Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
04.50 Asun­non metsästäjät
04.50 Kiin­teis­töveljekset
04.35 Kiin­teis­töveljekset
04.45 Kiin­teis­töveljekset
05.00 Asun­non metsästäjät
6
06.05 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
06.05 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
06.30: Ul­jai­ta koskia,..
06.20 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteenpäin.
06.10 Arktiset Vedet
(Ark­ti­set Ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
06.30 Kirpputorikisa
06.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
07.05 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
07.05 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
07.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.40 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
07.50 Unelmahäät
24-vuo­tiaat Pin­ja ja And­rij vi­hi­tään hel­tei­se­nä hei­nä­kuu­na Puo­ti­lan kappelissa...
07.45 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
07.50 Unelmahäät
Näin kä­vi 45-vuo­tiaal­le Kat­jal­le ja 34-vuo­tiaal­le Ma­til­le. Pa­ri ta­pa­si las­ten kutsuilla,..
07.50 Kokkaushaaste
08.30 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
08.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
9
09.05 TV Shop
09.20 TV Shop
09.25 TV Shop
09.35 TV Shop
10.05 Asun­non metsästäjät
10.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.25 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
10.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.20 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mie­het saa­vat jär­jes­tää Mar­kol­le unel­mat­ref­fit ku­kin vuorollaan...
10.35 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin aikana...
10.55 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin aikana...
10.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
11.55: Hel­sin­gin Roi­hu­vuo­ri täyt­tyy val­ko­kan­kaal­ta tu­tuis­ta hahmoista,..
11.20 Ruot­sin rajavartijat
Ma­ja py­säyt­tää kul­jet­ta­jan, jo­ka ajoi vää­rään suun­taan ja pää­tyi Ruotsiin...
11.35 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
11.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
12
12.20 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Komp­pa­nias­sa he­rä­tään aa­muyöl­lä tie­toon val­mius­ta­son nos­tamisesta...
12.40 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa kil­pai­lus­sa ko­kit val­mis­ta­vat epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä kol­men ruo­ka­la­jin ate­rioi­ta. Täs­sä kil­pai­lus­sa on ky­se tai­dos­ta, no­peu­des­ta ja kek­se­liäi­syy­des­tä! (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
12.55 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa kil­pai­lus­sa ko­kit val­mis­ta­vat epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä kol­men ruo­ka­la­jin aterioita.
13.00 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
13.20 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
13.40 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
13.30 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
13.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
14.05 Elokuva: Hain tarina
Va­las­pe­su­lan duu­na­ris­ta Os­ca­ris­ta tu­lee odot­ta­mat­ta san­ka­ri, kun hän ker­too suu­ren val­koi­sen valheen...
14.30 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
14.30 Elokuva: Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­riltään...
14.45 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den parissa.
15
15.00 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
15.35 Arktiset Vedet
(Ark­ti­set Ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
15.50 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
16.05 Buil­ding off the Grid: Mo­dern Farmhouse
16.00 Buil­ding Off the Grid: Cliff House
16.05 Elokuva: Shrek 2
Avio­lii­ton au­voi­sa sa­ta­ma jou­tuu myrs­kyn kou­riin, kun Sh­rek ja Fio­na mat­kaa­vat ta­paa­maan ap­pi­van­hem­piaan jou­tuen rat­ki­rie­muk­kaa­seen ja vauh­dik­kaa­seen seik­kai­luun. Us­kol­li­sen Aa­sin avul­la Sh­rek käy tais­toon myrk­ky­juo­maa keit­te­le­vää Hy­vää hal­tiajatarta,..
16.40 Elokuva: E.T. The Ext­ra-Terrestrial
Nel­jä Os­ca­ria saa­nut klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too kos­ket­ta­van ta­ri­nan ru­mas­ta mut­ta vii­saas­ta ava­ruu­den muu­ka­lai­ses­ta, jo­ka tu­tus­tuu yk­si­näi­seen El­liott-poi­kaan. Kaik­ki maa­pal­lon asuk­kaat ei­vät kui­ten­kaan suh­tau­du ym­mär­tä­väi­ses­ti ou­toon vie­raa­seen, ja El­liot­tin on autettava E.
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn tou­hus­sa. Täl­lä ker­taa kak­sik­ko aut­taa asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ny­kyi­sen ko­tin­sa unel­ma-asun­nok­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Ka­nada, 2019)
17.05 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mar­ko vie kaik­ki mie­het pa­ti­koi­maan ja sen jäl­keen päi­vä jat­kuu hie­ron­nan merkeissä...
17.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
18
18.10 Unelmahäät
Poh­jois-sa­vo­lai­set Tai­na ja Mi­ka koh­ta­si­vat en­sim­mäis­tä ker­taa Tai­nan unessa...
18.05 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
to: Näin kä­vi 45-vuo­tiaal­le Kat­jal­le ja 34-vuo­tiaal­le Matille...
18.00 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja viisasten kivi
Har­ry Pot­ter ei voi­nut iki­nä aa­vis­taa, et­tä hä­nel­le oli va­rat­tu suu­rem­pi koh­ta­lo kuin an­kea elä­mä il­kei­den ot­to­van­hem­pien­sa luo­na. Hä­nen van­hem­pan­sa oli­vat kuol­leet au­to-on­net­to­muu­des­sa Har­ryn ol­les­sa vau­va, ja ko­ko lap­suu­ten­sa hän viet­ti si­jais­ko­tin­sa por­tai­den al­la ole­vas­sa pie­nes­sä komerossa...
18.10 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.00 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
19.00 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mie­het saa­vat jär­jes­tää Mar­kol­le unel­mat­ref­fit ku­kin vuorollaan...
18.55 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Komp­pa­nias­sa he­rä­tään aa­muyöl­lä tie­toon val­mius­ta­son nos­tamisesta...
19.00 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.05 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
Hy­vä val­mis­tautuminen,..
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
20.00 Ruot­sin rajavartijat
Ma­ja py­säyt­tää kul­jet­ta­jan, jo­ka ajoi vää­rään suun­taan ja pää­tyi Ruotsiin...
19.55 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Komp­pa­nias­sa he­rä­tään aa­muyöl­lä tie­toon val­mius­ta­son nos­tamisesta...
19.55 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
Jak­sos­sa pääs­tään nä­ke­mään elä­mää jää­ti­köl­lä osa­na isom­paa ret­ki­kun­taa ja tvoh­jel­man tekemistä...
21
21.00 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
Se­mi­fi­naa­lis­sa pa­ris­kun­nat syök­sy­vät fi­ne di­nin­gin maail­maan Lon­toon huip­pu­ravintolassa.
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
21.00 Elokuva: Kau­hea kankkunen 3
Phil, Stu ja Doug viet­tä­vät ko­tio­lois­sa on­nel­li­sen tyl­sää elä­mää. Ta­tuoin­nit on la­se­roi­tu pois ja po­lii­si­tie­dot puh­dis­tet­tu. Ka­tast­ro­fi­mag­neet­ti Les­lie Chows­ta he ovat kuul­leet vain,..
21.00 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja viisasten kivi
Har­ry Pot­ter ei voi­nut iki­nä aa­vis­taa, et­tä hä­nel­le oli va­rat­tu suu­rem­pi koh­ta­lo kuin an­kea elä­mä il­kei­den ot­to­van­hem­pien­sa luo­na. Hä­nen van­hem­pan­sa oli­vat kuol­leet au­to-on­net­to­muu­des­sa Har­ryn ol­les­sa vau­va, ja ko­ko lap­suu­ten­sa hän viet­ti si­jais­ko­tin­sa por­tai­den al­la ole­vas­sa pie­nes­sä komerossa...
21.00 Elokuva: The Great Gats­by - Kultahattu
(To­bey Ma­gui­re) , saa­puu kes­ki­län­nes­tä New Yor­kiin ke­vääl­lä 1922 ja tu­tus­tuu kau­pun­kiin, jon­ka mo­raa­lin kiel­to­la­ki on höl­len­tä­nyt, jos­sa jazz soi ja nais­ten ko­rut kim­mel­tä­vät kil­paa kat­tok­ruu­nu­jen kans­sa. Jah­da­tes­saan omaa ame­rik­ka­lais­ta unel­maan­sa Nick tu­tus­tuu naa­pu­riin­sa, sa­la­pe­räi­seen mil­jo­nää­ri Jay Gats­byyn (Leo­nar­do DiCaprio) ,..
21.00 Elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sit­ten. Hä­net tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mel­lä John Clay­ton III, lor­di Greys­to­ke, ja hän elää kes­ki­luok­kais­ta elä­mää rak­kaan vai­mon­sa Ja­nen kans­sa. Nyt hä­net on kut­sut­tu ta­kai­sin Kon­goon par­la­men­tin kaup­pae­dustajana,..
21.55 Elokuva: Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elokuvassa,..
22.00 Elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­lii­ton uh­ri, ja et­tä maail­maa oh­jail­laan vai­vih­kaa rau­tai­sel­la ot­teel­la. Jer­ry yrit­tää va­kuut­taa teo­rioil­laan asia­na­ja­ja Ali­ce Suttonin,..
22.05 Elokuva: Sodan kukat
So­ta­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri­son ka­toaa en­ti­sen Ju­gos­la­vian so­ta­tan­te­reel­le vuon­na 1991. Hä­nen vai­mon­sa Sa­rah ei us­ko, et­tä Har­ri­son oli­si kuol­lut, vaan läh­tee et­si­mään tä­tä. 130 min. Oh­jaus: Elie Chouraqui.
23.10 Elokuva: Frantic
23.10 Elokuva: The Great Gats­by - Kultahattu
(To­bey Ma­gui­re) , saa­puu kes­ki­län­nes­tä New Yor­kiin ke­vääl­lä 1922 ja tu­tus­tuu kau­pun­kiin, jon­ka mo­raa­lin kiel­to­la­ki on höl­lentänyt,..
23.50 Elokuva: Gravity
Tri Ryan Stone,..
0
00.10 Elokuva: Sodan kukat
So­ta­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri­son ka­toaa en­ti­sen Ju­gos­la­vian so­ta­tan­te­reel­le vuonna 1991...
00.20 Elokuva: Kau­hea kankkunen 3
Phil,..
00.45 Elokuva: Pe­li­kaanimuistio
00.55 Elokuva: Fif­ty Shades Freed
01.50 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
01.50 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
02.10 Kadonneet USA
02.35 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
02.50 Buil­ding Off the Grid: Cliff House
02.55 Arktiset vedet
02.55 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
3
03.10 Arktiset vedet
03.15 Ruot­sin rajavartijat
Ma­ja py­säyt­tää kuljettajan,..
03.30 Tunnelbanan
03.50 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
03.45 Tunnelbanan
04.10 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.50 Kiin­teis­töveljekset