Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Nel­jän täh­den illallinen
06.30 Uu­si elä­mä etelässä
Brit­ti­läi­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa uu­sien yrit­tä­jien haas­tei­ta ja on­nis­tu­mi­sia ete­län lo­makohteissa.
Ah­ke­ra brit­ti­per­he re­mon­toi ra­vin­to­laa rans­ka­lai­ses­sa vuo­ris­to­kylässä,..
su: Es­pan­jas­sa vil­jel­lään oliiveja,.. Rans­kas­sa B&B:n ja tee­huo­neen ava­jai­set lä­hestyvät...
06.55 Suo­men kaunein koti
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
to: And­re nä­kee He­le­nen ai­van uu­sin silmin,..
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
ti: Ma­ri­lyn ja Alan ovat pi­tä­neet yh­tä jo 50 vuotta...
ke: Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
to: Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
pe: Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
09.30 Exät illallisella
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
10.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
10.00 Hää­päiväkirjat
10.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
10.00 Muo­din huipulle
10.00 Snackmasters UK
10.57 Pu­tous: Sarjapudottaja
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
11.01 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
11.00 Snackmasters UK
11.00 Lo­ve Match Atlanta
11.00 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
Ja­mil ja Pa­ce as­tu­vat uu­des­sa koh­tees­saan suo­raan 1970-luvulle...
11.30 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
13.00: Neil in­nos­tui jo lap­se­na kes­kiai­kai­ses­ta ark­ki­tehtuurista,..
12.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
13.00: Leah ryh­tyy pik­ku­tar­kak­si hy­vän­te­ke­väi­syys­kap­pa­leen la­kia­sioi­den suh­teen, ja Luann al­kaa hermostua...
12.30 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta löy­tää in­ter­ne­tis­tä unel­miensa kodin...
to: Da­vid ja Tra­cey ovat pit­kään haa­veil­leet ta­los­ta me­renrannalla...
13.00 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
14.00 Lo­ve Match Atlanta
14.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
14.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
14.00 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
Ju­ma­lat heit­tä­vät noppaa,..
14.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen saa jal­ka­pal­loi­li­ja, jo­ka tu­li kuu­lui­sak­si ne­nä­maa­lis­taan, Suo­men isoin rea­li­ty­täh­ti se­kä her­ra Tavastia,
15
15.00 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia niin maal­la kuin merelläkin.
15.00 Lo­ve Match Atlanta
Pa­ri­suh­de­vä­li­tys on asia­kas­pal­ve­lua, jos­sa riit­tää asiak­kai­ta lai­das­ta laitaan...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: And­re nä­kee He­le­nen ai­van uu­sin silmin,..
16.00 Suo­men kaunein koti
Suo­men kau­nein ko­ti 2022- voit­ta­ja jul­kistetaan...
16.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
16.00 Bachelor Suomi
Bac­he­lo­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pa­ko­huo­nepelissä...
17.00 Suurmestari
Mik­si Suur­mes­ta­ria kan­nat­taa kuunnella?..
17.00 Bachelor Suomi
17.00 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sil­le mor­sia­men 16. kau­den esit­te­ly­jak­sos­sa ta­va­taan kah­dek­san roh­keaa mies­tä ja naista,..
17.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
17.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
17.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Pad­ding­tonista 16:50
Agat­ha Ch­ris­tien kuu­lui­saan ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa iäk­kään mut­ta te­rä­vän nei­ti Marp­len ys­tä­vä nä­kee, kun ohi kul­ke­vas­sa ju­nas­sa ku­ris­te­taan nai­nen. Jäl­jet joh­ta­vat rik­kaan su­vun tiluksille.
17.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
17.30 Exät illallisella
18
18.05 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
Ja­mil ja Pa­ce as­tu­vat uu­des­sa koh­tees­saan suo­raan 1970-luvulle...
18.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Neil in­nos­tui jo lap­se­na kes­kiai­kai­ses­ta ark­ki­tehtuurista,..
to: Brid­get ja Ste­ve os­ta­vat iko­ni­sen tee­huo­neen ho­tel­lin ylim­mäs­tä kerroksesta,..
pe: Ch­ris läh­tee katsomaan,..
18.00 Doc: Lap­suus ilman rajoja
Suu­rin osa brit­ti­lap­sis­ta käy kou­lua, mut­ta las­ten ot­ta­mi­nen pois kou­lus­ta on li­sääntynyt...
19.00 Snackmasters UK
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
pe: Cli­ve ja Sham­mi et­si­vät Si­si­liasta taloa,..
19.00 Mid­so­merin murhat
Pie­nen Mid­so­me­rin luos­ta­rin tu­le­vai­suus on vaa­ka­lau­dal­la, kun yk­si nun­nis­ta mur­ha­taan. Sa­mal­la ka­toaa kym­me­nien tu­han­sien pun­tien ar­vos­ta ho­peae­si­nei­tä. On­ko luos­ta­rin toi­min­nan jat­ku­mi­nen kaik­kien toiveissa?
19.00 Elokuva: Au­ro­ran mur­ha­ker­ho: Kol­me huo­net­ta ja ruumis
Kir­jas­ton­hoi­ta­ja Au­ro­ra Tea­gar­den on esit­te­le­mäs­sä myy­tä­vää ta­loa äi­tin­sä puo­les­ta, kun ta­lon pi­hal­ta löy­tyy kil­pai­le­van kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän ruumis...
20.00 Mas­terChef Suomi
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Kons­taa­pe­li Po­wer ja tä­män po­lii­si­koi­ra pa­hoin­pi­dellään,..
to: Tei­ni­tyt­tö kaa­pa­taan ai­van Hud­so­nin ne­nän alta,..
20.00 Des­pe­rate Measures
Yl­lät­tä­vä kään­ne on se­koit­ta­nut pank­ki­ryös­tä­jien pas­mat, ja suun­ni­tel­mia on muu­tet­ta­va lennosta...
21
21.00 Hää­päiväkirjat
21.30: Tan­ja ja Ni­ko har­joit­te­le­vat vihkimistä...
21.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Ke­nias­sa Nai­ro­bin lie­peil­lä si­jait­see van­ha kar­ta­no­ho­tel­li Gi­raffe Manor,..
21.00 Muo­din huipulle
Jak­sos­sa jo­kai­sel­le suun­nit­te­li­jal­le lä­hei­nen hen­ki­lö yl­lät­tää hä­net saa­pu­mal­la malliksi...
21.00 Bachelor Suomi
Bac­he­lo­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pa­ko­huo­nepelissä...
21.00 Doc: Lap­suus ilman rajoja
Suu­rin osa brit­ti­lap­sis­ta käy koulua,..
21.00 Elokuva: Book Club - Vä­rei­le­viä lu­kunautintoja
Ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa nel­jä kyp­sään ikään eh­ti­nyt­tä nais­ta lu­kee kir­ja­ker­hos­saan Fif­ty Sha­des of Greyn, ja ku­kin ko­kee oman­lai­sen­sa he­rä­tyk­sen. Yk­si aloit­taa net­ti­deittailun,..
21.00 Elokuva: Coyote Ugly
Ro­mant­ti­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa asu­va Vio­let haa­vei­lee muu­si­kon uras­ta ja muut­taa New Yor­kiin, jos­sa unel­mat ei­vät to­teu­du­kaan kä­den kään­tees­sä. Hän saa kui­ten­kin töi­tä rä­vä­käs­tä baa­ris­ta ni­mel­tä Coyo­te Ug­ly, hank­kii uu­sia ys­tä­viä ja löy­tää jo­pa rakkauden.
22.00 Harjunpää
Eli­san ti­lan­ne muut­tuu en­tis­tä­kin va­ka­vam­mak­si, ja Har­jun­pään hä­tä on todellinen...
22.00 Tohtori Varvas
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa Toh­to­ri Var­paa­na tun­net­tu Jo­nat­han To­mi­nes aut­taa jal­kavaivaisia.
22.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
22.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.30: Ja­ni­ce kysäisee,..
23.00: Mo­ni­ca käy sa­laa sän­kyostoksilla,..
01.25: Ross merk­kai­lee re­viirejään,..
22.30 Exät illallisella
22.55 Tohtori Varvas
Uu­si sarja alkaa!..
23.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
to: Ri­kos­tut­ki­jat löy­tä­vät nettisivun,..
23.10 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
23.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
0
00.00 Elokuva: Au­ro­ran mur­ha­ker­ho: Aitoja murhia
00.00 Hudson & Rex
00.00 Doc: Ime­tän miestäni
00.55 Bull
01.00 Mid­so­merin murhat
Bar­na­by ja Jo­nes läh­te­vät pik­ku­ky­lään et­si­mään ka­don­nut­ta ve­ro­tarkastajaa...
01.40 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
01.50 Tohtori Varvas
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
01.55 Kämppikset
02.00 Doc: Ime­tän miestäni
02.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Pad­ding­tonista 16:50
02.30 Re­mon­tilla rahoiksi
02.45 Des­pe­rate Measures
02.45 Re­mon­tilla rahoiksi
02.50 Tohtori Varvas
02.50 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
02.55 Re­mon­tilla rahoiksi
Työt pää­ma­kuu­huo­neen pa­ris­sa kes­key­ty­vät haas­tee­seen, kun Scot­ty yl­lät­tää ja kut­suu pa­rit tietovisaan...
3
03.20 Hui­mat huushollit
03.40 Re­mon­tilla rahoiksi
03.40 Hui­mat huushollit
03.40 Re­mon­tilla rahoiksi
03.45 Re­mon­tilla rahoiksi
04.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.35 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.40 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live