Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
05.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
05.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 1. Jaksot 6-11.
06.05 Say Yes To The Dress: Britannia
06.40 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 9. Jaksot 15-20.
06.55 Say Yes To The Dress
ti: Alkaa uusintana.
to: Da­niel­lel­la on har­vi­nai­sen iso povi,..
pe: Da­niel­lel­la on kii­re löy­tää pu­ku häihinsä... Mar­le­ne et­sii täy­sin oma­laa­tuis­ta mor­siuspukua,..
06.50 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Kol­men elä­väi­sen po­jan li­säk­si vauh­dis­ta pi­tä­vät huo­len hei­dän pik­ku­si­sa­ruk­sen­sa, har­vi­nai­set kuu­to­set! (Sweet Ho­me Sex­tup­lets, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
06.50: Alkaa uusintana.
08.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
Tii­viis­ti rin­ta rin­nan elä­neet sis­kok­set ovat täl­lä ker­taa vas­tak­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Dar­cey yrit­tää pääs­tä yli aiem­mis­ta huo­nois­ta pa­ri­suh­teis­taan, kun taas ra­kas­tu­neen Sta­ceyn al­ba­nia­lai­nen sul­ha­nen saa­puu vih­doin Ame­rik­kaan. (Dar­cey & Sta­cey, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 1-5.
9
09.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.55 Say Yes To The Dress: Atlanta
Hääoh­jel­ma Say Yes To The Dress saa­puu At­lan­taan et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­laa­tui­sin­ta asua. Kat­so­jat pää­se­vät ai­tio­pai­kal­le nä­ke­mään mi­tä jo­kai­nen mor­sian ko­kee et­sies­sään täy­del­lis­tä hää­pu­kuaan. (Say Yes To The Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 10. Jaksot 7-9.
09.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Sääs­tä­väi­syys ja suo­ra­sa­nai­nen nuu­kuus saa­vat jos­kus äl­lis­tyt­tä­vät mit­ta­suh­teet. Pen­nin­ve­nyt­tä­jät ja­ka­vat par­haat ra­han­sääs­tö­vink­kin­sä liial­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä tiuk­kaa­kin tiu­kim­paan bud­je­toin­tiin. (Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 2. Jaksot 5-9.
11.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
Erikoisjakso.
11.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
10.55 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
10.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
Erikoisjakso.
11.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
12.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Kausi 1. Jaksot 4-5.
12.00 Kakkukuningas
Kausi 9. Jaksot 14-21.
12.00 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pukuihin,..
12
12.35 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Kausi 1. Jaksot 6-8.
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
12.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
Leik­ki­mie­li­nen ki­sai­lu kään­tyy pian to­ti­sek­si kil­pai­luk­si, kun pai­neet voi­tos­ta kas­va­vat. (Buddy vs.
13.55: Alkaa uusintana.
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
15.00: Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, Tosi-tv,
15
15.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
15.00 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
to: Alkaa uusintana.
16.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
Leik­ki­mie­li­nen ki­sai­lu kään­tyy pian to­ti­sek­si kil­pai­luk­si, kun pai­neet voi­tos­ta kas­va­vat. (Buddy vs.
ti: Alkaa uusintana.
17.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sar­jas­saan! Tii­viis­ti rin­ta rin­nan elä­neet sis­kok­set ovat täl­lä ker­taa vas­tak­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Dar­cey yrit­tää pääs­tä yli aiem­mis­ta huo­nois­ta pa­ri­suh­teis­taan, kun taas ra­kas­tu­neen Sta­ceyn al­ba­nia­lai­nen sul­ha­nen saa­puu vih­doin Ame­rik­kaan. (Dar­cey & Sta­cey, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 6-10.
18.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le ta­sol­le. Sar­ja seu­raa siskospareja,
18.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World,
19.00 So Freakin Cheap
19.00 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pu­kui­hin, jo­ten näyt­tä­vän hää­pu­vun löy­tä­mi­nen voi ol­la vaikeaa...
19.00 You, Me & My Ex
UU­SI KAU­SI Vii­si pa­ria huo­maa kos­ka ex:n kans­sa vä­lit ovat liian lä­hei­set. Suhteet,..
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
19.00 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pu­kui­hin, jo­ten näyt­tä­vän hää­pu­vun löy­tä­mi­nen voi ol­la vai­keaa. Per­heen mie­li­pi­teet voi­vat vai­keut­taa va­lin­taa en­ti­ses­tään. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 So Freakin Cheap
Nel­jä ai­nut­laa­tuis­ta per­het­tä pon­nis­te­lee poik­keuk­sel­li­sen pal­jon sääs­tääk­seen ra­haa ja elääk­seen sääs­te­li­jäs­tä elämää...
19.00 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pu­kui­hin, jo­ten näyt­tä­vän hää­pu­vun löy­tä­mi­nen voi ol­la vaikeaa...
20.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2014)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
270-ki­loi­nen Lu­pe on viet­tä­nyt vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta omas­sa sän­gyssään,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2014)
20.00 You, Me & My Ex
Vii­si pa­ria huo­maa kos­ka ex:n kans­sa vä­lit ovat liian lä­hei­set. Suhteet,..
21
21.00 So Freakin Cheap
21.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
21.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Oregonissa.
21.00 You, Me & My Ex
Vii­si pa­ria huo­maa kos­ka ex:n kans­sa vä­lit ovat liian lä­hei­set. Suhteet,..
21.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le ta­sol­le. Sar­ja seu­raa siskospareja,
21.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
22.00 Tohtori Paise
22.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
22.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
22.00 You, Me & My Ex
UU­SI KAU­SI Vii­si pa­ria huo­maa kos­ka ex:n kans­sa vä­lit ovat liian lä­hei­set. Suhteet,..
22.00 Say Yes To The Dress: Atlanta
22.00 Tohtori Paise
23.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan hei­tä, mut­ta he ei­vät myös­kään an­na sai­rau­den es­tää it­seään elä­mäs­tä täy­sil­lä. (Bo­dy Bi­zar­re, Tosi-tv,
23.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
0
00.00 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo yli 15 vuoden ajan...
00.00 Äi­ti bestiksenä
00.00 So Freakin Cheap
01.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
Kausi 2. Jaksot 9-11.
01.00 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa tapailla,..
Kausi 6. Jaksot 1-2.
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2014)
01.00 Tohtori Paise
02.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
02.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
02.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
02.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Alkaa uusintana.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
02.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jälkeen
02.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
03.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
02.55 Pienten perhe
3
03.55 Ext­reme Sisters
04.00 Kakkukuningas
04.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
03.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
04.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
Leik­ki­mie­li­nen ki­sai­lu kään­tyy pian to­ti­sek­si kil­pai­luk­si, kun pai­neet voi­tos­ta kasvavat.
05.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
04.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto