Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
13.10 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien ta­ri­noi­ta. Oh­jel­man juon­taa Jan­ni Hus­si ja joh­ta­va­na koi­ra-asian­tun­ti­ja­na on Tom­my Wi­rén. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (42')
13.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: On ai­ka ot­taa selvää,..
ke: Lei­ril­le tu­lee odo­tet­tu vierailija,..
14.15 Uu­si elä­mä etelässä
ti: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
14.10 Uu­si elä­mä etelässä
Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
la: Rob ja Ste­ve kamp­pai­le­vat luon­toäi­tiä vas­taan vii­ni­ti­lal­laan Lou­nais-Ranskassa...
14.40 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (65')
15.50: Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tam­pe­reel­ta. Pak­kaa se­koi­te­taan kunnolla,..
15
15.05 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')
15.05 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien tarinoita...
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: En­sim­mäi­nen pu­toa­ja on jät­tä­nyt far­mil­le ison au­kon, ja kil­pai­li­jat ym­märtävät,..
ke: Työ­mää­rä on ylit­tä­nyt kaik­kien odo­tuk­set ja far­mi­lai­set ovat näl­käi­siä ja väsyneitä...
to: Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tampereelta...
pe: . 12 julk­kis­ta saa­puu tyh­jäl­le maa­ti­lal­le ja tais­te­lu 30 000 eu­ron voit­to­po­tista alkaa...
la: En­sim­mäi­nen pu­toa­ja on jät­tä­nyt far­mil­le ison au­kon, ja kil­pai­li­jat ym­märtävät,..
17.00 Mas­sii­viset muutot
ke: Ja­cob ja Te­re­sa ha­lua­vat pe­rus­taa ten­nis­kou­lun maal­le luon­non­kau­nii­seen paikkaan,
to: To­ny ja Kris­ten ha­lua­vat siir­tää räh­jäi­sen bun­ga­lo­win au­rin­koi­sel­le kukkulalle,..
17.00 Mas­sii­viset muutot
Brett ja Hol­lis päät­tä­vät siir­tää van­han puu­kir­kon pi­hal­leen ja teh­dä sii­tä his­to­riaa hen­ki­vän toi­mis­to­rakennuksen.
la: Ja­cob ja Te­re­sa ha­lua­vat pe­rus­taa ten­nis­kou­lun maal­le luon­non­kau­nii­seen paik­kaan, mut­ta kah­den ta­lon siir­tä­mi­ses­tä tu­lee hurja urakka. To­ny ja Kris­ten ha­lua­vat siir­tää räh­jäi­sen bun­ga­lo­win au­rin­koi­sel­le kukkulalle,..
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: To­mil­la ja Ka­til­la on kak­si pien­tä tytärtä,..
ke: Pi­pe­rin ja Nor­ma­nin kol­me­lap­si­sen per­heen pi­hal­la on pelk­kää nur­mea ja ka­ru ki­vetty patio...
18.00 Amis­päiväkirjat
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
19.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Mies­ten vil­lal­la spe­ku­loi­daan vai­vaan­tu­nut­ta tunnelmaa,..
ke: Ju­lian ja Lee­nun tun­tei­ta he­rät­tä­vät il­ta­nuo­tio­vi­deot ovat vie­lä katsomatta...
to: Se­min ja Ju­lian mat­kat ovat ol­leet hy­vin erilaiset...
19.00 elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. Häät lä­hes­ty­vät, ja kii­vas kil­pai­lu joh­taa mo­nen­lai­siin kom­mel­luk­siin. Pääo­sis­sa: Kris­ten Wiig, Ro­se Byr­ne, Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Maya Ru­dolph, Rebel Wilson.
19.00 elokuva: Vaa­ral­li­nen tehtävä II
. Vaa­ral­li­nen teh­tä­vä -elo­ku­vas­ta tu­tun huip­pua­gent­ti Et­han Hun­tin (Tom Crui­se) ta­ri­na jat­kuu vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa. Nyt tais­te­lun koh­tee­na on tap­pa­ja­vi­rus ja sen vas­ta­lää­ke, joi­den vää­riin kä­siin jou­tu­mi­nen Hun­tin täy­tyy estää...
19.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
20.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: NCIS tut­kii tapausta,..
20.00 NCIS Los Angeles
Ka­tya Mi­ra­no­va siep­paa Cal­le­nin käyt­täen apu­naan Fa­ti­man ja Sa­min deep­fa­ke-hahmoja...
20.55 Tulossa...
20.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
20.55 Tulossa...
21
21.00 elokuva: Baywatch
(Bay­watch 2017) . Ran­ta­vah­ti­ve­te­raa­ni Mitch Buc­han­non (Dway­ne John­son) ei tah­do tul­la toi­meen kuk­koi­le­van tu­lok­kaan (Zac Ef­ron) kans­sa. Kun lah­del­la koh­da­taan huu­me­kaup­paa ja mur­hia, ran­ta­vah­tien on löy­det­tä­vä yh­tei­nen sä­vel ku­kis­taak­seen rikolliset.
21.00 elokuva: Figh­ting with My Family
(Figh­ting with My Fa­mi­ly 2019) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa nuo­ri show­pai­nia har­ras­ta­va brit­ti­nai­nen Pai­ge (Flo­ren­ce Pugh) saa elä­män­sä ti­laisuuden,..
21.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
21.00 elokuva: Vaa­ral­li­nen tehtävä II
. Vaa­ral­li­nen teh­tä­vä -elo­ku­vas­ta tu­tun huip­pua­gent­ti Et­han Hun­tin (Tom Crui­se) ta­ri­na jat­kuu vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa. Nyt tais­te­lun koh­tee­na on tap­pa­ja­vi­rus ja sen vas­talääke,..
21.00 elokuva: Sademies
. Pe­rä­ti kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja kaik­ki tär­keim­mät Os­ca­rit (mm. pa­ras elo­ku­va, pa­ras oh­jaus) voit­ta­nut draa­ma toi­sis­taan täy­del­li­ses­ti poik­kea­vien vel­jes­ten Char­lie ja Ray­mond Bab­bi­tin yh­tei­ses­tä seik­kai­lus­ta ja oma­laa­tui­sis­ta koet­te­le­muk­sis­ta. It­se­kes­kei­nen au­to­kaup­pias Char­lie (Tom Crui­se) saa kuul­la au­tis­ti­sen Ray­mon­din (Dus­tin Hoffman)
21.30 elokuva: Nuo­tin vierestä
(Nuo­tin vie­res­tä 2014) . Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kilpailuja...
21.30 elokuva: Hellboy
(Hell­boy 2019) . Mi­ke Mig­no­lan suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­vas­sa kau­hu­fan­ta­sias­sa Hell­boy (St­ran­ger Thing­sis­tä tut­tu Da­vid Har­bour) on hel­ve­tis­tä tul­lut olen­to, jo­ka tais­te­lee isän­sä (Ian McS­ha­ne) joh­dol­la maail­maa uh­kaa­via hir­viöi­tä vas­taan. Hell­boyn ko­ti­maas­sa Eng­lan­nis­sa jät­ti­läi­set ovat he­rän­neet, jo­ten san­ka­ri kut­su­taan hätiin...
23.10 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: NCIS tut­kii tapausta,..
23.25 Ka­nadan rajalla
23.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
23.45 100 Places to Be
23.55 100 Places to Be
0
00.00 NCIS Los Angeles
00.00 Ka­nadan rajalla
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
00.00 NCIS Los Angeles
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
00.30 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
01.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show