Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
05.55 Mi­nun maatilani
05.55 Eränkävijät
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuut­ti: Mig­ree­nin kou­ris­sa lapsesta asti
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Met­sien kät­ke­mä - Australia
07.00 Tun­te­ma­ton perillinen
Jan Mottl ha­lu­si jät­tää ko­ko omai­suu­ten­sa ko­dit­to­mil­le koi­ril­le, mut­ta jos­sa­kin on myös kaksi lasta,..
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
07.30 Puo­li seitsemän
08.00 Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Kiehtova Kiina
08.05 Prisma: Unen arvoitus
Ih­mi­nen nuk­kuu kol­man­nek­sen elä­mästään,..
08.30 Ko­ne­pistooli Suomi
09.00 Yle Uutiset
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Vii­den täh­teen illallinen
9
09.05 Historia: To­tuus nean­der­talilaisista
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Mi­tä tu­lee pik­ku­sis­kos­ta, kun isä juo ja raivoaa,..
09.20 Suo­mi ei­len it­se­näi­syyspäivänä
09.30 Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Ruu­sun ja lei­jo­nan matkassa
10.00 Mur­ha paratiisissa
T: BBC (U)
ti: Kateissa.
ke: Unettomia öitä. Ne­vil­le jou­tuu yl­lät­täen sairaalaan...
10.00 Mur­ha paratiisissa
T: BBC (U)
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Riemulaulut. Jou­lui­ses­ta mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Lah­den Gospelkuoro,..
10.05 Ykkösaamu
10.52 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.45 Viimeinen sana
10.45 So­me deep sto­ry: SDS: Näl­kä ajaa leipäjonoon
10.55 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuodenaikoina.
10.55 Yle Oddasat
11.00 Ihantalan ihme
11.00 Uutisikkuna
11.00 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.08 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.16 Yle Uutiset Häme
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 Po­li­tiik­ka-Suo­mi: Ikuinen lama
10. Ikuinen lama...
11.24 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.24 Yle Uutiset Häme
11.32 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.40 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.48 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.48 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.55 Ju­malanpalvelus
Suo­men it­se­näi­syys­päi­vän eku­mee­ni­nen juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­sin­gin tuo­miokirkossa...
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
12
12.04 Yle Uutiset Lappi
12.04 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
12.10 Oddasat
12.12 Yle Oddasat
12.12 Yle Uutiset Lappi
12.16 Oddasat
12.24 Oddasat
12.20 Tu­le­vai­suu­den rakentajat
12.25 Nätti ja Matti
12.30 Mid­so­merin murhat
Mid­so­me­rin las­ten­mu­seos­sa käy kuhina...
12.30 Mid­so­merin murhat
12.40 Pisara
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää ka­pel­li­mes­ta­ri Nic­ho­las Col­lo­nin joh­dol­la Igor St­ra­vins­kyn Tu­li­lintu-baletin.
13.10 Tun­te­maton sotilas
Väi­nö Lin­nan ro­maa­ni ko­ne­ki­vää­ri­komp­pa­nian vai­heis­ta jat­ko­so­das­sa Ed­vin Lai­neen oh­jaa­ma­na klas­sik­koe­lo­ku­va­na. Res­tau­roi­tu esi­tys­ko­pio. (U). Res­tau­roi­tu esi­tys­ko­pio. (U). (U).
(Suomi 1955)
13.15 Jää­kärin morsian
Sam Sih­von näy­tel­mään pe­rus­tu­va elo­ku­va Sak­sas­sa so­ti­las­kou­lu­tuk­sen­sa saa­neis­ta suo­ma­lais­san­ka­reis­ta, jot­ka sot­keu­tu­vat sa­la­juo­nien verkkoon.
13.20 Korkein voitto
My­kän kau­den jän­ni­ty­se­lo­ku­va va­koi­lus­ta tal­vi­ses­sa Hel­sin­gis­sä. Pääo­saa esit­tää oh­jaa­ja Carl von Haartman,..
13.20 Pes­si ja Illusia
Yr­jö Ko­kon ra­kas­tet­tu­jen Pes­si-pei­kon ja Il­lu­sia-kei­jun kau­nis sel­viy­ty­mis­ta­ri­na ko­van tal­ven yli sa­tu­ba­let­ti­na. O: Jack Witikka.
13.20 Po­ret­ta eli kei­sa­rin uudet pisteet
Mu­siik­ki­ko­me­dia näyt­te­li­jä­seu­rueen muo­dos­ta­vas­ta suur­perheestä,..
13.20 Kaik­ki ir­ti eläi­mis­tä: Tun­tematon kana
13.50 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.50 Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
14.20 Akuut­ti: Mig­ree­nin kou­ris­sa lapsesta asti
14.20 Per­jan­tai: Is­lam ja nainen
14.50 Itse valtiaat
14.50 Har­pars­kog­lin­ja - Län­si­rin­ta­ma Neu­vostoliittoon
80 vuot­ta sit­ten Han­ko­nie­mel­le ra­ken­net­tiin laa­ja puo­lus­tus­lin­ja. Kun Neu­vos­to­liit­to hyök­kä­si lännestä,..
15
15.05 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 A-studio
15.00 Itse valtiaat
15.00 SuomiLOVE
Kiitos että olet! Rak­kaut­ta ylei­söön lä­het­tä­vät mm. iha­nat AB­REU ja Saara Aalto...
15.15 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle
15.55 Arto Nyberg
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.00 Koh­ti Linnan juhlia
Suomi kokoontuu yhteen juhlimaan itsenäisyyttä.
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista.
16.00 A-Talk
16.00 Downton Abbey
16.10 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.00 Yle Uutiset
17.05 Koh­ti Linnan juhlia
Suomi kokoontuu yhteen juhlimaan itsenäisyyttä.
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Mid­so­merin murhat
ke: Kiin­teis­tö­mo­gu­lil­la tun­tuu ol­leen enem­män vi­ha­mie­hiä kuin tukijoita...
to: Maa­seu­tu­kar­ta­no on tuot­ta­nut laa­tu­hu­na­jaa jo seit­se­män su­ku­polven ajan...
pe: Ap­leyn kar­ta­no pyö­rii hu­na­jan voi­mal­la. Uu­tuu­te­na tar­jo­taan joo­gakursseja,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Mi­tä tu­lee pik­ku­sis­kos­ta, kun isä juo ja raivoaa,..
17.10 Belgravia
Pakkokeinoja. Mi­kä on Oli­ve­rin mys­tee­ri­mat­kan syy ja tuot­taa­ko se tu­los­ta? Tun­nel­ma tiivistyy,..
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.11 Koh­ti Linnan juhlia
Suomi kokoontuu yhteen juhlimaan itsenäisyyttä.
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
18.15 Eränkävijät
Perinteitä vaalien.
18.30 Puo­li seitsemän
ke: Ka­le­va­lan vai­ku­tus Tolkieniin...
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Kiehtova Kiina
Itäinen Kiina.
18.45 Arto Nyberg
19.00 Prisma: Unen arvoitus
Ih­mi­nen nuk­kuu kol­man­nek­sen elä­mästään,..
19.00 Historia: To­tuus nean­der­talilaisista
Matkaamme tutkijoiden mukana 400.
19.00 Po­li­tiik­ka-Suo­mi: Ikuinen lama
10. Ikuinen lama...
19.15 Linnan juhlat
Ylen Linnan juhlat -lähetys Presidentinlinnasta.
19.30 Leonardo
Pronssihevonen. Mi­la­non hert­tua, Sfor­za, pyy­tää Leo­nar­doa suun­nit­te­le­maan veis­tok­sen isän­sä kunniaksi...
19.30 Kettu
Kadotetut sielut. Krii­si­pu­he­lin­päi­vys­tyk­ses­sä työs­ken­nel­lyt nai­nen löy­tyy surmattuna...
19.40 Kah­den joen välissä
Uusi sarja Etsikkoaika. Bri­tan­nian lou­nais­kol­kas­sa, Devonissa,..
20.00 Akuut­ti: Mig­ree­nin kou­ris­sa lapsesta asti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Suo­ma­lai­set elä­vät pui­den keskellä,..
20.00 Met­sien kät­ke­mä - Australia
20.30 Yle Uutiset
20.45 Linnan jatkot
Mikko Kekäläinen isännöi Linnan jälkeiset kotijatkot. Il­lan ai­ka­na olo­huo­nees­sa pyö­räh­tää Eini,..
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Is­lam ja nainen
21.05 Karppi
Muistitikku. Karp­pi saa uut­ta tie­toa mie­hen­sä men­nei­syydestä...
21.10 The North Wa­ter - Hyy­tä­vä helvetti
Piru mieheksi. Aluk­sen upot­tua mie­his­tö on pulassa...
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Tyt­tö, jo­ka lo­pet­ti puhumisen
21.45 Ju­ha Ta­pio - Suu­ren­moiset laulut
Ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus elää uu­del­leen Ju­ha Ta­pion vii­me jou­lu­kuun Hart­wall Aree­nan lop­puun­myy­ty konsertti...
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Savuava ase
Minä kerron kaiken! Yk­si ur­hei­li­ja­nuo­ru­kai­sis­ta me­net­tää her­mon­sa ja an­tau­tuu po­lii­sil­le. Sam koet­taa aut­taa ystävää,..
22.00 Syyttäjä
Tähtiin kirjoitettu. Tun­net­tu ast­ro­lo­gi jou­tuu raa'an sur­man uhriksi...
22.00 Les Mi­sérab­les - Kurjat
22.00 Ulkolinja: Ma­ria Res­sa, sa­nan­va­pau­den puolesta
Fi­lip­pii­nien pre­si­dent­ti Rod­ri­go Du­ter­te tu­kee voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa le­viä­vää di­sin­formaatiota,..
22.00 Ko­mi­sa­rio Montalbano
Viimeinen näytös. Sal­vo he­rää me­te­liin - Mi­mi ra­por­toi löy­tä­neen­sä ruu­miin. Uh­ri on ko­ron­kis­ku­ri jos­kin eri­koi­nen sel­lai­nen. Tä­män tut­ki­muk­sen jäl­keen mi­kään ei ole en­nal­laan. Mon­tal­ba­non tut­ki­muk­set päät­ty­vät tähän.
22.05 SuomiLOVE
Kiitos että olet! Rak­kaut­ta ylei­söön lä­het­tä­vät mm. iha­nat AB­REU ja Saara Aalto...
22.45 Ulkolinja: Ma­ria Res­sa, sa­nan­va­pau­den puolesta
Fi­lip­pii­nien pre­si­dent­ti Rod­ri­go Du­ter­te tu­kee voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa le­viä­vää di­sin­formaatiota,..
23.00 Oddasat
23.05 Uhri
Viattoman ääni. An­naa kuul­laan vuo­ros­taan oi­keu­den edessä...
23.15 Karppi
Tie.
23.15 Per­jan­tai: Voi­ko herk­kyys ol­la supervoima?
23.15 Marja Sannikka
23.45 Puo­li seitsemän
23.40 Oddasat
23.55 Puo­li seitsemän
23.55 Savuava ase
00.00 Viimeinen sana
0
00.05 Oddasat
00.10 Oddasat
00.05 Uutisikkuna
00.20 Prisma: Di­gi­taa­linen lapsuus
00.25 Uutisikkuna
00.25 Puo­li seitsemän
00.25 Ykkösaamu
00.45 Puo­li seitsemän
01.10 Uutisikkuna
01.15 Uutisikkuna
01.05 Uutisikkuna
01.30 Uutisikkuna
3