Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
08.10 Mi­tä vain vuok­se­si, lemmikkini
08.10 Iloa puutarhasta
08.15 Hittinikkarit
08.10 En­sim­mäinen vuosi
08.10 Su­perapulaiset
08.25 Iha­nampi elämä
08.33 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.34 St­röm­sös­tä poimittua
08.32 To­tuus tai tehtävä
08.32 Ponipulmia
Lop­pu­kil­pai­lu. Isät ja äi­dit utelevat,..
08.40 Erä­maan armoilla
08.40 Poh­jan­maan sankarit
08.40 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2022
Ku­nin­gas jou­tui te­ke­mään vai­kean hen­ki­lö­koh­tai­sen valinnan...
08.50 Efter Nio
Hy­vien syn­ny­tys­ta­ri­noi­den kir­jai­li­ja San­na Stellan,..
08.50 Kat­so, kani loikkaa
08.55 Vat­sani ja minä
08.55 No­pea kat­sas­tus historiaan
9
09.15 Erä­maan armoilla
Nordkapp...
09.00 Si­suk­kaat saa­melaissiskot
09.00 Ke­sä­mö­kin myymisestä
09.10 Ruotsin muoti
09.10 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
09.40 Puutarhakausi
Lap­suus­muis­to­ja ja ba­naa­nin­kuo­ria. Ma­lin ha­luaa ra­ken­taa lap­sil­le puumajan...
09.30 Puutarhakausi
Lap­suus­muis­to­ja ja ba­naa­nin­kuo­ria. Ma­lin ha­luaa ra­ken­taa lap­sil­le puu­ma­jan. Per­nil­la käyt­tää kukkia,..
09.45 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Kun ke­ho sa­noo so­pimuksen irti
09.50 Ha­luam­me luon­non takaisin
09.50 Nuo­ri­sour­hei­lu puntarissa
09.55 En­sim­mäinen vuosi
10.10 Sportliv
10.13 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.15 St­röm­sös­tä poimittua
10.20 Poh­jan­maan sankarit
10.22 Kalastajat
Kaik­ki ei ole kul­taa mi­kä kiiltää...
10.20 Mi­tä vain vuok­se­si, lemmikkini
10.20 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
10.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Kun ke­ho sa­noo so­pimuksen irti
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Vat­sani ja minä
10.50 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2022
Ku­nin­gas jou­tui te­ke­mään vai­kean hen­ki­lö­koh­tai­sen valinnan...
10.50 Sportliv
11.00 Norjan kovin
Uu­pu­mus. Vuo­ros­sa on eri­tyi­sen vai­kea tehtävä,..
11.00 Efter Nio
Hy­vien syn­ny­tys­ta­ri­noi­den kir­jai­li­ja San­na Stellan,..
11.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
Fia tes­taa Jo­ha­nin fyy­sisen iän,..
11.00 Luontomatkalla
Koos­te kau­den huip­pu­het­kis­tä, mm. An­ders Lun­di­nin vie­rai­lu Ts­her­nobylissä,..
11.00 Gee­nin­metsästäjät
Hän tie­tää isäs­tään vain sen,..
11.45 Gee­nin­met­säs­tä­jät opet­tavat lisää
11.55 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.00 An­nie Er­naux: Su­per-8-vuodet
12.00 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
12.00 Kan­neh-Ma­son, seit­se­män muusikon perhe
12.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
12.59: Tut­ki­jan sur­man sel­vi­tys ete­nee pie­nin as­ke­lin, voi­ko se liit­tyä po­liit­ti­seen peliin?
13.57: Piet­ro ot­taa klu­bin­sa koh­ta­lon ras­kaas­ti. Kun Im­ma vie­lä ker­too epäi­lystään,..
12.00 Ju­malanpalvelus
12.30 Tra­ve­lin' Band: CCR Royal Al­bert Hallissa
Kon­sert­ti­do­ku­ment­ti Cree­den­ce Clear­wa­ter Re­vi­va­lin Eu­roo­pan-kier­tueelta 1970...
12.50 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
12.53 St­röm­sös­tä poimittua
13.00 Edel­felt Pariisissa
13.00 Si­ni­nen lau­lu: Suo­men tai­teiden tarina
Osa 1. Täl­lai­sia me olem­me 1900 - 1920...
13.00 Dag­ny - jos jään is­tu­maan, kuolen
13.00 Hen­ki­lö­ku­va Kris­tina Lugnista
13.00 elokuva: Ki­no Suomi: Amazon
Ta­ri­na kah­des­ta mie­hes­tä, jot­ka läh­te­vät kai­va­maan kul­taa. He huo­maa­vat, et­tä maa ei he­vin luo­vu rik­kauksistaan,
13.56 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Mic­hael Por­til­lon seu­raa­mas­sa opas­kir­jas­sa seu­raa synk­kä ajanjakso,..
13.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Su­sani Mahadura
14.00 Historia: Or­ja­kau­pan synk­kä menneisyys
14.00 Historia: Sak­san-Rans­kan so­ta 1870 - 1871
14.30 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
14.53 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
14.45 Sam­my Da­vis Ju­nior omin sanoin
14.56 Tien­rai­vaa­jat: Jo­sep­hi­na van Gorkum
14.57 Kasvis-tv
15
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
ti: Na­ta­li­na on huo­les­ta suunniltaan,..
ke: Mar­col­la on ve­li­puo­li, jo­ta hän ei kos­kaan tapaa...
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
Jos Mar­col­la on hankalaa,..
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.15 Ric­hard E. Grant kir­jai­li­joi­den jäljillä
Ete­lä-Ita­lia on in­noit­ta­nut mo­nia lois­ta­via kir­jai­li­joi­ta. Richard E...
15.40 Wein­ber­giä ja El­ga­ria Lon­toon Promseissa
Bir­ming­ha­min sin­fo­niaor­kes­te­ri esiin­tyy ka­pel­li­mes­ta­rin­sa Mir­ga Gražinytė-Ty­lan johdolla...
15.52 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Eli­na Knihtilä
15.55 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Krista Kosonen
15.50 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
15.53 Tien­rai­vaa­jat: An­net­te Kellerman
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ti: Ag­ne­sel­la on suu­ri huo­li Mariasta,..
16.15 En­nen elo­ku­vaa: Lämäri
16.23 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
(osa 378 ) ...
16.43 Kasvis-tv
16.44 Mo­poau­tol­la halki Suomen
16.43 Aivan yksin
Nor­ja­lai­nen sar­ja ih­mi­sis­tä, jot­ka haas­ta­vat it­sen­sä läh­te­mään luon­toon ai­van yksin. (U)
16.41 Egen­lan­din matkakohteet
17.00 Lain pitkä nenä
16.56 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Ri­kun ja Ra­min kans­sa Kai­ja Kur­pit­sa, Isot ko­neet, Malt­ti ja Valt­ti - hom­ma hanskassa,
17.08 Kalastajat
Kaik­ki ei ole kul­taa mi­kä kiiltää...
17.25 Ruotsin muoti
17.25 Ha­luam­me luon­non takaisin
17.25 Syyllinen
17.25 Nuo­ri­sour­hei­lu puntarissa
17.25 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.48 Nor­jaa ris­tiin rastiin
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
pe: Plåst­ret seuraa,..
18.00 Mikko Mallikas
18.00 Me­lu­kylän lapset
18.10 Lu­lun luon­toseikkailut
18.15 Ril­li­nal­len et­sivätoimisto
18.23 Vahaveitikat
18.26 Hupsulit
18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Kun ke­ho sa­noo so­pimuksen irti
18.30 Ke­sä­mö­kin myymisestä
18.30 Gee­nin­metsästäjät
Hän tie­tää isäs­tään vain sen,..
18.30 Luontomatkalla
Koos­te kau­den huip­pu­het­kis­tä, mm. An­ders Lun­di­nin vie­rai­lu Ts­her­nobylissä,..
18.30 Norjan kovin
Tuolileikki...
18.30 Fractures
Lil­ja huo­maa, et­tä Ma­til­la on mustelmia,..
18.30 Puutarhakausi
To do -lis­ta ja kah­vit­te­lua. On ai­ka va­li­ta per­he, jo­ka saa tul­la lo­mai­le­maan puutarhaan...
18.50 Sportliv
19.00 Poh­jan­maan sankarit
19.08 His­to­rian toinen puoli
19.24 St­röm­sös­tä poimittua
19.15 Gee­nin­met­säs­tä­jät opet­tavat lisää
19.22 St­röm­sös­tä poimittua
19.19 Le­nan matkassa
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.52 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2022
Ku­nin­gas jou­tui te­ke­mään vai­kean hen­ki­lö­koh­tai­sen valinnan...
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 Svensk­finland runt
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
20.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
ke: Tut­ki­jan sur­man sel­vi­tys ete­nee pie­nin as­ke­lin, voi­ko se liit­tyä po­liit­ti­seen peliin?
to: Piet­ro ot­taa klu­bin­sa koh­ta­lon ras­kaas­ti. Kun Im­ma vie­lä ker­too epäi­lystään,..
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Ka­zu­ki Ya­ma­da, sol. Li­se de la Sal­le, pia­no. - To­ru Ta­ke­mit­su: Dream­ti­me. Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Pia­no­kon­sert­to nro 1 f-mol­li. Hen­ri Du­til­leux: Sin­fo­nia nro 1. Vii­väs­tet­ty lä­he­tys Mu­siikkitalosta.
20.00 Sam­my Da­vis Ju­nior omin sanoin
20.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa osal­lis­tu­jat saa­vat tie­tää, on­nis­tui­vat­ko he ta­voitteessaan...
20.55 These Boots
21
21.00 Efter Nio
Hy­vien syn­ny­tys­ta­ri­noi­den kir­jai­li­ja San­na Stel­lan, ujo muu­sik­ko An­na Järvinen,..
21.00 Historia: Hit­le­rin aikakausi
21.00 Ric­hard E. Grant kir­jai­li­joi­den jäljillä
Ete­lä-Ita­lia on in­noit­ta­nut mo­nia lois­ta­via kir­jai­li­joi­ta. Richard E...
21.00 Kau­nis änkytykseni
Kos­ket­ta­va do­ku­ment­ti än­kyt­tä­vis­tä nuorista,..
21.00 Ka­raokeparatiisi
Ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa lau­lat­taa asiak­kai­den­sa tus­kan pois. Va­li­tut kap­pa­leet ku­vaa­vat usein lau­la­jan­sa elä­män­koh­ta­loa. O: Ei­na­ri Paak­ka­nen T: Na­pa­films (Suomi 2022)
21.00 Into the Ice
Il­mas­to­tie­tei­li­jät ovat jo pit­kään tut­ki­neet Grön­lan­nin hu­pe­ne­vaa jää­pei­tet­tä. Sy­väl­lä su­la­van jää­mas­san si­säl­lä on hen­keä­sal­paa­van kau­nis­ta mut­ta myös vaa­ral­lis­ta. Oh­jaa­ja: Lars Hen­rik Ostenfeld.
21.50 elokuva: Ki­no Suomi: Amazon
Ta­ri­na kah­des­ta mie­hes­tä, jot­ka läh­te­vät kai­va­maan kul­taa. He huo­maa­vat, et­tä maa ei he­vin luo­vu rik­kauksistaan,
21.50 Not­hing Com­pa­res: Si­néad O'Connor
(s. 1966) ra­ket­ti­mai­ses­ta nou­sus­ta pop­tai­vaal­le ja yh­tä hur­jas­ta syök­sys­tä alas. Maail­ma ei vie­lä ol­lut val­mis edel­lä­kä­vi­jän ajatuksille.
22.00 Mur­ha Sandhamnissa
Juu­ri en­nen opis­ke­li­joi­den bi­le­se­son­gin al­ka­mis­ta po­lii­sil­le al­kaa tul­la il­moi­tuk­sia kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta, joi­den syy­nä näyt­tää ole­van uu­si ke­mial­li­nen huume...
22.00 Kino: Jos tä­mä ka­tu osaisi puhua
22.00 Kino: Mi­nun elämäni
Kak­si Os­ca­ria saa­nut elo­ku­va kir­jai­li­ja Ch­ris­ty Brow­nis­ta, jo­ka vai­kean CP-vam­man vuok­si pys­tyi lii­kut­ta­maan vain va­sen­ta jalkaansa.
22.15 Kserk­seen katseen alla
22.31 Uusi Kino: Au­ringonpistos
22.25 Exit
Uu­sia bileitä,..
22.46 En­nen elo­ku­vaa: Lämäri
22.51 Ki­no Klassikko: Lämäri
Roi­si ko­me­dia ala­sar­jan jää­kiek­ko­jouk­kuees­ta, jo­ka suo­sio­ta kas­vat­taak­seen ot­taa kaik­ki kei­not pait­si tai­to­kiek­koi­lun käyt­töön. N: Paul New­man, Mic­hael Ontkean,
22.55 Avoimena
23.20 Uusi Kino: Full of Lo­ve - Pa­ko­mat­ka pakastimesta
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Petrasta,..
23.25 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
23.25 Em­man net­tipainajainen
23.30 Hooligan
23.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
23.55 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
23.47 Kino: Donbass
0
00.10 Kou­kus­sa strippaukseen
00.49 Enem­män elo­ku­vas­ta: Lämäri