Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
12
12.35 Nel­jän tähden talkoot
12.35 Remp­pa vai muut­to Australia
12.35 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
12.35 Mas­terC­hef Australia VIP
13.30: . Täl­lä ker­taa kil­pai­li­jat voi­vat va­li­ta, ha­lua­vat­ko he enem­män kok­kau­sai­kaa vai enem­män aineksia,..
13.25 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.30 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
13.50 Remp­pa vai muut­to Australia
13.55 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ke: Brent on kiin­ty­nyt per­heen ke­säasuntoon,..
14.20 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
Ko­ti­mai­nen mu­siikkiohjelma.
la: . Mys­tee­ri­lau­la­jis­sa lau­le­taan ja nau­re­taan jäl­leen vuo­ron perään,..
14.35 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
15.20: Jes­per ja Hen­ry toivovat,..
14.45 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ke: Päi­vän ai­hee­na ovat pe­lastushypyt...
to: Tii­mit muuttuvat...
15
15.25 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Kee­ley ja Bru­ce toi­vo­vat puutarhaa,..
Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set ra­ken­ta­vat mo­ni­käyt­töi­sen puutarhan,..
15.30 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Vi­sua­lis­ti ja malli,..
16.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Mi­ten pu­dot­ta­jat viet­tä­vät juhannusta?..
to: Nau­ti! Poistu!..
16.10 Aa­sia­lai­set ökyhäät
Kau­neu­sim­pe­riu­min pe­ri­jä­tär Rac­he­lin unel­ma on ol­la oi­kea merenneito...
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Kee­ley ja Bru­ce toi­vo­vat puu­tar­haa, jos­sa ai­vo­vam­mas­ta toi­pu­va Kee­ley voi rentoutua.
to: Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set ra­ken­ta­vat mo­ni­käyt­töi­sen puutarhan,..
17.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
Su­zen ja Mar­kin per­heen kas­vaes­sa ny­kyi­nen ko­ti jää pie­nek­si, mut­ta tun­ne­si­de es­tää Su­zea muuttamasta...
la: Elä­mä yl­lät­ti Vi­cin ja Pau­lin kak­so­sil­la, jo­ten ny­kyi­nen ta­lo on käy­mäs­sä aut­ta­mat­ta liian ahtaaksi... Kun ti­laa on vä­hän, li­sä­ne­liöi­tä hae­taan tyh­jil­lään ole­vis­ta ul­lak­kotiloista...
17.00 Elokuva: Ku­her­rus­kuu­kau­si Vegasissa
(Ho­ney­moon in Ve­gas 1992) . Sa­rah Jes­si­ca Par­ke­rin ja Ni­co­las Ca­gen täh­dit­tä­mäs­sä ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa Jack lu­paa äi­tin­sä kuo­lin­vuo­teel­la, et­tei kos­kaan me­ne nai­mi­siin. Muu­ta­ma vuo­si myö­hem­min Jack jou­tuu kui­ten­kin pe­ru­maan sanansa,..
18
18.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Su­zen ja Mar­kin per­heen kas­vaes­sa ny­kyi­nen ko­ti jää pieneksi,..
ke: Elä­mä yl­lät­ti Vi­cin ja Pau­lin kaksosilla,..
to: Kun ti­laa on vä­hän, li­sä­ne­liöi­tä hae­taan tyh­jil­lään ole­vis­ta ul­lak­kotiloista...
19.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen realitysarja.
ti: Ho­tel­liin saa­puu uu­si asu­kas, ja li­säk­si pak­kaa se­koit­taa yl­lät­tä­vä kirje...
ke: . Asuk­kaat saa­vat tie­don en­sim­mäi­ses­tä pa­ri­se­re­mo­nias­ta. Eräs tyt­tö ei tiedä,..
to: Ho­tel­lis­sa on ym­pä­ris­tök­rii­si, ja asuk­kaat saa­vat käyt­töön­sä vain niu­kas­ti vaatteita,..
19.00 Elokuva: Vel­jeni vartija
(Vel­je­ni var­ti­ja 2017) . Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti Ja­re Tii­ho­sen elä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Jereen...
19.00 Elokuva: Ku­her­rus­kuu­kau­si Vegasissa
(Ho­ney­moon in Ve­gas 1992) . Sa­rah Jes­si­ca Par­ke­rin ja Ni­co­las Ca­gen täh­dit­tä­mäs­sä ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa Jack lu­paa äi­tin­sä kuo­lin­vuo­teel­la, et­tei kos­kaan me­ne nai­mi­siin. Muu­ta­ma vuo­si myö­hem­min Jack jou­tuu kui­ten­kin pe­ru­maan sanansa,..
19.00 Elokuva: Nuo­tin vierestä
(Nuo­tin vie­res­tä 2014) . Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kilpailuja...
20.05 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: NCIS-agen­tit et­si­vät va­ras­tet­tua 40 mil­joo­nan dol­la­rin ar­vo­tau­lua kuultuaan,..
20.00 NCIS Los Angeles
Eng­lan­ti­lai­nen kon­na­kak­sik­ko on se­kaan­tu­nut su­pe­ra­se­jär­jes­tel­män varkauteen,..
20.00 NCIS Los Angeles
Kun sa­lai­nen lai­vas­ton tek­no­lo­gia on vaa­ras­sa jou­tua vää­riin käsiin,..
20.55 Tulossa...
21
21.00 Elokuva: Wind River
(Wind Ri­ver 2017) . Kyl­män ka­ruun Wyo­min­giin si­joit­tu­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa ko­ke­nut ja elä­män kol­hi­ma eläin­ten jäl­jit­tä­jä löy­tää lu­mes­ta nuo­ren in­tiaa­ni­nai­sen ruumiin...
21.00 Elokuva: Rautanaamio
. Leo­nar­do Di­Cap­rio te­kee hie­non kak­sois­roo­lin 1600-lu­vun Rans­kaan si­joit­tu­vas­sa seik­kai­lus­sa, jo­ka pe­rus­tuu Ale­xand­re Du­mas'n klas­sik­ko­ro­maa­niin. Ku­nin­gas Lud­vig XIV on kiin­nos­tu­neem­pi kau­niis­ta nai­sis­ta ja juh­li­mi­ses­ta kuin kan­san­sa hy­vin­voinnista...
21.00 Elokuva: Scary Movie 5
. 2000-lu­vun me­nes­ty­neim­män ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen osa kie­tou­tuu Jo­dyn (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Ash­ley Tis­da­le) ja Da­nin (Simon Rex)..
21.00 Elokuva: Wind River
(Wind Ri­ver 2017) . Kyl­män ka­ruun Wyo­min­giin si­joit­tu­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa ko­ke­nut ja elä­män kol­hi­ma eläin­ten jäl­jit­tä­jä löy­tää lu­mes­ta nuo­ren in­tiaa­ni­nai­sen ruumiin...
21.05 Elokuva: Emmanuelle 4
(Em­ma­nuel­le IV 1984) . Syl­via (Syl­via Kris­tel) pa­ke­nee myrs­kyi­sää suh­det­taan Mar­cin (Pat­rick Bauc­hau) kans­sa ja läh­tee ra­di­kaa­liin leikkaukseen,..
21.00 Elokuva: Get Shor­ty - hyvä pätkä
. Men in Black -me­nes­tys­ten luo­jan Bar­ry Son­nen­fel­din toi­min­nal­li­nen ko­me­dia gangs­te­ri Chi­li Pal­me­ris­ta (John Tra­vol­ta) , jo­ka läh­tee Los An­ge­le­siin pe­ri­mään 300 000 dol­la­rin tuot­toa va­kuu­tus­pe­tok­ses­ta. Hol­ly­woo­dis­sa elo­ku­va-ala al­kaa ve­tää rois­toa puoleensa,..
21.05 Elokuva: Scary Movie 5
. 2000-lu­vun me­nes­ty­neim­män ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen osa kie­tou­tuu Jo­dyn (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Ash­ley Tis­da­le) ja Da­nin (Si­mon Rex) epäon­ni­sen adop­tion ym­pä­ril­le. Si­vu­roo­leis­sa näh­dään muun muas­sa Lind­say Lohan,..
22.50 NCIS Los Angeles
23.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
käyn­nis­tyy! Osa­not­ta­jat tu­tus­tu­vat toi­siin­sa juh­lien mer­keis­sä ja saa­vat päät­tää nuk­ku­ma­jär­jes­te­lynsä itse...
22.55 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen realitysarja.
23.55: Ho­tel­lis­sa on ym­pä­ris­tök­rii­si, ja asuk­kaat saa­vat käyt­töön­sä vain niu­kas­ti vaatteita,..
23.15 NCIS Los Angeles
23.15 NCIS Los Angeles
23.15 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Ho­tel­liin saa­puu uu­si asu­kas, ja li­säk­si pak­kaa se­koit­taa yl­lät­tä­vä kirje...
23.45 NCIS Los Angeles
23.50 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
0
00.15 Ame­ri­kan rajavartijat
00.15 Ame­ri­kan rajavartijat
00.10 Ame­ri­kan rajavartijat
00.15 Ame­ri­kan rajavartijat
00.40 100 Places to Be
00.45 100 Places to Be
00.45 100 Places to Be
00.45 100 Places to Be
00.50 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
01.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
01.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.