Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Sa­bi­ne Meyer mö­ter kvin­tetten Alliage
Itai So­bol: Cu­ban Over­tu­re 09:35 min...
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-sa­gan: Grod­mam­man och hennes trettio
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.10 Vega Musik
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 "Så kom da­gen då allt är för­lo­rat" - ett prog­ram om Astrid Swan
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Na­turväktarna
Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis) .
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Na­turväktarna
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.00 Sla­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: Vem får No­bels fredspris 2022?
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Fritt fram
13.03 Gudstjänst
Pre­di­kant och li­turg: Ju­lia Lunds­tén. Kan­tor: An­ton Ner­van­der. Psal­mer: 200 ..
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter och sport
16.10 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.10 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.07 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Ak­tuellt 17 med vä­der och Nyhetspodden
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll med fa­miljeinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Mu­si­ken i mitt liv: Jen­ni­fer storg­rät då hon in­såg att hon ald­rig mer skul­le få upp­le­va något bättre
18.35 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Mor­det på Trots­kij 3/3: Ishackan
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: "Jag blev ett vand­rande virus"
19.22 Näst sis­ta or­det: "Vår tax blev ra­san­de när ny­he­ter­na pra­ta­de om Kek­ko­nen" - hun­dar kan lä­ra sig hundratals ord
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.52 Vega Musik
19.51 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Sofia Zida
20.03 Or­det läc­ker: Stjärna
Gäst är dok­to­rand So­fie Lundell.
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Kaius Gestranius
Fö­re­ta­ga­ren Kaius Gest­ra­nius var Ki­ke Ber­tells lör­dags­gäst 1. 10.
21.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Sa­bi­ne Meyer mö­ter kvin­tetten Alliage
Itai So­bol: Cu­ban Over­tu­re 09:35 min...
21.03 Mu­si­ken i mitt liv: Wil­le Wi­le­nius sto­ra pas­sion är att hit­ta och ska­pa nya talanger
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Sofia Zida
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
21.35 Vega Musik
21.44 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Dia­lek­ter så in i Norden
22.15 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: Där­för hand­lar sex­köps­la­gar om att kont­rol­le­ra kvin­nors sexualitet
22.15 Do­ku­men­te­rat: Värl­dens bästa Mamma
22.15 P3 Do­ku­men­tär: Jak­ten på kyrkotjuven
22.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
22.56 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Hei­man el­ler hem­man - är dia­lekt väl­kom­nan­de el­ler uteslutande?
23.20 Vega Musik
23.10 Nor­re­na & Frantz: "Både jag och min man har va­rit ot­rog­na - kan in­te för­låta någondera"
23.29 Vega Musik
23.50 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3