Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
05.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
05.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
06.15 Say yes to the Dress Britannia
Kausi 2. Jaksot 38-40.
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
06.15 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 14. Jaksot 8-17.
06.45 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­laisuuteen.
06.55 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
06.55: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
07.55 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen het­kiä, kun tei­ni­van­hem­mat te­ke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen ja yrit­tä­vät sa­mal­la huo­leh­tia suh­teis­taan. (Unex­pec­ted, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
08.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 15. Jaksot 6-10.
9
10.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Portlandissa,
10.00 1+5 tytärtä
(Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
11.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
10.55 Re­turn to Amish
10.55 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kastuivat,..
10.55 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
11.05 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...
12.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 4. Jaksot 3-6.
12
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.55 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kas­tui­vat, kum­pi­kin oli jää­nyt aiem­min ta­hoil­laan leskeksi...
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé (Sea­son 3) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
16.30: Pa­rit ker­to­vat eri­kois­jak­sos­sa studiossa,..
14.55 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ti: Alkaa uusintana. Mattin ja Chantelin kihlatut saapuvat maahan.
ke: Ped­ro ta­paa Chan­te­lin per­heen, jo­ka al­kaa hais­taa pa­la­neen käryä... Kih­la­tuis­ta al­kaa pal­jas­tua vä­hem­män miel­lyt­tä­viä piirteitä...
to: Ni­co­len ja Aza­nin vä­lit ki­ris­ty­vät, kun pa­ri tör­mää kult­tuu­rieroihin... Chan­te­lin häät lä­hes­ty­vät, ei­kä per­he tie­dä vie­lä­kään kih­lauksesta...
pe: Chantel paljastaa totuuden Pedron viisumin luonteesta. Nar­kyia jär­jes­te­lee häitään,.. An­fi­san ta­va­ran­hi­mo on kyl­tymätön,..
15.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
15
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rakkaansa luo.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.55 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
16.55 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
17.25 Say Yes To The Dress
18
18.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Kos­ka nuo­ret ovat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän omien van­hem­pien­sa on otet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen het­kiä, kun tei­ni­van­hem­mat te­ke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen ja yrit­tä­vät sa­mal­la huo­leh­tia suh­teis­taan. (Unex­pec­ted, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
18.00 Re­turn to Amish
Sul­je­tus­ta amis­siyh­tei­sös­tä uu­teen maail­maan ja jäl­leen ta­kai­sin yh­tei­söön pa­lan­nei­den nuor­ten ta­ri­na jatkuu...
18.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Re­turn to Amish
19.00 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kas­tui­vat, kum­pi­kin oli jää­nyt aiem­min ta­hoil­laan leskeksi...
19.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yhdysvallat,
19.00 Say Yes to the Dress
19.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
20.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rakkaansa luo.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­nonpudotus?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­non­pu­do­tus? (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lai­nen Su­mit. Uu­si­na pa­rei­na näh­dään sar­jan his­to­rian en­sim­mäi­nen mies­pa­ri, Ken­neth ja mek­si­ko­lai­nen Ar­man­do, Brit­ta­ny ja jor­da­nia­lai­nen Ya­zan, Tim ja Ko­lum­bias­ta ko­toi­sin ole­va Me­ly­za se­kä Arie­la ja etio­pi­lai­nen Biniyam.
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
21.00 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kas­tui­vat, kum­pi­kin oli jää­nyt aiem­min ta­hoil­laan leskeksi...
21.00 Say Yes to the Dress
22.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
22.00 Re­turn to Amish
22.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
22.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
22.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
23.00 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan heitä,
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
23.00 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kas­tui­vat, kum­pi­kin oli jää­nyt aiem­min ta­hoil­laan leskeksi...
23.50 Upea li­ha­va elämäni
0
00.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Kausi 1. Jaksot 2-2.
00.00 Toh­to­ri jalkapaise
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
00.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
01.05 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
01.55 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
02.55 90 päi­vää morsiamena
(Sea­son 3) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ti: Alkaa uusintana.
ke: Kihlatut saapuvat maahan.
to: Puo­li­soeh­dok­kais­ta pal­jas­tuu uusia,..
02.50 1+5 tytärtä
02.55 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kastuivat,..
3
03.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
04.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Kausi 3. Jaksot 22-25.
05.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Kausi 4. Jaksot 1-2.