Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
04.40 En­sit­ref­fit ulkomailla
04.25 Kiin­teis­töveljekset
04.25 Kiin­teis­töveljekset
04.20 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
05.25 Asun­non metsästäjät
05.25 Lainvalvojat
6
06.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.05 Asun­non metsästäjät
06.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.30 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.25 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.50 Kokkaushaaste
07.05 Kokkaushaaste
07.10 Kokkaushaaste
Täs­sä kil­pai­lus­sa on ky­se tai­dos­ta, no­peu­des­ta ja kek­se­liäi­syy­des­tä! (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
07.10 Unelmahäät
Har­maa tai­vas ja syk­syi­nen sa­de ei­vät him­men­nä iloa ja onnea,..
07.15 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
16 seik­kai­lun­ha­luis­ta sink­kua pal­jas­taa kai­ken ja et­sii to­si­rak­kaut­ta troop­pi­sel­la pa­ra­tii­si­saa­rel­la. (Na­ked and Af­raid of Lo­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
07.35 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
07.50 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
07.55 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
07.55 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kil­pai­lus­sa, jos­sa tee­ma­na ovat juh­la­kau­den ra­kas­te­tuim­mat her­kut. Voit­ta­jal­le on lu­vas­sa muh­kea ra­ha­pal­kin­to. (Ho­li­day Ba­king Cham­pions­hip, Tosi-tv,
07.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Jouluhaaste
Kak­ku­mes­ta­ri Bud­dy Va­last­ro ja jouk­ko kä­dentaitajia,..
08.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.50 Asun­non metsästäjät
08.55 Asun­non metsästäjät
08.55 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
9
09.00 TV Shop
09.20 TV Shop
09.25 TV Shop
10.00 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
10.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.20 Asun­non metsästäjät
10.25 Kiin­teis­töveljekset
10.25 Asun­non metsästäjät
10.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.50 Kiin­teis­töveljekset
10.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2012)
10.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
16 seik­kai­lun­ha­luis­ta sink­kua pal­jas­taa kai­ken ja et­sii to­si­rak­kaut­ta troop­pi­sel­la pa­ra­tii­si­saa­rel­la. (Na­ked and Af­raid of Lo­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
11.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
11.30 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kilpailussa,..
11.55 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
12.00 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
12.05 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kil­pai­lus­sa, jos­sa tee­ma­na ovat juh­la­kau­den ra­kas­te­tuim­mat her­kut. Voit­ta­jal­le on lu­vas­sa muh­kea ra­ha­pal­kin­to. (Ho­li­day Ba­king Cham­pions­hip, Tosi-tv,
12
12.10 Ruot­sin rajavartijat
Alex oh­jaa si­vuun mie­hen, jo­ka käyt­täy­tyy hie­man ou­dos­ti. Kun Alex tut­kii mie­hen mat­ka­tavaroita,..
12.35 Elokuva: Cras­hing Th­rough the Snow
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Mag­gie tun­tee ole­van­sa ek­syk­sis­sä en­nen joulua,..
12.55 Elokuva: Coyo­te Creek Christmas
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Pai­ge on me­nes­ty­nyt ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­li­ja. Hän mat­kus­taa jou­luk­si van­hem­pien­sa ma­ja­ta­loon ja kuulee,..
13.00 Elokuva: One De­cember Night
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Kah­den ar­tis­ti­ma­na­ge­rin on unoh­det­ta­va van­hat höl­möilynsä,..
13.00 Elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Levant.
13.05 Elokuva: Sis­ter Swap: A Ho­me­town Holiday
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Si­sa­ruk­set Jen­ni­fer ja Meg ovat vaih­ta­neet kau­pun­kia kes­ke­nään jouluksi...
13.05 Elokuva: Sis­ter Swap: Ch­rist­mas in the City
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Si­sa­ruk­set Jen­ni­fer ja Meg asu­vat eri kau­pungeissa...
13.10 Ää­rim­mäinen matka
Kert­tu juut­tuu kes­kel­le jo­kea ja ha­luai­si kään­tyä jo ta­kai­sin. La­te löy­tää it­ses­tään lihaksia,..
14.20 Sa­mi Hed­berg: Ko­kovartalomies
14.50: Pa­luu vii­kin­kikylään!
14.30 Onnenpyörä
14.55 Unelmahäät
Har­maa tai­vas ja syk­syi­nen sa­de ei­vät him­men­nä iloa ja onnea,..
14.55 Onnenpyörä
Se on oi­kein! Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (On­nen­pyö­rä, Viih­de, Suomi, 2017)
to: Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­singistä,..
pe: Tä­nään vo­kaa­le­ja os­ta­vat Mik­ko Wi­vo­lin Hel­singistä,..
14.55 Elokuva: Madagascar
Ko­ko per­heen rie­mas­tut­ta­va ani­maa­tio­seik­kai­lu nel­jäs­tä ne­wyor­ki­lai­sen eläin­tar­han kas­va­tis­ta, lei­jo­nas­ta, ki­rah­vis­ta, seep­ras­ta ja vir­tahevosta,..
15
15.25 Elokuva: A Royal Queens Christmas
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Prins­si löy­tää tien­sä Queen­siin jou­lun ai­kaan ja pai­kal­li­nen nai­nen pyy­tää hä­nen apuaan las­ten jou­lu­näy­tök­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä. 84 min.
15.40 Elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min...
16.00 Buil­ding Off the Grid
16.05 Lainvalvojat
Lain­val­vo­jat seu­raa Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen väkivalta-,..
16.05 Lainvalvojat
Lain­val­vo­jat seu­raa Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen väkivalta-,..
16.05 Lainvalvojat
Lain­val­vo­jat seu­raa Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen väkivalta-,..
16.50 Elokuva: Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teat­te­ria. Pe­las­taak­seen teat­te­rin­sa hän päät­tää jär­jes­tää maail­man mah­ta­vim­man lau­lu­kil­pai­lun. Vii­si kil­pai­li­jaa nou­see­kin oi­tis ylit­se mui­den. 97 min. Oh­jaus: Garth Jennings.
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asumiseksi,..
17.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asumiseksi,..
17.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ko­tin­sa unel­ma-asumiseksi,..
17.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
17.25 Elokuva: Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, ja pian Re­tu vai­moi­neen pää­see naut­ti­maan ma­keas­ta elämästä...
18
18.05 Ra­kas­taa, ei rakasta
Frank met­säs­tää hir­veä anop­pin­sa kans­sa ja et­sii rak­kausneuvoja...
18.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
18.15 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
16 seik­kai­lun­ha­luis­ta sink­kua pal­jas­taa kai­ken ja et­sii to­si­rak­kaut­ta troop­pi­sel­la pa­ra­tii­si­saa­rel­la. (Na­ked and Af­raid of Lo­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
18.15 Great Glo­bal Clean Up
18.20 Sa­mi Hed­berg: Ko­kovartalomies
19.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.00 Ää­rim­mäinen matka
Juok­si­jat yl­lät­ty­vät omas­ta jak­sa­mi­ses­taan ja si­sukkuudesta...
19.05 Bianca Show
Bian­can vie­rai­na näh­dään Young Royal­sin Ed­vin, Omar, Mal­te ja Tommy...
19.00 La­te­la - Lau­ri ja superautot
19.15 Elokuva: Madagascar
Ko­ko per­heen rie­mas­tut­ta­va ani­maa­tio­seik­kai­lu nel­jäs­tä ne­wyor­ki­lai­sen eläin­tar­han kas­va­tis­ta, lei­jo­nas­ta, ki­rah­vis­ta, seep­ras­ta ja vir­tahevosta,..
19.10 Elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Le­vant. Pääo­sis­sa: Ja­ne Kra­kows­ki, Joan Col­lins, Kris­ten Johnston,
19.30 Ää­rim­mäinen matka
Kert­tu juut­tuu kes­kel­le jo­kea ja ha­luai­si kään­tyä jo ta­kai­sin. La­te löy­tää it­ses­tään lihaksia,..
20.00 10 suo­ma­laista huijaria
20.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
An­ni­ka pi­tää Cris­tyä on­ne­non­ki­ja­na. Frank ha­luaa lap­sia, mut­ta Anna ei...
20.00 La­te­la - Lau­ri ja superautot
20.00 Ruot­sin rajavartijat
Alex oh­jaa si­vuun mie­hen, jo­ka käyt­täy­tyy hie­man ou­dos­ti. Kun Alex tut­kii mie­hen mat­ka­tavaroita,..
20.30 True Story Suomi
20.30 True Story Suomi
21
21.00 Elokuva: Wanted
Wes­ley elää tyl­sää kir­jan­pi­tä­jän elä­mää, kun­nes saa tie­tää isän­sä ole­van sa­la­mur­haa­ja. Isä mur­ha­taan, ja Wes­ley siir­tyy kul­ke­maan isän­sä ja­lan­jäl­kiä. 99 min. Oh­jaus: Ti­mur Bek­mam­be­tov. Pääo­sis­sa: An­ge­li­na Jo­lie, Common,
21.00 Lei­jo­nien olympiakulta
21.00 Ää­rim­mäinen matka
Kert­tu juut­tuu kes­kel­le jo­kea ja ha­luai­si kään­tyä jo ta­kai­sin. La­te löy­tää it­ses­tään lihaksia,..
21.00 Ri­kok­sen anatomia
10. 2019 po­lii­si saa hä­ly­tyk­sen jouk­ko­sur­mas­ta am­mat­tio­pis­ton ti­lois­sa Kuopiossa...
21.00 Elokuva: Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta sii­tä, kun tee­ma­puis­to Ju­ras­sic World tu­hou­tui di­no­sau­rus­ten pääs­tyä val­loil­leen. Is­la Nub­lar on hy­lät­ty ja hä­vi­tyk­ses­tä sel­viy­ty­neet di­no­sau­ruk­set elä­vät vil­lei­nä vii­da­kois­sa. Kun saa­ren ui­nu­va tu­li­vuo­ri al­kaa näyt­tää elon­merkkejä,..
21.00 Elokuva: Mam­ma Mia! He­re We Go Again
-hit­tie­lo­ku­van jat­ko-osa vie ta­kai­sin Kreik­kaan maa­gi­sel­le Ka­lo­kai­rin saa­rel­le, nyt ajas­sa taak­se­päin nuo­ren Don­nan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä elä­mään. Tans­sin- ja lau­lun­täy­tei­nen ihas­tut­ta­va ta­ri­na sol­juu tu­tus­ti AB­BAn iki­muis­tois­ten hit­tien tahtiin,..
21.00 Elokuva: Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elo­ku­vas­sa, jo­ka poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­sen me­nes­tys­ro­maa­nit­ri­lo­gian kol­man­teen osaan. Nyt Anas­ta­sia ja Ch­ris­tian me­ne­vät nai­mi­siin, mut­ta Jack Hy­de on edel­leen hei­dän suh­teensa uhkana.
22.05 Elokuva: 95
Vuo­den 1995 jää­kie­kon maail­man­mes­ta­ruus­vii­kon­lop­puun si­joit­tu­va elo­ku­va ker­too toi­siin­sa li­mit­ty­vien ta­ri­noi­den kaut­ta siitä,..
22.05 Elokuva: Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ronaldosta...
22.00 Elokuva: Pil­vi­lin­na joka romahti
Lis­beth Sa­lan­der ma­kaa sai­raa­las­sa saa­tuaan luo­din pää­hän­sä. Po­lii­si al­kaa tut­kia ta­paus­ta, mut­ta sa­mal­la pal­jas­tuu myös kor­kean ta­son sa­la­liit­to. Kaik­ki jah­taa­vat kaikkia,..
23.15 Elokuva: Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Cruise)..
23.20 Elokuva: Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta sii­tä, kun tee­ma­puis­to Ju­ras­sic World tu­hou­tui di­no­sau­rus­ten pääs­tyä valloilleen...
23.10 Elokuva: Pil­vi­lin­na joka romahti
Lis­beth Sa­lan­der ma­kaa sai­raa­las­sa saa­tuaan luo­din pää­hän­sä. Po­lii­si al­kaa tut­kia ta­paus­ta, mut­ta sa­mal­la pal­jas­tuu myös kor­kean ta­son salaliitto...
23.40 Ri­kok­sen anatomia
10...
0
00.00 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
00.25 Elokuva: Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Cruise)..
00.50 Elokuva: Wanted
Wes­ley elää tyl­sää kir­jan­pi­tä­jän elämää,..
01.15 Elokuva: Ronaldo
02.10 True Story Suomi
02.20 Buil­ding Off the Grid
02.30 10 suo­ma­laista huijaria
02.45 Lainvalvojat
02.40 La­te­la - Lau­ri ja superautot
3
03.15 Onnenpyörä
03.20 Lainvalvojat
Lain­val­vo­jat seu­raa Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen väkivalta-,..
03.15 Sa­mi Hed­berg: Ko­kovartalomies
03.25 Unelmahäät
03.35 Onnenpyörä
03.35 Ruot­sin rajavartijat
Alex oh­jaa si­vuun miehen,..
04.25 Kiin­teis­töveljekset
04.25 Kiin­teis­töveljekset
04.20 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.40 Kiin­teis­töveljekset
04.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö