Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
00.00 Nattklassiskt
00.05 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
06.50 Vega Musik
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-öns­ke­mu­sik med Emil och Lisa
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.10 Do­ku­men­te­rat: Lin­nea, mor­far och hal­va Helsingfors
07.23 BUU-sa­gan: Be­rät­tel­sen om hur po­ta­ti­sen kom till Finland
07.35 Vega Musik
07.48 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Vega Morgon
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Ve­ga Lör­dag med eko­no­mi­pod­den I pen­garnas värld
Coaching,..
09.03 Vega Söndag
09.15 Do­ku­men­te­rat: Giss­land­ra­mat i Borgå
Redaktör: Fanny Malmberg.
09.23 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.23 Yle Vega i Nyland
09.23 Ve­ga Förmiddag
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
Hälsa och gratta i direktsändning!
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Lördag
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kul­tur­pod­den: Är mid­som­ma­ren fan­tas­tisk eller farlig?
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sis­ta or­det: "Yk­si kynt­ti­lä me­ni ylös" och "mis­sä ha­luat pal­lit" - att le­va med en dålig finska
12.33 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Hem­ma­li­ve sommarspecial
Programledare: Niklas Rosström.
13.03 Gudstjänst
su: med Vasa svenska församling. Pre­di­kant och li­turg: An­ders Lundst­röm. Or­ga­nist: Dan Andersson...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ef­ters­nack - mid­sommarspecial
14.03: med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Det finns en sång för varje stund
med Las­se Grönroos,..
16.08 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Aktuellt 17
ma: E-post: aktuellt@yle.
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.09 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.09: Den finlandssvenska hitlistan.
17.05 Det finns en sång för varje stund
med Las­se Grön­roos, Måns - Dj Bu­nuel - St­röm­berg, Ann-Sop­hie Sandst­röm, Kjell Si­mo­sas och Hans-Åke Ma­ne­lius. Prog­ram­le­da­re: Ca­mil­la An­de­lin och Se­bas­tian Bergholm.
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kväll med kul­turinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Det finns en sång för varje stund
med Las­se Grön­roos, Måns - Dj Bu­nuel - St­röm­berg, Ann-Sop­hie Sandst­röm, Kjell Si­mo­sas och Hans-Åke Manelius.
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Hem­ma­li­ve sommarspecial
Programledare: Niklas Rosström. Ins­pe­lat på Sö­der­lång­vik gård i Dragsf­järd 24. 5. 2021...
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Fram­ti­den med Alf­red och Jakob
19.22 Ope­ra­gui­den: Otel­lo - svarts­ju­ka, smärta och sorg
19.22 Det finns en sång för varje stund
med Las­se Grön­roos, Måns - Dj Bu­nuel - St­röm­berg, Ann-Sop­hie Sandst­röm, Kjell Si­mo­sas och Hans-Åke Ma­ne­lius. Prog­ram­le­da­re: Ca­mil­la An­de­lin och Se­bas­tian Bergholm.
19.22 Na­turväktarna
Hans Häst­bac­ka och Mim­ma Ekb­lad sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut.
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. Skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Prog­ram­värd: Ca­mil­la Andelin.
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge Stil­bytare del 2
20.03 Klas­sis­ka pod­den: Fan­ny och Fe­lix Mendelssohn
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dagsgästen:
21.03 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Leif Nystén.
21.03 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
21.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vil­ken makt ska vi ge ex­per­ter­na? Om ba­lan­sen mel­lan ex­perts­ty­re och demokrati
21.31 Vega Musik
21.47 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Operaguiden: Otello - svartsjuka, smärta och sorg. Klas­sis­ka pod­den: Fan­ny och Fe­lix Men­delssohn. (R)
23.05 Sp­råket: Nej, ic­ke och ej - Sp­råket hyl­lar negationerna
23.05 Do­ku­men­te­rat: Finnt­roll - Det som in­te dö­dar dig, gör dig starkare
23.05 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vil­ken makt ska vi ge ex­per­ter­na? Om ba­lan­sen mel­lan ex­perts­ty­re och demokrati
23.12 Vega Musik
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
00.00 Midsommarparty
00.05 Nattklassiskt
3