Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
(Poh­jan­maa-kvar­tet­ti) . 23:30 Nar­di­ni: Trio­so­naat­ti C-duu­ri (Mu­si­ca Solare) ...
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
(On ver­ra­ton se ruu­su­nen) (Hil­liard-yhtye) ...
23.10 Yöklassinen
(Tui­ja Hak­ki­la, for­te­pia­no) . 23:23 Te­le­mann: Fan­ta­sia vio­la da gam­bal­le n:o 2 D-duu­ri (Mar­kus Kuikka)..
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.02 Aamusoitto
(sov. Haah­ti) : Lip­pu­lau­lu (Si­ni­ris­ti­lip­pum­me) . T...
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Lau­ra Mad­da­le­na, mu­siik­kia ristikon takaa
07.10 Aamusoitto
(Tans­si­vat leh­det) (Ma­rie-Cat­he­ri­ne Gi­rod, piano) ...
07.10 Aamusoitto
(Mir­ka Mal­mi ja Tii­na Ka­rakorpi) ...
07.10 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Aamusoitto
07.10 Aamusoitto
(Sa­rah Chang, viu­lu, ja Char­les Ab­ra­mo­vic, piano) ...
07.05 Aamusoitto
A. Mo­zart: Al­ku­soit­to oop­pe­ras­ta Tai­ka­hui­lu . De­bus­sy: La cat­hed­ra­le engloutie ..
07.53 Ykköskolumni
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
11. Uk­rai­nas­ta ra­por­toi kir­jeen­vaih­ta­ja Su­vi Tur­tiainen 8...
08.05 Ta­ri­na­tar­ha: To­pe­liuk­sen Maam­me-kir­ja ran­nik­ko­seu­duil­la ja ve­sis­tö­jen äärellä
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rinne vie
08.05 Kuu­si ku­vaa sä­vel­tä­jä Kai­ja Saa­ria­hon elämästä
08.25 Oli­han olympialaiset!
08.55 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . .
ti: (Ra­ja­ton) Kan­san­lau­lu: Ko­ti­maa­ni om­pi Suo­mi (Ta­pio Rautavaara)..
ke: (Ma­ri­lyn Mon­roe) Har­dy: Quel­li del­la mia età (Cat­he­rine Spaak)..
to: (Sei­ja Jär­vi­nen, lau­lu, ja Erik Lindst­rö­min yhtye)..
pe: (To­ny Re­nis) Kär­ki: Täh­tien syt­tyes­sä (Eino Grön)..
la: (Bri­ta Koi­vu­nen) Har­li­ne: When you wish upon a star (Cliff Edwards)..
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia. Uu­sin­ta tou­ko­kuulta 2022.
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: Mi­kä muut­tuu Na­to-Suomessa?
10.00 Ki­veen hakatut: Ka­ri Suomalainen.
10.00 Brysselin kone
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Mu­siik­ki­ju­malanpalvelus
Kuo­ro: Mu­si­ca Vo­ca­le -ka­ma­ri­kuo­ro, joht. To­mi Sa­to­maa. Vir­ret: 7; 10:1,4,
10.05 Ykkösaamu
10.45 Rytmikamari
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Ta­ri­na­ta­lou­den mu­siik­kitarjoukset
11.00 Kla­sariparatiisi
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Uudet levyt
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Lau­ra Mad­da­le­na, mu­siik­kia ristikon takaa
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Py­hien esi-isien sun­nun­tain li­tur­gia Py­hän Her­man Alas­ka­lai­sen kir­kosta Espoosta
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.56 Hel­sin­gin Tuo­mio­kir­kon kel­lot kutsuvat
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Suo­men it­se­näi­syys­päi­vän eku­mee­ni­nen juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­sin­gin tuomiokirkosta
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Vii­kin­git – ryö­vä­rei­tä, kaup­piai­ta ja tut­ki­mus­mat­kai­li­joi­ta 1/4. Kei­tä vii­kingit olivat?
12.10 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
12.10 Luon­non­suo­je­lun juu­ria ja rön­sy­jä: Mat­kai­lu­valt­ti vaakalaudalla?
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Web­bin ava­ruus­te­les­koopin kuvat
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Mu­siikkikamari
12.20 Tie­det­tä ja historiaa
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Muu­si­kok­si ei syn­ny­tä vaan muu­si­koksi tullaan
13.00 Po­litiikkaradio
13.05 Luo­mis­ker­to­mus: Kou­lu­vä­ki­val­ta on merk­ki yh­teis­kun­nan lap­si­vi­ha­mie­li­syy­des­tä, sa­noo Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut Iida Rauma
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
13.00 Vä­li­le­vy­jä: Ta­ri­na­ta­lou­den mu­siik­kitarjoukset
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: V. Haa­pa­lai­nen: Lem­min­käi­nen Pin­goud: Deux pre­lu­des (Kak­si preludia) ..
ke: Hu­nya­di Lász­ló Lau­ro: Sui­te ve­ne­zo­la­na (Ve­ne­zue­la­lai­nen sarja) ..
13.30 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Klas­sinen kattaus
(Vil­le Ur­po­nen, Tu­run Mar­tin­kir­kon urut) . T...
13.30 Klas­sinen kattaus
Ata­lan­ta . Sme­ta­na: Kol­me ru­nol­lis­ta polk­kaa (Jit­ka Cec­ho­vá, piano) ...
14.00 Lu­ku­pii­ri Tu­lus­to & Kylmälä
Kir­ja on oma­koh­tai­nen es­see­mäinen teos,..
14.00 Kir­ja vs. Lef­fa: Ron­ja, ryö­värintytär
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: Kou­lu­vä­ki­val­ta on merk­ki yh­teis­kun­nan lap­si­vi­ha­mie­li­syy­des­tä, sa­noo Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut Iida Rauma
14.30 Kaik­ki hy­vin, mut­ta: Saa­ra Tu­ru­nen – Kult­tuu­rin pu­ris­tuk­sis­ta koh­ti la­ji­tyy­pil­lis­tä olemista
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Ku­va on vah­va kom­mu­ni­kaa­tio­vä­li­ne – hy­vin­voin­tia­luei­den lo­gois­sa oli­si pa­ran­tamisen varaa
14.30 Sei­nä­hul­luis­ta si­su­pus­sei­hin: Mi­tä ta­pah­tuu kun ur­hei­lu­hulluus iskee?
14.30 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
14.50 Kie­len pääl­lä: Suo­mi-sa­nan alkuperä
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja Marja Vehkanen
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
14.45 Mu­siikkikamari
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
”Va­leh­te­li­sin, jos sa­noi­sin, et­tä ra­kas­tan elämää,..
15.00 Tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen: Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Tii­tu Ta­ka­lo ja kir­jai­li­ja-ru­noi­li­ja Ai­ja An­ders­son poh­ti­vat elä­män yl­lättävyyttä
15.02 Kult­tuuriykkönen
to: Ren­toa puhetta,..
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Oli­pa ker­ran bitch - tä­tä sa­tua et ha­lunnut kuulla
15.00 Horisontti
15.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Ku­va on vah­va kom­mu­ni­kaa­tio­vä­li­ne – hy­vin­voin­tia­luei­den lo­gois­sa oli­si pa­ran­tamisen varaa
15.50 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ke: A. Mo­zart: Al­ku­soit­to oopp. Ryös­tö Se­raljista ...
to: (Si­be­lius-Aka­te­mian vas­ki­seitsikko) ...
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . .
su: (Marc-And­ré Ha­me­lin, piano)..
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: Dis-duuri
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: f-molli
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: e-molli
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: Fis-duuri
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: cis-molli
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: b-molli
16.55 Jou­lu­ka­len­te­ri – 24 sä­vel­la­jia: H-duuri
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
(bells of lo­ve) Ege Zu­lu: Oi maam­me Helsinki
17.10 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.10 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.10 Mielimaisema
Hy­vän­mie­len mu­siik­kia, niin tut­tua kuin odot­ta­ma­ton­ta­kin, on luvassa,..
17.10 Miia Krause
Asiaa ja asiat­to­muuk­sia, kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja kär­ke­viä ky­sy­myk­siä. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Dokumentti
18
18.05 Ro­ma­no mi­rits. Ro­manielämää
18.00 Min­ne Rinne vie
18.00 Kaik­ki hy­vin, mut­ta: Saa­ra Tu­ru­nen – Kult­tuu­rin pu­ris­tuk­sis­ta koh­ti la­ji­tyy­pil­lis­tä olemista
18.01 Iltahartaus
18.00 Van­ki­la­tai­det­ta 2/4: Irtautuminen
18.10 Ää­ni­ta­rina: Kiviset
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Lukulamppu
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Mu­siikkikamari
18.30 Har­tai­ta säveliä
. (sov. . . . .
18.30 Mu­siikkihartaus
18.38 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
18.50 Iltahartaus
18.55 Yk­si on hy­vää seuraa
19.02 Van­ki­la­tai­det­ta: Stoa­lainen asenne
19.02 Ei­li­sen ää­ni: Brys­sel vuonna 1967
19.02 Su­la­sol 100 vuot­ta: Lau­lun juh­laa Jy­väskylässä
Koos­te 100-vuo­tiaan Su­la­so­lin Lau­lu- ja soit­to­juh­lil­ta Jy­väs­ky­läs­tä. Pää­juh­la Har­jun sta­dio­nil­la ja mui­ta kon­sert­te­ja se­kä haas­tat­te­lu­ja ke­sä­kuus­sa 2022 ää­ni­te­tys­tä ta­pah­tu­mas­ta. Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli.
19.02 HKO ja Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päi­vän konsertti
Os­mo Väns­kä, sol. In­mo Yang, viu­lu. - Jean Si­be­lius: Viu­lu­kon­sert­to. Jaak­ko Kuu­sis­to: Sinfonia.
19.02 RIAS-ka­ma­ri­kuo­ron kon­ser­tis­sa Kris­ta Au­de­ren joh­dol­la Rau­ta­vaa­ran, Pär­tin ja Gri­gor­je­van musiikkia
Kris­ta Au­de­re. Ei­no­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ra: Mis­sa a cap­pel­la. Ga­li­na Gri­gor­je­va: Mo­lit­va ja Niol. Alf­red Sch­nitt­ke: Kol­me hen­gel­lis­tä lau­lua. Ar­vo Pärt: And I heard a voice.
19.02 Oopperailta
19.02 Jazzk­lu­bi: klu­bi-isän­tä­nä Jan-Erik Holmberg
..
19.25 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin it­se­näi­syys­päi­vän juhlakonsertti
Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te, sol. Ca­ro­lin Wid­mann, viu­lu. - Jean Si­be­lius: All’over­tu­ra sar­jas­ta His­to­rial­li­sia ku­via I op. 25. Ve­li-Mat­ti Puu­ma­la: Viu­lu­kon­sert­to, kan­tae­si­tys (Ylen ti­laus) . Jean Si­be­lius: Sin­fo­nia nro 1 e-molli op. 39.
19.40 Mu­siikkikamari
20.00 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Kuu­kau­den et­nok­las­si­kot - tai­to ja tun­ne kohtaavat
Mi­kä kos­ket­ti eniten?..
20.00 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka: Puh­ti Trio Ke­ra­va Jazz fes­ti­vaalilla 2022
20.30 Iltasoitto
(Ma­lin Bro­man ja Si­mon Craw­ford-Phil­lips) . Saa­ria­ho: Sept pa­pil­lons (Seit­se­män per­hos­ta) (Ale­xis Desc­har­mes, sel­lo) . H. Lei­vis­kä: Pia­not­rio (Kaaås Trio) ...
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la - Aman­da Kau­ran­ne: Kan­san­mu­sii­kin kap­pa­leklassikkoja
21.00 Jazzk­lu­bin kol­mas set­ti: Vaih­toeh­toi­nen tie jaz­ziin. Toi­mit­ta­ja­na Laura Korhonen
21.20 Iltasoitto
21.40 Sei­nä­hul­luis­ta si­su­pus­sei­hin: Mi­tä ta­pah­tuu kun ur­hei­lu­hulluus iskee?
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: Mi­kä muut­tuu Na­to-Suomessa?
Voi­ko Suo­mi luot­taa siihen,..
22.05 Kuu­si ku­vaa muu­sik­ko Jark­ko Mar­ti­kai­sen elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: I lo­ve eve­ry mor­ning here in Suomi
22.05 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
22.05 Avaruusromua
22.10 Ki­veen hakatut: Ka­ri Suomalainen.
22.50 Kie­len pääl­lä: Suo­mi-sa­nan alkuperä
22.55 Ää­ni­ta­rina: Kiviset
23.00 Iltahartaus
23.00 Ei­li­sen ää­ni: Suo­men pre­si­den­tit äänessä
23.00 Iltahartaus
23.00 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja Marja Vehkanen
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
. . S. . . . . . . . . . . . . . . . .
ti: (sov. ) : Suo­ma­lai­sia kan­san­lau­lu­so­vi­tuk­sia (Erik T. Ta­wastst­jer­na, pia­no, ja Hui-Ying Liu, pia­no) 23:21 Si­be­lius: Tie­ra (So­lis­ti­seit­sik­ko Im­pe­rial, se­kä Ka­zu Mo­ri­ta ja Cas­per Lids­le, lyö­mä­soit­ti­met) 23:26 Cru­sell: Mat­hil­da (Mar­ja Es­ko­la, sop­raa­no, ja Ulf Sö­derb­lom, piano)..
ke: (Gold­ner-kvar­tet­ti) 23:24 von Bin­gen: Fa­vus dis­til­lans (Ano­ny­mous 4) 23:31 Wi­dor: Joh­dan­to ja ron­do (Jo­nat­han Coh­ler, kla­ri­net­ti, ja Ra­sa Vit­kaus­kai­te, pia­no) 23:39 Bux­te­hu­de: So­naat­ti viu­lul­le, vio­la da gam­bal­le ja con­ti­nuol­le g-mol­li (The Bos­ton Mu­seum Trio)..
23.10 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Yöklassinen
. 23:25 Fab­ri­tius: Ljus­terflamman ..
23.10 Yöklassinen
S. . . . . . . . .
la: (Tui­ja Hak­ki­la, for­te­pia­no) 23:23 Te­le­mann: Fan­ta­sia vio­la da gam­bal­le n:o 2 D-duu­ri (Mar­kus Kuik­ka) 23:34 Brit­ten: Sin­fo­ni­nen sar­ja oopp. Glo­ria­na 00:01 J. Bach: Par­ti­ta kla­vee­ril­le n:o 4 D-duu­ri (Ro­sa­lyn Tu­reck, pia­no) 00:35 Skr­ja­bin: Pro­met­heus (Ana­tol Ugors­ki, pia­no, se­kä Chi­ca­gon sin­fo­nia­kuo­ro - ja ork. 00:59 Hän­del: Kat­kel­mia oopp. Floridante ..
su: Bach: Kan­taat­ti n:o 51 (Jauch­zet Gott in al­len Lan­den) (Eli­za­beth Watts, sop­raa­no, ja The Eng­lish Con­cert, joht. Har­ry Bic­ket) 23:28 Mon­téclair: Sar­ja kah­del­le hui­lul­le n:o 3 G-duu­ri (Ma­rie-Céli­ne Lab­bé ja Ma­rion Treu­pel-Franck, tra­ver­so) 23:50 Rah­ma­ni­nov: Pia­no­kon­sert­to n:o 2 c-mol­li 00:23 Enes­cu: Sar­ja or­kes­te­ril­le n:o 1 C-duu­ri 00:54 So­ler: Kvin­te­tot n:o 1 C-duuri,..
0
3