Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: Ame­ri­kansk kon­sert med Ita­liens­ka ra­dions na­tio­nel­la sym­foniorkester
06.06 Vega Musik
06.30 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-sa­gan: De tre flugorna
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.17 Vega Musik
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.05 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Dokumenterat:
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Lördagsgästen
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: Är det rätt lä­ge för nedskärningar?
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Näst sista ordet
12.35 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Vega Fredag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Fritt fram
13.03 Sam­nor­disk gudstjänst
Pre­di­kant: Tor Sing­saas. Li­turg: Bir­git­te Bentz­rød. Mu­sik: An­ne Nørds­ti med band...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och Nyhetspodden
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och se­nas­te avs­nitt av Ny­hets­pod­den från Svenska Yle.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga <3 hiphop
Si­de­kicks: Kia Svae­tic­hin och Joel Rönn.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Mu­sik­pod­den: Po­par­tis­ter som gör or­kes­ter­ver­sio­ner på si­na gam­la hits - ba­nalt el­ler nyskapande?
18.42 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Lö­park­ri­get: Död i lö­par­pa­ra­di­set, del 2/5
19.22 Mäs­ter­ver­ken: Korn­golds vio­lin­kon­sert – fil­misk feelgood
19.22 Ve­ga <3 hiphop
Si­de­kicks: Kia Svae­tic­hin och Joel Rönn.
19.22 Näst sis­ta or­det: ”Våra lyss­na­re är både ro­li­ga och lög­na­re” – så här låter svens­kan utan engelska ord
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.46 Vega Musik
19.52 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge Neil Young Del 1
Ch­ro­me Dreams och and­ra out­giv­na ski­vor från sjut­tio­ta­let ser nu da­gens ljus...
20.03 Mu­sik­pod­den: Po­par­tis­ter som gör or­kes­ter­ver­sio­ner på si­na gam­la hits - ba­nalt el­ler nyskapande?
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
20.40 Vega Musik
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Ch­rista Renwall
Sånga­ren, musikern,..
21.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: Ame­ri­kansk kon­sert med Ita­liens­ka ra­dions na­tio­nel­la sym­foniorkester
21.03 Fin­landss­venska original
21.03 Fat­ta fa­mil­jen: Skärmkonflikter
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Do­ku­men­te­rat: Al­ma Pöys­ti och vä­gen från ung tea­ters­kådis till filmstjärna
21.47 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Grat­tis­häls­nin­gar­na som får sp­råkpo­li­ser­na att slå larm
22.15 Sälls­ka­pet: Tik­Tok-st­jär­nan Au­ri Ka­na­nen stä­dar värl­dens smut­si­gas­te hem gra­tis – snart är hon miljonär
22.15 Fö­rin­tel­sen del 3/5: Auschwitz
22.15 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Om äck­lets mo­ra­lis­ka roll i samhället
22.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Klas­sis­ka pod­den: An­ton Bruckner
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
22.53 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
22.59 Verk­lig­he­ten i P3: An­na-Ka­rin skaf­fa­de barn med två killar
23.18 Vega Musik
23.10 Nor­re­na & Frantz: Den bly­ga kos­tym­man­nen, den skäg­gi­ga stugg­ran­nen och and­ra favoriter
23.11 Mu­sik­pod­den: Po­par­tis­ter som gör or­kes­ter­ver­sio­ner på si­na gam­la hits - ba­nalt el­ler nyskapande?
23.36 Vega Musik
23.49 Nattklassiskt
0
00.00 Nattklassiskt
3