Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
10.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
pe: Pienempi parempi. Sisarusrakkautta.
la: Mumma mukaan. Ch­ris, Lisa,.. Tarkat toiveet. Ju­lie ja Ja­son ha­lua­vat muuttaa,..
10.00 The Ama­zing Spider-Man 2
Mar­vel-uni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa And­rew Gar­field pa­laa roo­liin­sa Pe­ter Par­ke­ri­na, Hä­mä­häk­kimiehenä...
(Amazing Spider-Man 2, The 2014)
12
12.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
Kausi 5. Jaksot 12-15.
12.25 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Lai­val­la näh­dään suu­ria tunteita,..
Lai­val­la esiin­tyy Koop Arponen,..
12.25 Spi­der-Man: Homecoming
Toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Hä­mä­häk­ki­mies Pe­ter Par­ker (Tom Hol­land) on kyl­läs­ty­nyt aut­ta­maan vain oman naa­pu­rus­ton­sa asuk­kai­ta. Hän tah­too to­dis­taa ky­kyn­sä To­ny Star­kil­le (Ro­bert Dow­ney Jr.) pääs­täk­seen osak­si isom­pia san­ka­ri­ku­vioi­ta. Tä­hän tar­jou­tuu­kin tilaisuus,..
(Spider-Man: Homecoming 2017)
12.55 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 1. Jaksot 37-4.
13.45 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 1. Jaksot 3-10.
14.35 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Telttailua.
ti: Kuninkaalliset häät.
ke: Villin lännen tyyliin.
to: Rakkauden saari.
14.30 Rem­palla tuloja
pe: Pakopaikka maalla. Galleriasta loma-asunnoksi.
la: Hyvästä loistavaksi. Kahden asunnon mökki.
14.40 Va­le­rian and the Ci­ty of a Thou­sand Planets
Luc Bes­so­nin (Leon, The Fifth Ele­ment puut­tu­va te­ki­jä) oh­jaa­ma ja suo­sit­tuun Ava­ruu­sa­gent­ti Va­le­ria­nin seik­kai­lu­ja sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­tei­se­lo­ku­va, jos­sa Va­le­rian (Da­ne De­Haan) ja Lau­re­li­ne (Ca­ra Delevingne)..
(Valerian and the City of a Thousand Planets 2017)
15
15.25 Rem­palla tuloja
Kausi 10. Jaksot 11-14.
15.20 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
pe: Telttailua. Kuninkaalliset häät. Char­lot­te haa­vei­lee hil­li­tyis­tä juhlista,..
la: Villin lännen tyyliin. Ste­ve pi­tää län­ne­ne­lokuvista,.. Rakkauden saari.
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Piiat ja rengit.
ti: Ei savua ilman tulta. Mies­ten ja nais­ten vä­lis­tä eripuraa,..
ke: Kalajuttuja. Mie­het kyök­kiin ja nai­set pellolle...
to: Vapaalippu semifinaaliin.
17.00 Kimpassa
Jukka Poika ja Teija Stormi. Mi­ten vau­va-ar­ki muut­taa pa­risuhdetta?..
17.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Realiteetit pöytään.
ke: Tunteikas tiimijako. Aki ja Jan­ni lait­ta­vat kil­pai­li­jat tiuk­kaan kun­totestiin,..
to: Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si ovis­ta ei aukea...
17.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
pe: Vempainten kuningas. Kaunis mutta kaukana. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ni­ge­lia ja Catherinea,..
la: Karmivia käänteitä. Wa­ter­beac­his­sä Camb­rid­ges­hi­res­sä on paritalo,.. Koti loppuelämäksi.
17.00 Army of One
Löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va hy­vän­tuu­li­nen draa­ma­ko­me­dia mie­hes­tä, jo­ka us­koo saa­neen­sa Ju­ma­lal­ta teh­tä­väk­seen sa­vus­taa Osa­ma bin La­den ulos pii­lo­pai­kas­taan. Pääo­sis­sa: Ni­co­las Ca­ge, Rus­sell Brand, Wen­di Mc­Len­don-Co­vey, Amer Chad­ha-Pa­tel. Oh­jaus: Lar­ry Char­les. (88') Pääo­sis­sa: Nicolas Cage,
(Army of One 2016)
18
18.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ma: Vempainten kuningas.
ti: Kaunis mutta kaukana. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ni­ge­lia ja Catherinea,..
ke: Karmivia käänteitä. Wa­ter­beac­his­sä Camb­rid­ges­hi­res­sä on paritalo,..
to: Koti loppuelämäksi.
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
ma: Raskas päivä.
ti: Jalkapallo ja runkkaaminen. Ho­tel­lis­sa al­kaa pe­li­viik­ko, ja asuk­kaat jae­taan joukkueisiin...
ke: Häviäjät unohdetaan. Kun pe­li­vii­kon pa­nok­set ko­ve­ne­vat, käyt­töön ote­taan vil­pil­li­set keinot...
to: Peliviikon loppu. Pe­li­vii­kol­la on jäl­jel­lä vie­lä yk­si kil­pai­lu, jos­sa testataan,..
19.00 Army of One
Löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va hy­vän­tuu­li­nen draa­ma­ko­me­dia mie­hes­tä, jo­ka us­koo saa­neen­sa Ju­ma­lal­ta teh­tä­väk­seen sa­vus­taa Osa­ma bin La­den ulos pii­lo­pai­kas­taan. Pääo­sis­sa: Ni­co­las Ca­ge, Rus­sell Brand, Wen­di Mc­Lendon-Covey,
(Army of One 2016)
19.00 Kaikki kaikessa
Kos­ket­ta­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa nuo­ri Mad­dy on ol­lut ko­ko ikän­sä käy­tän­nös­sä van­ki­na ko­to­naan, kos­ka hä­nen im­muu­ni­jär­jes­tel­män­sä on tu­hou­tu­nut. Kun hän täyt­tää 18, naa­pu­riin muut­taa kiin­nos­ta­va Ol­ly, jo­hon Mad­dy ra­kas­tuu niin pa­la­vas­ti, et­tei voi enää elää eris­tyksissä...
(Everything, Everything 2017)
19.00 Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen). Em­ma huo­maa pian ihas­tu­van­sa Joeliin...
(Sooloilua/Suomi 2007)
20.00 Asema 19
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Unessa kerran.
ti: Menneisyyden haamut.
ke: Pommi. Ro­bert on leik­kauk­ses­sa, ja An­dy ton­kii esiin muis­to­jaan ja to­tuut­ta äi­tin­sä kohtalosta...
to: Mikään ei tunnu samalta. An­dy tyr­mis­tyy saa­des­saan tietää,..
21
21.00 Ku­nin­kaan hologrammi
Ro­mant­ti­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa lii­ke­mies Alan Clay (Tom Hanks) lä­he­te­tään Sau­di-Ara­biaan kau­pit­te­le­maan ku­nin­kaal­le uut­ta ho­log­ram­mi­poh­jais­ta vies­tin­tä­jär­jes­tel­mää. Reis­su on alus­ta al­kaen täyn­nä vaikeuksia,..
(Hologram for the King, A 2016)
21.00 Con Air - len­to vapauteen
Ni­co­las Ca­ge esit­tää pääo­saa toi­min­tat­ril­le­ris­sä, jos­sa jouk­ko vaa­ral­li­sia van­ke­ja on tar­koi­tus siir­tää uu­teen, huip­pu­tur­val­li­seen van­ki­laan. Juu­ri va­pau­tet­tu Ca­me­ron saa kyy­din sa­mal­la Con Air -lennolla...
(Con Air/USA 1997)
21.00 Beck: Ja­pa­ni­lainen maalaus
Tril­le­ri kul­jet­taa ko­mi­sa­rio Bec­kin (Pe­ter Ha­ber) tut­ki­mus­ryh­mi­neen sy­väl­le tai­de­maail­man pi­meäl­le puo­lel­le. Ta­ri­na käynnistyy,..
(Beck: Den japanska shungamålningen/Ruotsi 2007)
21.00 Rush
Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­ma si­joit­tuu F1:n kul­ta­kau­teen 1970-lu­vul­le. Ko­mea eng­lan­ti­lai­nen play­boy Ja­mes Hunt (Ch­ris Hems­worth) ja tie­teel­li­sen tark­ka Ni­ki Lau­da (Da­niel Brühl) kil­pai­le­vat kes­ke­nään la­jin ku­nin­kuu­des­ta. Ta­ri­na seu­raa mies­ten voit­to­ja ja tap­pioi­ta ra­dal­la ja sen ul­kopuollela...
(Rush 2013)
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Pii­naa­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va on­nel­li­ses­ta pa­ris­kun­nas­ta, joi­den 25-vuo­ti­nen avio­liit­to saa uu­den kään­teen, kun il­me­nee yl­lät­tä­vä yh­teys aluet­ta pii­naa­vaan sar­ja­murhaajaan...
(Stephen King's a Good Marriage 2014)
21.00 Beck: Heikoin lenkki
Tril­le­ri saa al­kun­sa, kun juh­lis­ta pa­laa­mas­sa ole­va nuo­ri nai­nen mur­ha­taan hil­jai­ses­sa puis­tos­sa. Ruu­miin löy­tä­vät nai­sen van­hem­mat ta­paa­vat ri­kos­pai­kal­la epäi­lyt­tä­vän mie­hen. Ko­mi­sa­rio Beck (Pe­ter Ha­ber) ryh­tyy tut­ki­maan ta­paus­ta ryh­män­sä kans­sa ki­reäl­lä ai­ka­tau­lul­la. He­rää epäilys,..
(Beck: Den svaga länken/Ruotsi 2007)
21.05 Vice
Tie­teist­ril­le­ris­sä lii­ke­mies Ju­lian Mic­haels (Bru­ce Wil­lis) on pe­rus­ta­nut elä­mys­puis­to Vi­cen, jos­sa vie­raat saa­vat teh­dä mi­tä ta­han­sa täy­sin ih­mi­sil­tä näyt­tä­vien kei­noih­mi­sa­suk­kai­den kans­sa. Kun yk­si pai­kan asuk­kais­ta pa­ke­nee, ta­paus­ta al­kaa tut­kia ko­vaot­tei­nen po­lii­si (Thomas Jane)..
(Vice 2015)
23.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Raskas päivä.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Häviäjät unohdetaan.
23.05 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
pe: Vanha iloinen Englanti!
la: Maihinnousu Normandiaan! Vanha iloinen Uusimaa!
su: Erämaan kutsu!
23.05 Marttyyrit
Kau­hut­ril­le­rin kes­kiös­sä on lap­se­na kal­toin koh­del­tu nai­nen, jo­ka ha­luaa kos­taa pa­han­te­ki­jöil­leen ja ta­sa­ta ti­lit de­mo­nien­sa kans­sa. Mu­kaan tem­ma­taan myös lap­suu­de­nys­tä­vä or­pokodista...
(Martyrs 2015)
23.15 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.30 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.05 Asema 19
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
Kausi 3. Jaksot 13-16. (kausi loppuu)
00.30 Ka­nadan rajalla
00.50 Pientä pilaa
01.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 9-18.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
su: Raskas päivä. Jalkapallo ja runkkaaminen.
ma: Häviäjät unohdetaan. Peliviikon loppu.