Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
05.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
04.30 Ruo­kakaupparalli
05.00 Res­tau­rant: Impossible
04.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
04.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
6
06.05 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyy­liin­sä. Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koisia taloja,
06.00 Ti­ny House Hunters
Kausi 3. Jaksot 21-22.
06.05 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyy­liin­sä. Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koi­sia ta­lo­ja, jois­ta pi­täi­si löy­tää pa­ras. (Ti­ny Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 3. Jaksot 23-28.
06.10 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
06.55 Buil­ding Off the Grid
06.45 Buil­ding Off the Grid
07.05 Buil­ding off the Grid: Mo­dern Farmhouse
07.05 Buil­ding Off the Grid
07.05 Buil­ding Off the Grid
Ra­ken­nus­tii­mi on vai­kei­den va­lin­to­jen edes­sä ra­ken­taes­saan asun­to­ja syr­jäi­sil­le alueil­le. (Buil­ding Off the Grid, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
07.35 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
08.05 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mahdoton?..
07.50 Res­tau­rant: Impossible
08.05 Res­tau­rant: Impossible
On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­ne. Pys­tyy­kö hän pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vät ravintolat?
la: UUSI KAUSI!
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9
09.00 TV Shop
ma: (, )
09.00 TV Shop
to: (, )
09.20 TV Shop
(, )
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 116. Jaksot 2-5.
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
10.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.35 Ti­ny House Hunters
Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koi­sia ta­lo­ja, jois­ta pi­täi­si löy­tää pa­ras. (Ti­ny Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yhdysvallat,
11.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seu­raa­vak­si? Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tos­töi­tä, kun per­heet re­mon­toi­vat uu­det ran­ta­ta­lon­sa täy­del­li­sek­si lo­ma­pa­ra­tii­sik­si. (Beachf­ront Bar­gain Hunt Re­no­va­tion, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 3. Jaksot 4-8.
11.00 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
Kausi 3. Jaksot 29-30.
11.40 To­kion olym­pia­lai­set: Riskinottajat
Jot­kut ur­hei­li­jat ovat val­mii­ta ot­ta­maan suu­ria ris­ke­jä par­haan lop­pu­tu­lok­sen vuoksi...
12.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kastealtaasta,
12.00 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2017) (, )
12.00: Onnenpyörä on maailman rakastetuin viihdeohjelma!
13.00: Tä­nään ros­vo­sek­to­ria vält­te­le­vät Mii­ka Rum­bin Hä­meenlinnasta,
12
13.00 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­ne. Pys­tyy­kö hän pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vät ra­vin­to­lat? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
12.45 The Inc­redible Hulk
Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri Bru­ce Ban­ner pii­lek­sii bra­si­lia­lai­ses­sa slum­mis­sa, kun hä­nen olin­paik­kan­sa pal­jas­tuu ja hä­nen on pa­lat­ta­va USA:han et­si­mään pa­ran­nus­kei­noa ti­laan­sa. 102 min. Oh­jaus: Louis Le­ter­rier. Pääo­sis­sa: Ed­ward Norton,
(The Incredible Hulk, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
13.55 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyy­liin­sä. Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koi­sia ta­lo­ja, jois­ta pi­täi­si löy­tää pa­ras. (Ti­ny Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 3. Jaksot 19-28.
14.00 K-9: P.I. - Kyttäkaksikko
Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä...
, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
Kausi 115. Jaksot 13-5.
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Lifestyle,
14.55 Spice World
Ysä­ri-il­miö The Spi­ce Girls val­mis­tau­tuu me­ga­kon­sert­tiin, mut­ta lu­vas­sa on mo­nia kom­mel­luk­sia en­nen la­val­le pää­syä. Tyt­tö­bän­din li­säk­si lef­fas­sa näh­dään mm. Ro­ger Moo­re ja El­ton John. 83 min. Oh­jaus: Bob Spiers...
(Spice World, Musikaali, Iso-Britannia, 1997)
15
15.55 Ran­ta­ta­lot remontissa
Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tos­töi­tä, kun per­heet re­mon­toi­vat uu­det ran­ta­ta­lon­sa täy­del­li­sek­si lo­ma­pa­ra­tii­sik­si. (Beachf­ront Bar­gain Hunt Re­no­va­tion, Li­fes­ty­le, Yhdysvallat,
15.55 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
Rakkautta ilmassa.
15.50 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
16.00 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2017) (, )
Kausi 2. Jaksot 3-4.
16.00 Pel­koa ja in­hoa nap­pulaliigassa
Lep­poi­sa per­he­mies Phil on jou­tu­nut kes­tä­mään kil­pai­lu­hen­ki­sen isän­sä temp­pu­ja ko­ko ikän­sä, mut­ta nyt hän haas­taa tä­män val­men­ta­ja­na ju­nio­ri­jal­ka­pal­los­sa. 102 min.
(Kicking & Screaming, Komedia, Yhdysvallat, 2005)
16.45 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 17-18.
16.55 Unelmahäät
Eroot­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37,..
17.00 Kotiunelmia
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
17.00 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
16.55 Happy Gilmore
Happy Gilmore on aina haaveillut jääkiekkoilijan urasta. Hän on tur­haan yrit­tä­nyt pääs­tä mu­kaan jouk­kuee­seen jo mon­ta ker­taa, sil­lä to­del­li­suu­des­sa ai­noa asia, mis­sä hän on hy­vä, on lä­mää­mi­nen. Pet­ty­nyt Hap­py pää­tyy har­joit­te­le­maan golf-ranc­hin viereen,
(Happy Gilmore, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 1996)
17.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 8...
17.55 Top Gear: Best of British
Tes­tia­joon pää­se­vät muun muas­sa klas­si­kot ku­ten Bent­ley, Rolls-Roy­ce, Mor­gan, Lo­tus ja Jen­sen In­ter­cep­tor. (Top Gear: Best of Bri­tish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
ti: UUSI KAUSI.
18.00 Kotiunelmia
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18
18.00 Tuu­rin kyläkauppias
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2016)
to: Alkaa uusintana.
pe: Kes­ki­sen per­he mat­kus­taa maa­seu­dul­le ta­paa­maan Ja­nen iso­vanhempia...
18.45 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
19.00 Unelmahäät
Eroot­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37,..
19.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
19.00 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2017) (, )
ke: Onnenpyörä on maailman rakastetuin viihdeohjelma!
19.00 K-9: P.I. - Kyttäkaksikko
Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä...
, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
19.00 Spice World
Ysä­ri-il­miö The Spi­ce Girls val­mis­tau­tuu me­ga­kon­sert­tiin, mut­ta lu­vas­sa on mo­nia kom­mel­luk­sia en­nen la­val­le pää­syä. Tyt­tö­bän­din li­säk­si lef­fas­sa näh­dään mm. Ro­ger Moo­re ja El­ton John. 83 min. Oh­jaus: Bob Spiers. Pääo­sis­sa: Alan Cum­ming, Da­vid Fahm, El­vis Cos­tel­lo, Em­ma Bun­ton, Ge­ri Halliwell,
(Spice World, Musikaali, Iso-Britannia, 1997)
20.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Tar­jous­hauk­ka esit­te­lee uu­den har­ras­tuk­sen­sa ja Ve­sa vie per­heen­sä tivoliin...
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 17-18.
20.00 Kotiunelmia
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
20.00 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
19.55 Top Gear Best Of: Series 23
Huippuhetkiä sarjan kaudelta 23. (Top Gear Best Of: Se­ries 23, Viihde, )
21
21.00 Great Wall
Eu­roop­pa­lai­set palk­ka­so­tu­rit Wil­liam ja Pe­ro mat­kus­ta­vat Song-dy­nas­tian ai­kai­seen Kii­naan et­si­mään sa­lais­ta mus­ta­ruu­tia. Mat­kal­laan he koh­taa­vat myyt­ti­siä hir­viöi­tä, joi­den joh­ta­man ku­nin­gat­ta­ren sur­maa­mi­nen on ai­noa kei­no py­syä hengissä.
(Great Wall, Fantasia, Kiina, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Mine
Epäon­nis­tu­neen sa­la­mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen Yh­dys­val­to­jen me­ri­voi­mien so­ti­las jou­tuu yk­sin aa­vi­kol­le kes­kel­le mii­na­kent­tää. So­ti­laan on sel­vit­tä­vä erä­maas­sa yk­sin ka­pi­nal­li­sia, aa­vi­kon vaa­ro­ja ja pään si­säi­siä ää­niä vas­taan. 106 min.
(Mine, Trilleri, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Waterworld
Fu­tu­ris­ti­nen toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­teen, jos­sa na­pa­jää­ti­köt ovat su­la­neet ja suu­rin osa maa­pal­los­ta on ve­den pei­tos­sa. Yk­si­näi­nen kul­ki­ja (Ke­vin Cost­ner) tör­mää äi­tiin ja pie­neen tyt­tä­reen, jot­ka et­si­vät kui­vaa maa­ta. Ty­tön sel­kään on ta­tuoi­tu kart­ta, jo­ta ta­voit­te­le­vat myös Den­nis Hop­pe­rin ("Easy Rider")
(Waterworld, Toiminta, Yhdysvallat, 1995)
21.00 The Inc­redible Hulk
Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri Bru­ce Ban­ner pii­lek­sii bra­si­lia­lai­ses­sa slum­mis­sa, kun hä­nen olin­paik­kan­sa pal­jas­tuu ja hä­nen on pa­lat­ta­va USA:han et­si­mään pa­ran­nus­kei­noa ti­laan­sa. 102 min. Oh­jaus: Louis Leterrier.
(The Incredible Hulk, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
21.00 Pitch Perfect
Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moo­re. Pääo­sis­sa: An­na Camp, An­na Kend­rick, Ben Platt, Brit­ta­ny Snow, Re­bel Wil­son, Skylar Astin.
(Pitch Perfect, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Pitch Perfect 2
Bec­ca, Fat Amy ja ko­ko sä­häk­kä The Bar­den Bel­las -jen­gi as­tuu hit­ti­ko­me­dian jat­ko-osas­sa kan­sain­vä­li­sil­le aree­noil­le osal­lis­tu­mal­la Eu­roo­pas­sa jär­jes­tet­tä­vään lau­luyh­tyei­den kil­pai­luun, jo­ta yk­si­kään ame­rik­ka­lai­nen kan­di­daat­ti ei ole vie­lä voit­ta­nut. 155 min. Oh­jaus: Eli­zabeth Banks.
(Pitch Perfect 2, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Pitch Perfect 3
Elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Bel­lat ovat val­mis­tu­neet ylio­pis­tos­ta ja jou­tu­neet koh­taa­maan ka­run ar­jen. MM-ki­sa­voi­ton jäl­keen Bel­lo­jen tiet er­ka­ne­vat ai­na sii­hen saak­ka, kun­nes he saa­vat mah­dol­li­suu­den läh­teä kan­sain­vä­li­sel­le kier­tueel­le. 94 min. Oh­jaus: Trish Sie. Pääo­sis­sa: An­na Kendrick,
(Pitch Perfect 3, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
23.00 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
Lampaanaivoja Blue Mountainsilla.
23.10 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
RoadKill Cafe ja barramundifarmi Darwinissa.
23.10 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
Suomikokki vs. aus­si­kok­ki Gold Coastilla...
23.10 To­mi ja us­komaton Aasia
Alkaa uusintana. Viet­nam - Uu­si vuo­si ja uu­det uskomukset...
23.15 To­mi ja us­komaton Aasia
Filippiinit: Manila - Suurkaupungin kahdet kasvot. To­mi Björck tu­tus­tuu Ma­ni­lan pa­ha­mai­nei­siin slummeihin,..
23.00 To­mi ja us­komaton Aasia
Laos - Hengellisyyttä.
23.40 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
00.00 Kak­si kuningatarta
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua serkusten,..
(Mary Queen of Scots, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
23.55 Spice World
Ysä­ri-il­miö The Spi­ce Girls val­mis­tau­tuu me­ga­konserttiin,..
(Spice World, Musikaali, Iso-Britannia, 1997)
0
00.05 Great Wall
(Great Wall, Fantasia, Kiina, Yhdysvallat, 2017)
00.05 Waterworld
Fu­tu­ris­ti­nen toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vaisuuteen,..
(Waterworld, Toiminta, Yhdysvallat, 1995)
00.10 Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta siitä,..
(Jurassic World: Fallen Kingdom, Seikkailu, Yhdysvallat, 2018)
00.15 The Inc­redible Hulk
Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri Bru­ce Ban­ner pii­lek­sii bra­si­lia­lai­ses­sa slummissa,..
(The Incredible Hulk, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
00.40 Mine
(Mine, Trilleri, Yhdysvallat, 2016)
01.50 To­mi ja us­komaton Aasia
02.05 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
02.30 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
02.25 To­mi ja us­komaton Aasia
02.45 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
02.50 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
02.40 To­mi ja us­ko­ma­ton Australia
02.50 Born To Be Blue
1950-lu­vul­la yk­si tun­ne­tuim­mis­ta trum­pe­tis­teis­ta oli Chet Baker...
(Born To Be Blue, Draama, Yhdysvallat, 2016)
3
03.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.05 Ruo­kakaupparalli
04.30 Ruo­kakaupparalli
04.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
04.50 Ruo­kakaupparalli
04.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla