Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Ka­don­neet perijät
Yli kol­me mil­joo­naa Tans­kan kruu­nua pää­tyy Sveit­sin val­tion kassaan,..
07.00 Unelmakoti
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Serengeti III
08.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
9
09.00 Yle Uutiset 9.00
09.00 Unelma Lapista
09.05 Historia: Espanjantauti
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Pelt­sin toinen luonto
Nyt on Pelt­si kau­kana kotoa!..
10.00 Ih­mei­den äärellä
El­lal­le pi­täi­si teh­dä tä­nään ras­kau­den­keskeytys,..
10.00 Ih­mei­den äärellä
ke: El­la on huolissaan,..
pe: Kun El­lal­le sel­viää, mil­lai­nen per­he Jer­ryllä on,..
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Studiokirkko
Jazz­mes­sun mu­siik­ki hen­git­tää ja an­taa ti­laa ko­kea iloa ja toivoa...
10.05 Ykkösaamu
10.44 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.49 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.54 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.59 Yle Uutiset Häme
11.00 Ju­malanpalvelus
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.04 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.09 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.14 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.19 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.15 Joan­na Lum­ley maustematkalla
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.29 Yle Uutiset Lappi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.34 Yle Oddasat
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.38 Oddasat
11.44 Oddasat
12.00 Lää­ke­tie­teen uudet kuviot
12.00 MOT
12.00 Kandit
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.00 Elossa 24h
11.55 Luos­tarien kutsu
12.00 Isien so­ta: Uk­ko Kärkkäinen
12
12.25 Pisara
12.30 Nei­ti Scar­let ja Herttua
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.30 Sa­dan vuo­den sankarit
12.55 Per­jan­tai:Pi­tää­kö luon­nos­ta tykätä?
13.20 elokuva: Ki­no Suo­mi: Val­koinen peura
13.20 elokuva: Voi vel­jet, mi­kä päivä!
13.20 elokuva: Her­rat täysihoidossa
O: Ris­to Or­ko. N: Sai­mi Tuominen,..
13.20 elokuva: Vii­meinen vieras
R. Hal­lin ro­maa­niin pe­rus­tu­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va, jos­sa tut­ki­taan sa­la­ka­pa­koit­si­jan murhaa...
13.20 elokuva: Pik­ku pe­li­man­nis­ta viu­lun kuninkaaksi
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.35 Viimeinen sana
14.10 Kirppisvinkit
14.05 Kandit
14.20 Elä­vä ar­kis­to: Pa­rem­pia päiviä kohti
14.20 Kätilöt
14.30 Elä­vä ar­kis­to: Ro­bot­ti­na­ko unel­ma-ammatissa?
14.30 Elä­vä ar­kis­to: Ih­mi­nen yk­sin. Ih­mi­nen ja ympäristö
14.30 Elä­vä ar­kis­to: Syyssaaristo
14.35 Koivisto
Mau­no Koi­vis­to jää eläkkeelle,..
14.50 Elä­vä ar­kis­to: Mi­hin nyt po­jat ja miten?
14.50 Lappi nousee
14.50 Sa­von suurkatselmus
14.50 An­tiikkimakasiini
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
14.55 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
15
15.05 Ve­den saar­tamat: Saimaa
15.20 Met­sien kätkemä
15.35 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.35 Elämäni Biisi
Tam­pe­reel­le lauan­tai-il­taan Kat­jan vie­raik­si saa­pu­vat Kat­ri Nis­ka­nen, Mar­jat­ta Lep­pä­nen, Vie­no Kekkonen,
15.40 Yle Oddasat
15.45 Novosti Yle
15.50 A-studio
15.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.50 Pi­meä his­to­ria: Ve­rinen Viipuri
15.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.55 A-Talk
16.05 MOT
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.20 Elossa 24h
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ti: Mu­si­kaa­lin sä­vel­tä­jän kuo­le­ma näyt­tä­möl­lä he­rät­tää lu­kui­sia ky­symyksiä...
ke: Et­si­vä Chal­mers ha­vait­see aa­mu­len­kil­lään tien­pos­kessa auton,..
pe: Täl­lä ker­taa Bro­ken­woo­din et­si­vät tut­ki­vat nun­nien kes­kuu­des­sa ta­pah­tu­nut­ta kuo­le­mantapausta...
17.10 Kah­den joen välissä
Bri­tan­nian lou­nais­kol­kas­sa, De­vo­nis­sa, juu­ril­leen pa­lan­nut ri­kos­ko­mi­sa­rio tut­kii kuolemaa,..
17.08 In­vi­sible Heroes
Suo­men ul­ko­mi­nis­te­riö lä­het­tää tar­kas­ta­jan Santiagoon...
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Serengeti III
Uu­sis­sa jak­sois­sa seu­ra­taan elä­mää Se­rengetissä,..
18.45 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
Ku­nin­gas XVI Kus­taa as­tui Ruot­sin val­tais­tui­mel­le 50 vuot­ta sitten...
19.00 Sanditon
19.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
Mi­kä on pit­kän ja ter­veen elä­män salaisuus?..
19.00 Historia: Kol­man­nen val­ta­kunnan orjat
1945: To­tuus paljastuu...
19.00 Joan­na Lum­ley maustematkalla
Maus­te­po­lun jäl­ji­tys al­kaa In­do­ne­sian kau­kai­sil­ta Ban­dasaarilta,..
19.00 Hy­vän kar­man sairaala
Sa­mir ym­mär­tää, et­tä Ka­rish­ma tar­vit­see toi­puak­seen muu­ta­kin kuin pelk­kää lää­ke­tiedettä...
19.40 Grantchester
Will on teh­nyt elä­män­sä pa­him­man virheen...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
19.50 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
20.00 MOT
20.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Koivisto
Mau­no Koi­vis­to jää eläkkeelle,..
20.00 Viimeinen sana
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Mi­ten käy ter­veys­pal­ve­lui­den laa­dun ja saa­vu­tettavuuden?
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai:Pi­tää­kö luon­nos­ta tykätä?
Sai­mi Hoye­ril­le met­sä on hy­vä ystävä,..
21.00 Elämäni Biisi
Tam­pe­reel­le lauan­tai-il­taan Kat­jan vie­raik­si saa­pu­vat Kat­ri Nis­ka­nen, Mar­jat­ta Lep­pä­nen, Vie­no Kek­ko­nen, Do­me Ka­ru­kos­ki ja Go­gi Mav­romichalis.
21.05 Hormonit!
Ele­na kon­sul­toi ex-sek­si­ka­ve­riaan Vi­lin kas­vu­hormoneista,..
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Af­ga­nis­ta­nin sodan trauma
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Kakarat
22.27: Piian ja Mi­kan häi­tä juh­li­taan mo­ni­mut­kai­sis­sa tunnelmissa.
22.00 Hormonit!
Ele­na esit­te­lee Pat­ri­kil­le nuo­rim­mai­sensa Vilin,..
22.00 Ba­bylon Berlin
Jäl­leen ker­ran ka­toaa nip­pu tär­kei­tä todisteita...
22.00 Bar­ce­lo­nan pimeä puoli
22.00 Ulkolinja: Maail­man vaa­ral­li­sin asekauppias
22.00 Top Dog
Emi­ly jou­tuu va­lit­se­maan uran ja rak­kau­den välillä...
22.15 Koukussa
Os­ka­rin ou­to käy­tös he­rät­tää Ri­kun epäi­lyk­set. Kris­ta löy­tää uu­den syyn jäädä. (U)
22.45 Oddasat
23.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
23.05 Per­jan­tai: Mi­ten so­ta muuttaa meitä?
23.00 Viimeinen sana
23.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
23.00 Ridley Road
23.05 Kaija Koo
Suo­mi­po­pin dii­van ener­gi­nen kon­sert­ti Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­la hei­nä­kuussa 2015...
23.10 Ulkolinja: Maail­man vaa­ral­li­sin asekauppias
23.30 Puo­li seitsemän
23.50 Puo­li seitsemän
00.00 Puo­li seitsemän
00.00 Uutisikkuna
00.00 Uutisikkuna
23.55 Ykkösaamu
0
00.20 Uutisikkuna
00.30 Uutisikkuna
00.35 Uutisikkuna
3