Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
06.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.40 Say Yes To The Dress: Britannia
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
07.00 Say Yes to the Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
06.50 Say Yes To The Dress
06.50 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
06.45 Say Yes to the Dress Lancashire
Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sult­ti Gok Wan...
07.00 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress ran­tau­tuu USA:n jo­kai­seen osavaltioon...
07.50 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
07.40 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 lasta...
08.30 Su­perhamstraajat
08.30 Su­perhamstraajat
08.35 Su­perhamstraajat
08.25 Su­perhamstraajat
08.25 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
08.20 Mi­nä olen Jazz
08.40 Su­perhamstraajat
9
09.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
09.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
09.15 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pu­kui­hin, jo­ten näyt­tä­vän hää­pu­vun löy­tä­mi­nen voi ol­la vai­keaa. Per­heen mie­li­pi­teet voi­vat vai­keut­taa va­lin­taa en­ti­ses­tään. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
09.10 Trixie Motel
09.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Sar­jan aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut hah­mot seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuo­ret­ta 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan kaut­ta 9. (90 Day Fian­ce (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
09.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
10.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.20 90 päi­vää morsiamena UK
10.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
10.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
11.25 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
11.20 Milf Manor
(MILF Ma­nor, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
12
12.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
12.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
12.25 FBOY Island Ruotsi
Suu­res­sa naa­mia­juh­lis­sa poi­kien vä­li­nen kil­pai­lu kiih­tyy, kun jo­tain odot­ta­ma­ton­ta ta­pah­tuu. (FBOY Is­land Ruot­si, Tosi-tv,
12.50 Upea li­ha­va elämäni
13.40 Say Yes To The Dress: Britannia
13.35 Say Yes to the Dress Lancashire
13.35 Say Yes To The Dress: Britannia
13.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Sar­jan aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut hah­mot seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuo­ret­ta 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan kaut­ta 9. (90 Day Fian­ce (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
13.35 Say Yes To The Dress: Britannia
13.50 Say Yes To The Dress: Britannia
14.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.10 Sääs­tö­vink­ke­jä tuhlareille
14.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ulkomaille...
14.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lun­kump­pa­ni, mut­ta myös lu­kui­sat haas­teet kult­tuu­rie­ro­ja myö­ten. Kan­taa­ko etäi­has­tus lo­pul­ta kas­vok­kain? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toisinpäin,..
15
15.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Sääs­tä­väi­syys ja suo­ra­sa­nai­nen nuu­kuus saa­vat jos­kus äl­lis­tyt­tä­vät mit­ta­suh­teet. Pen­nin­ve­nyt­tä­jät ja­ka­vat par­haat ra­han­sääs­tö­vink­kin­sä liial­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä tiuk­kaa­kin tiu­kim­paan bud­je­toin­tiin. (Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
15.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja hää­mat­ka on ohi. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
16.50 Su­perhamstraajat
16.50 Su­perhamstraajat
17.05 Su­perhamstraajat
18
18.05 FBOY Island Ruotsi
Suu­res­sa naa­mia­juh­lis­sa poi­kien vä­li­nen kil­pai­lu kiih­tyy, kun jo­tain odot­ta­ma­ton­ta ta­pah­tuu. (FBOY Is­land Ruot­si, Tosi-tv,
18.00 Liian ru­ma rakkauteen?
Dan­nyn suh­de ku­kois­taa, mut­ta on ai­ka pal­jas­taa ko­ko to­tuus. Vic­ki ai­koo ker­toa vaivastaan.
18.00 Too Large
Hen­gen­vaa­ral­li­sen li­ha­vat yrit­tä­vät teh­dä täy­del­li­sen elä­män­muu­tok­sen. (Too Lar­ge, Tosi-tv,
18.00 Mi­nä olen Jazz
14-vuo­tias Jazz on kuin ku­ka ta­han­sa nuo­ri ame­rik­ka­lais­tyt­tö - pait­si et­tä hän syn­tyi poikana...
18.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
18.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kes­tä­mään? (90 Day Fian­ce: The Ot­her Way, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
18.10 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan te­ki­jöi­den uu­si sar­ja seu­raa hen­kilöitä,..
19.00 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
18.59 Suu­ren­moi­set morsiamet
18.55 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
19.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
19.25 Sai­tu­rei­den säästövinkit
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
19.55 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
19.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
Sar­ja seu­raa vii­den mo­nia­viol­li­sen per­heen elämää...
19.55 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le ta­sol­le. Sar­ja seu­raa siskospareja,
19.55 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däk­sem­me, kes­tää­kö vai lop­puuko suhde!..
20.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
20.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kestämään?
21
21.05 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le tasolle...
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Life,
21.00 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
UU­SI KAU­SI Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
21.00 Dar­cey & Stacey
UU­SI KAU­SI Sink­kuun­tu­nut Dar­cey na­vi­goi Mia­min deit­tai­lu­maail­mas­sa, ja Sta­cey ja Flo­rian kamp­pai­le­vat unel­ma­häi­den­sä suun­nit­te­lun kanssa...
22.10 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.10 Milf Manor
(MILF Ma­nor, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
22.05 Trixie Motel
22.05 Milf Manor
Tref­fit ja ro­mant­ti­nen au­rin­gon­las­ku­suu­del­ma - rak­kaut­ta on ilmassa...
22.05 Neu­ro­ki­rur­gian pioneeri
Pro­fes­so­ri Mi­ros­law Za­bek oli puo­la­lai­nen neu­ro­ki­rur­gian pioneeri...
23.10 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.10 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
23.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
22.55 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
23.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.05 Dr. Mercy
Jo­sep­hin nis­kas­sa ole­va ras­va­ku­dos­kas­vain hait­taa kaik­kea toimintaa...
23.55 Apua, mikä tauti!
0
00.04 The Or­vil­le: New Horizons 3
00.04 MacGyver
00.04 Family Guy 11
00.04 Why Women Kill 2
00.04 Sto­rage Wars 13
00.04 Family Guy 11
00.05 Family Guy 11
00.05 Lap­land Rescue 1
00.09 Mo­dern Family 11
00.05 Lap­land Rescue 1
00.14 Mo­dern Family 11
00.14 Re­cord Factory 2
00.14 How I Met Your Mother 1
00.14 Family Guy 11
00.14 Si­lent Lib­rary Suomi 1
00.14 MacGyver
00.19 The Simpsons 9
00.19 The Simpsons 9
00.19 How I Met Your Mother 1
00.19 The Simpsons 9
00.22 Cri­mi­nal Minds 15
00.23 Family Guy 11
00.23 Family Guy 11
Pu­he­lin­rak­kau­den am­mattilainen...
00.21 Two and a Half Men 2
00.23 The Simpsons 25
00.10 FBOY Island Ruotsi
00.05 Too Large
00.00 Ex On The Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
23.55 Apua, mikä tauti!
01.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
01.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.15 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.30 Alas­ton salaisuuteni
01.20 Alas­ton salaisuuteni
01.20 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
01.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
02.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
02.25 Alas­ton salaisuuteni
02.20 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
02.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
3
03.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
03.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
03.20 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
03.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
03.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
05.20 Alas­ton salaisuuteni
05.27 Da­vid & An­nie: 90 päi­vän jälkeen