Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.02 Aamusoitto
. W. A...
22.15 Yöklassinen
(Clau­de De­lang­le, sak­so­fo­ni, ja Odi­le De­lang­le, pia­no) . 22:26 Ma­de­to­ja: Or­kes­te­ri­sarja oopp...
06.35 Har­tai­ta säveliä
06.50 Aamuhartaus
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Géza Szilvay
07.10 Aamusoitto
ke: Lau­lu­ja Kan­te­let­ta­ren ru­noi­hin (Hans Lydman,..
to: (Bel­la­don­na-ba­rok­kik­var­tet­ti) . R...
07.05 Aamusoitto
(Mu­nich Ope­ra Horns) . We­ber: Met­säs­tä­jien kuo­ro Tai­ka-ampuja ..
07.53 Ykköskolumni
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Min­ne Rin­ne vie: Eläin­ten vanhainkoti
08.05 Kuu­si ku­vaa psy­ko­te­ra­peut­ti ja lau­lu­no­pet­ta­ja Ava Num­mi­sen elämästä
08.25 Ih­mi­nen huip­pu­vi­rees­sä: Hor­toi­lu ja villiyrtit
08.50 Yk­si on hy­vää seuraa
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ti: Ti­me af­ter ti­me (Ork. . Kär­ki: On elon ret­ki näin (Har­mo­ny Sisters)..
ke: (Mat­ti Vil­ja­nen) . North: Les Enc­hai­nes (Li­ne Renaud) ...
to: (Oi­li Vai­nio) . Brown: Sin­gin' in the Rain (Ge­ne Kelly) ...
la: (Fran­coi­se Har­dy) . Loe­we: On the st­reet whe­re you li­ve (Vic Damone) ...
09.05 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
09.56 Ter­ve­tu­loa ju­ma­lan­palvelukseen
10.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
10.00 Sa­ri Val­to: Re­hel­li­sen kan­san vaiet­tu petollisuus
10.00 Brysselin kone
10.00 Mar­ko Gustafsson
10.00 Ruben Stiller
10.00 Yle Uutiset
10.00 Sa­don­kor­juun kii­tos­mes­su As­ko­lan kirkosta
kirk­ko­her­ra Mer­vi Ros­nell. Saar­naa­ja­na To­ni Mä­ki-Leppilampi...
10.05 Ykkösaamu
10.45 Yk­si on hy­vää seuraa
10.45 Rytmikamari
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Soi­tin­ten sym­bo­liik­ka - ja sen vää­ri­nymmärrykset
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si - Eva Tigerstedt
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja musiikkia.
11.00 Epäi­lyt­tä­vän uut­ta - Aki Yli-Salomäki
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Géza Szilvay
11.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Jy­väs­ky­län Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­sen kirkosta
Kant­to­ri­na toi­mii Mar­ja-Leena Kugler.
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Elä­vä his­to­ria: Is­rae­lin ja Pa­les­tii­nan vä­li­sen konf­lik­tin mut­ki­kas historia
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Mar­jo­jen po­ly­fe­no­lit ovat te­hoai­nei­ta jot­ka ni­tis­tä­vät jo­pa bakteereita
12.10 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
12.10 Va­koo­jat – Am­mat­ti­na pe­tos: Kii­nan MSS: Huip­pua­gent­ti FBI:n palkkalistoilla
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Kän­ny­kän tui­jo­tus ai­heut­taa li­ki­nä­köi­syyt­tä - Verk­ko­kal­vo on sa­lai­nen ovi aivoihin
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Vir­ta­sen ta­loushistoria
12.30 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Mi­tä on pär­jää­misköyhyys?
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Mu­hii­ko bud­jet­ti­rii­hes­sä yllätys?
13.00 Po­litiikkaradio
13.00 Klas­sinen kattaus
Han­ni­kai­nen: Va­ria­tions fan­tas­ques (Ter­hi Dos­tal, pia­no) . Tor­mis: Au­tumn landscapes .
13.00 Vä­li­le­vy­jä: Soi­tin­ten sym­bo­liik­ka - ja sen vää­ri­nymmärrykset
13.30 Klas­sinen kattaus
ti: (John Nau­man, pia­no) . War­lock: Cap­riol sui­te (Bour­ne­mout­hin Sin­fo­nietta-ork...
ke: Sc­hu­mann: Cap­ri­ces en for­me de val­se (Su­san­ne Grütz­mann, piano) ...
to: S. Bach (sov. Rah­ma­ni­nov) : Osia Par­ti­tas­ta soo­lo­viu­lul­le n:o 3 E-duuri ..
pe: Mus­ta­lais­pääl­lik­kö Zohrab ...
14.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
14.00 Kir­ja vs. Lef­fa: Ade­len elä­mä: Osat 1 ja 2
14.30 Luo­mis­ker­to­mus: An­ni Kuu Nup­po­nen - Sydänmeri
14.30 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: On hy­vä osa­ta vi­roa, jot­ta ei esi­mer­kik­si työn­nä kynt­ti­lää lap­sen­sa takapuoleen
14.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Kie­len ja mur­tei­den si­jain­ti ai­vois­sa on yk­silöllistä
14.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Ador­no – unohtakaa nerot
14.30 Min­ne Rin­ne vie: Eläin­ten vanhainkoti
14.40 Äänen himo
14.50 Kie­len pääl­lä: Sie­net II Riit­ta Hyvärinen
14.55 Yk­si on hy­vää seuraa
14.50 Kuu­lut­tajan vieras
14.50 Yk­si on hy­vää seuraa
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
ti: In­ka Va­li­ma ja Tai­ka Man­ni­la kir­joit­ti­vat Bim­bo­fi­kaa­tio-kir­jan ) Into,..
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Pert­tu Häk­ki­nen - Va­lon­kan­ta­ja: muis­to­teos ih­mis­mie­len var­jo­puo­lis­ta ja ala­kult­tuu­reis­ta kiin­nos­tu­neesta kultt
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa puhetta,..
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 7/8. Yönselkä.
15.00 Horisontti
15.16 Mu­siikkikamari
15.30 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Kie­len ja mur­tei­den si­jain­ti ai­vois­sa on yk­silöllistä
15.50 Ää­ni­ta­ri­na: Lap­sem­me ovat numeroita
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ke: Te­le­mann: Pres­to kon­ser­tos­ta nok­kahuilulle,..
to: Tu­ran­dot, Kii­nan prin­ses­sa (Ale­xan­der Pa­ley ja Brian Zeger,..
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . (sov. .
su: Jout­sen­lam­pi (Phi­la­delp­hian ork. Da­vy­dov: Sa­na­ton romanssi ..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Uutispodcast
17.10 Miia Krause
Miia Krau­se - kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja oi­val­ta­vaa kes­kus­te­lua. Maail­ma ei ole vielä valmis,
17.10 Kuu­kau­den do­ku­ment­ti: Räp­pi­fai­jat - mixtape
17.35 Kei­nu­va ta­lo - Mi­ka Kau­ha­nen: Su­lois­ta sev­da­linkaa syksyyn
17.35 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
17.35 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
17.35 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Rii­kan mielimaisema
Rii­kan mie­li­mai­se­mas­sa nau­ti­taan syys­sa­teis­ta ja kuun­nel­laan sa­tees­ta teh­ty­jä lauluja.
18
18.01 Iltahartaus
18.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Remb­randt, kissa ja lapsi
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.25 Kie­len pääl­lä: Sie­net II Riit­ta Hyvärinen
18.35 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.35 Har­tai­ta säveliä
18.35 Mu­siikkihartaus
18.50 Iltahartaus
18.50 Yk­si on hy­vää seuraa
19.02 Saattohoitoilta
Suo­mes­sa noin 30000 hen­ki­löä tar­vit­see vuo­sit­tain pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa tai saat­to­hoi­toa. Hy­vä hoi­to kuo­le­man edel­lä ko­ros­taa si­tä, et­tä jo­kai­nen elä­mä on ar­vo­kas ja ai­nut­kertainen...
19.02 Sy­dän­juu­ril­la - Amanda Kauranne
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Nic­ho­las Col­lon, sol. Eli­na Vä­hä­lä, viu­lu. - Mag­nus Lind­berg: Ab­sen­ce. Ben­ja­min Brit­ten: Viu­lu­kon­sert­to op. 15. Dmit­ri Šos­ta­ko­vitš: Sin­fo­nia nro 10 e-mol­li op. 93. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Jan­ne Palkisto.
19.02 Géza Szil­vay 80 vuot­ta - Juh­la­kon­sert­ti Temp­pe­liau­kion kirkossa
Géza Szil­vay 80 vuot­ta - Juh­la­kon­sert­ti Temp­pe­liau­kion kir­kos­sa Géza Szil­vay syn­tyi Bu­da­pes­tis­sa 13. 9. 1943...
19.02 Hel­sin­ki Se­riös: Eli­sa­beth Leonskaja, piano
Franz Sc­hu­bert: Pia­no­so­naat­ti D-duu­ri D850 "Gas­tei­ner"; Pia­no­so­naat­ti B-duu­ri D960. Si­be­lius-Aka­te­mian kon­sert­ti­sa­lis­sa 10. 9. tal­tioi­dun kon­ser­tin toi­mit­taa Riik­ka Holopainen.
19.02 Oopperailta
19.02 Jazzk­lu­bi: Tun­ti va­paal­la - DJ Bunuel.
20.00 Romano mirits
20.00 Jazzk­lu­bin il­lan keik­ka: Sep­po Kan­to­nen Bias Tam­pe­re Jazz Hap­peningissä.
11. 2022.
20.15 Kuu­si ku­vaa elo­ku­vaoh­jaa­ja Mark­ku Pö­lö­sen elämästä
20.47 Iltasoitto
. Rau­ta­vaa­ra: Ok­tet­to pu­hal­ti­mil­le (Pet­ri Alan­ko, hui­lu, Jus­si Jaa­ti­nen, oboe, Har­ri Mä­ki, kla­ri­net­ti, Ot­to Vir­ta­nen, fagotti,..
20.45 Iltasoitto
21
21.00 Ra­dio­gal­le­ria: Ta­lo - ja kol­me ta­ri­naa taloudesta
21.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Har­jun­pää ja kiu­san­te­ki­jät 6/8. Ys­tä­vänpalvelut.
21.00 Lau­ra Kor­ho­sen Jazzklubi
21.18 Yk­si on hy­vää seuraa
21.30 Jak­ke Hol­vas ja fi­lo­so­fia: Ba­tail­le – tuh­laa­mi­nen voit­taa säästämisen
21.30 Iltasoitto
21.40 Ne­li­kymp­pi­sen vä­li­ti­lin­pää­tös: On hy­vä osa­ta vi­roa, jot­ta ei esi­mer­kik­si työn­nä kynt­ti­lää lap­sen­sa takapuoleen
21.52 Yk­si on hy­vää seuraa
21.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: tuot­ta­ja Mar­kus Liimatainen
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Lukulamppu
22.14 Hy­vää yötä
22.15 Yöklassinen
. . . . . . . . . . . . . . . .
ti: S. Bach: Toc­ca­ta d-mol­li (Ric­hard Mor­ris, urut) 22:23 El­gar: Sel­lo­kon­sert­to e-mol­li (Hein­rich Sc­hiff ja Dres­de­nin val­tio­nork. 22:53 Cho­pin: Ron­do kah­del­le pia­nol­le C-duu­ri (Lju­bov Bruk ja Mark Tai­ma­nov) 23:02 Sa­lie­ri: Ve­net­sia­lai­nen sin­fo­nia D-duu­ri 23:12 Hu­bay: Csárdá-koh­taus n:o 2 (Pie­ni hui­lu­ni) (Ha­gai Sha­ham, viu­lu, ja Ar­non Erez, pia­no) 23:24 Mil­haud: Trio jou­sil­le op. 274 ..
ke: (Kir­kas­tet­tu yö) 22:47 Te­le­mann: Nok­ka­hui­lu­kon­sert­to a-mol­li (Mic­ha­la Pet­ri ja Saint Pau­lin ka­ma­riork. 23. 02 Sc­hu­bert: Das Heim­weh (Ko­ti-ikä­vä) (Matt­hias Goer­ne, ba­ri­to­ni, ja In­go Metz­mac­her, pia­no) 23:11 J. D. Braun: So­naat­ti n:o 5 h-mol­li (Ma­rion Treu­pel-Franck, hui­lu, Ser­gio Az­zo­li­ni, fa­got­ti, Fran­ces­co Gal­li­gio­ni, vio­la da gam­ba, ja Axel Wolf, luut­tu) 23:22 Gottsc­halk: La Sa­va­ne (Savanni) ..
to: 22:25 Sc­hu­mann: Märc­he­ner­zäh­lun­gen (Ro­bert Sc­hu­mann -yh­tye) 22:40 W. A. Mo­zart: Duo B-duu­ri (Jo­sef Suk, viu­lu, ja Mi­lan Skam­pa, alt­to­viu­lu) 23:00 Sc­hu­bert - Go­dows­ky: Hy­vää yö­tä (Marc-And­ré Ha­me­lin, pia­no) 23:06 Giu­lia­ni: Ki­ta­ra­kon­sert­to n:o 1 A-duu­ri (Ju­lian Bream ja Me­los-yh­tye) 23:30 Ika Pey­ron: Kak­si ka­rak­tää­ri­kap­pa­let­ta (Ce­ci­lia Zil­lia­cus, viu­lu, ja Bengt Fors­berg, pia­no) 23:40 A...
pe: (Ric­hard Leech, te­no­ri, Sa­muel Ra­mey, bas­so, Pat­ri­cia Ra­cet­te, sop­raa­no, Il­deb­ran­do D'Ar­can­ge­lo, bas­so, Ju­ne An­der­son, sop­raa­no, ja Lu­cia­no Pa­va­rot­ti, te­no­ri, se­kä Met­ro­po­li­tan-oop­pe­ran kuo­ro ja ork. 00:25 Ano­nyy­mi: Sar­ja soit­ti­mil­le G-duu­ri n:o 1 kok. Terp­sic­ho­re 00:37 Step­han: Sie­ben Lie­der nach versc­hie­de­nen Dich­tern (Seit­se­män lau­lua eri ru­noi­li­joi­den teks­tei­hin) (Sop­hie Harm­sen, mez­zosopraano,..
la: (Clau­de De­lang­le, sak­so­fo­ni, ja Odi­le De­lang­le, pia­no) 22:26 Ma­de­to­ja: Or­kes­te­ri­sar­ja oopp. Poh­ja­lai­sia 22:43 Er­le­bach: Sei­ne Not recht über­le­gen wird manch Trä­nen-Bad er­re­gen (Da­mien Guil­lon, kont­ra­te­no­ri, ja Le Ban­quet Céles­te) 22:52 Mom­pou: Char­mes (Ju­lien Bro­cal, pia­no) 23:03 Rah­ma­ni­nov: Sin­fo­nia n:o 3 a-molli...
su: A. Mo­zart: Sin­fo­nia n:o 40 g-mol­li (Ams­ter­da­min Con­cert­ge­bouw-ork. 22:50 Fau­ré: La bon­ne chan­son (San­ford Syl­van, ba­ri­to­ni, Da­vid Breit­man, pia­no, ja Lyy­di­nen kvar­tet­ti) 23:11 V. Rai­tio: Jout­se­net 23:19 Ra­gaz­zi: So­naat­ti viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le G-duuri op...
0
3