Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
04.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
04.35 90 päi­vää morsiamena
04.35 90 päi­vää morsiamena
04.30 90 päi­vää morsiamena
05.00 Sai­tu­rei­den säästövinkit
04.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
06.20 Po­mo keittiössä
(Kitc­hen Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.45 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
07.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
06.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
07.35 Say yes to the Dress Britannia
07.40 Say Yes To The Dress: Britannia
Da­vid Ema­nuel pa­laa Es­se­xiin aut­ta­maan vaa­ti­via mor­sia­mia löy­tä­mään unel­miensa puvun.
08.20 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
08.30 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.25 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
9
09.15 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (OutDaughtered,
09.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
09.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
10.15 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Alek­sei­ta rii­vaa mus­ta­suk­kai­suus mor­sia­men polt­ta­rei­den takia...
to: Avioeh­to ai­heut­taa luot­ta­mus­pu­laa Mar­kin ja Ni­kin välille... On­ko Nik­ki val­mis heit­tä­mään haa­veen­sa lap­sis­ta, kos­ka se on Mar­kin ehto häille?
10.10 90 päi­vää morsiamena
Eri­kois­jak­sos­sa seurataan,..
10.35 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
11.30 Ta­rek ja Heat­her: Häät tulossa
11.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
11.45 Si­sar­vai­moa etsimässä
Snow­de­nit ja Alld­red­get ovat jäl­leen uu­sien vai­hei­den edes­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja McGeesit...
12
12.30 Upea li­ha­va elämäni
12.35 Upea li­ha­va elämäni
12.30 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
12.20 Upea li­ha­va elämäni
12.40 Upea li­ha­va elämäni
12.35 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
13.35 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
13.35 Say Yes to the Dress: Benelux
13.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
13.45 Sai­tu­rei­den säästövinkit
13.45 Say Yes To The Dress: Britannia
13.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
15.50: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Al­kaa uu­sin­ta­na. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
13.40 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
14.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.40 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ti: Day­ton jou­tuu leik­kauk­seen, ja Ma­di­son puo­les­taan muut­taa pois kotoa.
ke: Per­he­lo­mal­la Ko­dy ja Ch­ris­ti­ne ot­ta­vat yh­teen niin, et­tä kaik­kien lo­ma on men­nä pilalle.
to: Ko­dy jou­tuu pu­laan so­vi­nis­tis­ten kom­ment­tiensa vuoksi.
pe: Mui­ta per­heen­jä­se­niä epäi­lyt­tää, mi­ten uu­si jär­jes­tely toimii.
14.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
16.30: Kel­ley on pi­la­te­so­pet­ta­ja, jo­ka al­kaa pi­tää tun­te­ja kotonaan...
15
15.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
ti: (My 600-lb Li­fe (Sp­lit) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ke:
to: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
pe: (My 600-lb Li­fe (Sp­lit) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
17.05 Me or the Menu
Osa on jo avan­nut oven­sa kun taas toi­sil­la te­kee tiuk­kaa saa­da kaik­ki val­miik­si en­nen avaus­päi­vää. (Me or the Me­nu, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
18
18.00 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
18.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
18.55 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neus­ki­rur­gi, jo­ka hoi­taa po­ti­lai­den eri­lai­sia iho­sai­rauk­sia aut­taak­seen hei­tä saa­maan elä­män­sä ta­kaisin. (Dr.
19.55: Pimp­le Pop­per, To­si-tv, Yhdysvallat,
19.00 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
18.55 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
Il­miök­si nous­sut Toh­to­ri Pai­se eli Sand­ra Lee jat­kaa työ­tään eri­lai­sis­ta iho-on­gel­mis­ta kär­si­vien po­ti­lai­den pa­ris­sa. Suo­sik­ki­sar­jan spin off -ver­sio tar­joaa yk­si­tyis­koh­tai­sem­pia ta­ri­noi­ta ja pal­jas­tuk­sia oh­jel­man ku­lis­sien ta­kaa. (Dr. Pimp­le Pop­per: Pop Ups, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
19.55 Kiropraktikko
19.55 Ta­rek ja Heat­her: Häät tulossa
19.50 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sis­sa: Jälkipyykki
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
UU­SI KAU­SI Vii­si eron par­taal­la ole­vaa 90 päi­vää mor­sia­me­na -pa­ria ovat saa­vut­ta­neet suh­teen­sa mur­tu­mis­pis­teen ja suun­taa­vat pa­ra­tii­si­ret­riit­tiin toi­voen, et­tä te­ra­pia pe­las­taa hei­dän suhteensa.
21.00 El Mous­san remonttipari
21.05 You, Me & My Ex
Suh­teet, avio­liit­to ja lap­set ei­vät so­vi kai­kil­le ja sik­si pa­rit rik­ko­vat sääntöjä,..
22.05 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
22.05 The Hair Loss Clinic
Tun­teik­kai­ta ta­ri­noi­ta mie­his­tä ja naisista,..
22.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
22.05 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
22.10 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.05 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.10 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.55 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.05 Toh­to­ri jalkapaise
23.10 Lää­kä­rihelikopteri
23.10 Lää­kä­rihelikopteri
23.10 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.05 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ke: Day­ton jou­tuu leikkaukseen,..
la: Mui­ta per­heen­jä­se­niä epäilyttää,
00.05 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
01.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.20 Oho, olen raskaana!
01.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.20 Toh­to­ri jalkapaise
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (Split)
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.25 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.30 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
03.25 90 päi­vää morsiamena
Eri­kois­jak­sos­sa seurataan,..
03.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
05.00 Sai­tu­rei­den säästövinkit