Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
(Phan­tasm) . Brit­ten: Play­ful Pizzicato ..
00.15 Yöklassinen
. 00:32 Re­gon­di: Noc­tur­ne - Rêve­rie (Ot­to To­lo­nen, kitara) ...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Goyan maa­lauk­sia ja ra­kas­tu­nei­ta nuorukaisia
07.10 Aamusoitto
ti: (Do­rot­hee Mields, sop­raa­no, ja Step­hen Stubbs,..
ke: (Aa­mu­lau­lu) (Diet­rich Fisc­her-Dies­kau, baritoni,..
to: Te­le­mann: Sep­tet­to kol­mel­le oboelle,..
pe: (Mi­nä nos­tan sil­mä­ni si­nun puoleesi,..
07.05 Aamusoitto
Had­ria­nus Kree­tal­la (Ce­ci­lia Bar­to­li, sop­raa­no, Sol Ga­bet­ta, sello,..
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Las­ten­kir­jai­li­ja Ma­ria Kuut­ti ke­hot­taa lu­ke­maan lapsille
08.05 Kuusi kuvaa
Suo­ma­lai­nen yk­kös­bän­di 1970-lu­vul­la oli Hurriganes...
08.25 Ikio­ma il­mas­tok­rii­sim­me: Ve­si lop­pui ha­nas­ta – on­ko puh­das ve­si vie­lä it­ses­täänselvyys?
08.55 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: (Ben­ny Car­ter) . God­zins­ky: Sul­le sa­lai­suu­den ker­toa mä voisin ..
ke: (Kau­ko Käyh­kö) . Do­min­guez: Blaue Nacht in Me­xi­co (Vi­co Torriani) . ..
to: (The Beat­les) . Fer­gu­son: Fern, so fern von hier (La­le Andersen) ...
la: (Ey­die Gor­mé) . Malms­ten: Ny­kya­jan nai­nen (Georg Malmsten) ...
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: Hei­kentyvä Saksa
10.00 Sa­ri Val­to: Mi­ten elää sääs­teliäämmin?
10.00 Brysselin kone
10.00 Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Kei­häis­tä kännyköihin
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Mu­siik­ki­ju­malanpalvelus
Pap­pi­na Han­na Va­no­nen Mu­sii­kis­sa mu­ka­na An­na Pul­li-Huo­mo, urut ja laulu,..
10.05 Ykkösaamu
10.45 Rytmikamari
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä paimenessa
11.00 Kla­sariparatiisi
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Aki Yli-Sa­lo­mäen Uudet levyt
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Goyan maa­lauk­sia ja ra­kas­tu­nei­ta nuorukaisia
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 18. hel­lun­tain­jäl­kei­sen sun­nun­tain li­tur­gia Us­pens­kin ka­ted­raa­lis­ta Helsingistä
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Va­koi­lua ja va­koi­li­joi­ta Suo­mes­sa osa 1/3: Suo­men tie­dus­te­lun syn­ty si­säl­tää ter­ro­ri-is­ku­ja, sa­bo­taa­sia ja salamurhia
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Mik­si näem­me unia edel­lis­ten päi­vien ih­mi­sis­tä ja tapahtumista?
12.10 Kal­le Haa­ta­nen: Sää­dyt­tö­mät. Per­he ja uu­det yh­teis­kun­ta­luo­kat pit­käl­lä 1800-luvulla
12.10 Ki­du­tuk­sen his­to­ria: Ih­mi­nen ei ki­duta robottia
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Kus­taa Vaa­san tie ka­pi­na­joh­ta­jas­ta yk­sinvaltiaaksi
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 12 dik­taat­to­ria: Sau­di-Ara­bian kan­tai­sä Ibn Saud
Ibn Saud pe­rus­ti sau­dien ku­ningassuvun,..
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Elämän verkko
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Jut­ta Urpilainen
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
13.00 Vä­li­le­vy­jä paimenessa
13.00 Kla­sariparatiisi
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: (Si­si­lia­lai­nen juh­la) (Alan­ko­mai­den il­ma­voi­mien ork. Pa­ra­dis: Si­cilienne ..
ke: (Les Ele­ments Amsterdam)..
to: (Kons­tan­ze Eick­horst, piano)..
pe: Kuu­la: Sa­tu­ku­va n:o 1 (Jan­ne Ok­sa­nen, pia­no) L. Bou­lan­ger: Les Sirenes ..
14.00 KC Ka­re­mo: Mik­si kan­na­tat edel­leen Trum­pia, Juha Ahvio?
14.00 Kir­ja vs. Lef­fa: From Hell
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Sa­tu Rä­mö ker­too kir­jastaan Hildur
14.30 Put­ro pu­huu kuo­le­mas­ta: San­karin kuolema
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Me­hi­läi­set kom­mu­ni­koi­vat pääa­sias­sa ravinnosta
14.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Suur­kau­pun­ki ja vapaus
14.30 Kai­sa Pu­la­kan ai­ka­mat­kat: T-pai­ta ja coo­liu­den syn­ty - eri­suun­tai­sia nap­pe­ja ja nuo­ria kapinallisia
14.50 Kie­len päällä
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Man­se­rock ei­len, tä­nään ja huomenna
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta perjantaihin,
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sy­vä uni 2/5.
15.00 Horisontti
15.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Me­hi­läi­set kom­mu­ni­koi­vat pääa­sias­sa ravinnosta
15.50 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
(Da­vid Brut­ti, alt­to­saksofoni) ...
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä: Maail­man eläinten päivä
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . A. (sov. . . . .
to: Mo­zart: Kont­ra­tans­si or­kes­te­ril­le C-duuri ..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . .
su: St­rauss (nuor. ) : Juh­la­mars­si Stef­fa­ni: Al­ki­bia­de­sin aaria oopp...
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
17.10 Ti­mant­te­ja ja ruos­tet­ta: But­terf­lies and Hurricanes
17.10 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.10 Ah­din mielimaisema
Hy­vän­mie­len mu­siik­kia, niin tut­tua kuin odot­ta­ma­ton­ta­kin, on luvassa,..
17.10 Miia Krause
Asiaa ja asiat­to­muuk­sia, kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja kär­ke­viä ky­sy­myk­siä. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Ää­ni­suun­nit­te­li­ja Pek­ka Lapin muisto
17.55 Yk­si on hy­vää seuraa
18
18.05 Ro­ma­no mi­rits. Ro­manielämää
18.00 Min­ne Rin­ne vie: Las­ten­kir­jai­li­ja Ma­ria Kuut­ti ke­hot­taa lu­ke­maan lapsille
18.00 Put­ro pu­huu kuo­le­mas­ta: San­karin kuolema
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Läh­tö­käs­ky, osa 1/3.
18.10 Ää­ni­ta­rina: Sirpale
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Lukulamppu
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.35 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­gal­leria: Mökki
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sy­vä uni 1/5.
19.02 Kon­ser­tis­sa Ebène-kvartetti
Gab­riel Le Ma­ga­du­re, ja Pier­re Co­lom­bet, viu­lu, Ma­rie Chi­lem­me, alt­to­viu­lu, se­kä Rap­haël Mer­lin, sello...
19.02 Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin konsertti
Pek­ka Kuu­sis­to, sol. Ma­ria Kry­kov, kont­ra­bas­so. - Ei­no­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ra: A Re­quiem in Our Ti­me. Geor­ge Wal­ker: Sin­fo­nia nro 5. Mis­sy Maz­zo­li: Dark with Ex­ces­si­ve Bright. Ida Mo­berg: Au­rin­gon­nou­su, or­kesterisarja.
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Elim Chan, sol. Ol­li Mus­to­nen, pia­no. - Un­suk Chin: Su­bi­to con for­za. Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Pa­ga­ni­ni-rap­so­dia op. 43. Béla Bar­tók: Kon­sert­to or­kes­te­ril­le f-mol­li. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
19.02 Oop­pe­rail­ta Suo­men kan­sal­li­soop­pe­ras­sa: Ric­hard Wag­ne­rin Valkyyria
Mu­sii­kin­joh­to Han­nu Lin­tu. Kan­sal­li­soop­pe­ran or­kes­te­ri. Sieg­mund - Joac­him Bäckst­röm, te­no­ri. Sieg­lin­de - Mii­na-Lii­sa Vä­re­lä, sop­raa­no. Hun­ding - Mat­ti Tu­ru­nen, bas­so. Wo­tan - Tom­mi Ha­ka­la, ba­ri­to­ni. Brünn­hil­de - Jo­han­na Ru­sa­nen, sop­raa­no. Fric­ka - Nii­na Kei­tel, mez­zo­sop­raa­no. Kah­dek­san val­kyy­riaa: Reet­ta Haa­vis­to, Jen­ni Hie­ta­la, My Jo­hans­son, Ma­ria Tu­ru­nen, Mo­ni­ka Eve­lin-Liiv, Mer­ja Mä­ke­lä, Ida Wal­lén ja An­na Da­nik. - Oop­pe­raa en­nen ja sen vä­lia­joil­la kor­re­pe­tiit­to­ri ja Wag­ner-tun­ti­ja Pek­ka Asi­kai­nen ja Ou­ti Paa­na­nen avaa­vat teok­sen taus­to­ja ja sen mu­siik­kia. (Ää­ni­tet­ty Kan­sal­li­soop­pe­ras­sa 10. 9. )
19.02 Jazzk­lu­bi: Klu­bi-isän­tä­nä Juhani Kansi
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
So­fia Gu­bai­du­li­na: Duo­so­naat­ti kah­del­le fagotille...
20.00 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Et­non eu­roo­pan­mes­ta­rit - Espanja
Es­pan­ja nou­si Eu­roo­pan yk­kö­sek­si etnossa...
20.05 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka; Mar­cin Wa­si­lews­ki Trio & Joe Lo­va­no Ap­ril Jazzissa osa 2
Ää­ni­tet­ty Ta­pio­la-sa­lis­sa 27. 10. 2021.
20.30 Iltasoitto
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la - Aman­da Kau­ran­ne: En­kelin äänin
21.00 Iltasoitto
21.00 Jazzk­lu­bin kol­mas set­ti: Har­ri Tuo­mi­sen et­hio­jazzia osa 2
21.20 Iltasoitto
21.40 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Suur­kau­pun­ki ja vapaus
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: Hei­kentyvä Saksa
Mi­kä sen roo­li ja pai­noar­vo on tu­le­vai­suu­den Euroopassa?..
22.05 Sa­ri Val­to: Mi­ten elää sääs­teliäämmin?
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.05 Kuu­si ku­vaa tai­tei­li­ja Ma­nue­la Bos­con elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: En­nen kaik­ki oli paremmin
22.05 Ruben Stiller
22.05 Ajassa soi
Toi­mit­ta­ja­na Ai­no­mai­ja Pennanen.
22.50 Kie­len päällä
22.55 Ää­ni­ta­rina: Sirpale
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
. . . . . . . .
ti: (Con­sor­tium Clas­si­cum) 23:33 Mo­li­no: Ki­ta­ra­kon­sert­to e-mol­li (Pe­pe Ro­me­ro ja Aca­de­my of St. 23:57 Kuu­la: Kuu­si kap­pa­let­ta pia­nol­le (Jan­ne Ok­sa­nen) 00:23 J. S. Bach: Kan­taat­ti n:o 82 (Ich ha­be ge­nug) (En enää muu­ta pyy­dä) 00:47 Hal­vor­sen: Or­kes­te­ri­sar­ja näy­tel­mä­mus. Kon­gen (Ku­nin­gas) 01:02 Liszt: Mazeppa ..
ke: A. Mo­zart: Pia­nok­var­tet­to g-mol­li (Jo­seph Rois­man, viu­lu, Bo­ris Kroyt, alt­to­viu­lu, Misc­ha Sch­nei­der, sel­lo, ja Miec­zys­law Hors­zows­ki, pia­no) 23:37 M-A Char­pen­tier: Ju­dith, si­ve Bet­hu­lia li­be­ra­ta 00:17 de Fos­sa: Trio n:o 1 A-duu­ri (Si­mon Wyn­berg, ki­ta­ra, Mar­tin Bea­ver, viu­lu, ja Bryan Ep­per­son, sello)..
to: A. Mo­zart: Duo G-duu­ri (Duo n:o 1) (Au­gus­tin Du­may, viu­lu, ja Ge­rard Caus­sé, alt­to­viu­lu) 23:27 R. Par­sons: Pan­dolp­ho (Alf­red Del­ler, kont­ra­te­no­ri, ja Des­mond Dup­ré, luut­tu) 23:35 Par­ry: Sin­fo­nia n:o 3 C-duu­ri (Eng­lan­ti­lai­nen) 00:10 Liszt: Ita­lia sarj. Vael­lus­vuo­sia (Ee­ro Hei­no­nen, piano)..
pe: 03:13 J. S. Bach: So­naat­ti viu­lul­le ja con­ti­nuol­le e-mol­li (Trio Set­te­cen­to) 03:25 W. A. Mo­zart: Sin­fo­nia n:o 28 C-duu­ri ja n:o 29 A-duu­ri (Dres­de­nin val­tio­nork. 04:11 Piaz­zol­la: Cin­co tan­go sen­sa­tions (As­tor Piaz­zol­la, ban­do­neon, ja Kro­nos-kvar­tet­ti) 04:39 Beet­ho­ven: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 4 a-molli
23.10 Yöklassinen
. 23:21 Abélard: Vir­gi­nes cas­te (Puh­taat neit­syet) . 23:31 Gluck: Hui­lu­kon­sert­to G-duu­ri (Em­ma­nuel Pa­hud ja Ba­se­lin ka­ma­riork. . 23:44 Saint-Saëns: Sep­tet­to Es-duu­ri (Orc­hest­re de Pa­ris) . 00:02 Puc­ci­ni: Cap­ric­cio sin­fo­ni­co (Mi­la­non La Sca­la -oop­pe­ran ork. . 00:16 Bur­leigh: Four Roc­ky moun­tain sketc­hes (Rac­hel Bar­ton Pi­ne, viu­lu, ja Matt­hew Hag­le, piano) ...
0
00.15 Yöklassinen
. 00:32 Re­gon­di: Noc­tur­ne - Rêve­rie (Ot­to To­lo­nen, ki­ta­ra) . 00:42 Brahms: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 3 d-mol­li (Ser­gej Khats­hatr­jan ja Lu­si­ne Khatc­hatr­jan) . 01:06 Stan­ford: Mag­ni­fi­cat B-duu­ri . 01:19 J. S. Bach: Bran­den­bur­gi­lai­nen kon­sert­to n:o 1 F-duu­ri (Eu­roo­pan Bran­den­burg-ork. ...
3