Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
05.55 Elossa 24h
05.55 MOT: Ko­ti­mai­nen ko­ro­na­ro­ko­te rahapulassa
05.55 Ulos luon­toon: Itä­me­ren meduusat
05.55 Fintiaanit
6
06.25 Ylen aamu
06.25 Ylen aamu
06.50 Kult­tuu­ri­cocktail Live
07.00 Ja­pa­nin puutarhoissa
Kenroku-en. Mon­ty pa­laa Ja­pa­niin syk­syl­lä. Hän tu­tus­tuu Ken­ro­ku-en puutarhaan,..
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
07.20 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuodenaikoina.
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Poh­jois-At­lan­tin armoilla
Valon juhlaa. Seu­raam­me Islannin,..
08.05 Prisma: Luon­non aikakausi
08.35 Mart­ti ja mi­nä, re­for­maat­torin tarina
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Tap­paran nainen
09.05 Historia: Kuu­ban lasten exodus
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Miten toimia tukalimmissa keskusteluissa?
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Muis­ti: Pu­na­ko­neen kaatajat
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Odottamaton lahja. Eli­za­beth saa ko­tio­vel­leen ison kuk­ka­lähetyksen,..
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Yhteisvoimin.
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Hämmentäviä tunteita.
10.00 Ju­malanpalvelus
Helatorstain Studiokirkko: Luomakunta huokaa toivossa.
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Luonnon armoilla.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Saarna sotilaspastori Pasi Hakkarainen.
10.05 Ykkösaamu
10.45 Alueuutiset
10.40 Do­ku­menttiprojekti: Hul­luus kylässä
Kellokosken sairaalan 101 vuotta. Elo­ku­va yh­teisöstä,..
10.45 Viimeinen sana
10.45 So­me deep story
10.50 Alueuutiset
10.50 Alueuutiset
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Ke­sän ajo­kau­den avaa­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Lie­don kir­kon edustalla...
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Karpo
Tut­ki­va toi­mit­ta­ja, pie­nen ih­mi­sen puo­lus­ta­ja vir­ka­mie­hen mie­li­val­taa vastaan...
12
12.00 Vin­ta­ge-valtakunta
12.05 Uutisohjelmia
12.10 Oddasat
12.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Pank­ki­ryös­tö muut­tui ryös­tömurhaksi,..
12.14 Oddasat
12.15 Mur­hia ja kantrimusiikkia
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
12.25 Kul­ku­rin masurkka
1800-lu­vul­le si­joit­tu­va elo­ku­va kul­ku­ris­ta ja hä­nen nai­sis­taan. Oh­jaa­ja: Aar­ne Tar­kas. (1958) . (U) .
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Mike,..
12.24 Oddasat
12.40 Pisara
12.40 Merk­kien salat: Kolmio
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
RSO esittää Robert Schumannin sinfonian nro 1 "Kevät".
13.05 Ku­nin­gas kulkureitten
Vauh­di­kas elo­ku­va nuo­res­ta kreivistä,..
(1953)
13.05 Noi­ta pa­laa elämään
Mi­ka Wal­ta­rin ta­ri­naan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa suo­ta kai­ve­le­vat ar­keo­lo­git tör­mää­vät vuo­si­sa­to­jen ta­kai­seen noituuteen.
13.07 Yh­tei­nen sä­vel: Mandshurian Beat
13.18 Pie­ni luutatyttö
O: Toivo Särkkä. N: Riit­ta Hä­mä­läi­nen, Nel­ly Ani­ta Lo­ven, Leo Läh­teen­mä­ki, Hel­ge Herala...
1958
13.15 Au­tuas eversti
(Suo­mi 1958, 63')..
13.35 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.45 Itse valtiaat
14.00 EU:n el­py­mis­pa­ket­ti eduskunnassa
Edus­kun­ta kes­kus­te­lee EU:n lä­hi­vuo­sien bud­je­tis­ta ja 750 mil­jar­din eu­ron ar­voi­ses­ta el­py­mis­pa­ke­tis­ta. Suo­ra lähetys. HD
14.05 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
14.00 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
14.25 Vaalistartti
14.20 Iki­muis­toi­nen: Tauno Palo
14.30 Itse valtiaat
14.30 It­se asiassa kuultuna
Risto Kangas-Ikkala ja Kostamus.
14.30 Perjantai
14.45 Itse valtiaat
14.54 Suu­ri vaa­likeskustelu
Yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jaa koh­taa Ylen suu­res­sa kun­ta­vaa­li­kes­kustelussa...
14.50 Itse valtiaat
14.45 Ylen aamun parhaat
15
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.10 A-studio
15.10 Tur­huu­den turuilla
Perintöriitoja.
15.25 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuodenaikoina.
15.20 Nuori Morse
Tuo suuri mysteeri. Mor­se on ko­ke­nut kol­hu­ja se­kä työs­sä et­tä yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä. Syn­tyy­kö hä­nen ja op­pi-isän vä­lil­le ylit­tä­mätön kuilu?
15.55 Entä jos?
Entä jos korona olisi taltutettu Kiinassa alkuunsa?
15.55 A-studio
15.55 Mat­ti ja Nätti
16.00 Doc Martin
Suljettu suudelmin. Loui­sa suun­nit­te­lee juh­lail­taa Mar­ti­nin syn­ty­mä­päi­vän kunniaksi...
16.24 Vaalistartti
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.04 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.08 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Pank­ki­ryös­tö muut­tui ryös­tömurhaksi,..
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
to: Uh­rin per­he-elä­mäs­tä pal­jas­tuu epäi­lyt­tä­viä seik­ko­ja. Vai­kut­taa myös siltä,..
pe: Va­rain­ke­ruu­ta­pah­tu­ma his­to­rial­li­sel­la elo­ku­va­teat­te­ril­la saa ikä­vän käänteen,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Miten toimia tukalimmissa keskusteluissa? Mi­ten bii­so­ni käyt­täy­tyy myrskyssä?..
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Raha ratkaisee.
18
18.00 Uutisohjelmia
18.00 Uutisohjelmia
18.00 Uutisohjelmia
18.00 Uutisohjelmia
18.10 It­se asiassa kuultuna
Risto Kangas-Ikkala ja Kostamus.
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­käläinen.
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Poh­jois-At­lan­tin armoilla
Valon juhlaa. Seu­raam­me Islannin,..
18.45 Entä jos?
Entä jos Suomen pääkaupunki olisi Jyväskylä?
19.00 Pa­la sydämestä
Railo. Uu­det to­dis­teet tuo­vat po­lii­sin las­ten­suo­je­luyk­sik­köön, ja Ri­ta ker­taa men­nei­syyttään...
19.00 Prisma: Luon­non aikakausi
Muutos.
19.00 Historia: Kuu­ban lasten exodus
Vuo­si­na 1960-62 14...
19.00 Joan­na Lum­leyn matkamuistoja
19.00 Li­fe - elä­mäs­sä eksyneet
Kulissit heiluvat.
19.30 Syyttäjä
Liian kallis lasku? Eräs nais­puo­li­nen gy­ne­ko­lo­gi on murhattu...
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Pemb­ro­kes­hiren murhat
Syytettyjen penkissä. Tut­ki­joi­den epäi­lyk­set koh­dis­tu­vat John Cooperiin,..
20.00 MOT: Ko­ti­mai­nen ko­ro­na­ro­ko­te rahapulassa
20.00 Vaalistartti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Äiti voi olla seksikäs ja hurja.
20.00 Voi­ko tä­tä syödä?
Mistä sushia tulevaisuudessa?
20.00 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
20.30 Uutisohjelmia
20.30 Uutisohjelmia
20.30 Uutisohjelmia
20.30 Uutisohjelmia
20.45 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.50 Karpo
Tut­ki­va toi­mit­ta­ja, pie­nen ih­mi­sen puo­lus­ta­ja vir­ka­mie­hen mie­li­val­taa vastaan...
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 Suu­ri vaa­likeskustelu
Yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jaa koh­taa Ylen suu­res­sa kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lus­sa. Mi­ten taa­taan no­pea pää­sy hoi­toon ter­veys­kes­kuk­seen tai sairaalaan?
21.05 A-studio
21.05 Per­jan­tai: Ke­nen tis­sit saa­vat näkyä?
21.05 Pa­la sydämestä
Lohtu. Jou­lu lä­hes­tyy ja Ri­tan elä­mä on rau­nioi­na. Jyr­ki hä­ly­te­tään töi­hin Jas­mi­nin takia...
21.10 Vii­su­kup­la - Eu­ro­visionbubblan
Tuu­re Boe­lius, Ron­ja Stan­ley ja Mar­co Bjurst­röm kuun­te­le­vat ja ar­vioi­vat kaik­ki vuo­den 2021 eu­ro­vii­su­bii­sit. Toi­ses­sa jak­sos­sa kä­si­tellään 2.
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Ihon alle
Kahden kauppa? Con­nien sul­keu­tu­nei­suus ja suo­ruus he­rät­tä­vät Em­mas­sa le­vottomuutta...
22.00 Vii­su­kup­la - Eu­ro­visionbubblan
Tuu­re Boe­lius, Ron­ja Stan­ley ja Mar­co Bjurst­röm kuun­te­le­vat ja ar­vioi­vat kaik­ki vuo­den 2021 eu­ro­viisubiisit...
22.00 Syntinen
Traumaperäistä? Ja­mien käy­tös muut­tuu ar­vaa­mattomaksi...
22.00 Mur­hat maalaistalossa
Viime hetkellä - ja sen jälkeen.
22.15 Ulkolinja: Ki­rot­tu koraanikoulu
22.30 Vaalistartti
22.45 Eri­kois­ryhmä Köln
Mies ja viulu.
22.45 Oddasat
22.40 Entä jos?
Entä jos korona olisi taltutettu Kiinassa alkuunsa?
22.40 Ulkolinja: Ki­rot­tu koraanikoulu
22.50 Viimeinen sana
23.00 Marja Sannikka
23.05 Verirahat
Sovitus? Sel­viää­kö Isaac it­se­mur­hay­ri­tyksestä?..
23.05 Oddasat
23.20 Puuk­koa selkään
Pohjakosketus.
23.20 Yle Live: Laura Moisio
23.30 Oddasat
23.30 Ihon alle
Uusi sarja. Sy­vään päähän...
23.30 Ykkösaamu
23.45 Karppi
23.45 Per­jan­tai: Mi­ten hoi­dam­me masennusta?
0
00.00 Uutisikkuna
00.05 Puo­li seitsemän
00.15 Uutisikkuna
00.25 Puo­li seitsemän
00.35 Uutisikkuna
00.30 Prisma: Luon­non aikakausi
00.55 Uutisikkuna
01.20 Puo­li seitsemän
01.50 Uutisikkuna
3