Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
05.15 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Pen­nin­ve­nyt­tä­jät ja­ka­vat par­haat ra­han­sääs­tö­vink­kin­sä liial­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä tiuk­kaan bud­je­toin­tiin. (Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
05.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
06.15 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
06.40 Say Yes To The Dress: Britannia
Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päivänä...
06.45 Say Yes To The Dress: Britannia
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.55 Say Yes To The Dress: Britannia
07.20 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
07.10 Say Yes to the Dress
07.05 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­puku löytyy,
07.10 Say Yes to the Dress
Alkaa uusintana.
07.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. Unel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vitse laihtua,
Kausi 1. Jaksot 7-12.
07.15 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset.
08.10 90 päi­vää morsiamena
7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ti: Alkaa uusintana.
ke: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua.
to:
pe:
08.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
9
09.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Alkaa uusintana.
10.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
10.00 Kakkukuningas
Alkaa uusintana.
10.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
10.05 Tohtori Paise
Alkaa uusintana.
10.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Sääs­tä­väi­syys ja suo­ra­sa­nai­nen nuu­kuus saa­vat jos­kus äl­lis­tyt­tä­vät mit­ta­suh­teet. Pen­nin­ve­nyt­tä­jät ja­ka­vat par­haat ra­han­sääs­tö­vink­kin­sä liial­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä tiuk­kaa­kin tiu­kim­paan bud­je­toin­tiin. (Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 2. Jaksot 5-9.
11.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
11.05 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
11.05 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.05 Say Yes To The Dress Lancashire
11.05 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
11.05 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
12
12.05 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
ma: Apua, mikä tauti!
to: Alkaa uusintana. Apua, mi­kä tauti!..
12.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
12.05 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
Ko­ro­na-ai­ka on vai­kut­ta­nut myös toh­to­ri Sand­ra Leen työhön,..
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
ti: Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. , Tosi-tv,
ke:
to:
pe: Alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt. ,
13.05 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja aloit­ta­neet uu­den yh­tei­se­lä­män. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vittamisessa.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2021)
15
15.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
16.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
17.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Mu­ka­na ovat Da­vid ja An­nie, Ka­la­ni ja Asue­lu, Ta­rik ja hä­nen vel­jen­sä Dean se­kä Colt yh­des­sä ai­tin­sä Deb­bien kans­sa. (Pillow Talk)
ma: Erikoissarja.
ke: Erikoissarja.
to: Erikoissarja.
17.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
18
18.00 Tohtori Paise
Alkaa uusintana.
18.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
18.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
Ko­ro­na-ai­ka on vai­kut­ta­nut myös toh­to­ri Sand­ra Leen työhön,..
18.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
18.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
18.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
18.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
19.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, Tosi-tv,
19.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
19.00 Say Yes To The Dress Lancashire
19.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
19.00 So Freakin Cheap
Alkaa uusintana.
20.00 Dr. Mercy
Jor­gen muh­ku­ra­ne­nä on niin vai­kea, et­tä se hait­taa hä­nen hen­gi­tystään...
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja aloit­ta­neet uu­den yh­tei­se­lä­män. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vittamisessa.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2021)
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he: Jälkipyykki
21
21.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
21.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
21.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
21.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi, lää­kä­ri Sand­ra Lee on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kystia,..
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sinkkuelämää
Colt ja Va­nes­sa koh­taa­vat Jes­sin ja hä­nen uu­den avio­mie­hen­sä. Da­niel­le on vas­tak­kain Mo­ha­me­din kanssa.
22.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Ped­ro al­kaa esit­tää ky­sy­myk­siä etään­ty­nees­tä isästään,..
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
22.00 Dr. Mercy
Jor­gen muh­ku­ra­ne­nä on niin vai­kea, et­tä se hait­taa hä­nen hen­gi­tys­tään. Tra­cyn var­ta­lo on sa­to­jen ras­va­ku­dos­kas­vain­ten peitossa. (Dr.
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
22.50 Say Yes To The Dress Lancashire
23.00 Bak­teerikammoiset
Kä­sien pe­su 80 ker­taa päivässä,..
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he: Jälkipyykki
23.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
23.55 Paiseklinikka
00.00 Toh­to­ri jalkapaise
23.55 Tohtori Paise
23.50 Apua, mikä tauti!
0
00.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
00.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
00.00 Dr. Mercy
00.55 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 5-9.
00.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
00.55 Toh­to­ri jalkapaise
01.55 Upea li­ha­va elämäni
01.55 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
02.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
ke: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
to: (My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
pe:
la:
02.50 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jatkoksi.
02.55 Re­turn to Amish
02.55: Alkaa uusintana.
3
04.45 Kakkukuningas
04.50 Kakkukuningas
Kausi 4. Jaksot 9-10.
05.15 Sai­tu­rei­den säästövinkit
05.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta