Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
04.35 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
04.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.25 Ruo­kakaupparalli
04.30 Mi­kä ih­meen asunto?
05.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
6
06.05 Ti­ny Hou­se, Big Living
Pa­ris­kun­nat tut­ki­vat tar­jon­taa pik­ku­ruis­ten asun­to­jen kiin­teis­tö­markkinoilla.
Kausi 7. Jaksot 13-2.
06.15 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
06.00 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
Kausi 8. Jaksot 5-6.
06.00 Mi­kä ih­meen asunto?
Ta­paa roh­kei­ta vi­sio­näärejä,..
06.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
(Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Ka­nada, 2020)
07.10: Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asumiseksi,
08.10:
06.50 Alas­kan rakentajat
07.10 Alas­kan rakentajat
Kek­se­liäät huip­pu­ra­ken­ta­jat haas­ta­vat erä­maan ka­rut olo­suh­teet ra­ken­taes­saan unel­mien asun­to­ja Alas­kan syr­jä­seu­duil­le. (Buil­ding Alas­ka, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
07.05 Alas­kan rakentajat
(Buil­ding Alas­ka, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 4. Jaksot 1-2.
07.15 Alas­kan rakentajat
07.45 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mahdoton?..
Kausi 7. Jaksot 7-9.
08.05 Res­tau­rant: Impossible
08.10 Res­tau­rant: Impossible
08.10 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
09.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
08.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Kausi 6. Jaksot 13-4.
9
09.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
09.10 TV Shop
la: (, )
09.20 TV Shop
ke: (, )
09.35 TV Shop
ma: (, )
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan kun ko­di­net­si­jät mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maail­maa iso­jen vi­sioi­den ja työ­ka­lu­vöiden kera.
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­ruskorjaus!..
10.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
11.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
11.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.40 Ruo­kakaupparalli
Ruo­ka­ra­vin­no­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.55 Ruo­kakaupparalli
Ruo­ka­ra­vin­no­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ruo­ka­ra­vin­no­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.00 Ruo­kakaupparalli
12.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
12.15 Onnenpyörä
Kau­den kään­tyes­sä lop­pu­suo­ral­le, on vie­lä pal­jon pal­kin­to­ja jakamatta...
12.35 Alas­kan rakentajat
Kek­se­liäät huip­pu­ra­ken­ta­jat haas­ta­vat erä­maan ka­rut olo­suh­teet ra­ken­taes­saan unel­mien asun­to­ja Alas­kan syr­jä­seu­duil­le. (Buil­ding Alaska,
13.00 Alas­kan rakentajat
pe: Alkaa uusintana.
12.45 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti
Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan ku­riin. Hän jou­tuu palk­kaa­maan ai­na uu­sia las­ten­hoi­ta­jia, kun­nes pai­kal­le saa­puu sa­la­pe­räi­nen nainen,..
(Nanny McPhee, Perhe, Yhdysvallat, 2005)
13.05 Alas­kan rakentajat
13.20 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ro­nal­dos­ta. 14 kuu­kau­den ajan ku­vat­tu elo­ku­va näyt­tää en­nen­nä­ke­mät­tö­män läheltä,
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2015)
13.30 Mi­kä ih­meen asunto?
Mie­li­ku­vi­tuk­sel­la, sit­key­del­lä ja muu­ta­mal­la dol­la­ril­la ih­mi­set ovat muut­ta­neet epä­to­den­nä­köi­sim­mät pai­kat hen­ki­lö­koh­tai­sik­si pa­latseiksi...
14.00 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI SAR­JA Mie­li­ku­vituksella,..
13.55 Mi­kä ih­meen asunto?
Mie­li­ku­vi­tuk­sel­la, sit­key­del­lä ja muu­ta­mal­la dol­la­ril­la ih­mi­set ovat muut­ta­neet epä­to­den­nä­köi­sim­mät pai­kat hen­ki­lö­koh­tai­sik­si pa­latseiksi...
14.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­ruskorjaus!..
14.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­ruskorjaus!..
15.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­ruskorjaus!..
Kausi 4. Jaksot 10-11.
15
15.10 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
15.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
15.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
15.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asu­mi­sek­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Kanada, 2020)
15.45 It­se ilkimys 3
Elo­ku­va­sar­jan hul­vat­to­man haus­kas­sa kol­man­nes­sa osas­sa Gru saa tie­tää, et­tä hä­nel­lä on kauan ka­teis­sa ol­lut lä­hes ident­ti­nen kak­sois­ve­li Dru. Sa­mal­la Gru koh­taa tä­hän as­ti pa­him­man vas­tustajansa,..
(Despicable Me 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
16.00 Res­tau­rant: Impossible
16.10 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti
Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan ku­riin. Hän jou­tuu palk­kaa­maan ai­na uu­sia las­ten­hoi­ta­jia, kun­nes pai­kal­le saa­puu sa­la­pe­räi­nen nai­nen, jo­ka saa lap­set tot­te­le­maan tai­kuu­den avul­la. 88 min. Oh­jaus: Kirk Jo­nes. Pääo­sis­sa: An­ge­la Lansbury,
(Nanny McPhee, Perhe, Yhdysvallat, 2005)
16.30 Suu­ri leipurikisa
UU­SI KAU­SI Kah­dek­san Ame­ri­kan huip­pu­lei­pu­ria lait­taa it­sen­sä to­del­li­seen tes­tiin ja ot­taa toi­sis­taan mit­taa hel­lan ää­res­sä. (Best Ba­ker In America,
16.40 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
16.55 Onnenpyörä
Kau­den kään­tyes­sä lop­pu­suo­ral­le, on vie­lä pal­jon pal­kin­to­ja jakamatta...
16.50 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
17.00 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
17.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
17.30 Ri­kos­ta­paus: Peter Nygård
Suo­ma­lais­ka­na­da­lai­nen mil­jo­nää­ri Pe­ter Ny­gård pi­dä­tet­tiin jou­lu­kuus­sa syy­tet­ty­nä mm. alai­käi­siin koh­dis­tu­vis­ta sek­suaa­li­rikoksista...
17.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asu­mi­sek­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Ka­nada, 2020)
17.55 Top Gear: Parhaat palat
Alkaa uusintana. Au­to-oh­jel­mien aa­te­lia edus­ta­va brit­ti­läi­nen tut­tu klas­sikkosarja...
18
18.10 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla. Nyt kump­pa­ni ai­koo muut­taa Ruot­siin rak­kau­den vuoksi...
18.30 Suu­ri leipurikisa
UU­SI KAU­SI Kah­dek­san Ame­ri­kan huip­pu­lei­pu­ria lait­taa it­sen­sä to­del­li­seen tes­tiin ja ot­taa toi­sis­taan mit­taa hel­lan ää­res­sä. (Best Ba­ker In Ame­ri­ca, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.40 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
19.15: Tuu­re viet­tää ai­kaa per­heen­sä kans­sa ja poh­tii rakkautta...
18.55 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
18.50 Onnenpyörä
Kau­den kään­tyes­sä lop­pu­suo­ral­le, on vie­lä pal­jon pal­kin­to­ja jakamatta...
18.55 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Gos­sip Moms Suomi
19.00 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti
Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan ku­riin. Hän jou­tuu palk­kaa­maan ai­na uu­sia las­ten­hoi­ta­jia, kun­nes pai­kal­le saa­puu sa­la­pe­räi­nen nai­nen, jo­ka saa lap­set tot­te­le­maan tai­kuu­den avulla...
(Nanny McPhee, Perhe, Yhdysvallat, 2005)
19.15 It­se ilkimys 3
Elo­ku­va­sar­jan hul­vat­to­man haus­kas­sa kol­man­nes­sa osas­sa Gru saa tie­tää, et­tä hä­nel­lä on kauan ka­teis­sa ol­lut lä­hes ident­ti­nen kak­sois­ve­li Dru. Sa­mal­la Gru koh­taa tä­hän as­ti pa­him­man vas­tus­ta­jan­sa, hil­lit­tö­män ka­sa­ri­telk­ka­ri­täh­den Balt­ha­zar Brattin.
(Despicable Me 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
19.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
19.50 Ri­kos­ta­paus: Peter Nygård
19.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2007)
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
20.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla.
21
21.00 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
21.05 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soo­naan­sa, mut­ta yk­si on vie­lä nä­ky­mät­tö­mis­sä ja nou­see pian esiin hal­lit­se­maan kaik­kia toi­sia. Ke­vin ko­kee, et­tä hä­nen on pak­ko sie­pa­ta kol­me tei­nityttöä,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ro­nal­dos­ta. 14 kuu­kau­den ajan ku­vat­tu elo­ku­va näyt­tää en­nen­nä­ke­mät­tö­män läheltä,
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Ri­kok­sen anatomia
Mar­ras­kuus­sa 1998 Hy­vin­kään kaa­to­pai­kal­ta löy­tyi ih­mi­sen jalka...
21.00 Kun­niat­to­mat paskiaiset
Quen­tin Ta­ran­ti­non kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja oh­jaa­mas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa jouk­ko ki­ven­ko­via nat­sin­tap­pa­jia väi­jyy uh­re­jaan nat­sien mie­hit­tä­mäs­sä Rans­kas­sa. Sa­maan ai­kaan juu­ta­lai­nen elo­ku­va­teat­te­rin omis­ta­ja pu­noo mes­ta­ril­lis­ta juon­ta nat­si­joh­ta­jien pään me­nok­si. 144 min. Oh­jaus: Quen­tin Ta­ran­ti­no. Pääo­sis­sa: Brad Pitt, Dia­ne Kru­ger, Eli Roth, Ch­ristoph Waltz,
(Inglorious Basterds, Draama, Yhdysvallat, 2009)
21.00 Upgrade
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tek­no­lo­gia oh­jaa lä­hes kaik­kia elä­män osa-aluei­ta. Mut­ta kun Greyn, it­ses­tään lei­ma­tun tek­no­fo­bin, maail­ma kään­ne­tään ylö­sa­lai­sin, hä­nen ai­noa toi­von­sa kos­ton vä­li­neek­si on ko­keel­li­nen tie­to­ko­neimplantti.
(Upgrade, Scifi, Australia, Yhdysvallat, 2018)
21.00 American Made
Tom Crui­sen täh­dit­tä­mäs­sä 1970-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa tyl­sis­ty­nyt len­tä­jä ja hui­ja­ri Bar­ry Seal ha­kee jän­ni­tys­tä elä­mään­sä tart­tu­mal­la CIA:n tar­jouk­seen sa­la­ku­va­ta mah­dol­li­sia ete­läa­me­rik­ka­lai­sia vi­hol­lis­ko­nei­ta. Tä­mä ei Sea­lil­le rii­tä, vaan hä­net vär­vä­tään osak­si huu­me­kar­tel­lia ja kul­jet­ta­maan ko­kaii­nia Yh­dysvaltoihin.
(American Made, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
22.00 Lo­kakuun taivas
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Neu­vos­to­lii­ton Sput­kik-ava­ruus­ra­ke­tis­ta ins­pi­roi­tu­nut Ho­mer Hic­kam ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa ra­ket­tia ys­tä­vien­sä kans­sa isän­sä toi­vei­den vas­tai­ses­ti. 108 min.
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
22.00 Sa­la­sana: Mercury
Au­tis­ti­nen 9-vuo­tias Si­mon mur­taa mur­ta­mat­to­mak­si luul­lun Mer­cu­ry-koo­din. Kun tur­val­li­suus­ris­ki mää­rä­tään eli­mi­noi­ta­vak­si, Si­mon jou­tuu to­del­li­seen vaa­raan. 103 min. Oh­jaus: Ha­rold Becker.
(Mercury Rising, Toiminta, Yhdysvallat, 1998)
22.55 Top Gear: The Races
UU­SI KAU­SI Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
23.00 Ri­kos­ta­paus: Peter Nygård
23.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.15 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Gos­sip Moms Suomi
23.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
0
00.05 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
00.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.10 Ri­kok­sen anatomia
00.15 Blockers
(Blockers, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
00.15 Kun­niat­to­mat paskiaiset
(Inglorious Basterds, Draama, Yhdysvallat, 2009)
00.25 Lo­kakuun taivas
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
00.25 Upgrade
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tek­no­lo­gia oh­jaa lä­hes kaik­kia elä­män osa-aluei­ta. Mut­ta kun Greyn,..
(Upgrade, Scifi, Australia, Yhdysvallat, 2018)
01.10 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soonaansa,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
01.15 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta tähdistä,..
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2015)
01.10 Skyscraper
02.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.15 Ri­kok­sen anatomia
02.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
3
03.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Kausi 4. Jaksot 10-11.
03.15 Ruo­kakaupparalli
03.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.20 Sa­la­sana: Mercury
(Mercury Rising, Toiminta, Yhdysvallat, 1998)
03.35 Ruo­kakaupparalli
04.05 Ruo­kakaupparalli
04.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.25 Ruo­kakaupparalli
04.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.30 Mi­kä ih­meen asunto?