Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
03.00 Yöklassinen
. . . . . (Nel­jä vuo­de­nai­kaa) . . . . . . . . (sov. ) . .
la: Kaski: Yö meren rannalla Linnala: Suomalainen sarja n:o 1 (Ra­dio-ork. 23:23 V...
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.02 Ju­han­nuk­sen Aamusoitto
Pylkkänen: Sydänsuvella sarj. Ke­säi­siä ku­via . Sc­hu­mann: Sommerruh ..
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.58 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa tans­si­no­pet­ta­ja, yrit­tä­jä He­le­na Ah­ti-Hall­ber­gin elämästä
08.05 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
08.00 Uutisohjelmia
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . .
ma: Phillips: San Francisco
ti: Hickman - Williams: Rose room (Djan­go Reinhardt)..
ke: Melakoski: Suvisia suruja (Tauno Palo)..
to: Kansansävelmä: Jussista saan miehen armaan (Met­ro-tytöt)..
pe: Alfvén: Suvinen tanssi (Kip­pa­rikvartetti)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
Alfven: Swedish rhapsody (Man­to­va­ni) . Valg­re: Saa­re­maa valss (Georg Ots) ...
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
A. Mo­zart: Di­ver­ti­men­to jou­sil­le D-duuri ...
10.00 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Hallitsijat
10.00 Il­masto on peto
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Mi­kä mak­saa? Ke­sä­kuun vie­ras: Finn­watc­hin toi­min­nan­joh­ta­ja Sonja Finér
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Tai­nion­kos­ken kir­kos­ta Imatralta
Liturgina pastori Ville Kajan. Saar­naa­ja­na pas­to­ri Vesa Julin...
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Laa­ja­sa­lon kir­kos­ta Helsingistä
Liturgina ja saarnaajana pastori Essi Lyytinen.
10.35 Ei­li­sen ää­ni: Mui­nai­ses­sa Roo­mas­sa nai­sil­la meni hyvin
10.00 Uutisohjelmia
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
11.00 Pert­tu Pölönen
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
11.00 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­li­nen elä­mä: Täy­del­li­nen elä­mä tu­levaisuudessa
11.00 Hel­lun­tai­he­rä­tyk­sen ju­han­nus­kon­fe­rens­sin ju­ma­lan­pal­ve­lus Keuruulta
Juontajana Kauri Karhu.
11.35 Kai­sa Pu­la­kan ai­ka­mat­kat. Mo­ni­nai­nen sukupuoli 2/5
11.45 Ja­lalla koreasti
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Historiaa:
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Maail­man van­him­mat laak­sot löy­tyi­vät Ete­lä-Pohjanmaalta
12.10 Lu­ku­ja ra­sis­min his­to­rias­ta: Or­juut­ta ja ra­sis­mia Lähi-idässä
12.10 Ki­veen ha­ka­tut - kul­ta­mi­ta­li­me­lo­ja Yr­jö Hietanen
12.05 Sa­ri Val­ton ju­han­nus: Puu­tar­ha on te­ra­piaa mielelle.
12.05 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
Toi­mit­ta­ja­na on Lii­sa Vihmanen.
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.40 Tuo­kio­ku­via nel­jän sei­nän sisältä
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: kirk­ko­her­ra Kari Kanala
12.50 Ää­ni­ta­ri­na: Tanssiva kansa
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: kirk­ko­her­ra Kari Kanala
13.00 Klas­sinen kattaus
ti: Webern: Im Sommerwind (Ke­sä­tuu­les­sa) . Ma­de­to­ja: Kuu­si pia­no­kap­pa­let­ta (Ris­to Ky­rö) . Kas­ki: Au­rin­gon ruu­su (Pek­ka Nuo­tio, te­no­ri, ja Ralf Got­ho­ni, piano) ...
ke: Josef Strauss: Sphärenklänge (Ava­ruuk­sien kai­ku­ja) vals­si op. 235 . Mer­ca­dan­te: Hui­lu­kon­sert­to n:o 2 e-mol­li (Pat­rick Gal­lois ja Jy­väs­ky­lä Sinfonia) ...
to: Sammartini: Concerto grosso n:o 6 g-molli . Ben­ci­ni: Mag­ni­fi­cat . Puc­ci­ni:Kry­san­tee­mit (Ha­gen-kvar­tet­ti) . Ver­di: Rod­ri­gon jää­hy­väi­set ja kuo­lin­koh­taus oopp...
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . . . .
su: A. Mo­zart: Koh­taus ja ron­do sop­raa­nol­le, pia­nol­le ja or­kes­te­ril­le Ch'io mi scordi di te?..
14.00 Kuu­ma kuu­si­kym­men­lu­ku: Pit­kä­silta lyhenee
Pit­kä tuk­ka ja ki­ta­rayh­tyeet ai­heut­ta­vat si­veet­tömyyttä,..
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
ke: Ren­toa puhetta,..
to:
15.00 Tai­tei­li­jatapaaminen
Vieraina kirjalija Anni Kytömäki ja muusikko A. W. Yrjänä.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 5/10: Ber­liinin kahvit.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Sil­loin en ole yksin.
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ti: Pierné: Tinasotilaiden marssi (Eng­lan­ti­lai­nen ka­mariork. ...
ke: Monteverdi: Toccata oopp. Or­feus . W. A...
to: Méhul: Alkusoitto oopp. Le tre­sor suppose ..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Kes­ki­ke­sän Fau­nin iltapäivä
Peterson-Berger: Tulo Sommarhageniin . Linsén - O...
16.10 Fau­nin iltapäivä
Melartin: Perhosvalssi . O. Me­ri­kan­to: Miss' sou­taen tuu­les­sa (Mo­nica Groop,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kai­sa Pu­la­kan ai­ka­mat­kat. Mo­ni­nai­nen sukupuoli 2/5
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä: Kul­tai­nen kau­punki Eldorado
17.10 Sven­gaava juhannus
Svengaava juhannus. Toi­mit­ta­ja­na Ju­hani Kansi.
17.10 Sa­ri Val­ton ju­han­nus: Puu­tar­ha on te­ra­piaa mielelle.
Miten puutarha vaikuttaa meihin terapeuttisesti?
17.10 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä: Toi­mit­ta­ja Lee­na Shar­ma va­lot­taa itä­naa­pu­rin kult­tuu­ri-ilmapiiriä
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.30 Venäjä soi
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Linkopii: Kesähäät.
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.00 Do­ku­ment­ti: Lap­suu­den in­tiaa­ni­san­ka­rei­den jäljillä
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: Tanssiva kansa
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: jänkäkurppa
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: jänkäkurppa
18.20 Orlando 67/70
18.20 Orlando 68/70
18.20 Orlando 69/70
18.20 Orlando 70/70
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
(sov. . . (sov. . .
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Miten haluat?
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 4/10: Re­kal­la Hampuriin.
19.02 Ba­ri­to­ni Ch­ris­tian Ger­ha­he­rin ja pia­nis­ti Ge­rold Hu­be­rin Schubert-ilta
Christian Gerhaher, baritoni, ja Gerold Huber. pia­no. - Franz Sc­hu­bert: Sc­ha­wa­nen­ge­sang. - - Ää­ni­tet­ty 15. 1. Hel­sin­gin Ri­ta­ri­huoneella...
19.02 Kan­ga­sa­lan ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li: Pää­töskonsertti
19.02 Et­no­kon­sert­te­ja: Värt­ti­nä ja Pa­le­fa­ce JuuriJuhlassa
19.02 Walt­te­ri To­rik­ka Ur­kuyö ja Aa­rian ava­jaiskonsertissa
Ur­kuyö ja Aa­ria -fes­ti­vaa­lin ava­jais­kon­sert­ti: Su­vi-il­lan klas­si­kot. Walt­te­ri To­rik­ka, ba­ri­to­ni, Bar­bo­ra Hil­po, alt­to­viu­lu ja Mar­ko Hil­po, piano...
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Juhani Kansi
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Kaija Saariaho: Laconisme de l'aile. J. S. Bach: So­naat­ti g-mol­li BWV 1020...
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Mat­kal­la jon­ne­kin, mu­siik­kia ju­nis­ta ja pol­kupyöristä
Jotkut on luotu kulkemaan.
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Solveig Slettahjell Quartet Molde Jazz Festivalilla. Ää­ni­tet­ty Mol­den tuo­mio­kir­kos­sa 16. 7. 2020.
20.10 Iltasoitto
20.10 Ju­han­nu­saa­ton Iltasoitto
20.25 Iltasoitto
Men­dels­sohn: Sc­her­zo, näy­tel­mä­mu­sii­kis­ta Ke­säyön unel­ma . Palmg­ren: Ju­han­nus . Sten­ham­mar: Flic­kan kny­ter i Jo­han­ne­nat­ten . Serks­ny­te: Va­sar­vid­zio gies­me (Ju­han­nus­lau­lu) jou­sior­kes­te­ril­le ja lyö­mä­soit­ti­mil­le (ad libitum) ...
20.45 Iltasoitto
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Su­vi­sia uutuuksia
21.05 Ta­ri­na­tar­ha: Si­ka­mai­nen kertomus
Pekka Ahon Sikamainen kertomus. Lu­ki­ja­na Tui­ja Kurvinen...
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Tunti vapaalla - DJ Bunuel.
21.15 Franz Sc­hu­ber­tin pia­notrio B-duuri
Franz Schubert: Pianotrio n:o 1 B-duuri
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ääniversumi
22.34: Muisto on vapaa fantasia. Muis­ti on häilyvää,..
22.05 Ke­vyet mul­lat: Lukeminen
22.05 Kuu­si ku­vaa reh­to­ri Ja­ri An­ders­so­nin elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Tu­let leikityksi
22.07 Muis­to­jen bu­levardin yö
Merikanto: Kesäillan valssi (Ne­ka­lan tyt­tö­kuo­ro) . Olin: Taas on ai­ka au­rin­gon (Ei­no Vir­ta­sen kuo­ro) . Lindst­röm: Ju­han­nus­tans­sit (Ju­ha 'Watt' Vai­nio) . Kan­san­sä­vel­mä: Ha­li­tu­li­jal­laa (Hoo­te­nan­ny Trio) . Me­la­kos­ki: Su­vi­sia suruja ..
22.05 Kaj Fär­min si­ni­siä sä­ve­liä: Iha­naa on elämä
Ju­han­nuk­sen "Si­ni­set sävelet" ,..
22.05 Resonanssi
Toimittajana Topias Tiheäsalo.
22.50 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: Mum­mo me­nee metsään
22.55 Ää­ni­ta­ri­na: Tanssiva kansa
23.00 Iltahartaus
23.00 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: Mum­mo me­nee metsään
23.10 Yöklassinen
. . . . . . . . . . . . .
ti: Schumann: Bunte Blätter -kokoelma pianolle (Ar­ka­di Vo­lo­dos) 23:46 Sme­ta­na: Isän­maa­ni (Dres­de­nin val­tio­nork. 01:02 Byst­röm: So­naat­ti n:o 3 Es-duu­ri (John Stor­gårds, viu­lu, ja Tui­ja Hak­ki­la, for­te­pia­no) 01:22 Fau­ré: Kvin­tet­to pia­nol­le ja jou­sil­le n:o 2 d-mol­li (Cris­ti­na Or­tiz ja Fi­ne Arts -kvartetti)..
ke: A. Mo­zart: Jou­sik­var­tet­to n:o 22 B-duu­ri (Emer­son-kvar­tet­ti) 23:34 D. Scar­lat­ti: Kak­si d-mol­li­so­naat­tia kos­ke­tin­soit­ti­mel­le (K. 9 ja K. 141) (Joy­ce Yang, pia­no) 23:42 Bruch: Kon­sert­ti­kap­pa­le fis-mol­li (Sal­va­to­re Ac­car­do, viu­lu, ja Leip­zi­gin Ge­wand­haus-ork. 00:01 Te­le­mann: So­naat­ti kah­del­le hui­lul­le e-molli ..
to: Anonyymi: Muunnelmia teemasta La Folia (Ar­te­Man­do­li­ne) 23:20 Vi­val­di: In tur­ba­to ma­re ira­to (Myrs­kyä­vän me­ren kuo­hus­sa) 23:38 W. A. Mo­zart: Kak­si­tois­ta sak­sa­lais­ta tans­sia KV586 00:00 Lu­tos­laws­ki: Sin­fo­nia n:o 2 00:30 Sc­hu­mann: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 2 d-mol­li (Jen­ni­fer Koh ja Rei­ko Uchida)..
23.10 Yöklassinen
. . . . . . . . . A. . . , ora­to­rio . . . . . . . . . . . . . .
la: Linnala: Suomalainen sarja n:o 1
su: Elgar: The Dream of Gerontius (Ge­ron­tiuk­sen uni) 00:48 Wie­niaws­ki: Viu­lu­kon­sert­to n:o 2 d-mol­li 01:10 R. St­rauss: Al­so sp­rach Za­rat­hust­ra, sin­fo­ni­nen ru­no 01:44 Liszt: An­nées de pèle­ri­na­ge, osa Sveit­si (Mat­ti Rae­kal­lio, piano)..
0
3
03.00 Yöklassinen
Kaski: Yö meren rannalla (Kim­mo Ha­ka­sa­lo, pia­no) . 03:03 Alf­vén: Ju­han­nu­syön val­vojaiset ..