Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
S. Bach (sov. Sjöblom)..
04.00 Yöklassinen 2
(Lin­coln Cen­te­rin ka­ma­riyh­tye) . 04:55 Niel­sen: Sin­fo­nia n:o 3 (Sin­fo­nia es­pan­si­va) . 05:34 W. A...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Che­va­lier de Saint-Geor­ges, jou­sen ja säi­län vir­tuoo­sin tarina jatkuu
07.10 Aamusoitto
ti: S...
ke: S: Sin­fo­nia raa­ti­vaa­li­kan­taa­tis­ta BWV 29 Haydn,..
to: (Phi­lip Mar­tin, piano)..
pe: (Fa­bio Bion­di, viu­lu ja mu­siikinjohto,..
07.05 Aamusoitto
(Trio Co­rel­li) . Ar­ne: The Mor­ning, kan­taat­ti lau­luää­nel­le ja soit­timille ...
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Mus­ta­rin­da -ta­lo Hy­ryn­sal­mel­la ko­koaa tai­tei­li­jat ja tutkijat
08.05 Kuusi kuvaa
08.25 Su­ku­ni mur­ha­mys­tee­ri: Ku­ka ve­ti liipaisimesta?
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: (Hen­ry Man­ci­ni) . Whit­ta­ker: New world in the mor­ning (Ro­ger Whittaker)..
ke: (Vie­no Kek­ko­nen) . Bal­lard: Mr. Sand­man (Chet At­kins) . Webb: Up,..
to: (Ar­tie Shaw) . Sty­ne: Ra­kas­tuin liian helposti ..
la: (Bing Cros­by and The Mills Brot­hers) . Llos­sas: Tan­go bolero ..
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: Mi­ten ko­ro­na on muut­ta­nut mei­tä ja maailmaa?
10.00 Sa­ri Val­to: Kään­tyy­kö Ve­nä­jän kan­sa kos­kaan Uk­rai­nan so­taa vastaan?
10.00 Brysselin kone
10.00 Miia Krause
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ver­kos­ton ju­ma­lan­pal­ve­lus Munk­ki­nie­men kir­kos­ta Helsingistä
Saar­naa­ja­na pas­to­ri Pa­nu Pitkänen...
10.05 Ykkösaamu
10.47 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Ulkokehällä
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Ti­gers­tedt: Cho­pin mat­kaa Mal­lor­cal­le ja sä­vel­tää lastuja
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Che­va­lier de Saint-Geor­ges, jou­sen ja säi­län vir­tuoo­sin tarina jatkuu
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toi­mit­ta­ja Ina­ri Til­lin mu­siik­ki­vie­raa­na muu­sik­ko Su­sanna Palin.
11.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Tam­pe­reen Me­to­dis­ti­seurakunnasta
Esi­lau­la­ja­na, lau­lu­so­lis­ti­na ja pia­nis­ti­na Vir­pi Makkonen,..
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Suo­mi vaa­ras­sa 1/2: Man­ner­hei­min ja ak­ti­vistien kapina
12.10 Tie­deyk­kö­nen: No­be­lit­ta jää­nyt Li­se Meit­ner kek­si fis­sion, mi­kä joh­ti ato­mi­pom­min rakentamiseen
12.10 Kal­le Haa­ta­nen: Täh­ti­tieteen naiset
12.10 12 dik­taat­to­ria: Isä Pu­tin ja Krem­lin ma­fia: ”Pat­rioo­tit, pas­kiai­set ja petturit”
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Mil­joo­na omais­hoi­ta­jaa ei voi ol­la väärässä
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heen­johtajatentti
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Pia An­ti­kai­sen Uudet levyt
13.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Ti­gers­tedt: Cho­pin mat­kaa Mal­lor­cal­le ja sä­vel­tää lastuja
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: (Frei­bur­gin ba­rok­kiork. . C. L. Lit­han­der: Ron­do D-duuri ..
ke: (Lo­vii­sa-trio) (Si­be­lius-pianotrio) ...
to: (Bar­tek Ni­ziol, viu­lu, De­nis Se­ve­rin, sel­lo, ja Tat­ja­na Kor­suns­ka­ja, piano) ...
pe: (Kro­nos-kvar­tet­ti, ja Wu Man, pi­pa ja lau­lu) . Lum­bye: Tai­tei­li­jan uni ..
14.00 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
14.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet: Good Fight
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: J.S. Me­res­maa ker­too uu­sim­mas­ta kirjastaan
14.30 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Lät­kän­pe­laa­jan tankillinen
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää 22032023
14.30 Is­kel­mien maan­tie­de: Mat­kal­la Ta­hi­tiin pal­jas­tuu suu­ri Put­ti­putti-huijaus
14.30 Min­ne Rin­ne vie: Mus­ta­rin­da -ta­lo Hy­ryn­sal­mel­la ko­koaa tai­tei­li­jat ja tutkijat
14.30 Ei­li­sen ää­ni: Mi­kä on ol­lut elä­män­ne suurin ilo?
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
14.40 Ei­li­sen ää­ni: Pai­non­nos­ta­ja Jim­my Za­man Za­deh Kuusamosta
14.50 Kie­len pääl­lä: Saa­men kie­liä on useita
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
ke: Vii­me jou­lu­kuus­sa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ilmoitti,..
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Alan­ko, Kau­ris­mä­ki & Has­si­sen Ko­ne 40 vuot­ta myö­hem­min -dokumentti
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa puhetta,..
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sa­nan­saat­tajat 12/20.
15.00 Horisontti
15.15 Mu­siikkikamari
15.30 8 klasaria
15.45 Vii­kon luon­toääni: harakka
15.50 Ää­ni­tarina: Pahki
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . .
ti: Chue­ca: Al­ku­soit­to zar­zue­lasta Agua,..
ke: Ta­ra­re (Mann­hei­min Mozart-ork...
to: Rus­lan ja Ljud­mi­la Cai­ros-Re­go: Vals­si E-duuri ..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . .
su: (Nils-Erik Sparf, viu­lu, ja Bengt Fors­berg, piano)..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krause
Miia Krau­se - kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja oi­val­ta­vaa kes­kus­te­lua. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Do­ku­ment­ti: Pre­si­dent­ti on siepattu!
10...
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Lau­lu­ja rak­kaal­le kotiseudulle
17.35 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Kym­me­nen li­säys­tä levyhyllyyn
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Rii­kan mielimaisema
Rii­kan mie­li­mai­se­mas­sa käy­dään pin­nan al­la, rat­sas­te­taan pustalla,..
18
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­gal­le­ria LIVE: Fixit
Kai­no Wen­nerst­rand: kä­si­kir­joi­tus, sä­vellykset,..
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.30 Vii­kon luon­toää­ni: villisika
18.25 Kie­len pääl­lä: Saa­men kie­liä on useita
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.35 Mu­siikkihartaus
18.50 Iltahartaus
19.02 TV-sarjojen ilta
Soi­ta suo­raan lä­he­tyk­seen nu­me­roon 09 - 144 800 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 0445 144800. Etu­kä­teen voit jät­tää vies­ti­si lo­mak­keel­la Yle Ra­dio 1:n net­tisivulla...
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Amanda Kauranne
19.02 Jazzk­lu­bin kon­sert­ti-il­ta: Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba soo­lo­kon­ser­tis­sa Ap­ril Jazzissa.
Ää­ni­tet­ty Ta­pio­la­sa­lis­sa 27. 4. 2022. Toi­mit­ta­ja­na To­pias Tiheäsalo.
19.02 Ta­pio­la Sin­fo­niet­ta: Ihmepari
Juk­ka Tien­suu: Ih­me­pa­ri. Jo­han­nes Brahms: Sin­fo­nia nro 3 F-duu­ri op. 90. Se­bas­tian Fa­ger­lund: Re­main. (Anu Kom­si, sop­raa­no ja viu­lu, Min­na Pen­so­la, viu­lu ja sop­raa­no, Sa­ka­ri Ora­mo, ka­pel­li­mes­ta­ri, Me­ri Eng­lund, viu­lu, Riit­ta Pe­sola, sello,
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Ka­zu­ki Ya­ma­da, sol. Li­se de la Sal­le, pia­no. - To­ru Ta­ke­mit­su: Dream­ti­me. Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Pia­no­kon­sert­to nro 1 f-mol­li op. 1. Hen­ri Du­til­leux: Sin­fo­nia nro 1. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
19.02 Bö­sen­dor­fer 1882 -sar­ja: We­ber ja kla­ri­net­tivirtuoosit
Bö­sen­dor­fer - 1882 on kon­sert­ti­sar­ja, jos­sa esi­te­tään mer­kit­tä­vää 1800-lu­vun oh­jel­mis­toa ajan­mu­kai­ses­sa ym­pä­ristössä...
19.02 Jazzk­lu­bi: Tun­ti va­paal­la - DJ Bunuel.
20.00 Romano mirits
19.55 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka: Way­ne Shor­ter Quar­tet Mu­siik­ki­talossa 2012.
Way­ne Shor­ter Quar­tet Mu­siik­ki­ta­los­sa 2012. Ää­ni­tet­ty Dig Fes­ti­va­lil­la 5. 11. 2012.
20.15 Kuu­si ku­vaa eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Heik­ki Hent­to­sen elämästä
20.43 Iltasoitto
(Phan­tasm) . Men­dels­sohn: Jou­sik­var­tet­to n:o 5 Es-duu­ri (Emer­son-kvar­tet­ti) . J. S. Bach: Par­ti­ta kla­vee­ril­le n:o 6 e-mol­li (Ris­to Lau­ria­la, piano) .
21
21.00 Ra­dio­gal­le­ria: Ju­la­jev ja kärpänen.
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Sa­nan­saat­tajat 11/20.
21.00 Iltasoitto
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzk­lu­bi: Kym­me­nen li­säys­tä levyhyllyyn
Mit­kä kym­me­nen al­bu­mia si­nä ha­luai­sit le­vy­hyl­ly­si täytteeksi?..
21.15 Mu­siikkikamari
21.20 Iltasoitto
21.20 Iltasoitto
21.30 Is­kel­mien maan­tie­de: Saa­ko Ho­no­lu­lus­sa ol­la kuin zulu?
21.45 Mu­siikkikamari
21.40 Vii­den eu­ron ruo­kaoh­jel­ma: Lät­kän­pe­laa­jan tankillinen
21.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Abit­ree­nien tuot­ta­ja Mika Salomaa
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
. . . . . . . . . . . .
ti: (Phi­la­delp­hian ork. 22:28 Chaus­son: An­dan­te ja al­leg­ro (Céles­te Ze­wald, kla­ri­net­ti, ja Da­vid Kuy­ken, pia­no) 22:37 Bocc­he­ri­ni: Duo kah­del­le viu­lul­le (Bo­ris Gar­lits­ki ja Ama­jak Dur­gar­jan) 22:55 J. S. Bach: Bran­den­bur­gi­lai­nen kon­sert­to n:o 5 D-duu­ri, kon­sert­to kah­del­le cem­ba­lol­le C-duu­ri, ja or­kes­te­ri­sar­ja n:o 2 h-mol­li (Aka­de­mie für Al­te Mu­sik Berlin)..
ke: 22:51 J. S. Bach: Sar­ja or­kes­te­ril­le n:o 1 23:18 De­lius: Sea drift (Bryn Ter­fel, ba­ri­to­ni, se­kä Waynf­le­te Sin­gers, Sout­hern Voi­ces ja Bour­ne­mout­hin sin­fo­nia­kuo­ro ja -ork. 23:45 Tu­lind­berg: Viu­lu­kon­sert­to B-duu­ri 00:06 A. Lo­bo: Bea­ta Dei ge­ni­tix (Siu­nat­tu Ma­ria, Ju­ma­lan äi­ti) 00:30 Bois­sier-Bu­ti­ni: Pia­no­so­naat­ti n:o 2 (Edoar­do Torbianelli)..
to: (Do­riot Ant­ho­ny Dwyer, hui­lu, ja Man­hat­tan-jou­sik­var­tet­ti) 22:37 Brit­ten: Nuor­ten or­kes­te­rio­pas (Muun­nel­mia ja fuu­ga Pur­cel­lin tee­mas­ta) (Phi­har­mo­nia-ork. 22:57 Pur­cell: Hail! bright Ce­ci­lia, Py­hän Ce­ci­lian päi­vän oo­di 23:52 Suk: As­rael-sin­fo­nia 00:56 Te­le­mann: Ka­na­ria­lin­tu­kan­taat­ti (Diet­rich Fisc­her-Dies­kau, ba­ri­to­ni, Hel­mut Hel­ler, viu­lu, Edith Picht-Axen­feld, cembalo,..
pe: 01:54 V. Rai­tio: Kon­sert­to viu­lul­le, sel­lol­le ja or­kes­te­ril­le 02:16 Hän­del: Con­cer­to gros­so e-mol­li (Aust­ra­lian Bran­den­burg-ork. 02:29 Me­lar­tin: Kar­ja­lai­sia ku­via 02:40 Foo­te: Sar­ja jou­sior­kes­te­ril­le E-duu­ri 02:56 Linc­ke: Kat­kel­mia oper. Frau Lu­na (Rou­va Kuu­tar) (Ra­dio viih­deork. 03:08 Gra­na­dos: Goyes­cas (Ali­cia de Lar­roc­ha, pia­no) 04:07 Beach: Sin­fo­nia e-molli ..
22.15 Yöklassinen
. 22:34 J. B. Bach: Sar­ja jou­sil­le ja con­ti­nuol­le g-mol­li (Frei­bur­gin ba­rok­kiork. . 23:58 Ros­si­ni: La dan­za (Car­lo Ber­gon­zi, te­no­ri, ja John Wust­man, pia­no) . 00:02 Vil­la-Lo­bos: Kon­sert­to ki­ta­ral­le ja or­kes­te­ril­le . 00:22 R. St­rauss: Joo­se­fin le­gen­da (Dres­de­nin valtionork. .
22.15 Yöklassinen
(La­jos Lenc­sés, oboe, Dénes Lud­mány, alt­to­viu­lu, ja Lász­ló Bor­bély, pia­no) . 22:36 Hän­del: Trio­so­naat­ti D-duu­ri op. . 00:45 Cho­pin: Ma­sur­kat n:ot 30-58 (Gar­rick Ohls­son, pia­no) . 23:56 Mah­ler: Um Mit­ter­nacht (Kes­kiyöl­lä) (Diet­rich Fisc­her-Dies­kau, ba­ri­to­ni, ja Leo­nard Berns­tein, pia­no) . 00:04 Suk: Nel­jä kap­pa­let­ta viu­lul­le ja pia­nol­le (Jo­sef Suk ja Jan Pa­nen­ka) . 00:22 J. S. Bach: Sar­ja or­kes­te­ril­le n:o 3 D-duu­ri (Rans­kan­kie­li­sen Sveit­sin ork. ...
0
3
04.00 Yöklassinen 2
(Lin­coln Cen­te­rin ka­ma­riyhtye) ...