Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Vega Musik
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.03 Värl­dens bäs­ta spel och vad det lär­de mig - En historia om go
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-öns­ke­mu­sik med Emil och Lisa
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sa­gan: Jul­gub­ben och hans tom­tar på ju­lar­bete i skogen
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Vega Morgon
Programvärd: Cecilia Heikel.
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.03 Ve­ga Förmiddag
09.03: Programvärd: Cecilia Heikel.
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
09.03 Vega Söndag
09.23 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 "Blue­sen är det bäs­ta som hänt på 300 år" - en mu­sik­do­ku­men­tär om Wen­tus Bluesband
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
Hälsa och gratta i direktsändning!
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
Skicka in evenemangstips till nyland@yle.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
11.55 Hel­sing­fors dom­kyr­kas klockor kallar
12
12.00 Självs­tän­dig­hets­da­gens eku­me­nis­ka festgudstjänst
från Helsingfors domkyrka.
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
to: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
13.03 Gudstjänst
med Frälsningsarmén i Helsingfors. Pre­di­kant och mö­tes­le­da­re: Ka­ti Kivestö...
13.10 Do­ku­men­te­rat: Åländs­ka be­rät­tel­ser: Mor­mor, kapp­säc­ken och kri­get + Pel­las Gö­ran - ett liv på cykel
13.52 Vega Musik
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te samtalsämnen.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
16.07 Ve­ga ❤ covers!
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.07 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.00 Aktuellt 17
ti: E-post: aktuellt@yle.
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Ve­ga ❤ covers!
Det bru­kar of­ta an­tas att ori­gi­nal­ver­sio­nen av en låt är den bäs­ta men är det all­tid så? In­te nöd­vän­digt­vis! I kväll upp­märk­sam­mas de bästa,
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga ❤ James Bond
Ve­ga fo­ku­se­rar på mu­si­ken som ton­satt en av film­värl­dens mest lång­li­va­de se­rier - Ja­mes Bond. En kväll där Bond­mu­si­ken får hu­vud­rol­len men ock­så prat om brudarna,..
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30: Den finlandssvenska hitlistan.
17.30 Ve­ga Fre­dag med kulturtips
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
Sor­gen kom först när den fick plats.
18.45 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin ra­dio med Ralf Fri­berg som gäst
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22: Programvärd: Bertil Blom.
20.03: (R)
21.03: Programvärd: Leif Nystén.
19.22 Ve­ga ❤ James Bond
Ve­ga fo­ku­se­rar på mu­si­ken som ton­satt en av film­värl­dens mest lång­li­va­de se­rier - Ja­mes Bond. En kväll där Bond­mu­si­ken får hu­vud­rol­len men ock­så prat om bru­dar­na, skur­kar­na och manickerna.
19.22 Näst sis­ta or­det: Så här lär sig din damm­su­ga­re fin­landss­vensk dialekt
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Dimma
20.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Kim Simonsson
Skulptören Kim Simonsson är Kike Bertells lördagsgäst.
21.03 Son­jas och Jan­nes podd med Paul Uo­ti­la som gäst
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Dimma
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
21.30 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Do­ku­men­te­rat: Es­to­nia: Kan man glöm­ma och gå vidare?
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Bertil Blom.
23.00 Sp­råket: Bitch, hyn­da och by­rac­ka - hun­dar­na får bä­ra hundhuvudet
23.05 Nor­re­na & Frantz: Sing­lar­na avs­lö­jar: så charmar du mig!
23.05 Do­ku­men­te­rat: Aa­tos Åkerb­loms okända liv
23.05 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Hu­mör och hun­ger styr våra bes­lut of­ta­re än vi tror - Om Da­niel Kah­ne­mans bok Brus
23.30 Vega Musik
22.15 Nyhetspodden
0
00.00 Nattklassiskt
3