Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
23.35 Vir­tuaalitreffit
Li­ne ja Da­vid tu­tus­tu­vat toi­siin­sa yhä pa­rem­min ky­sy­mys­ten avul­la, mut­ta toi­sen pa­rin ti­lan­ne ei ole yh­tä hy­vä. Da­vid pal­jas­taa myös it­ses­tään jo­ta­kin, jo­ka saa Li­nen huo­lestumaan,..
23.40 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
Ker­to­ja tu­le­vai­suu­des­ta muis­te­lee, mi­ten hä­nen isoäi­tin­sä viet­ti vii­si vuot­ta nuo­ruu­des­taan kas­vat­tiäi­ti­nä kriit­ti­ses­ti uha­na­lai­sel­le linnulle...
23.45 Uusi Kino: Hau­tau­surakoitsija
Serbi Bata on töissä appiukkonsa hautaustoimistossa. Toi­mis­to on eri­kois­tu­nut tuo­maan ul­ko­mail­la kuol­leet ser­bia­lai­set ta­kai­sin hau­dattavaksi...
23.50 Ki­no Suomi: Karvat
Sep­po Huu­no­sen camp-elo­ku­va yh­dis­tää ri­kos­ta, toi­min­taa ja sek­siä. Erää­nä aa­mu­na kir­jai­li­ja he­rää ru­no­ty­tön vie­rel­tä ja löy­tää asun­nos­ta mie­hen ruu­miin. N: Mik­ko Ma­jan­lah­ti. Ar­ja Vir­ta­nen, Pau­li Virtanen...
(1974)
08.16 Poh­joi­sen unoh­dettu sankari
08.16 Jennifer Erica
08.26 Luon­to­ret­kellä: Leikki
08.21 BUU-klubben
Malin tekee kokeita.
08.20 Pa­ras harrastus
08.31 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.31 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 BUU-klubben
Malin tekee kokeita.
08.41 Yh­täk­kiä asuin Sus­sin ja Leon luona
08.50 Ideoiden maailma
08.50 Adam & Eva
On­ko äi­ti aina paras?..
9
09.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
09.00 Efter Nio
Yleisön toiveita.
09.05 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.05 Närbild
09.00 Ku­ka ta­han­sa voi rikastua
Kukapa ei haluaisi olla rikas? Ei­kö jo­kai­nen toi­vo va­paut­ta ra­hahuolista?..
09.20 Huu­tokauppakesä
Ruot­sa­lai­nen sarja,..
09.35 Mi­nun totuuteni
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
10.00 Huu­tokauppakesä
Ruot­sa­lai­nen sarja,..
09.50 Tek­niik­ka muut­taa ihmistä
10.00 Ku­ka ta­han­sa voi rikastua
Kukapa ei haluaisi olla rikas?
10.00 Elä­mä käännekohdassa
10.00 Pa­ni­koin­tia kes­ki-iän kynnyksellä
10.20 Mi­nun puutarhani
10.20 Kes­kiyön aurinko
10.30 Yh­täk­kiä asuin Sus­sin ja Leon luona
10.30 Keit­tiös­sä tuoksuu ruoka
10.30 Tek­niik­ka muut­taa ihmistä
11.00 Daniel Olin
10.55 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2018
to: Teemana kohtaamiset.
pe: Teemana puhe.
11.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Kok­ki Li­sa Lem­ke kut­suu ys­tä­viään ko­tiin­sa Fal­ken­ber­gin lä­histölle...
11.00 Muuri
Muu­rin muo­dos­ta­vat tä­nä il­ta­na Ed­ward af Sil­lén, An­na Kin­berg Bat­ra, Ulf Danielsson,..
11.20 Kes­kiyön aurinko
11.30 Lu­pa­tar­kas­ta­ja poh­tii elämää
11.30 Adam & Eva
12
12.02 Ru­no­raa­ti: Taideraati
Runoraadin tekijöiden uusi ohjelma.
12.01 Mc­Queen: muo­din kauhukakara
Liikuttava,..
(1969 - 2010)
12.01 Yle Olo­huo­ne: Jo­han­na Ju­hola Reaktori
12.01 Elä­mää be­ne­dik­tii­niluostarissa
12.01: Downside Abbey.
12.59: Pluscarden Abbey.
13.58: Belmont Abbey.
12.01 Chi­cos Mambo: Tutu
Rakkaudesta tanssiin, mutta pilke silmäkulmassa. Pi­na Bausc­his­ta tan­goon ja To­na­va kaunoiseen,..
12.01 Ta­ken by Storm: Hipg­no­sis ja le­vyn­kansien taide
Hipgnosis-ryhmän perustajiin kuulunut Storm Thorgerson oli maail­man tun­ne­tuim­pia le­vyn­kan­si­tai­teilijoita...
(1944 - 2013)
12.01 Bros: Af­ter the Sc­reaming Stops
Bros oli 1980-lu­vul­la yk­si maail­man suo­si­tuim­mis­ta bän­deis­tä - noin 15 mi­nuut­tia. Lop­puun­myy­ty­jä sta­dion­keik­ko­ja, lis­taykkösiä,..
(Britannia 2018)
12.45 Ajan­koh­tai­nen kakkonen
13.00 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: Tears for Fears
13.05 Mi­ki Liuk­ko­nen, sivullinen
13.33 Uusi Kino: Kol­man­nessa polvessa
13.25 Uusi Kino: Kol­man­nessa polvessa
13.30 Mies jo­ka ku­va­si New Yorkin
Ha­rold Feins­tein oli yk­si Ame­ri­kan ar­vos­te­tuim­pia va­lokuvaajia...
13.35 Mu­siik­ki­mat­ka Irlantiin
13.50 Uusi Kino: Humahdus
13.56 Eu­ro­vii­sut 1988 Suo­men karsinta
14.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
Oikeus yksityisyyteen.
14.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
Sedalia - St. Joseph...
14.10 Historia: Ih­meellinen Iran
14.30 Si­mon Ree­ve Poh­jois-Amerikassa
Cowboy-elämää ja vankiloita.
14.30 Ri­ver­dan­ce: 25v juhlashow
Dublinin Euroviisuissa v. 1994 näh­tiin seit­se­män mi­nuut­tia hui­maa ir­lan­ti­lais­ta tans­sia. Sii­tä keh­key­tyi Ri­ver­dan­ce-lavashow.
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
ma: Tärkeitä päätöksiä.
ti: Likaista peliä. Pie­ni tyt­tö ker­too Isä Matteolle,..
ke: Kyllä appiukko osaa.
to: Kasvukipuja. As­sun­ti­na Cecc­hi­nin pa­ras ys­tä­vä­tär vi­haa äi­tipuoltaan...
pe: Vaikeita valintoja. Si­sar Ma­ria pa­hoin­pi­dellään...
15.30 Hals­ton - 70-lu­vun muo­din supertähti
Amerikkalainen Halston (1932 -1990) val­loit­ti muo­ti­maail­man ja New Yor­kin seu­ra­pii­rit 1970-lu­vul­la. Hä­net tun­net­tiin mo­der­neis­ta vaat­teis­ta, jois­sa ei ol­lut mi­tään turhaa...
2019
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ti: Juhlamielellä vai ei?
ke: Valkoinen valhe. Gab­riel­la on ker­to­nut sa­tu­ja Sal­vatorelle,..
to: Satuttava salaisuus. Ric­car­do an­taa An­ge­lal­le lupauksen,..
pe: Mieliharmeja. Ade­lai­de koet­taa peh­mit­tää vä­le­jä Um­ber­ton kanssa...
16.15 Tö­lö­läb In Hangaari
Tö­lö­läb on elekt­roa­kus­ti­nen yh­tye, jo­ka rik­koo kaik­ki mu­sii­kil­li­set raja-aidat...
16.40 All inc­lu­si­ve täysihoito
17.01 Kasvis-tv
16.55 Kir­jat, joil­la on merkitystä
pe: Sarjamurha,..
17.05 Tö­lö­läb - ään­ten jäljillä
17.15 Mi­nun puutarhani
17.31 Ainokaiset
Ju­lia, Johnny,..
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
15. tuo­tantokausi,..
17.26 Daniel Olin
17.26 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
17.26 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.26 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ma: Malin tekee kokeita.
ti: Tä­nään hän ko­kei­lee, mi­tä tapahtuu,..
ke: Tä­nään näh­dään kuinka käy,..
to: Tä­män päi­vän ko­kees­sa nähdään,..
pe: Tä­nään hän te­kee it­se läm­pömittarin...
la: Tä­nään ko­kee­seen tar­vi­taan paperia,..
18.30 Elä­mä käännekohdassa
18.30 Ku­ka ta­han­sa voi rikastua
Kukapa ei haluaisi olla rikas? Ei­kö jo­kai­nen toi­vo va­paut­ta ra­hahuolista?..
18.30 Muuri
Muu­rin muo­dos­ta­vat tä­nä il­ta­na Ed­ward af Sil­lén, An­na Kin­berg Bat­ra, Ulf Danielsson,..
18.30 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Kok­ki Li­sa Lem­ke kut­suu ys­tä­viään ko­tiin­sa Fal­ken­ber­gin lä­histölle...
18.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
18.30 Ministeri
Mo­ni yl­lät­tyy, kun It­se­näi­syys­puo­lueen tuo­re pu­heen­joh­ta­ja Be­ne­dikt ker­too vaa­li­lii­tos­taan. Kaik­ki ällistyvät,
18.30 Huu­tokauppakesä
Ys­tä­vyk­set Pat­rick ja John­ny Norr­täl­jes­tä kil­pai­le­vat uu­ma­ja­lais­ten si­sa­rus­ten Jen­sin ja Ul­li­sin kans­sa Hop­pe­tin maa­ti­lan huu­tokaupassa...
19.00 Yh­täk­kiä asuin Sus­sin ja Leon luona
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.40 Ly­hy­te­lo­kuva: Tiellä
19.39 Sportnytt
19.53 Watt Nytt
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.01 Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika
ti: Haavekuvia.
ke: Valoa näkyvissä. Ped­ro ja And­rés ra­por­toi­vat en­ti­sen ko­men­ta­jan­sa pel­kuruudesta,..
to: Karanteeni. Car­men ja Fi­del ke­hit­tä­vät kent­tä­sairaalaa...
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Na­rek Hakh­na­za­ryan, sel­lo, ja And­rè Sc­huen, te­no­ri. - Ga­li­na Ust­vols­ka­ja: Sin­fonia nro 3.
20.02 A Song Called Hate
Sa­do­ma­so-ku­vas­toa käyt­tä­vä, an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­nen un­derg­round-per­for­mans­si­ryh­mä Ha­ta­ri edus­taa Is­lan­tia Eu­ro­vii­suis­sa, ja vie­lä­pä Is­rae­lis­sa, jon­ka po­li­tiik­kaa ryh­mä kii­vaas­ti vastustaa!..
(Islanti 2020)
20.00 Daniel Olin
Kes­kus­te­luohjelma,..
20.20 Kes­kiyön aurinko
Moni tekee pitkän matkan kokeakseen valoisat kesäyöt.
20.30 Kesä -85
Åsa he­rää omas­sa kreik­ka­lai­ses­sa in­to­hi­mon pa­ra­tiisissaan,..
21
21.00 Efter Nio
Yleisön toiveita.
21.00 Historia: Ih­meellinen Iran
Kohti nykyaikaa.
21.00 Si­mon Ree­ve Poh­jois-Amerikassa
Cowboy-elämää ja vankiloita.
21.00 Ki­no Klassikko: Mies lännestä
Kuu­kau­den wes­tern pa­ran­nuk­sen teh­nees­tä lain­suo­jattomasta,..
(Man of the West, USA 1958)
21.15 Nä­ki­jän ty­tär II - Käärmeen lahja
Jat­ko-osa kes­kia­jan fan­ta­sia­maail­maan si­joit­tu­val­le "Nä­ki­jän ty­tär" -elo­ku­val­le. Di­na on nyt 15-vuo­tias. Hän on paen­nut pa­haa Dra­ka­nia ylä­mail­le äi­tin­sä, vel­jen­sä ja Ni­co­de­mus Korpin kanssa.
(Skammerens datter II - Slangens gave, Tanska 2017)
21.25 Kino: Anomalisa
Sy­dän­tä­sär­ke­vä elo­ku­va rak­kau­den et­si­mi­sen ki­pey­des­tä, pääo­sissa nuket...
(USA 2015)
21.31 Han­ni­bal Hop­kins ja Sir Anthony
Tuo­re do­ku­ment­ti Ant­ho­ny Hopkinsista,..
(Hannibal Hopkins & Sir Anthony, Ranska/USA 2020)
22.00 Lumienkelit
6, 53 päivää aiemmin. Lu­cas ei ole vie­lä syn­ty­nyt, ja Jen­nin ras­kaus on vaikea...
21.55 Ki­no Suomi: Karvat
Sep­po Huu­no­sen camp-elo­ku­va yh­dis­tää ri­kos­ta, toi­min­taa ja sek­siä. Erää­nä aa­mu­na kir­jai­li­ja he­rää ru­no­ty­tön vie­rel­tä ja löy­tää asun­nos­ta mie­hen ruu­miin. N: Mik­ko Ma­jan­lah­ti. Ar­ja Virtanen,..
(1974)
22.00 Kino: Amanda
Pa­hin mah­dol­li­nen to­teu­tuu Pa­rii­sis­sa ter­ro­ris­tien tap­paes­sa ih­mi­siä puis­tos­sa: Da­vid saa kuul­la si­sa­ren­sa kuol­leen. Sii­tä seu­raa myös, et­tä hän on tä­män 7-vuo­tiaan tyttären,..
(Amanda, Ranska 2018, O: Mikhaël Hers.
22.23 Kino: Uhrilampaat
30 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­neen, vii­del­lä Os­ca­ril­la pal­ki­tun tril­le­rin unoh­tu­mat­to­mat pää­hen­ki­löt ovat FBI-ko­ke­las Cla­ri­ce Star­ling ja sar­ja­mur­haa­ja Han­ni­bal Lecter,..
(The Silence of the Lambs, USA 1991)
22.36 Eu­ro­vii­sut 1988 Suo­men karsinta
22.55 Blank
Kausi 2. Jaksot 3-4.
22.55 Yle Olo­huo­ne: Ver­neri Pohjola
22.55 Vaihde vapaalla
22.55: Osa nuorista haluaa kaupungille.
23.35 Vir­tuaalitreffit
Li­ne ja Da­vid tu­tus­tu­vat toi­siin­sa yhä pa­rem­min ky­sy­mys­ten avul­la, mut­ta toi­sen pa­rin ti­lan­ne ei ole yh­tä hy­vä. Da­vid pal­jas­taa myös it­ses­tään jo­ta­kin, jo­ka saa Li­nen huo­les­tu­maan, mut­ta sa­mal­la asia he­rät­tää Li­nes­sä ihailua.
23.40 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
Ker­to­ja tu­le­vai­suu­des­ta muis­te­lee, mi­ten hä­nen isoäi­tin­sä viet­ti vii­si vuot­ta nuo­ruu­des­taan kas­vat­tiäi­ti­nä kriit­ti­ses­ti uha­na­lai­sel­le lin­nul­le. Vä­hi­tel­len hä­nen mer­ki­tyk­sen­sä osa­na hy­vin eri­lai­sen tu­le­vai­suu­den muo­dos­tu­mis­ta paljastuu,
23.45 Uusi Kino: Hau­tau­surakoitsija
Serbi Bata on töissä appiukkonsa hautaustoimistossa. Toi­mis­to on eri­kois­tu­nut tuo­maan ul­ko­mail­la kuol­leet ser­bia­lai­set ta­kai­sin hau­dat­ta­vak­si. Ba­ta ajaa edes­ta­kai­sin itäi­sen ja län­ti­sen Eu­roo­pan vä­lil­lä. O: Dra­gan Ni­ko­lic, 2013. (U)
23.50 Ki­no Suomi: Karvat
Sep­po Huu­no­sen camp-elo­ku­va yh­dis­tää ri­kos­ta, toi­min­taa ja sek­siä. Erää­nä aa­mu­na kir­jai­li­ja he­rää ru­no­ty­tön vie­rel­tä ja löy­tää asun­nos­ta mie­hen ruu­miin. N: Mik­ko Ma­jan­lah­ti. Ar­ja Vir­ta­nen, Pau­li Virtanen...
(1974)
23.50 Kak­si ruu­mista rannalla
0
00.10 Uusi Kino: Wurmloch
00.20 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
3