Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-öns­ke­mu­sik med Emil och Lisa
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sa­gan: Fastlagsbullen
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
09.03 Vega Söndag
09.23 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Do­ku­men­te­rat: Kons­pi­ra­tionsteorier
Redaktör: Petter Lindberg.
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
Hälsa och gratta i direktsändning!
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
Skicka in evenemangstips till nyland@yle.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Sla­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: Den gyl­le­ne vä­gen ut ur pandemin
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
to: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
13.03 Gudstjänst
med Andreaskyrkan i Helsingfors. Pre­di­kant: Mar­kus Ös­ter­lund. Mö­tes­le­da­re: Tui­ja Österman...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Vega Fredag
Musik,..
16.08 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Aktuellt 17
ma: E-post: aktuellt@yle.
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kväll med kul­turinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll: Fråga psy­ko­lo­gen Kat­ri Kan­ni­nen om ditt barns psy­kis­ka välmående
Hur kan man lind­ra ångest utan me­di­ci­ner, vad ska man gö­ra då bar­net är spelberoende,
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30: Den finlandssvenska hitlistan.
17.30 Ve­ga Fre­dag med kulturtips
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Do­ku­men­te­rat: Jes­se Mar­kin - "Fuk´it - jag är här nu, för­sök stå ut med det!"
18.46 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Fram­ti­den med Alf­red och Ja­kob: Om Ast­rid Lindg­ren sk­rev nyheterna
19.22 Den klas­sis­ka kväl­len: Ca­mil­la Ny­lund i ope­ra­rol­len som Tosca
Många ope­ra­rol­ler har Ca­mil­la Ny­lund sjun­git men in­te Tos­ca. Hon be­rät­tar var­för. Vi lyss­nar ock­så på mu­si­ka­lis­ka pastischer,
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Den elf­te sep­tem­ber - bil­den som in­gen ville se
19.22 Näst sis­ta or­det: Den pris­be­lön­ta tol­ken Tii­na Sjelvg­ren ut­sätts för ett svårt och ö­ver­ras­kan­de test - hur fi­xar hon det?
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.39 Vega Musik
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Nevala
20.03 Or­det läc­ker: Kommunikation
Sp­råken­tu­sias­ten Ola­vi Seppänen,..
20.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Mary Nybergh
Pen­sio­nä­ren och hund­raårin­gen Ma­ry Ny­bergh är Ki­ke Ber­tells lördagsgäst.
21.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Nord­tys­ka ra­dions fil­har­mo­nis­ka or­kes­ter i Elbp­hil­har­mo­nie, dir. Car­los Miguel Prieto
21.03 Son­jas och Jannes podd
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Nevala
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
21.30 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­sis­ka kväl­len: Ca­mil­la Ny­lund i ope­ra­rol­len som Tosca
Många ope­ra­rol­ler har Ca­mil­la Ny­lund sjun­git men in­te Tos­ca. Hon be­rät­tar var­för. Vi lyss­nar ock­så på mu­si­ka­lis­ka pastischer,
23.05 Sp­råket: Korv, sau­sa­ge, pølse och wurst - mat­rät­tens sta­tus har påverkat orden
23.05 Nor­re­na & Frantz: När ar­bets­lös­het får re­la­tio­nen att svaja
23.05 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
23.05 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Blai­se Pas­cal - 1600-tals­fi­lo­so­fen vars afo­ris­mer för­för och förbryllar
23.35 Vega Musik
22.15 Nyhetspodden
0
00.00 Nattklassiskt
3