Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
12
12.30 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
Lyn­din ja Le­sin ta­lo Ade­lai­des­sa on käy­nyt pieneksi,..
Sam ja Ut­tam asu­vat 70-lu­vun laa­tik­ko­mai­ses­sa ta­los­sa Mel­bour­nen Whee­lers Hillissä...
12.40 Eläinsairaala
13.30 Mes­ta­reiden mestari
Kau­si 1. Kak­si­tois­ta uran­sa päät­tä­nyt­tä huip­pu-ur­hei­li­jaa pa­laa vie­lä ker­ran kil­pa­ken­til­le vauh­dik­kaas­sa kil­pai­lus­sa, jos­sa ur­hei­li­ja­täh­det kamp­pai­le­vat jouk­kuei­na toi­siaan vastaan,..
14.15 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.20 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
la: Fi­naa­lis­sa kak­si kil­pai­lun pa­ras­ta jouk­kuet­ta val­mis­ta­vat omis­ta pe­rin­teis­tään am­men­taen alkuruoan,..
14.10 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
14.40 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ti: Ter­hi ja Laura,..
15
15.25 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
15.20 Elokuva: Mid­night in Paris
15.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Haas­te­teh­tä­vä ja mau­kas pal­kin­to nos­taa ki­saa­jien tunnelmaa...
la: Tree­neis­sä syk­keet ovat maksimissa,.. Edes­sä on odo­te­tuin ja pe­lä­tyin vii­mei­nen iso haas­te­tehtävä...
16.10 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
17.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Haas­te­teh­tä­vä ja mau­kas pal­kin­to nos­taa ki­saa­jien tunnelmaa...
ke: Tree­neis­sä syk­keet ovat maksimissa,..
to: Edes­sä on odo­te­tuin ja pe­lä­tyin vii­mei­nen iso haas­te­tehtävä...
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
. Pet­rus Pen­na­nen ja Roo­sa San­de­lin pää­se­vät tuntemaan,..
17.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
18.00: Es­pan­jan Mal­lor­ca on brit­tien suo­si­tuin ul­ko­mai­nen lomakohde...
17.00 Elokuva: Blondin kosto
. Ree­se Wit­hers­poon on me­nes­tys­ko­me­dias­sa kam­puk­sen pir­teä blon­dip­rin­ses­sa El­le Woods, jon­ka poi­kays­tä­vä ot­taa hat­kat ja läh­tee sy­väl­li­sem­piin pii­rei­hin Har­var­din oi­keus­tie­teel­li­seen. El­le päät­tää seu­ra­ta pe­räs­sä ja todistaa,..
18
18.00 Rik­kaat ja rahattomat
. Pet­rus Pen­na­nen ja Roo­sa San­de­lin pää­se­vät tuntemaan,..
18.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ke: Rans­kan Ri­vie­ra on rik­kai­den ja kuu­lui­sien suo­sikkipaikka...
to: Es­pan­jan Mal­lor­ca on brit­tien suo­si­tuin ul­ko­mai­nen lomakohde...
19.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Asuk­kaat siir­ty­vät Du­bai­hin, ja lu­vas­sa on häät. Eräs van­ha asu­kas pa­laa hotelliin,..
ke: Kun tee­ma­viik­ko­jen ker­taus jat­kuu, ran­nal­le as­te­lee en­ti­nen asu­kas dik­taat­to­rin roolissa.
to: Lop­pu­suo­ra lä­hes­tyy, ja ku­kin tak­ti­koi tavallaan...
19.00 Elokuva: Mid­night in Paris
. Nel­jäl­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­ca­rin se­kä Gol­den Glo­ben voit­ta­nut ko­me­dia Gi­lis­tä (Owen Wil­son, mm. Kuok­ka­vieraat) ,..
19.00 Elokuva: The Love Punch
(Lo­ve Punch 2013) . Ko­me­dia eron­nees­ta pa­ris­kun­nas­ta Ric­har­dis­ta (Pier­ce Bros­nan) ja Ka­tes­ta (Em­ma Thomp­son) , joil­ta hui­ja­taan elä­ke­sääs­töt yri­tys­kau­pan yh­teydessä...
19.05 Elokuva: Liekeissä
(Burnt 2015) . Draa­mae­lo­ku­va elä­män­sä sot­ke­nees­ta huip­pu­ko­kis­ta (Brad­ley Coo­per) , jo­ka päät­tää nous­ta ta­kai­sin hui­pul­le ja saa­da uu­del­le ra­vin­to­lal­leen kol­man­nen Mic­he­lin-täh­den. Men­nei­syys kui­ten­kin vai­noaa mies­tä yhä, ei­kä keit­tiös­sä­kään väl­ty­tä ra­juil­ta yh­teen­tör­mäyksiltä.
20.00 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Mur­has­ta ris­tei­lya­luk­sel­la avau­tuu mel­koi­nen vyyh­ti, jol­la on vai­ku­tuk­sia myös Mc­Geen perhepiiriin.
ke: Kun lai­vas­ton re­ser­vi­läi­sen ruu­mis löy­tyy am­pu­ma­ra­dal­ta täyn­nä luoteja,..
to: Kun ri­kas ra­hoi­tus­neu­vo­ja ta­pe­taan lai­vas­to­tu­ki­koh­dan liepeillä,..
21
21.00 Elokuva: 21 Bridges
(21 Brid­ges 2019) . Chad­wick Bo­se­ma­nin täh­dit­tä­mäs­sä tiu­kas­sa ri­kost­ril­le­ris­sä po­lii­sin­tap­pa­jia Man­hat­ta­nil­la jah­taa­va et­si­vä pää­see li­kai­sen sa­la­lii­ton jäl­jil­le. Pääo­sis­sa: Chad­wick Boseman,
21.00 Elokuva: Be Cool
. Get Shor­ty -me­nes­ty­se­lo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-osa on vauh­di­kas ko­me­dia, jo­ka pe­rus­tuu edel­tä­jän­sä ta­voin El­mo­re Leo­nar­din (Jac­kie Brown, Out of Sight) ro­maa­niin. Elo­ku­va­bis­nek­seen kyl­läs­ty­nyt Chi­li Pal­mer (John Travolta)..
21.00 Elokuva: Philomena
(Phi­lo­me­na 2013) . Tei­ni-ikäi­nen Phi­lo­me­na hä­päi­see per­heen­sä tu­le­mal­la ras­kaak­si vuo­den 1952 Ir­lan­nis­sa. Tyt­tö lä­he­te­tään ka­to­li­seen luos­ta­riin so­vit­ta­maan syntinsä,..
21.00 Elokuva: The Love Punch
(Lo­ve Punch 2013) . Ko­me­dia eron­nees­ta pa­ris­kun­nas­ta Ric­har­dis­ta (Pier­ce Bros­nan) ja Ka­tes­ta (Em­ma Thomp­son) , joil­ta hui­ja­taan elä­ke­sääs­töt yri­tys­kau­pan yh­teydessä...
21.00 Elokuva: Rid­dick - paluu
. Su­per­täh­ti Vin Die­sel pa­laa tut­tuun roo­liin jän­nit­tä­väs­sä toi­min­tae­lokuvassa,..
21.00 Elokuva: Wind River
(Wind Ri­ver 2017) . Kyl­män ka­ruun Wyo­min­giin si­joit­tu­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa ko­ke­nut ja elä­män kol­hi­ma eläin­ten jäl­jit­tä­jä löy­tää lu­mes­ta nuo­ren in­tiaa­ni­nai­sen ruu­miin. Hen­ki­ri­kos­ta sel­vit­tä­mään lä­he­te­tään ko­ke­ma­ton mut­ta roh­kea FBI:n rikostutkija.
21.15 Elokuva: Vice
(Vi­ce 2015) . Tie­teist­ril­le­ris­sä lii­ke­mies Ju­lian Mic­haels (Bru­ce Wil­lis) on pe­rus­ta­nut elä­mys­puis­to Vi­cen, jos­sa vie­raat saa­vat teh­dä mi­tä ta­han­sa täy­sin ih­mi­sil­tä näyt­tä­vien kei­noih­mi­sa­suk­kai­den kans­sa. Kun yk­si pai­kan asuk­kais­ta pakenee,..
23.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Ho­tel­lis­sa pa­la­taan pe­lin alkuun,..
23.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
to: Lop­pu­suo­ra lä­hes­tyy, ja ku­kin tak­ti­koi tavallaan...
23.30 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Asuk­kaat siir­ty­vät Du­bai­hin, ja lu­vas­sa on häät...
23.25 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
la: Kun lai­vas­ton re­ser­vi­läi­sen ruu­mis löy­tyy am­pu­ma­ra­dal­ta täyn­nä luoteja,..
su: Kun ri­kas ra­hoi­tus­neu­vo­ja ta­pe­taan lai­vas­to­tu­ki­koh­dan liepeillä,..
00.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
00.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
23.55 NCIS Rikostutkijat
0
00.30 Ka­nadan rajalla
00.25 Ka­nadan rajalla
00.15 Ka­nadan rajalla
00.45 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
01.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')