Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.15 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
ti: (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
06.09 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
06.35 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
06.40 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
06.40 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
07.50 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
08.10 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
to: Apua, mi­kä tauti!..
08.15 Pienten perhe
08.15 Say Yes To The Dress: Britannia
08.35 Say Yes To The Dress
09.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
(90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
08.55 Say Yes To The Dress
09.05 Po­mo keittiössä
(Kitc­hen Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
9
09.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keenkään.
09.05 Say Yes To The Dress Lancashire
09.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
09.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
09.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.10 Say Yes To The Dress
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.45 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
11.50 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
12
12.05 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
12.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
12.30 Fit­ness­päi­väkirja 2022
(Fit­ness Dia­ries, To­si-tv, Suomi, 2021)
12.30 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
12.45 Fit­ness­päi­väkirja 2022
(Fit­ness Dia­ries, To­si-tv, Suomi, 2021)
12.50 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
13.15 Pienten perhe
13.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kulmastaan...
13.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
13.35 Say Yes To The Dress
13.50 Say Yes To The Dress
13.55 Äi­dit ja tyt­tä­ret raskaana
13.50 Äi­dit ja tyt­tä­ret raskaana
Lem­he­len poi­ka syntyy,..
13.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.10 Kakkukuningas
14.20 Po­mo keittiössä
14.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
14.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
14.30 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
14.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
14.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
15
15.35 Pie­ni suuri perhe
Lu­vas­sa vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, kun ja­lois­sa pyö­rii viisi lasta...
15.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
16.30: Pi­hi Te­ren­ce ke­rää kolikoita,..
15.45 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, to­si-tv, USA, 2012)
15.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
16.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, to­si-tv, USA, 2012)..
16.50 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
16.50 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta naista,..
17.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.05 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.10 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
18.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tailua. 7...
17.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, Tosi-tv,
18
18.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
18.20 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
18.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Ken­ny & Armando
Ken­nyn ja Ar­man­don rak­kaus­ta­ri­na hei­dän en­sim­mäi­sis­tä het­kis­tä häi­hin as­ti. Ken­ny jät­tää per­heen­sä muut­taak­seen Ar­man­don kans­sa Meksikoon,..
18.55 Bak­teerikammoiset
Kä­sien pe­su 80 ker­taa päi­väs­sä, au­ton tur­vais­tuin­ten kää­ri­mi­nen muoviin,..
18.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­tel ja Ped­ro ovat ko­ke­neet avio­lii­tos­saan kar­kean vaiheen,..
19.50 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
19.50 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
19.50 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
19.50 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
UU­SI KAU­SI Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja hää­mat­ka on ohi. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever After? ,
20.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
21
21.00 Tohtori Paise
22.05: Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
21.00 Sa­ta­ki­loi­set par­haat ystävät
21.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Päiväkirjat
Kur­kis­tus pa­rien ai­toon ar­keen hei­dän omas­ta nä­kö­kulmastaan...
21.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
21.00 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Ale­jand­ro täyt­tää lu­pauk­sen­sa Ni­co­lel­le. Chan­tel pu­huu Ka­re­nil­le avio­liit­ton­sa ti­las­ta. (The Fa­mi­ly Chan­tel, Tosi-tv,
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen: Jälkipyykki
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
22.10 Pie­ni suuri perhe
Lu­vas­sa vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, kun ja­lois­sa pyö­rii viisi lasta...
22.05 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jatkoksi.
22.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
22.05 Rak­kau­den pe­rässä maalle
Nel­jä kau­pun­ki­lais­ta päät­tää muut­taa kau­ko­kump­pa­nien­sa luo nähdäkseen,..
23.10 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
23.05 Rak­kau­den pe­rässä maalle
23.10 Tohtori Paise
00.10: Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
23.15 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.10 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
23.10 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
23.10 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.10 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.10 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
00.20 Tohtori Paise
01.20 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
01.30 Apua, mikä tauti!
01.25 Apua, mikä tauti!
01.20 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
02.30 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
02.30 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Popper,..
02.40 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.25 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min turvin...
03.35 90 päi­vää morsiamena
03.35 Sisarvaimot
04.40: Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
03.20 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
03.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
03.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
04.40 Bak­teerikammoiset
05.00 Say Yes To The Dress: Britannia
05.25 Say Yes To The Dress: Britannia