Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Vega Musik
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­siska kvällen
06.06 Vega Musik
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Do­ku­men­te­rat: Mars­ken och den brit­tis­ka bulldogen
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-sa­gan: Gåspigan
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.17 Vega Musik
07.33 Vega Musik
07.47 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Vega Morgon
08.05 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Ve­ga Förmiddag
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.10 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Do­ku­men­te­rat: Ång­ra ald­rig någon­ting - om Ave­ra­ge­kid­lu­ke, om att hit­ta sin röst och om pri­set för in­ter­na­tio­nell framgång
09.54 Andrum
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Na­turväktarna
Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis) .
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Na­turväktarna
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
11.55 Hel­sing­fors dom­kyr­kas klockor kallar
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.00 Självs­tän­dig­hets­da­gens eku­me­nis­ka festgudstjänst
Pre­di­kant: Ja­ri Jolkkonen...
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sis­ta or­det: “Hjälp, kan jag an­vän­da or­den ut­veck­lingss­törd och döv?” Så här und­vi­ker du ett krän­kan­de språkbruk
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Fritt fram
13.03 Högmässa
Pre­di­kant och li­turg: Ste­fan Äng. Or­ga­nist och kan­tor: Fred­rik Erlandsson.
13.10 Do­ku­men­te­rat: Ka­re­lar­na och Svensk­fin­land un­der och ef­ter kri­get - hur togs de emot på svens­ka områden?
13.54 Vega Musik
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
14.03 För­fest i Yle Vega
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter och sport
16.10 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.07 För­fest i Yle Vega
16.10 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.10 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.07 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Ak­tuellt 17 med vä­der och Nyhetspodden
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.00 Ak­tuellt 17 med vä­der och Nyhetspodden
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Do­ku­men­te­rat: Gjor­de en­gels­kan oss till européer?
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.41 Vega Musik
17.30 Ve­ga Kväll med fa­miljeinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Ve­ga fre­dag - Ton­gåvan special
17.30 Vega Musik
18
18.03 Skym­ning, gryning
Det fin­landss­vens­ka ora­to­riet "Skym­ning, gry­ning" spe­cialsk­revs för Fin­lands 100-års ju­bi­leum år 2017...
18.03 Ve­ga Fre­dag skiv­rådet spe­cial: Best of Tongåvan
Musik,..
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Kli­mat­va­let: Ut­ri­kes­re­sor: båt, bil, tåg eller flyg?
18.37 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 P1 Do­ku­men­tär Mi­ni­se­rie: De gräns­lö­sa stöld­li­gor­na - Sa­delt­ju­varna, del 3/3
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: Han­na ger bort si­na stam­cel­ler - till okänd amerikan
19.22 Näst sis­ta or­det: “Kom ihåg att du ock­så är ful” – de här är Svensk­fin­lands bäs­ta broderitexter
19.22 Ton­gåvan ju­bi­leumssändning
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.48 Vega Musik
19.48 Vega Musik
19.52 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge "Svår musik"
20.03 Or­det läcker: Skam
Gäst är An­ni­ka Syl­vin-Reuter.
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Tho­bias Thorwid
Cheerleader,..
21.03 Kli­mat­va­let: Nä­rod­lad el­ler eko­lo­gisk to­mat - så väl­jer du klimatsmart
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge "Svår musik"
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
21.35 Vega Musik
21.36 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: På jakt ef­ter jä­gares språk
22.15 Sälls­ka­pet: Elon Musks köp av Twit­ter var det bäs­ta som kun­de hän­da – där­för är so­cia­la me­diers tid förbi
22.15 Do­ku­men­te­rat: Bob Malmström i Kina
22.15 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: In­di­vi­dua­lis­men och män­niskans öde
22.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
23.03 Nor­re­na & Frantz: "Hjälp, jag är olyck­ligt kär i min kompis!"
22.55 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
23.00 Verk­lig­he­ten i P3: Han­na ger bort si­na stam­cel­ler - till okänd amerikan
23.20 Vega Musik
23.26 Vega Musik
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3