Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Mu­sik i 1700-ta­lets Hamburg
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-sa­gan: Tup­pen och hö­nan i hasseldungen
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.12 Vega Musik
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.05 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Do­ku­men­te­rat: En grön­växt som älskare
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Fritt fram
• Tho­mas Blomq­vist hö­jer pro­fi­len i kam­pan­jens elfte timme...
13.03 Gudstjänst
Pre­di­kant: Jan-Gus­tav Björk. Li­turg: Joc­kum Krok­fors. Kan­tor: An­ni­ka Wester...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter och sport
16.10 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.10 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och Nyhetspodden
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och se­nas­te avs­nitt av Ny­hets­pod­den från Svenska Yle.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll med fa­miljeinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Pet­ter sö­ker me­nin­gen med li­vet: Hä­xa och kris­ten – kan man ha två religioner?
18.33 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Fin­landss­vens­ka krim­pod­den: Da­gen då Al­ma förs­vann del 1/4: En na­ken kropp flyter iland
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: HIV-bes­ke­det på grisfarmen
19.22 Näst sis­ta or­det: ”Iss in­ga nåjsa din pal­ler­vant” – där­för är åländskan unik
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.43 Vega Musik
19.50 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Lords of Cher­no­byl och Marco Luponero
20.03 Or­det läcker: Öga
Gäst är skådes­pe­la­re Os­kar Pöysti.
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
• Tho­mas Blomq­vist hö­jer pro­fi­len i kam­pan­jens elf­te tim­me. • Fritt Frams val­kom­pass le­der dig ga­ran­te­rat till fel kandidat.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Mika Tommola
Jour­na­lis­ten och lus­tig­kur­ren Mi­ka Tom­mo­la var Ki­ke Ber­tells lör­dagsgäst 18.
21.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Mu­sik i 1700-ta­lets Hamburg
21.03 Pet­ter sö­ker me­nin­gen med li­vet: Kom­mer det all­tid att finnas krig?
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Lords of Cher­no­byl och Marco Luponero
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.31 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Så förs­tår du eko­nomispråket
22.15 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: Vem ska man rös­ta på i riks­dags­va­let om man är för cannabis?
22.15 Do­ku­men­te­rat: DDR, John Blund och jag
22.15 Fi­lo­so­fis­ka rum­met Utb­lick: Em­ma Bi­gé och män­nis­kan som ett land­le­van­de däggd­jur. Om dan­simp­ro­vi­sa­tion som filosofi.
22.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
22.52 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Får kvin­nor va­ra makt­full­kom­li­ga, su­pa och slåss?
22.59 Verk­lig­he­ten i P3: HIV-bes­ke­det på grisfarmen
23.07 Nor­re­na & Frantz: Vad tror du om mig egent­li­gen? - om fördomar
23.18 Vega Musik
23.24 Vega Musik
23.49 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
00.05 Nattklassiskt
00.00 Nattklassiskt
3