Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
05.55 Eränkävijät
05.55 Suo­lah­den mäkimiehet
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Pi­meä his­to­ria: Suo­ma­lai­set terroristit
6
06.25 Ylen aamu
40 So­ta Uk­rai­nas­sa jat­kuu, mi­tä seu­raa­vak­si? 7. 12 Ko­ti­maan po­li­tii­kan kuu­ma viik­ko 7. 42 Jäl­ki­hi­ki 8. 12 Nuor­ten kaa­hai­lu huo­les­tut­taa Sa­von­lin­nas­sa 8. 50 Mi­ten ve­te­raa­ni­pe­rin­töä tu­li­si säilyttää?
06.30 MOT
06.25 Ylen aamu
07.00 Han­nu Hau­ta­la - le­gen­dan perintö
Han­nu Hautala,..
07.00 An­tiikkimakasiini
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Hu­vi­la Kris­ti­nehamnissa...
08.00 Ruu­sun ja lei­jo­nan matkassa
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Vil­leik­si syntyneet
08.05 Prisma: DNA-tes­tien salaisuudet
08.54 Vuosirenkaita
08.54 Ta­ri­noi­ta järviltä
9
09.00 elokuva: Hel­mi­kuun manifesti
09.00 Yle Uutiset
09.00 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Tank­ki puolitäyteen
09.05 Historia: Kib­but­sien kulta-aika
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Sa­dan vuo­den sankarit
09.30 Puo­li seitsemän
09.51 St­röm­sös­tä poimittua
10.00 Onnenlahti
10.00 Onnenlahti
10.00 Onnenlahti
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Lah­den Gospelkuoro,..
10.05 Ykkösaamu
10.32 Suo­men juh­la­päi­vät: It­se­näisyyspäivä
10.35 Sa­dan vuo­den sankarit
10.44 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Näin Nor­jas­sa: Sy­dä­mel­li­nen kauppias
10.45 Oddasat
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.46 So­me deep sto­ry: SDS: Pal­kal­la ei pärjää
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.53 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Pisara
10.58 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus: Ad­vent­ti­kir­kon studiokirkko
11.00 Tais­te­lu Laa­to­kan Karjalassa
11.01 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.06 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.09 Yle Uutiset Häme
11.14 Yle Uutiset Häme
11.17 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.15 Åland - Suo­men silta länteen
11.22 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.33 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.42 Yh­teis­vas­tuu: Uu­teen al­kuun Ete­lä-Sudanissa
11.38 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.41 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.46 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.49 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.55 Ju­malanpalvelus
Suo­men it­se­näi­syys­päi­vän eku­mee­ni­nen juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­sin­gin tuo­miokirkossa...
11.54 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.57 Yle Uutiset Lappi
12
12.00 Papisto
12.02 Yle Uutiset Lappi
12.09 Oddasat
12.14 Oddasat
12.15 Met­sien kätkemä
Ah­ve­nan­maan mys­ti­set ki­vi­labyrintit,..
12.25 Pisara
12.30 Fractures
Kris­tín huo­maa yl­lä­tyksekseen,..
12.30 Iki­muis­toi­nen: Lavakuninkaat
12.30 Fractures
pe: Lil­ja on ol­lut huo­no­tuu­li­nen jo viikon ajan,..
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.45 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
13.00 Iki­muis­toi­nen: Olavi Virta
12.55 Kan­sal­lis­maisemat: Sund
13.05 Suo­mi­LO­VE: Suo­mi­LO­VE-pää­töskonsertti
Sa­mu­li Put­ro, St­ra­to­va­rius, Ju­ha Ta­pio, Tais­ka, An­na Puu, Club for Fi­ve, yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä, LOVEband,
13.20 elokuva: Va­ras­tettu kuolema
13.15 It­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tin ohimarssi
13.20 Pi­meä his­to­ria: Suo­ma­lai­set terroristit
13.20 elokuva: Sissit
Paa­vo Rin­ta­lan ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va kau­ko­par­tio­mie­his­tä, jot­ka ko­koon­tu­vat yk­sik­kön­sä ta­paa­mis­tilaisuuteen.
13.20 elokuva: Tääl­lä al­kaa seikkailu
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.55 Uutisvuosi
13.50 Vä­li­ky­sy­myskeskustelu
Edus­kun­ta kes­kus­te­lee op­po­si­tion vä­li­ky­sy­myk­ses­tä maa­ta­lou­den kriisistä.
14.00 It­se asiassa kuultuna
14.00 Ka­toa­va Poh­jo­la: Sa­la­met­säs­tä­jien reviiri
14.43 Tulossa...
14.43 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Palokärki
14.35 Viimeinen sana
14.45 Ar­kis­to­ku­via: Oma ta­lo puurakenteesta
14.47 Ar­kis­to­ku­via: Tu­lok­sia ja tekijöitä
14.50 Uutisvuosi
14.50 Eränkävijät
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Koh­ti Linnan juhlia
It­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­ta on hy­vä aloit­taa San­na Sa­vi­kon ja Sean Rick­sin se­kä kiin­nos­ta­vien vie­rai­den ja hy­vän mu­sii­kin seu­ras­sa. Stu­dios­sa mu­ka­na Ali­na Tomnikov,..
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
15.05 Per­jan­tai: Ys­tä­vä vai vihollinen?
15.20 Dinosaurus
Elo­ku­vaoh­jaa­ja Rau­ni "Mol­le" Moll­berg oli rea­lis­ti­sen ja na­tu­ra­lis­ti­sen elo­ku­va­ker­ron­nan mes­ta­ri. Moll­berg tuot­ti ja oh­ja­si it­se elo­ku­van­sa, ri­kas­tui ja köyh­tyi niillä.
15.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.45 Yle Oddasat
15.45 Rakkaat lapset
15.50 Novosti Yle
15.55 Tas­tu­la - toista maata
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.55 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.00 A-Talk
16.06 Nais­konstaapeli 56
Briggs on pi­dä­tet­ty ja hä­väis­ty, ja Coul­son joh­taa po­liisiasemaa...
16.10 MOT
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.06 It­se­näi­syys­päi­vän paraati 2022
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.07 Sanakirja
17.10 Fractures
Lil­ja huo­maa, et­tä Ma­til­la on mustelmia,..
17.10 Fractures
to: Lil­ja on ol­lut huo­no­tuu­li­nen jo vii­kon ajan, ei­kä Kris­tín tie­dä syy­tä siihen...
pe: Jóhan­na ei ole ot­ta­nut lääk­kei­tään ja on äk­kiä maa­ni­ses­sa tilassa...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
17.10 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tutkimukset
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.11 Koh­ti Linnan juhlia
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
18.15 Eränkävijät
Elie­lin ki­sa­tii­miin tu­lee vii­me het­ken muutoksia...
18.30 Suo­lah­den mäkimiehet
Ve­te­raa­nit hyp­pää­vät mäkeä...
18.30 Puo­li seitsemän
18.50 Linnan juhlat
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­rin it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­not­to. Se­los­ta­ji­na Jus­si-Pek­ka Ran­ta­nen ja El­la Kan­ni­nen, ruot­sik­si Ma­til­da Gyl­len­berg ja Jo­nas Blomq­vist. Ku­vai­lutulkattu.
18.45 Avara luonto: Vil­leik­si syntyneet
In­tias­sa ma­ka­kia­pi­nat elä­vät suu­ris­sa laumoissa,..
18.45 Tas­tu­la - toista maata
Maa­rit Tas­tu­la mat­kus­taa Ina­riin, löy­tää ai­dantolpan,..
19.00 Ri­kin­kel­tainen taivas
Frej Öst­ma­nin nuo­ruu­de­nys­tä­vä Alex Rabell,..
19.00 Historia: Kib­but­sien kulta-aika
19.00 Åland - Suo­men silta länteen
19.00 Kä­te­vän emännän juhlat
19.25 Eri­ka Vik­man / YleXPop
19.30 Kettu
Tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rios­sa on teh­ty kak­sois­mur­han yri­tys, jos­kin uh­reis­ta toi­nen sel­viy­tyy hengissä.
19.40 Karen Pirie
To­sie­lä­män mur­ha­pod­cast tuot­taa Skot­lan­nin po­lii­sil­le har­mai­ta hiuksia...
19.55 Pie­ni suuri maailma
19.51 Yk­si kau­pun­ki - yksi tarina
20.00 MOT
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Rakkaat lapset
20.00 Viimeinen sana
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.41 Linnan juhlat
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­rin it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­not­to. Se­los­ta­ji­na Jus­si-Pek­ka Ran­ta­nen ja El­la Kan­ni­nen, ruot­sik­si Ma­til­da Gyl­len­berg ja Jo­nas Blomq­vist. Ku­vai­lutulkattu.
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Suo­men puo­lus­tus­bud­jet­ti on kak­sin­ker­tais­tu­nut pa­ris­sa vuodessa...
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Ys­tä­vä vai vihollinen?
21.00 Suo­mi­LO­VE: Suo­mi­LO­VE-pää­töskonsertti
Sa­mu­li Put­ro, St­ra­to­va­rius, Ju­ha Ta­pio, Tais­ka, An­na Puu, Club for Fi­ve, yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä, LO­VE­band, Van­taan viih­deor­kes­te­ri en­semb­le ja Hig­her Ground -kuoro. (U)
21.05 Paratiisi
And­res (Fran Pe­rea) läh­tee joh­to­lan­gan pe­räs­sä Me­lil­laan ta­paa­maan van­ho­ja tut­ta­viaan. Hilk­ka (Riit­ta Ha­vu­kai­nen) ja Luisa ..
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Paratiisi
Lui­sa (Ma­ria Ro­me­ro) ja Hilk­ka (Riit­ta Ha­vu­kai­nen) saa­vat vihjeen,..
22.00 Mur­hat maalaistalossa
Vuo­ros­sa on kuo­lin­syyn selvitys,..
22.00 Ulkolinja: Ira­kin ka­do­tetut lapset
22.00 Dub­lin Mur­ders - Tap­pa­ja Dublinissa
22.00 Pan­do­re - pa­hal­le pikkusormi
Clai­re on jär­kyt­ty­nyt Lu­di­vi­nen kuo­le­mas­ta ja uskoo,..
22.15 Linnan jatkot
Lin­nan jat­koil­la pääs­tään naut­ti­maan kor­kea­len­toi­ses­ta sir­kuk­ses­ta Arc­tic En­semblen kanssa.
22.30 Rakkaat lapset
22.45 Oddasat
22.51 Pea­ky Blin­ders - gangsteriklaani
22.50 Ulkolinja: Ira­kin ka­do­tetut lapset
22.55 Oddasat
23.00 Viimeinen sana
22.55 Oddasat
23.10 Prisma: Tsu­na­mi het­ki hetkeltä
23.15 Oddasat
23.10 Hil­jai­nen todistaja
Ju­na­ra­dal­ta löy­tyy ruu­mis, vie­res­sään puo­li­tyh­jä pullo...
23.15 Pa­ha ui paratiisiin
Poi­kan­sa me­net­tä­neen isän su­ru on murskaava,..
23.30 Per­jan­tai: It­se­näi­syys ja kotimaa
23.30 Puo­li seitsemän
23.50 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yhdessä
23.45 Ykkösaamu
0
00.05 Puo­li seitsemän
00.15 Puo­li seitsemän