Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
07.47 BUU-klubben
07.51 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
Sit­ten Ma­lin-hii­ri kat­soo sar­jo­ja Eläin­ten esi­kou­lu, Fia ja kei­jut se­kä Possuli.
08.06 Su­perapulaiset
08.15 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
08.20 Iloa puutarhasta
08.35 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.30 An­der­sin kanssa kalassa
08.40 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
08.40 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.55 Efter Nio
Diand­ra ilos­ta ja viu­lus­ta, adop­tio­van­hem­pien suurin onni,..
09.00 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
Ys­tä­vät tiesivät,..
09.00 Mik­ko Mal­lik­kaan ja Gu­nil­la Bergst­römin maailma
....
9
09.10 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
09.05 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
09.05 Pienet kodit
09.20 Ra­haa, rahaa, rahaa
09.40 Unelmakoti
Hen­rik ja Ma­ria ovat os­ta­neet Hen­ri­kin lap­suu­den­ko­din Salts­jö­badenista...
09.35 Unelmakoti
Hen­rik ja Ma­ria ovat os­ta­neet Hen­ri­kin lap­suu­den­ko­din Salts­jö­badenista...
09.55 Piispat
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.50 Studio 65
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.15 Sportliv
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.20 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
10.25 Ra­haa, rahaa, rahaa
10.30 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.35 Piispat
10.55 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
10.55 Kirppisvinkit
11.00 Ko­vin kuski haussa
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Diand­ra ilos­ta ja viu­lus­ta, adop­tio­van­hem­pien suurin onni,..
11.00 Doobidoo
11.04 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
Murc­hi­son Fall­sin kan­sal­lis­puis­tos­sa liik­kuu norsu,..
11.00 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Ra­han käyt­tö, ko­lea ta­lo, ruu­tuai­ka ja kän­ny­kät ai­heut­ta­vat per­heis­sä ongelmia...
11.29 Pienet kodit
11.44 Näin Nor­jas­sa: Lintubongarit
11.50 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.01 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
Ca­ra­vag­gio, Pa­lermo 1969...
12.01 Isä­ni tähtien takaa
Ei­na­rin lap­suus muut­tui, kun hä­nen isän­sä va­lais­tui ja al­koi vies­tiä ava­ruu­den va­lo-olen­to­jen kanssa. Nyt,
12.01 Billie
Ja­mes Ers­ki­nen do­ku­ment­ti jazz­lau­la­ja Bil­lie Ho­li­days­ta toi­mii kuin film noir -jännäri...
12.01 This Train I Ride
Yh­teis­kun­nan odo­tuk­set taak­seen jät­tä­nei­nä ny­kya­jan Ame­ri­kan kul­ku­rit, Ka­ren ja Ivy,..
12.01 Tar­mo Pel­to­kos­ki joh­taa Latviassa
(s. 2000) ni­mi­tettiin v...
12.01 Bardot
12.45: Bri­git­te sa­laa ras­kau­ten­sa ja oh­jai­lee tu­le­van isän elä­mää. Ta­val­laan tar­koi­tus on hyvä,..
13.30: Mad­ra­gues­sa juh­li­taan ja Bri­git­te näyt­tää löy­tä­neen elä­mä­ni­lon­sa uudelleen...
12.01 Kino: Kii­tos tilauksestasi
Ric­ky jou­tuu ot­ta­maan kaik­ki yrit­tä­jän ris­kit kun hän hank­kii pa­ket­tiau­ton voi­dak­seen toi­mit­taa ja­ke­lu­fir­man paketteja.
12.55 elokuva: Uroot
13.05 Fri­da Kah­lon elä­mä ja kohtalo
13.20 Jaakko Keso
13.20 Uusi Kino: Ilman paikkaa
13.35 This Train I Ride
Yh­teis­kun­nan odo­tuk­set taak­seen jät­tä­nei­nä ny­kya­jan Ame­ri­kan kul­ku­rit, Ka­ren ja Ivy,..
13.35 Jaakko Keso
Kii­na on kai­ken ai­kaa uutisissa,..
13.35 En­nen elokuvaa: Inho
13.40 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: Morrison Hotel
13.40 Enem­män elo­kuvasta: Inho
13.55 Uusi Kino: Ilman paikkaa
14.00 Historia: Tun­te­maton Kanada
14.00 Ki­no Klassikko: Seit­se­män mahdollisuutta
14.10 Kau­pun­ke­ja rakennetaan
Vest­mannaeyjar...
14.15 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
14.30 Enem­män elo­ku­vas­ta: Vis­kiä viskiä
14.30 Vee­ran maa­ginen elämä
Trau­maat­ti­sia muis­to­ja pa­koil­lut Vee­ra pa­laa lap­suu­den mai­se­miin teh­däk­seen so­vin­non men­nei­syy­ten­sä kanssa...
14.50 elokuva: Uroot
14.50 elokuva: Uroot
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ti: Ja­na saa vih­doin ti­lai­suu­den pu­hua Cur­ron kanssa...
ke: Ji­me­na saa­puu La Promesaan,..
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
15.00 Jaakko Keso
15.40 Tä­mä­kin on totta
15.50 En­nen elokuvaa: Inho
15.55 Koyaanisqatsi
Godf­rey Reg­gion oh­jaa­ma do­ku­ment­tie­lo­ku­va ih­mi­ses­tä, luon­nos­ta, tek­no­lo­gias­ta ja ta­sa­pai­not­to­mas­ta elämästä.
15.50 Wie­nin fil­har­mo­ni­kot Prahassa
Wie­nin Fil­har­mo­ni­kot esiin­ty­vät Pra­han Ru­dol­fi­num-sa­lis­sa Ja­kub Hrus­han joh­dol­la. Pia­no­so­lis­ti­na on Igor Levit.
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Ma­ria saa yl­lät­täen uu­den ihailijan,..
ke: Ire­ne ryh­tyy leik­ki­mään amoria,.. En­tä ha­joa­vat­ko Ma­rian unelmat?..
to: Ire­ne on ih­meis­sään, mik­si Ma­ria ei pu­hua pukahda?.. Yh­den jos toi­sen­kin elä­mä on täy­sin sekaisin,..
pe: Mar­cel­lo poh­tii kei­noa jol­la pääs­tä pinteestä... Co­si­mo ha­kee to­dis­tei­ta Um­ber­toa vastaan,..
16.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Vis­kiä viskiä
17.01 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
Opi tree­naa­maan oikein...
17.15 En­nen elokuvaa: Inho
17.26 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
17.26 Holly Hobbie
17.26 Studio 65
17.26 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.48 Lem­mikkilekurit
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
18.00 Muumilaakso
18.00 Katto-Kassinen
18.22 Fant­ti ja työkoneet
18.24 Pikku tiikeri
18.30 Piispat
18.30 Mik­ko Mal­lik­kaan ja Gu­nil­la Bergst­römin maailma
....
18.30 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Ra­han käyt­tö, ko­lea ta­lo, ruu­tuai­ka ja kän­ny­kät ai­heut­ta­vat per­heis­sä ongelmia...
18.30 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
Murc­hi­son Fall­sin kan­sal­lis­puis­tos­sa liik­kuu norsu,..
18.30 Lo­foot­tien kalamestari
Tu­si­nan ver­ran aloit­te­li­joi­ta ko­koon­tuu Lo­foo­teil­le ki­saa­maan pe­rin­tei­ses­sä vael­lus­turs­kan pyynnissä...
18.30 Oppimislabra
18.30 Unelmakoti
Mea ja Bru­no ovat päät­tä­neet to­teut­taa suu­ren unel­man, jol­la on pie­net mit­ta­suh­teet. Taak­se jää­vät ura, hu­vi­la ja elä­mä Tanskassa.
18.50 Kirppisvinkit
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Ru­by ker­too lo­pul­ta isäl­le toi­vo­muskaivosta,..
19.00 Ra­haa, rahaa, rahaa
Tuttu juttu,..
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.55 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
Ys­tä­vät tie­si­vät, mi­tä Ny­torgs­man­nen oli teh­nyt exälleen...
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.50 Sportliv
20.01 Bardot
Rak­kaan isoi­sän kuo­le­man jäl­keen Bri­git­te up­pou­tuu työhön...
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Nic­ho­las Col­lon, sol. Eli­na Vä­hä­lä, viu­lu. - Mag­nus Lind­berg: Ab­sen­ce. Ben­ja­min Brit­ten: Viu­lu­kon­sert­to op. 15. Dmit­ri Shos­ta­ko­vitsh: Sin­fo­nia nro 10 e-mol­li op. 93. Vii­väs­tet­ty lä­he­tys Mu­siikkitalosta.
20.01 Bardot
20.01 Fri­da Kah­lon elä­mä ja kohtalo
Fri­da ku­kois­taa tai­tei­li­ja­na, mut­ta liit­to Die­gon kans­sa hajoaa...
20.00 Doobidoo
Tv-toh­to­ri Mi­kael Sandst­röm on en­si ker­taa mu­ka­na leik­ki­mie­li­ses­sä ruot­sa­lai­ses­sa mu­siik­ki­tie­to­kilpailussa,
20.45 Näin Nor­jas­sa: Lintubongarit
20.50 En­nen elokuvaa: Inho
20.45 Lakana
20.55 En­nen elokuvaa: Inho
20.50 elokuva: Chaplinesque
21
21.00 Efter Nio
Diand­ra ilos­ta ja viu­lus­ta, adop­tio­van­hem­pien suurin onni,..
21.00 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
21.00 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
Brueg­hel, Nizza 2007...
21.00 Kino: Elle
Isa­bel­le Hup­pert oli Os­car-eh­dok­kaa­na roo­lis­taan piin­ko­va­na lii­ke­nai­se­na, jo­ka jou­dut­tuaan rais­ka­tuk­si al­kaa it­se­päi­ses­ti jäl­jit­tää tun­te­ma­ton­ta hyök­kää­jään­sä. O: Paul Ver­hoe­ven. (Ranska 2016)
21.00 En­nen elokuvaa: Inho
21.00 elokuva: Oi­keu­den metsästäjät
Ul­ko­mail­la pal­vel­lut so­ti­las Mar­kus jou­tuu pa­laa­maan ko­tiin tei­ni-ikäi­sen tyt­tä­ren­sä Mat­hil­den luok­se, kun hä­nen vai­mon­sa me­neh­tyy ju­na­tur­mas­sa. Se vai­kut­taa ol­leen sattumaa,..
21.05 Ki­no Klassikko: Inho
Jän­ni­ty­se­lo­ku­va Lon­toos­sa asu­vas­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jo­ka riu­tuu ma­sen­nuk­sen, sek­suaa­lis­ten ku­vi­tel­mien ja vä­ki­val­tais­ten pai­na­jais­ten pu­ris­tuk­ses­sa. N: Cat­he­ri­ne De­neu­ve. O: Ro­man Po­lans­ki. (Re­pul­sion, Bri­tannia 1965)
21.45 Kino: And­romeda uhkaa
Mic­hael Crich­to­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa tie­teis­jän­nä­ris­sä ryh­mä tie­de­mie­hiä yrit­tää es­tää ava­ruu­des­ta saa­pu­neen vaa­ral­li­sen vi­ruk­sen le­viä­mi­sen. Oh­jaa­ja: Ro­bert Wi­se. (The And­ro­me­da St­rain, USA 1971)
22.00 Hei­kol­la jäällä
21.55 Crock of Gold: Shane MacGowan
Ir­lan­ti­lai­sen mu­sii­kin le­gen­dan, The Po­gues -yh­tyeen huu­rui­sen keu­la­ku­van Sha­ne Mac­Go­wa­nin elä­män­ta­ri­na, ker­rot­tu­na juu­ri niin ro­soi­ses­ti ja kau­nis­te­le­mat­ta kuin ai­hee­seen so­pii. Oh­jaus: Ju­lien Temple. (U)
22.25 Kino: Lamb
Noo­mi Ra­pa­ce va­vah­dut­taa pää­roo­lis­sa elokuvassa,..
22.45 Smugglad
23.13: Kap­tee­ni pää­tyy Ruot­sis­sa oi­keu­den eteen,..
22.45 Enem­män elo­kuvasta: Inho
22.50 Mu­nuainen haussa
23.05 Crock of Gold: Shane MacGowan
Ir­lan­ti­lai­sen mu­sii­kin legendan,..
23.05 Uusi Kino: Allas
23.20 Uusi Kino: Yöui
23.25 Ota kiin­ni ja juokse
Os­car-ly­hy­te­lo­ku­vaeh­do­kas ker­too kir­gi­sia­lais­tytöstä,..
23.35 Kids in Crime
23.50 Uusi Kino: Star shaped scar
0
00.00 Uusi Kino: Au­ringonpistos
00.00 Historia: Osa­ma bin Laden