Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
08.16 He­vo­set muut­ti­vat elämän
08.15 Po­rukan parhaat
08.15 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.15 Ham­marst­römin tusina
08.10 Egenland
08.00 Su­perapulaiset
08.00 BUU-klubben
08.30 Tun­tu­rien ihmisiä
08.37 Merimiehet
08.35 Vii­mei­nen työpäivä
08.30 Pie­ni eläinsairaala
08.30 Ju­lian eläinystävät
08.40 Spotlight
08.55 Ren­tou­du Ul­ri­kan seurassa
09.00 Tun­tu­rien ihmisiä
09.00 Kou­kus­sa: Tans­ka­lainen taide
09.00 Kamp­ra­din miljoonat
Ikean pe­rus­ta­ja Ing­var Kamp­rad liit­ti ruu­tu­pa­pe­ril­le kä­sin kir­joit­ta­man­sa tes­ta­men­tin lop­puun yh­den virkkeen,..
9
09.10 Si­sus­tu­sark­ki­tehdin kotona
09.05 Efter Nio
Li­sa Nils­so­nin mo­net identiteetit,..
09.05 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.10 Ty­töt Du­bais­sa - au­rin­koa ja luksusjuhlia
09.40 Unelmakoti
Björn ja Gö­rill aloit­te­le­vat uut­ta elä­mänvaihetta...
09.35 Riis­tametsällä
Seik­kai­lu Mo­sam­bi­kis­sa jatkuu,..
09.30 Unelmakoti
Björn ja Gö­rill aloit­te­le­vat uut­ta elä­mänvaihetta...
09.40 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.45 Tans­kan nuo­rin dragqueen
10.05 Tai­vaallista menoa
10.00 Egenland
10.10 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.15 Kamp­ra­din miljoonat
10.25 Vii­mei­nen työpäivä
10.20 Maa­jus­sin luontokuvat
10.20 Po­rukan parhaat
10.30 Tai­vaallista menoa
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Merimiehet
10.55 Spotlight
10.50 Egen­lan­din matkakohteet
11.00 Doobidoo
11.00 Efter Nio
Li­sa Nils­so­nin mo­net identiteetit,..
11.00 Luontomatkalla
Joa­kim tu­tus­tuu Ruot­sin il­ves­kan­taan ja seu­raa sen laskentaa...
11.00 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Sk­jærholt. In­ge­rin ja Ar­nen 69-vuo­tias äi­ti toivoo,..
11.15 Riis­tametsällä
Seik­kai­lu Mo­sam­bi­kis­sa jatkuu,..
11.25 Ty­töt Du­bais­sa - au­rin­koa ja luksusjuhlia
11.49 Syr­jä­seu­tujen lapset
12
12.00 Ro­mantic Comedy
12.00 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.00 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
12.00 Gö­te­bor­gin sin­fo­ni­kot: Kos­mische musik
Ka­pel­li­mes­ta­ri Hank Ek on va­lin­nut ja so­vit­ta­nut oh­jel­maan mu­siik­kia mm. seu­raa­vil­ta ar­tis­teil­ta: Kraft­werk, Tan­ge­ri­ne Dream, NEU! ,..
12.00 Ope­raatio Buffalo
12.51: Tut­ki­jat ana­ly­soi­vat ydin­pom­min jäl­kiä. Ku­ka on lei­rin lä­hel­tä löy­ty­nyt nainen,..
13.45: Leon vi­siit­ti Ade­lai­deen on ly­hyt mut­ta si­tä­kin in­ten­sii­vi­sem­pi. Ja eri­to­ten se on valaiseva...
12.00 elokuva: Ki­no Suo­mi: Bo­heemielämää
Aki Kau­ris­mäen ku­vaus tai­tei­li­jae­lä­mäs­tä Pa­rii­sis­sa pe­rus­tuu Hen­ri Mur­ge­rin sa­man­ni­mi­seen romaaniin.
12.30 Ve­si on elä­mä - Stan­ding Rockin naiset
12.45 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
12.55 Mad­dy the Model
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va aust­ra­lia­lai­ses­ta so­me­täh­des­tä Ma­de­li­ne Stuar­tis­ta, jo­ka hur­ma­si New Yor­kin muo­ti­vii­kon kä­vi­jät vuonna 2015...
13.00 24 tun­tia Euroopassa
Kau­hea kankkunen...
13.15 24 tun­tia Euroopassa
Us­ko, toi­vo ja rakkaus...
13.40 Eu­roop­pa-kon­sert­ti 2022 Liepajasta
Ber­lii­nin fil­har­mo­nik­ko­jen Uk­rai­na-tee­mai­nen kon­sert­ti Lat­vian Lie­pa­jan Great Am­ber -kon­sert­ti­ta­los­sa. Or­kes­te­ria joh­taa Ki­ril Pet­ren­ko. Lau­lu­so­lis­ti­na on mez­zo­sop­raa­no­täh­ti Elīna Garanča.
13.55 Filmikellari
13.50 Luo­vaa käsityötä
14.00 Tai­tei­li­jat Rans­kan Rivieralla
14.00 Historia: Ben­ja­min Franklin
14.15 Mis­sä on Musette?
14.15 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
14.30 Vai­heessa: Onnela
14.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Hä­tä ei lue lakia
14.40 Merkkien salat
14.55 Tien­rai­vaa­jat: Jes­selyn Radack
14.50 His­to­riaa huo­nomuistisille
15
15.05 Isä Mat­teon tutkimuksia
ti: Mik­si seu­dun ju­jit­suo­pet­ta­ja on surmattu?..
ke: Isä Mat­teo ja Na­ta­li­na löy­tä­vät ruumiin...
to: Ka­te­kis­mus­pii­ris­sä käy­vä tyt­tö sai­ras­tuu ja äi­ti pelkää,..
pe: Per­he­vä­ki­val­lan uh­ri ha­kee tur­vaa kirkolta...
15.10 Hal Ash­by, Hol­ly­woo­din kapinallinen
Hal Ash­by oli in­to­hi­moi­nen ja komp­ro­mis­se­ja kam­mon­nut, ne­rok­si­kin kut­sut­tu uu­den Hol­ly­woo­din oh­jaajatähti,..
15.40 Ron­nie's - le­gen­daa­ri­nen jazzklubi
Sak­so­fo­nis­tit Ron­nie Scott ja Pe­te King pe­rus­ti­vat vuon­na 1959 New Yor­kin -mat­kan in­noit­ta­mi­na jazzk­lu­bin Lon­toon Sohoon.
16.10 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
to: Um­ber­to jul­kis­taa pää­töksensä...
pe: Vit­to­rion muo­ti­leh­ti nä­kee päi­vänvalon,..
16.40 Ruot­sin sa­laiset huoneet
16.40 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
16.50 Kä­si­työ­läisreportaasi
16.55 Tu­le­vai­suu­den unelma-asunnot
Tans­ka­lai­nen sar­ja asu­misesta. (U)
16.55 Tu­le­vai­suu­den unelma-asunnot
17.00 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
17.05 Maa­jus­sin luontokuvat
Nor­ja­lai­nen luon­to­ku­vaa­ja Jos­tein on muut­ta­nut maalle...
17.25 Kuin­ka se tehdään?
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
Kun­nos­tustöitä...
17.25 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
17.25 Ö­tökkätalli
17.25 Strömsö
Le­na ja Nic­ke näyttävät,..
17.30 Malory Towers
17.30 Tom Sawyer
17.30 Muumilaakso
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.52 Sil­män­räpäyksiä
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ke: Tä­nään ta­va­taan Lisa,..
to: Li­sa har­joit­te­lee kä­ve­lyä ja kertoo,..
18.00 Su­perapulaiset
18.00 BUU-klubben
su: Li­sa kertoo,..
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Kamp­ra­din miljoonat
18.30 Syr­jä­seu­tujen lapset
18.30 Luontomatkalla
Joa­kim tu­tus­tuu Ruot­sin il­ves­kan­taan ja seu­raa sen laskentaa...
18.30 Doobidoo
Sus­sie Eriks­son ja Ro­bert Gus­tafs­son saa­vat vas­taan­sa An­ton Kör­ber­gin ja Tom­my Körbergin.
18.30 Jälkiloiste
Es­ter kuu­lee 40-vuo­tis­juh­liaan edel­tä­vä­nä päi­vä­nä ran­kan uutisen,
18.30 Unelmakoti
Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat ih­mi­siä, jot­ka kun­nos­ta­vat unel­mien kotia...
18.40 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Sk­jærholt. In­ge­rin ja Ar­nen 69-vuo­tias äi­ti toivoo,..
18.50 Egen­lan­din matkakohteet
19.00 Vii­mei­nen työpäivä
19.15 Il­mastoparadoksi
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.52 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
19.53 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Pöllöt
19.53 Svensk­finland runt
19.52 Met­sästysjuttuja
19.54 Tans­ka­lai­sen maa­jus­sin vihjeitä
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
19.55 Spotlight
20.00 Ope­raatio Buffalo
ke: Tut­ki­jat ana­ly­soi­vat ydin­pom­min jäl­kiä. Ku­ka on lei­rin lä­hel­tä löy­ty­nyt nainen,..
to: Leon vi­siit­ti Ade­lai­deen on ly­hyt mut­ta si­tä­kin in­ten­sii­vi­sem­pi. Ja eri­to­ten se on valaiseva...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Elim Chan, sol. Ol­li Mus­to­nen. - Un­suk Chin: Su­bi­to con for­za. Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Pa­ga­ni­ni-rap­so­dia op. 43. Béla Bar­tók: Kon­sert­to or­kes­te­ril­le f-mol­li. Vii­väs­tet­ty lä­he­tys Mu­siikkitalosta.
20.00 John Hus­ton, vapaa sielu
John Hus­ton oli ame­rik­ka­lai­nen näyt­te­li­jä, kä­si­kir­joit­ta­ja ja elo­ku­vaohjaaja,..
20.00 Farmarit
Kha­bib jou­tuu ot­ta­maan yh­teyt­tä per­heen­jäseneen...
20.25 Ty­töt Du­bais­sa - au­rin­koa ja luksusjuhlia
20.51 Uusi Kino: Mudlove
20.45 Jah­ti­kump­pa­nuk­set Lotta ja Leif
20.55 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
21
21.00 Efter Nio
Li­sa Nils­so­nin mo­net iden­ti­tee­tit, Dia­mant Sa­li­hu jen­gi­läis­ten elä­mäs­tä ja kuolemasta,..
21.00 Historia: Ben­ja­min Franklin
21.00 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
21.00 Hal Ash­by, Hol­ly­woo­din kapinallinen
Hal Ash­by oli in­to­hi­moi­nen ja komp­ro­mis­se­ja kam­mon­nut, ne­rok­si­kin kut­sut­tu uu­den Hol­ly­woo­din oh­jaajatähti,..
21.00 Ki­no Klassikko: So­peutumattomat
Le­gen­daa­ri­set näyt­te­li­jät ker­to­muk­ses­sa eron­nees­ta nai­ses­ta ja vil­li­he­vo­sia pyy­dys­tä­vis­tä mie­his­tä. N: Ma­ri­lyn Mon­roe, Clark Gab­le, Mont­go­me­ry Clift, Eli Wal­lach. O: John Hus­ton. K: Art­hur Mil­ler. (The Mis­fits, USA 1961)
21.00 Peliskandaali
Bos­sel­la, Jos­hil­la ja Lars-Eri­kil­lä on kuu­si päi­vää ai­kaa hank­kia rahat,..
21.50 elokuva: Ki­no Suo­mi: Bo­heemielämää
Aki Kau­ris­mäen ku­vaus tai­tei­li­jae­lä­mäs­tä Pa­rii­sis­sa pe­rus­tuu Hen­ri Mur­ge­rin sa­man­ni­mi­seen romaaniin.
21.45 Kino: Ri­vien välissä
Hän on teh­nyt yh­teis­työ­tä kir­jai­li­ja Leo­nar­din kans­sa vuo­si­kau­sia ja he ovat lä­hei­siä ys­tä­viä. Sik­si Alai­nil­le on eri­tyi­sen vai­keaa kertoa,..
21.45 Koh­ti so­kei­den maailmaa
Si­lak­sen täyt­täes­sä kuu­si vuot­ta käy il­mi, et­tä hän on pe­ri­nyt sil­mä­sai­rau­den, jo­ka on lä­hes so­keut­ta­nut hä­nen äitinsä...
22.00 Ohuella langalla
Leah on ko­vien pai­nei­den al­la st­res­saa­van työn ja tiu­kan ta­lou­tensa takia...
21.55 Kino: Shampoo
Rää­vi sa­tii­ri Be­ver­ly Hill­sin kam­paa­jas­ta, jo­ka yrit­tää pe­rus­taa oman liik­keen se­kä sel­vi­tä lu­kui­sis­ta ra­kas­ta­jis­taan. N: War­ren Beat­ty, Ju­lie Ch­ris­tie, Gol­die Hawn, Lee Grant,
22.30 An­taa pa­laa, Ranskan naiset!
Rans­ka­lai­ses­sa roc­kis­sa val­las­sa ovat nyt vah­vat naiset,..
23.00 Po­jat vas­taan maailma
Joi­den­kin mie­les­tä sa­nan­va­paus on uhattuna,..
23.00 Uusi Kino: Bo­so mu ruovt­to­luot­ta - pu­hal­la minut henkiin
22.56 Huumeet
23.25 Ron­nie's - le­gen­daa­ri­nen jazzklubi
23.31 Uusi Kino: Myrsky
23.30 The Go-Go's
23.46 Enem­män elo­ku­vas­ta: Hä­tä ei lue lakia
23.50 Alokkaat
23.50 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
0