Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
07.16 To­si iso joulukynttilä
07.20 To­si iso joulukynttilä
07.23 To­si iso joulukynttilä
07.30 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
07.30 To­si iso joulukynttilä
07.30 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
07.41 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
07.35 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
07.36 To­si iso joulukynttilä
07.55 Ai­kak­ris­tal­lin metsästys
08.05 Ai­kak­ris­tal­lin metsästys
08.00 Ai­kak­ris­tal­lin metsästys
07.50 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
08.10 Elokuva: Muu­mien taikatalvi
Tal­vi on las­keu­tu­nut Muu­milaaksoon,..
08.15 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.12 Nuor­ten matkassa
08.15 Muumilaakso
08.16 Ai­kak­ris­tal­lin metsästys
08.20 Po­rukan parhaat
08.35 Vat­sani ja minä
08.35 Kuin kaikki muut
08.30 Koh­ti am­mat­ti­laiskenttiä
08.30 Herk­ku­suut keittiössä
08.40 Ad­vent­ti - mi­tä jou­lu si­nul­le tarkoittaa?
09.00 Efter Nio
Ale­xan­der Stubb, Bo Kas­pers Or­kes­ter, Big Brot­her-Nabaz Baki,..
08.57 St­röm­sös­tä poimittua
09.00 Kyl­mää ja märkää
09.00 Suo­men asia on meidän
Tu­han­net ruot­sa­lai­set tais­te­li­vat va­paaeh­toi­si­na Suo­men puo­les­ta tal­vi­so­das­sa ja jatkosodassa.
9
09.10 Erä­maan armoilla
09.05 Riis­tametsällä
09.10 Åland - Suo­men silta länteen
09.30 Tai­de­keräilijät
09.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Hu­vi­la Kris­ti­nehamnissa...
09.40 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Hu­vi­la Kris­ti­nehamnissa...
09.50 Kätilöt
10.00 Ä­lä tee aviorikosta
10.00 Ad­vent­ti - mi­tä jou­lu si­nul­le tarkoittaa?
10.10 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.10 St­röm­sös­tä poimittua
10.20 Pe­lastuskoirat
Lu­men al­le hau­tau­tu­nut hiihtäjä...
10.20 Po­rukan parhaat
10.16 Riis­tametsällä
10.30 Kuin kaikki muut
10.30 Ä­lä tee aviorikosta
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
11.00 Lää­kä­rit vas­taan internet
11.00 Hangon sota
Tal­vi­so­dan jäl­keen han­ko­lai­set me­net­ti­vät kotinsa,..
11.00 Efter Nio
Ale­xan­der Stubb, Bo Kas­pers Or­kes­ter, Big Brot­her-Nabaz Baki,..
11.00 På spåret
11.00 Luontomatkalla
Kun ih­mi­nen val­taa käyt­töön­sä yhä uu­sia alueita,..
11.00 Eläi­met vauhdissa
11.11 Nor­jaa ris­tiin rastiin
11.15 Ag­nes Waa­den arvoitus
11.40 Ai­na täydellinen
11.54 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.00 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma to­teu­tui, kun hän vei ul­ko­mail­la asu­van per­heen­sä vuo­dek­si Py­hä­tunturille...
12.00 elokuva: Tun­te­maton sotilas
(Suo­mi 1955) Väi­nö Lin­nan ro­maa­ni ko­ne­ki­vää­ri­komp­pa­nian vai­heis­ta jat­ko­so­das­sa Ed­vin Lai­neen oh­jaa­ma­na klas­sik­koe­lo­ku­va­na. Res­tau­roi­tu esi­tys­kopio. (U) .
12.00 Silk­ki­tie 30 päivässä
12.00 La Tra­via­ta Rans­kan kan­sal­lisoopperasta
Giu­sep­pe Ver­din kol­mi­näy­tök­si­nen klas­sik­ko Si­mon Sto­nen oh­jaa­ma­na tuo­ree­na ver­sio­na. Vio­let­tan pää­roo­lin lau­laa ete­läaf­rik­ka­lai­nen sop­raa­no Pretty Yende.
12.00 Zarah
12.43: Za­ra­hin tem­paus ai­heut­taa ki­pe­rää sa­nai­lua van­hoil­li­ses­sa toi­mituksessa...
13.28: Za­rah on pää­toi­mit­ta­jan pan­nas­sa, mut­ta hän­tä ei pi­dät­te­le mikään...
12.00 Kino: Muiden elämä
Tun­net­tun kir­jai­li­jan ja näyt­te­li­jän elä­mää sa­la­kuun­te­le­va Itä-Sak­san Sta­sin agent­ti al­kaa epäil­lä teh­tä­vään­sä sen ede­tes­sä. Flo­rian Henc­kel von Don­ners­marc­kin Os­ca­ril­la pal­kit­tu draa­ma vuo­del­ta 2007. N: Ulrich Mühe,
12.30 De­pec­he Mode: 101
A. Pen­ne­ba­ke­rin ja Ch­ris He­ge­du­sin do­ku­ment­tik­las­sik­ko uu­teen ku­kois­tuk­seen res­tau­roi­tu­na. Ai­hee­na on De­pec­he Mo­den maail­man­kiertueen 101.
12.45 Kasvis-tv
13.00 Nor­jan RSO: Si­be­liuk­sen toi­nen sinfonia
13.20 Ma­ri­lyn Mon­roe - unelmatyttö
13.50 Syö­tä­vät sä­ve­let: Kaik­ki­ruo­kainen Janne
14.00 Historia: Ja­pani sodassa
14.15 24 tun­tia Euroopassa
Uu­si aa­mu koittaa aina...
14.20 Ar­kistojen salat
14.15 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma to­teu­tui, kun hän vei ul­ko­mail­la asu­van per­heen­sä vuo­dek­si Py­hä­tunturille...
14.15 Hel­sin­ki, ikuisesti
Ar­kis­to­ma­te­riaa­liin ja suo­ma­lai­seen tai­tee­seen pe­rus­tu­va Pe­ter von Bag­hin elo­ku­va et­sii Hel­sin­gin sie­lua ja henkeä.
14.25 Uusi Kino: Sa­no kii­tos ja tanssi
14.35 Luo­vaa käsityötä
14.50 Finlandia
14.50 His­to­riaa huo­nomuistisille
14.46 Kill Anneli
14.55 Suo­men juh­la­päi­vät: It­se­näisyyspäivä
15
15.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin it­se­näi­syys­päi­vän juhlakonsertti
Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te, sol. Ca­ro­lin Wid­mann, viu­lu. -Jean Si­be­lius: All'over­tu­ra sarj. His­to­rial­li­sia ku­via. Ve­li-Mat­ti Puu­ma­la: Viu­lukonsertto,
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
to: En­ri­ca on lah­ja­kas lap­si­näyttelijä...
pe: Eräs nuo­ru­kai­nen on pa­hoin­pi­del­ty mut­ta oli­ko hän it­se­kään puh­das pulmunen?..
15.15 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Sak­sas­sa Por­til­lo tu­tus­tuu Hit­le­rin hä­vit­tä­mään en­sim­mäi­seen de­mokratiaan,..
15.35 Vah­vo­jen nais­ten Tans­si­teat­teri Raatikko
15.30 Bliss - tanssin huumaa
Rans­ka­lai­sen ko­reog­ra­fin Ant­ho­ny Égéan ener­gi­nen teos tuo klu­bien ja yö­ker­ho­jen säh­köi­sen rytmiikan,..
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.15 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.25 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Ju­na­mat­ka on eden­nyt Ita­liaan, jos­sa tu­tus­tu­mi­nen al­kaa poh­jois­rannikolta,..
16.44 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
16.35 Cur­rent­zis, Waltz ja Beet­ho­ven Delfoissa
16.55 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pip­sa Pos­su, Nal­len talvi, Mauno,
16.55 Pikku Kakkonen
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hup­su pik­ku pu­pu­nen, An­na ja ystävät,..
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Kai­ja Kur­pit­sa, Mim­mi Leh­mä ja Varis,
17.10 Finlandia
17.15 Syö­tä­vät sä­ve­let: Kaik­ki­ruo­kainen Janne
17.19 Pie­ni suuri maailma
17.25 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Lau­ran kans­sa Hei Taa­vi, Rik­ke, Sa­na­tai­de­su­kel­lus, Suomipuu,
17.25 Ö­tökkätalli
17.25 Strömsö
17.30 Muumilaakso
17.44 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.41 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.53 Sil­män­räpäyksiä
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
18.00 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
18.13 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
18.24 Lumileikkejä
18.25 BUU-klub­be­nin jou­lu­ka­lenteri 2022
18.23 Lumileikkejä
18.27 Hupsulit
18.26 Met­ko­ja muo­donmuutoksia
18.30 Ä­lä tee aviorikosta
18.30 Eläi­met vauhdissa
18.30 Luontomatkalla
Kun ih­mi­nen val­taa käyt­töön­sä yhä uu­sia alueita,..
18.30 Lää­kä­rit vas­taan internet
18.30 Adam­pourin perhe
T:NRK, 2022.
18.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Ta­lo Tumbassa...
18.41 Nor­jaa ris­tiin rastiin
18.48 Lumileikkejä
18.45 Ag­nes Waa­den arvoitus
19.00 Kuin kaikki muut
Pi­tä­vät­kö Mad­den ja Ma­til­dan hermot,..
18.55 Tais­te­lu Ahvenanmaasta
19.10 Ai­na täydellinen
19.10 Uudista minut
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.40 Ajan­ku­via Tukholmasta
19.39 Sportnytt
19.52 Åland - Suo­men silta länteen
19.51 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Pie­ni suuri maailma
19.54 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
20.00 Tai­tei­li­joiden taivaat
Mi­tä maa­lauk­set ker­to­vat meille,..
20.00 Zarah
pe: Za­rah on pää­toi­mit­ta­jan pannassa,..
20.00 Ma­ri­lyn Mon­roe - unelmatyttö
Ma­ri­ly­nil­le elo­ku­vau­ran luo­mi­nen oli tärkeää,..
20.00 Elokuva: Elä­mää kuo­le­man jälkeen
Klaus Hä­rön draa­ma­ko­me­dia Nissestä,..
20.51 St­röm­sös­tä poimittua
20.45 Elo­ku­van het­ki: Hytti nro 6
20.47 Ajan­ku­via Tukholmasta
20.45 Elo­ku­van het­ki: Hytti nro 6
20.47 Ajan­ku­via Tukholmasta
20.58 Finlandia
20.55 Finlandia
21
21.00 Efter Nio
Ale­xan­der Stubb, Bo Kas­pers Or­kes­ter, Big Brot­her-Na­baz Ba­ki, Ma­til­da Sand­vik sek­si­rikollisista,
21.00 Historia: Ja­pani sodassa
21.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Ju­na­mat­ka on eden­nyt Ita­liaan, jos­sa tu­tus­tu­mi­nen al­kaa poh­jois­rannikolta,..
21.02 Claes An­ders­son - Vapaa tahto
Do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa psy­kiat­ri, po­lii­tik­ko, runoilija,..
21.00 Kino: Blin­ded by the Light
Val­loit­ta­vas­sa elo­ku­vas­sa 1980-lu­vun Eng­lan­nis­sa asu­va aa­sia­lais­per­heen poi­ka löy­tää Bru­ce Sp­rings­tee­nin lau­luis­ta tei­ni-iän unel­man­sa ja pa­tou­tu­man­sa. N: Viveik Kalra.
21.00 Elo­ku­van het­ki: Hytti nro 6
21.12 elokuva: Hytti nro 6
Ju­ho Kuos­ma­sen pal­kit­tu draa­mae­lo­ku­va suo­ma­lai­sen opis­ke­li­jan ja ve­nä­läi­sen kai­vos­työn­te­ki­jän ju­na­mat­kas­ta hal­ki Ve­nä­jän. Pe­rus­tuu Ro­sa Lik­so­min ro­maa­niin. N: Sei­di Haar­la, Ya­ra Bo­ri­sov. T: Elo­ku­vayh­tiö Aa­mu Oy, 2021.
21.17 Ri­kin­kel­tainen taivas
Kun Stel­la muut­taa 1980-lu­vun lo­pul­la Ber­lii­niin, Frej läh­tee Por­tu­ga­liin kir­joit­ta­maan esi­kois­romaaniaan...
21.50 Hel­sin­ki, ikuisesti
Ar­kis­to­ma­te­riaa­liin ja suo­ma­lai­seen tai­tee­seen pe­rus­tu­va Pe­ter von Bag­hin elo­ku­va et­sii Hel­sin­gin sie­lua ja hen­keä. Oh­jaus: Pe­ter von Bagh.
22.00 Majakkamurha
22.00 Kino: Vii­si vuodenaikaa
Kau­nis ja fi­lo­so­fi­nen ku­vaus budd­ha­lais­mun­kin elä­mäs­tä lap­ses­ta van­huu­teen. O: Ki-duk Kim.
22.05 Sub­harc­hord: tu­le­vai­suus jo­ta ei tullut
22.10 Mer­ry Ch­ristmas, Yiwu
Kii­nan Yi­wus­sa on yli 600 teh­das­ta, jot­ka tuot­ta­vat muul­le maail­mal­le ton­ni­kau­pal­la ki­mal­te­le­via jou­lu­ko­ris­tei­ta. Yi­wu on vau­ras ja mo­der­ni kau­pun­ki, jos­sa kom­mu­nis­ti­set ihanteet,
22.41 Äi­dit vä­ki­val­lan varjossa
23.06 Berg­man - elä­mä nel­jäs­sä näytöksessä
Ta­paam­me Ing­mar Berg­ma­nin hä­nen tuot­te­liaim­man vuo­ten­sa aikana...
22.55 Berg­man - elä­mä nel­jäs­sä näytöksessä
22.56 Uusi Kino: P(l)ain truth
23.05 Uusi Kino: To do
23.10 Eri­tyinen kesä
Ystäviä...
23.12 Uusi Kino: Rak­kau­della, Matti
23.10 Uusi Kino: Puh­taus ja vaara
23.30 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma toteutui,..
23.40 Elo­ku­van het­ki: Hytti nro 6
23.55 Elo­ku­van het­ki: Hytti nro 6
0