Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes To The Dress: UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.45 Say yes to the Dress Britannia
06.45 Kakkukuningas
07.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
07.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
07.10 Say yes to the Dress Britannia
07.10 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
07.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
07.50 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
07.50 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
(Sex sent me to the ER, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
08.40 Say Yes To The Dress: Britannia
08.35 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
08.40 Say Yes To The Dress: Britannia
08.45 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Portlandissa,
09.05 Kakkukuningas
09.05 Kakkukuningas
9
09.15 Say Yes To The Dress: Britannia
09.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut hah­mot seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen -sar­jaa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? (Pillow Talk) ,
09.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
(90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
09.50 90 päi­vää: Darcey
(90 Day Jour­ney: Dar­cey, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
11.10: On­ko se hou­kut­te­le­va per­so­nal trai­ner Jes­se Ams­ter­da­mis­ta vai hur­maa­va brit­ti­läi­nen lii­kemies Tom?
12.45:
13.50:
14.50:
15.20:
10.15 90 päi­vää: Darcey
On­ko se hou­kut­te­le­va per­so­nal trai­ner Jes­se Ams­ter­da­mis­ta vai hur­maa­va brit­ti­läi­nen lii­ke­mies Tom? (90 Day Jour­ney: Dar­cey, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
10.35 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa kah­dek­san hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisen,..
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
11.45 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yhdysvallat,
11.35 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
12
12.30 Tah­don unelmahäät
Se­kä mor­sia­mel­la et­tä sul­ha­sel­la on oma nä­ke­myk­sen­sä sii­tä, kuin­ka pal­jon juh­liin tu­li­si käyt­tää ra­haa. Tä­män vuok­si he suun­nit­te­le­vat­kin kol­men eri bud­je­tin häät. Lo­puk­si hei­dän tu­lee va­li­ta ihan­teel­li­sin to­teu­tus ja bud­jet­ti tär­keäl­le päi­väl­le. (I Want THAT Wed­ding, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
12.50 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
13.50 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
13.45 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
13.45 Pienten perhe
13.45 Say Yes To The Dress: Britannia
14.15 Kakkukuningas
Jau­ho­peu­ka­loi­den suo­sik­ki­sar­ja seu­raa New Jer­seys­sä si­jait­se­van Car­lo's Ba­ke­ry -per­he­lei­po­mon arkea,..
14.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pa­rien tarinat
Ul­ko­maa­lai­set kih­la­tut mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin asu­maan kump­pa­nien­sa luo en­sim­mäis­tä ker­taa käyt­tä­mäl­lä eri­tyis­tä 90 päi­vää mor­sia­me­na -viisumia...
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut hah­mot seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen -sar­jaa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
15
15.50 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. (Ext­re­me Cou­po­ning, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
16.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sarjassaan!..
16.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sarjassaan!..
17.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä haas­tei­ta riit­tää yhä. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.30 Lo­ren & Ale­xei: 90 päi­vän jälkeen
17.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
18
18.05 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
19.00 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo yli 15 vuo­den ajan. Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­py­löi­tä. Sar­jas­sa seu­raam­me kli­ni­kan työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­lyä ja ta­paam­me po­ti­lai­ta, jois­ta mo­net ovat elä­neet pii­lo­tel­tua ja sa­lat­tua elä­mää ou­to­jen pat­tien­sa kans­sa. (Dr. Pimp­le Pop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
18.55 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan te­ki­jöi­den sar­ja seu­raa hen­ki­löi­tä, jot­ka löy­tä­vät rak­kau­den Karibialta...
19.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja hää­mat­ka on ohi. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
20.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
19.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja hää­mat­ka on ohi. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , Tosi-tv,
19.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
19.55 Äi­ti bes­tik­se­nä: Parhaat palat
19.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
21.00 Jumissa
Sar­jas­sa näh­dään muun muas­sa kor­vas­sa ole­va hyön­tei­nen ja pe­rä­suo­leen niin sy­väl­le työn­net­ty vibraattori,..
20.55 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
21.00 Pienten perhe
Mat­tin pää­tös myy­dä maa­ti­la ai­heut­taa edel­leen kiis­taa per­heen sisällä...
20.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Ka­ren ja Ri­ver tent­taa­vat Ped­roa hä­nen yh­tee­no­tos­taan Chan­te­lin kanssa...
21.00 Bad Hair Day
Po­ti­laat, joil­la on han­ka­lia hiuk­siin liit­ty­viä lää­ke­tie­teel­li­siä on­gel­mia, ha­ke­vat toh­to­ri An­gie Phippsiltä,..
20.55 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan te­ki­jöi­den sar­ja seu­raa hen­ki­löi­tä, jot­ka löy­tä­vät rak­kau­den Karibialta...
21
22.00 This Ca­me Out of Me
UU­SI SAR­JA Sar­ja seu­raa en­sia­pu­lää­kä­ri toh­to­ri Ru­by Ro­sea se­kä tuskallisia,..
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
22.00 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan te­ki­jöi­den sar­ja seu­raa hen­kilöitä,..
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 This Ca­me Out of Me
UU­SI SAR­JA Sar­ja seu­raa en­sia­pu­lää­kä­ri toh­to­ri Ru­by Ro­sea se­kä tuskallisia,..
22.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
22.00 Jumissa
Sar­jas­sa näh­dään muun muas­sa kor­vas­sa ole­va hyön­tei­nen ja pe­rä­suo­leen niin sy­väl­le työn­net­ty vibraattori,..
23.00 Bad Hair Day
Potilaat,..
23.00 Neu­ro­ki­rur­gian pioneeri
23.00 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
23.00 Toh­to­ri jalkapaise
23.00 Dr. Mercy
Jor­gen muh­ku­ra­ne­nä on niin vaikea,..
23.00 Jumissa
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
00.00 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
00.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
23.55 Apua, mikä tauti!
0
01.05 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
ke: Ila­koin­ti kyl­pyammeessa,..
to: Se ei lopu!..
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
01.10 Bad Hair Day
Potilaat,..
02.10 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
02.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
02.25 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
3
03.10 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
04.10: Me­ri ker­too Ko­dyl­le ja muil­le vaimoille,..
03.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä haas­tei­ta riit­tää yhä. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
03.25 Sisarvaimot
04.30 This Ca­me Out of Me
05.20 Kakkukuningas
05.20 Kakkukuningas