Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
12
12.20 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen ohjelma.
12.25 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
13.15: Ar­jen luksus,..
13.40: Täs­sä jak­sos­sa näem­me asuntoja,..
12.40 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Ni­co­la ja Ant­ho­ny viih­ty­vät uu­des­sa ta­los­saan Swindonissa,..
12.30 Puu­tar­han pelastajat
12.55 Puu­tar­han pelastajat
13.20 Toi­sen­laiset äidit
13.05 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
13.50: Uu­den tu­lok­kaan isäs­tä ei ole täyt­tä varmuutta...
13.30 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
13.45 Toi­sen­laiset äidit
Mir­van ja He­kan saa­ma tuo­mio lap­set­to­muu­des­ta muut­tui­kin odo­tuk­sen onneksi...
13.50 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
14.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: On ai­ka ot­taa selvää,..
14.05 Suu­rin pu­dottaja Suomi
14.05 Korkeasaari
14.30 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (19')
14.35 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.50 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
14.40 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
15.50: Tais­te­lus­sa fi­naa­li­pai­kois­ta näh­dään vah­vo­ja pe­rin­tei­tä, roh­kei­ta muu­tok­sia ja nel­jä joukkuetta,
14.50 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
15
15.00 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
15.20 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
15.50 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Tais­te­lus­sa fi­naa­li­pai­kois­ta näh­dään vah­vo­ja pe­rin­tei­tä, roh­kei­ta muu­tok­sia ja nel­jä joukkuetta,
ke: Fi­naa­lis­sa kak­si kil­pai­lun pa­ras­ta jouk­kuet­ta val­mis­ta­vat omis­ta pe­rin­teis­tään am­men­taen alkuruoan,..
15.40 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Fi­naa­lis­sa kak­si kil­pai­lun pa­ras­ta jouk­kuet­ta val­mis­ta­vat omis­ta pe­rin­teis­tään am­men­taen alkuruoan,..
16.15 Korkeasaari
17.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Nas­tass­ja te­kee la­sin­hau­raan hääkakun,..
ti: Phi­lin ja Ch­ris­ti­nen kak­ku uh­maa maan vetovoimaa...
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Jo toi­mi­van puu­tar­han omis­ta­va pa­ris­kun­ta haa­vei­lee kah­den­kes­ki­ses­tä rau­han tyyssijasta...
la: Naa­pu­ri­ta­lo­jen ym­pä­röi­mä puu­tar­ha on ki­peäs­ti veh­rei­den nä­köes­tei­den tarpeessa... Luon­non­suo­je­lus­ta kiin­nos­tu­neen per­heen re­hot­ta­va etu­pi­ha on muo­don­muu­tok­sen tarpeessa...
17.00 Sa­ve the Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
18.00: Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Jo toi­mi­van puu­tar­han omis­ta­va pa­ris­kun­ta haa­vei­lee kah­den­kes­ki­ses­tä rau­han tyyssijasta...
ke: Naa­pu­ri­ta­lo­jen ym­pä­röi­mä puu­tar­ha on ki­peäs­ti veh­rei­den nä­köes­tei­den tarpeessa...
to: Luon­non­suo­je­lus­ta kiin­nos­tu­neen per­heen re­hot­ta­va etu­pi­ha on muo­don­muu­tok­sen tarpeessa...
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ti: Vii­kon tee­ma­na on rak­kaus, ja luot­ta­mus­ta pa­riin pun­ni­taan he­ti toden teolla.
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Po­jat saa­vat esit­tää ty­töil­le sek­sik­kään tanssin,..
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rak­kaus­viik­ko on lo­puil­laan, mut­ta il­mas­sa on ihan muu­ta kun rakkautta...
19.00 Elokuva: The Love Punch
(Lo­ve Punch 2013) . Ko­me­dia eron­nees­ta pa­ris­kun­nas­ta Ric­har­dis­ta (Pier­ce Bros­nan) ja Ka­tes­ta (Em­ma Thomp­son) , joil­ta hui­ja­taan elä­ke­sääs­töt yri­tys­kau­pan yh­teydessä...
19.00 Elokuva: Tomb Raider
(Tomb Rai­der 2018) . Le­gen­daa­ri­seen vi­deo­pe­li­sar­jaan poh­jau­tu­va toi­min­nan­täy­tei­nen seik­kai­lue­lo­ku­va ta­val­lis­ta elä­mää Lon­toos­sa elä­väs­tä La­ra Crof­tis­ta, jo­ka läh­tee vaa­ral­li­sel­le ja vauh­dik­kaal­le mat­kal­le saa­tuaan kä­siin­sä mui­nais­ta ja­pa­ni­lais­ta le­gen­daa tut­ki­neen isän­sä muis­tiin­pa­not. Pääo­sis­sa: Ali­cia Vi­kan­der, Dominic West,
19.00 Elokuva: Fo­rever My Girl
(Fo­re­ver My Girl 2018) . Ai­koi­naan suu­ren ko­hun saat­te­le­ma­na ko­ti­kau­pun­kin­sa jät­tä­nyt kant­ri­täh­ti Liam pa­laa ko­tiin ys­tä­vän­sä hau­ta­jai­siin ja saa sel­vil­le, et­tä hä­nel­lä on­kin pie­ni ty­tär en­ti­sen hei­lansa kanssa.
19.55 Tulossa...
20.00 Sugar Babies
20.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: Ku­ver­nöö­ri ha­luaa muut­taa po­lii­sien elä­ke­la­kia, ja se ai­heut­taa pul­man Frankille...
to: Leh­ti ai­koo jul­kais­ta pal­jas­tus­ju­tun pit­kän lin­jan poliisista...
21
21.00 Elokuva: Death Wish
(Death Wish 2017) . Me­nes­ty­neen lää­kä­rin Paul Ker­seyn (Bru­ce Wil­lis) ko­tiin mur­tau­du­taan, min­kä seu­rauk­se­na Pau­lin vai­mo kuo­lee ja ty­tär va­joaa koo­maan. Kun po­lii­si ei tee tar­peek­si ri­kol­lis­ten nappaamiseksi,
21.00 Elokuva: Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäljillä
. Tom Crui­se on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa sa­la­pe­räi­nen yh­den mie­hen tais­te­lu­ko­ne Jack Reac­her, jo­ka ku­tu­su­taan apuun sel­vit­tä­mään vii­den ih­mi­sen hen­gen vaa­ti­nut­ta tark­ka-am­pu­jais­kua Pitts­burghissa...
21.00 elokuva: Pla­toon - nuo­ret sotilaat
. Nel­jän Os­ca­rin (mm. pa­ras elo­ku­va) mes­ta­ril­li­nen Viet­nam-ku­vaus, jos­sa Wil­lem Da­foen ja Tom Be­ren­ge­rin esit­tä­mät hy­vä ja pa­ha ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan mie­let­tö­män so­dan mels­keis­sä. Pääo­sis­sa: Tom Be­ren­ger, Willem Dafoe,
21.00 Elokuva: Be Cool
. Get Shor­ty -me­nes­ty­se­lo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-osa on vauh­di­kas ko­me­dia, jo­ka pe­rus­tuu edel­tä­jän­sä ta­voin El­mo­re Leo­nar­din (Jac­kie Brown, Out of Sight) ro­maa­niin. Elo­ku­va­bis­nek­seen kyl­läs­ty­nyt Chi­li Pal­mer (John Travolta)..
21.00 Elokuva: Death Wish
(Death Wish 2017) . Me­nes­ty­neen lää­kä­rin Paul Ker­seyn (Bru­ce Wil­lis) ko­tiin mur­tau­du­taan, min­kä seu­rauk­se­na Pau­lin vai­mo kuo­lee ja ty­tär va­joaa koo­maan. Kun po­lii­si ei tee tar­peek­si ri­kol­lis­ten nappaamiseksi,
21.15 Elokuva: Figh­ting with My Family
(Figh­ting with My Fa­mi­ly 2019) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa nuo­ri show­pai­nia har­ras­ta­va brit­ti­nai­nen Pai­ge (Flo­ren­ce Pugh) saa elä­män­sä ti­lai­suu­den, kun hä­net hy­väk­sy­tään WWE:n kou­lu­tu­sohjelmaan...
21.25 Elokuva: Tans­si haudoilla
(A Walk Among the Tombs­to­nes 2014) . Liam Nee­so­nin täh­dit­tä­mä tril­le­ri en­ti­ses­tä po­lii­sis­ta Matt Scud­de­ris­ta, jo­ka ryh­tyy nark­ka­ri­tut­ta­van­sa Pe­te­rin (Boyd Holb­rook) pyyn­nös­tä jäl­jit­tä­mään huu­me­dii­le­rin (Dan Ste­vens) vai­mon kid­nappaajia...
23.15 Tulossa...
23.10 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
23.20 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Erin pa­has­tuu ylei­sel­tä syyt­tä­jäl­tä saa­mis­taan ohjeista...
ke: Ku­ver­nöö­ri ha­luaa muut­taa po­lii­sien eläkelakia,..
to: Leh­ti ai­koo jul­kais­ta pal­jas­tus­ju­tun pit­kän lin­jan poliisista...
23.30 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Rak­kaus­viik­ko on lo­puil­laan, mut­ta il­mas­sa on ihan muu­ta kun rakkautta...
23.45 Tulossa...
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.20 Aust­ra­lian rajalla
00.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
00.30 Aust­ra­lian rajalla
00.50 100 Places to Be
00.50 100 Places to Be
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.