit
su: Nuo­ri­pa­ri ha­luaa va­pau­tua ar­jes­ta ja muut­taa py­sy­väs­ti jo­ki­ve­nee­seen. Mi­ten pi­tää budjetti,.. Tun­teet ovat pinnassa,..
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Jo­sie odot­taa uu­ti­sia Pau­lin ja Cons­tan­zen erosta,..
pe: Hen­ning ja Shi­rin to­dis­ta­vat kosintaa...
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 The Harlins
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Suo­men kaunein koti
Täs­sä jak­sos­sa on vuo­ros­sa upeat maa­lais­mai­se­mat Bromarvissa,..
10.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Hää­mat­kal­ta pa­lan­neet pa­rit muut­ta­vat sa­man katon alle...
10.00 Maa­jus­sille morsian
10.00 Grand Designs Suomi
10.00 Huip­pu­malli haussa
10.00 Mas­ked Singer Suomi
Ile mars­sit­taa la­val­le bo­dy­guar­dit pi­ka­vih­jei­neen se­kä jo­tain sellaista,..
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen kiih­keä rea­li­ty­sar­ja seu­raa toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pien ja vä­rik­kääm­pien ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ja ih­mis­suh­de­kiemuroita.
ti: Ky­lea hiil­los­te­taan tavasta,..
ke: Jäl­leen­nä­ke­mi­nen päättyy,..
to: Ta­ri­na De­ni­sen "Bra­vo, Bravo,..
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
11.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Täh­ti­pa­rien tun­teet nou­se­vat pin­taan, kun par­ke­til­la tans­si­taan hen­ki­lö­koh­tais­ten ta­ri­noi­den ins­pi­roi­mi­na. Lii­kut­ta­va il­ta saa ar­vaa­mat­to­man pää­tök­sen, kun pa­rit lai­te­taan vaihtoon.
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
13.00 Grand Designs Suomi
13.00 Puu­tarhat uusiksi
13.00 Grand Designs Suomi
13.00 Kodit uusiksi
Brit­ti­läi­nen rea­li­tyoh­jel­ma, jos­sa re­mont­ti­suun­ni­tel­miin tu­tus­tu­taan vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den kautta.
13.00 Ko­ko Suomi leipoo
Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
14.00 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
14.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
to: Lynn ja Ge­rald ovat asu­neet ja työs­ken­nel­leet pit­kään Floridassa...
pe: Ste­ve ja Fer­nan­da et­si­vät Es­pan­jan Va­len­cias­ta huvilaa,..
su: Lynn ja Ge­rald ovat asu­neet ja työs­ken­nel­leet pit­kään Floridassa...
14.40 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Kirs­ty on nel­jän lap­sen äi­ti, jo­ka louk­ka­si sel­kän­sä ja jal­kan­sa on­net­tomuudessa...
15
15.00 Hui­mat huushollit
to: Uusi kausi!..
pe: Tun­teet ovat pinnassa,..
15.00 Hui­mat huushollit
15.00 Kodit uusiksi
Brit­ti­läi­nen rea­li­tyoh­jel­ma, jos­sa re­mont­ti­suun­ni­tel­miin tu­tus­tu­taan vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den kautta.
16.00: Fa­vers­ha­mis­sa Ja­mes ja Vic­ky ovat eri miel­tä ai­van jo­ka asiasta...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Jo­sie odot­taa uu­ti­sia Pau­lin ja Cons­tan­zen erosta,..
to: Hen­ning ja Shi­rin to­dis­ta­vat kosintaa...
17.00 Ruoan al­kulähteillä
Ete­lä-Af­ri­kas­sa Da­vid tu­tus­tuu elä­mään Kap­kau­pun­gin townshipissa...
17.00 Maa­jus­sille morsian
17.00 Huip­pu­malli haussa
Kil­pai­li­joi­den viik­koon osuu yl­lä­tys­ten ja koet­te­le­musten suma...
17.00 Suo­men kaunein koti
17.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Al­ku­vai­keuk­sien jäl­keen avio­pa­rien yh­tei­nen tai­val jat­kuu uu­del­la draivilla...
17.00 Ruoan al­kulähteillä
Ete­lä-Af­ri­kas­sa Da­vid tu­tus­tuu elä­mään Kap­kau­pun­gin townshipissa...
17.00 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
17.40 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
18
18.00 Next Level Chef
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si­tois­ta kok­kia kil­pai­lee uu­den­lai­sen kok­kaus­kil­pai­lun voi­tos­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta huippukokkina.
19.00: Se­mi­fi­naa­li on koittanut,..
18.00 Huip­pu­malli haussa
Kil­pai­li­joi­den viik­koon osuu yl­lä­tys­ten ja koet­te­le­musten suma...
18.00 Kodit uusiksi
Brit­ti­läi­nen rea­li­tyoh­jel­ma, jos­sa re­mont­ti­suun­ni­tel­miin tu­tus­tu­taan vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den kautta.
to: Fa­vers­ha­mis­sa Ja­mes ja Vic­ky ovat eri miel­tä ai­van jo­ka asiasta...
18.00 Next Level Chef
Fi­naa­li al­kaa jän­nit­tä­vis­sä mer­keis­sä. Fi­na­lis­tien teh­tä­vä­nä on val­mis­taa kol­men ruo­ka­la­jin ate­ria 90 minuutissa,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
ke: Lynn ja Ge­rald ovat asu­neet ja työs­ken­nel­leet pit­kään Floridassa...
to: Ste­ve ja Fer­nan­da et­si­vät Es­pan­jan Va­len­cias­ta hu­vi­laa, jos­sa ko­ko per­he voi viet­tää lomiaan...
pe: Mi­ke ja Dia­ne ra­kas­ta­vat Mal­taa ja pa­laa­vat saa­rel­le ker­ta toi­sen­sa jälkeen...
19.00 Doc: Ma­da­me Tus­sauds: Va­ha­ka­bi­ne­tin salaisuudet
Do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan pin­taa sy­vem­mäl­tä maail­man tun­ne­tuim­paan va­ha­ka­binettiin,..
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Hal­la­van he­vo­sen majatalo
(Ju­lia Mc­Ken­zie) Hal­la­van He­vo­sen ma­ja­ta­loon, jos­sa har­joi­te­taan noi­ta­me­no­ja. Liit­ty­vät­kö ne jo­ten­kin mys­ti­seen ni­mi­lis­taan? Erään asiak­kaan yl­lät­tä­vä kuo­le­ma tun­tuu vah­vis­ta­van pa­hat aa­vis­tuk­set. Brit­ti­läi­nen tv-elokuva.
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
Lei­pu­rit yh­dis­ty­vät yh­dek­si ryh­mäk­si ja to­del­li­nen kil­pailu alkaa...
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Uu­si kau­si! Me­nes­tys­bän­di on pa­lan­nut kon­ser­toi­maan ko­ti­kau­punkiinsa,..
to: Char­lien van­ha yk­si­tyi­set­si­vä­tut­tu on mel­koi­ses­sa pulassa...
20.00 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
20.00 Grand Designs Suomi
Tii­na ja Pet­ri ovat ra­ken­ta­neet kol­mi­hen­ki­sel­le per­heel­leen ison oma­kotitalon,..
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
21.00 Suo­men kaunein koti
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Al­ku­vai­keuk­sien jäl­keen avio­pa­rien yh­tei­nen tai­val jat­kuu uu­del­la draivilla...
21.00 Huip­pu­malli haussa
21.00 Elokuva: Ihmisen pojat
Vuo­den 2027 maail­maa uh­kaa su­ku­puut­to. Nuo­rim­mat ih­mi­set ovat jo 18-vuo­tiai­ta. En­ti­nen ak­ti­vis­ti pää­tyy aut­ta­maan nais­ta, jo­ka on kuin ih­meen kaut­ta ras­kaa­na, mut­ta mat­ka tur­vaan ei ole help­po kaoot­ti­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Pääo­sis­sa: Cli­ve Owen, Ju­lian­ne Moo­re, Chi­we­tel Ejio­for ja Michael Caine.
21.00 Elokuva: Safe
Kii­na­lai­nen Mei-tyt­tö on ma­te­maat­ti­nen su­per­lah­jak­kuus, jon­ka ä­lyä se­kä kii­na­lai­set gangs­te­rit et­tä ve­nä­läis­ma­fia ha­lua­vat käyt­tää ri­kol­li­siin tar­koi­tus­pe­riin. Sa­ma ve­nä­läis­ma­fia on tu­hon­nut Lu­ke Wrigh­tin elämän,..
21.15 The Harlins
21.45 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
23.45: Ross maa­nit­te­lee Emi­lyä New Yorkiin,..
01.15: Ross muut­taa jälleen...
22.00 Maria Kallio
Ma­ria tut­kii suo­ras­sa tv-lä­he­tyk­ses­sä myr­ky­te­tyn pros­ti­tuoi­dun murhaa...
22.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
ke: Per­hee­näi­ti Jen­ni­fer yrit­ti kor­ja­ta kuor­sau­son­gel­man­sa ri­nop­lastialla,..
23.00 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
Yh­dys­val­ta­lai­sen Ko­va la­ki -ri­kos­sar­jan si­sar­sar­jas­sa seu­ra­taan New Yor­kin po­lii­sin va­ka­vien ri­kos­ten tut­kin­taan kes­kit­ty­neen eri­koi­syk­si­kön toimintaa.
23.00 Kova laki
It­se teos­ta yl­lä­tet­ty mur­to­va­ras tur­vau­tuu ko­viin otteisiin...
23.00 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
Yh­dys­val­ta­lai­sen Ko­va la­ki -ri­kos­sar­jan si­sar­sar­jas­sa seu­ra­taan New Yor­kin po­lii­sin va­ka­vien ri­kos­ten tut­kin­taan kes­kit­ty­neen eri­koi­syk­si­kön toimintaa.
23.15 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: As­kel tyhjyyteen
0
00.00 elokuva: Wal­lan­der: Kylähullu
00.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
01.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosohjelma.
01.15 The Beast Must Die
Brit­ti­läi­sen jän­ni­tys­sar­jan on oh­jan­nut Do­me Karukoski.
03.15: Fran­ces ker­too ko­mi­sa­rio St­ran­gewaysille,..
01.45 Tans­sii Tähtien Kanssa
Täh­ti­pa­rien tun­teet nou­se­vat pintaan,..
02.00 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
02.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
02.00 Kova laki
03.00 Muo­din huipulle
Yh­dys­val­ta­lai­nen muo­ti­rea­li­ty­sar­ja, jos­sa et­si­tään uut­ta suun­nit­te­li­ja­ky­kyä vaa­te­muo­din huipulle.
03.00 The Beast Must Die
Brit­ti­läi­sen jän­ni­tys­sar­jan on oh­jan­nut Do­me Karukoski.
04.50: Fran­ces ker­too ko­mi­sa­rio St­ran­gewaysille,..
3
03.35 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
04.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
04.10 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
04.30 MTV Uutiset Live
05.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
05.10 MTV Uutiset Live
05.45 MTV Uutiset Live