Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Unelmakoti
Sar­jan uu­si kau­si al­kaa. Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat tut­tu­ja ko­din kunnostajia.
07.00 An­ne ja An­ders Euroopassa
Lau­lu­juh­lia ja so­ti­las­har­joi­tuk­sia Virossa...
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
08.05 Prisma: Pe­las­ta­kaa Venetsia
08.51 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
09.00 Yle Uutiset 9.00
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Voit­tajien kerho
9
09.05 Historia: Nat­si-Saksan naiset
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ee­va Soi­vio ei vie­lä­kään tiedä,..
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Muis­ti: Koh­tauk­sia Berliinissä
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Syyt­tö­mästi tuomittu
Voi­ko las­taan suo­jel­la liikaa?..
10.00 Vii­mei­nen tan­go Halifaxissa
ke: Mi­tä Ce­lian kim­paan­tu­mi­ses­ta seuraa?..
to: Alan on tyy­ty­väi­nen osa-ai­ka­työ­hön­sä os­tos­keskuksessa,..
pe: Ted pää­see elä­män­sä mat­kal­le vie­lä­pä var­sin met­kas­sa seurassa...
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Ma­rian il­mes­tys­päi­vän mes­su Huo­pa­lah­den kir­kos­sa Hel­sin­gis­sä. Li­tur­gi ja saar­na Mii­ra Mu­ro­ma-Nikunen...
10.05 Ykkösaamu
10.46 Luontotuokio
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.50 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.55 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
11.00 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Yle Uutiset Häme
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.05 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.05 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.10 Yle Uutiset Häme
11.10 Yle Uutiset Häme
11.10 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.15 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.15 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.15 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Ka­rin suomalaiset
Suo­mi ja suo­ma­lai­set 40 vuo­den ajal­ta Ka­ri Suo­ma­lai­sen pi­la­piir­ros­ten kautta. (U)
11.20 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.20 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.20 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.30 Yle Uutiset Lappi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.39 Oddasat
11.40 Yle Uutiset Lappi
11.40 Yle Uutiset Lappi
11.49 Oddasat
11.49 Oddasat
12.00 Van Life
12.04 Ta­ri­noi­ta järviltä
11.55 Merk­kien salat: Kolmio
12
12.10 Tasemummot
Mil­tä tä­mä tun­tuu itä­suo­ma­lai­sen mum­mon nä­kö­kul­mas­ta, kun pieni,..
12.05 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.05 Akuut­ti: Suo­lis­to­sai­raus haa­voit­taa ke­hon ja mielen
12.10 Muis­ti: Chi­len jälkeen
12.21 Pie­ni suuri maailma
12.25 Kolopesijät
12.25 Pisara
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.35 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.35 Ale­xa ratkaisee
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Györ­gy Li­ge­tin Ra­mi­fications...
12.40 Nai­set vallan takana
13.05 elokuva: Sil­ta­lan pehtoori
13.19 Syö­tä­vät sä­ve­let: Suff­ra­get­ti­tais­telija Smyth
13.20 elokuva: Rikas tyttö
Ko­me­dia rik­kaan per­heen ty­tös­tä, jo­ka ra­kas­tuu työ­läis­nuo­rukaiseen...
13.20 elokuva: Pit­kä­järveläiset
13.20 elokuva: Mä ok­sal­la ylimmällä
13.20 elokuva: Ve­te­raanin voitto
Ker­to­mus huip­pu-ur­hei­li­jas­ta, jo­ka on vaa­ras­sa sor­tua al­ko­holismiin...
13.25 Viimeinen sana
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.00 Van Life
13.55 Per­jan­tai: Pe­las­taa­ko maa­han­muutto Suomen?
14.20 Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toinen Kiina
14.32 Tulossa...
14.32 Iki­muis­toi­nen: Is­kel­mäklassikot
14.37 Tulossa...
14.35 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä edus­kun­ta­vaa­lien tär­keim­mis­tä tee­mois­ta väit­te­le­vät yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
14.35 Ku­nin­gas­per­heen salaisuudet
14.40 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan keitaita
14.45 Ar­kis­to­ku­via: Al­ku­pa­lo­ja 1. vaalit 1907
14.43 Ar­kis­to­ku­via: La­ki­nei­to ja neliapila
14.55 Ylen aamun parhaat
14.50 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väit­te­le­vät. Suo­ma­lai­sel­le viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu lähetys.
to: (kd. , An­na-Ma­ja Hen­riks­son (r. ja Har­ry Har­kimo (liik.
pe: (kesk. , Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr. ja Li An­dersson (vas.
14.50 Akuut­ti: Suo­lis­to­sai­raus haa­voit­taa ke­hon ja mielen
15
15.20 Iki­muis­toi­nen: Ta­pio Rautavaara
15.20 Uusi Sherlock
Pa­ha­mai­nei­nen lii­ke­mies ki­ris­tää uh­re­jaan hank­ki­mil­laan sa­lai­suuk­sil­la. Sher­lock kump­pa­nei­neen ve­de­tään mu­kaan li­kai­seen juttuun,
15.50 Arto Nyberg
15.50 Hen­gen asein: Sa­ma tah­ti on askelten
So­taan suis­tu­neel­la Suo­mel­la oli pal­jon puo­lustettavaa...
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.07 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Vaalistartti
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
17.10 Ale­xa ratkaisee
pe: Dek­ka­ri­kir­jai­li­ja on sur­mat­tu ja uh­ri on ase­tel­tu omi­tui­sel­la tavalla...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ee­va Soi­vio ei vie­lä­kään tie­dä, mik­si ve­li ka­to­si ris­teilyllä...
17.10 Dra­ken et­sivätoimisto
Fran­kie ja ty­töt osal­lis­tu­vat met­säs­sä jär­jes­tet­tyyn aar­tee­net­sintään...
17.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kar­ja­var­kauk­sien kierteessä
17.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kun he­rään, olen yksin
17.53 Yh­teis­vas­tuu 2023: Vä­ki­val­lan kier­re voi katketa
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Van Life
18.25 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Vaalistartti
Ylen Vaa­lis­tart­ti per­kaa pu­hee­nai­heet ja vaa­lia­se­tel­mat eri puo­lil­la Suo­mea. Lä­he­tyk­ses­sä näh­dään asian­tun­ti­joi­ta, ar­ki­siin ti­lan­tei­siin tu­tus­tu­via po­lii­tik­ko­ja se­kä ta­val­li­sia ää­nestäjiä.
18.30 Puo­li seitsemän
ke: Vie­raa­na is­kel­mälaulaja,..
pe: Vie­raa­na saa­me­lai­nen rap-ar­tis­ti Mihkku Laiti,..
18.34 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Leiriytyminen
18.45 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
18.45 Urho
Pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen herk­kä­nä, ujo­na ja haa­voittuvana...
19.00 Prisma: Pe­las­ta­kaa Venetsia
19.00 Historia: Nat­si-Saksan naiset
19.00 Ka­rin suomalaiset
Suo­mi ja suo­ma­lai­set 40 vuo­den ajal­ta Ka­ri Suo­ma­lai­sen pi­la­piir­ros­ten kautta. (U)
19.00 Larkinin perhe
Pap­pa saa huo­no­ja uu­ti­sia, mut­ta pi­tää tie­don it­sellään...
19.46 Näin teh­tiin Poh­joisen tähti
19.40 Mid­so­merin murhat
Mik­si yk­si ol­kiuk­ko­ki­san puu­ha­nai­sis­ta sur­mat­tiin, vie­lä­pä näin ir­vokkaasti?..
19.45 Eri­kois­ryhmä Potsdam
Lu­nan van­ki­las­sa is­tu­va isä kut­suu tyt­tä­ren­sä ja ker­too näh­neen­sä sel­lin ik­ku­nasta ruumiin.
19.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: Vä­ki­val­lan kier­re voi katketa
19.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: So­vit­te­lul­la rat­ko­taan nuor­ten väkivaltaa
20.00 Akuut­ti: Suo­lis­to­sai­raus haa­voit­taa ke­hon ja mielen
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Muis­ti: Kutsumus
20.00 Viimeinen sana
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä edus­kun­ta­vaa­lien tär­keim­mis­tä tee­mois­ta väit­te­le­vät yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
(sd. ) , Riik­ka Pur­ra (ps. ) ja Pet­te­ri Or­po (kok. ) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väit­te­le­vät. Toi­mit­ta­ji­na Jyr­ki Ha­ra ja San­na Savikko.
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
) ) ) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väit­te­le­vät. Toi­mit­ta­ji­na Jyr­ki Ha­ra ja San­na Savikko.
to: (kesk. , Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr. ja Li An­dersson (vas.
21.05 Per­jan­tai: Pe­las­taa­ko maa­han­muutto Suomen?
21.00 Ho­tel­li Rei­nin varrella
Vuo­det 1918 - 1926. Pe­rin­tei­käs Rhein­ho­tel Dree­sen on kär­si­nyt en­sim­mäi­sen maail­man­so­dan kuo­huis­ta. Per­heen toi­vo, Emil, pa­laa so­das­ta ja ha­luaa nos­taa pai­kan uu­teen loistoon.
21.05 Poh­joisen tähti
Po­lii­si­kak­sik­ko Ma­ria ja Sa­mu tut­ki­vat rais­kaus­tapauksia...
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Nel­jä elämää
Jäl­leen uu­si uh­ri löy­tää sa­mas­ta pai­kas­ta. Ir­vo­kas­ta sat­tu­maa­ko? Tar­vi­taan hen­kien taistelu,..
22.00 Hap­py Val­ley, var­jojen laakso
Työs­sä Cat­he­ri­ne pis­tää oi­keat ri­kol­li­set ruotuun,..
22.30 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
22.46 Pie­ni suuri maailma
22.50 Avioliitto
22.50 Van der Valk, ka­na­va­kau­pungin kyttä
22.50 Toinen raide
22.50 Oddasat
22.50 Toinen raide
23.00 Poh­joisen tähti
Ma­ria ja Sa­mu sel­vit­tä­vät omituisten,..
23.05 Varjojen maa
Yk­si vai­he Ca­din elä­mäs­sä on päät­tymässä...
23.35 Oddasat
23.30 Pe­pe Will­berg & Jukka Eskola
23.46 Pie­ni suuri maailma
23.45 Oddasat
23.45 Ykkösaamu
23.50 Oddasat
23.50 Viimeinen sana
0
00.05 Prisma: Me­nes­tyk­sen salaisuus
00.05 Per­jan­tai: Sai­ras ter­veydenhuolto
00.00 Puo­li seitsemän
00.20 Puo­li seitsemän
00.46 Puo­li seitsemän