Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.00 Pie­leen men­nyt historia
Pie­leen men­nyt his­to­ria -pod­cast käy lä­pi ih­mis­kun­nan pe­ri­syn­te­jä. Mil­loin ih­mis­la­jin pol­ku läh­ti vää­rään suun­taan ja ke­tä voim­me sii­tä syyt­tää? Toi­mit­ta­ja­na Jussi Nygren.
06.00 Yle Uutiset
06.02 Juu­so Pek­ki­nen: “Load and ma­ke rea­dy!” Prac­ti­cal-am­pu­jan mielenmaisemaa
05.00 Arkisto: Tie­to­ko­ne­pe­lien hai­tat ja hyödyt
06.35 Aktia aamuun
06.59 Puheen Aamu
ti: Puheen aamu - aina kiinnostava.
ke: He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586
to:
pe:
07.00 Puheen Viikko
07.01 Pu­heen Viikonloppu
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Mi­ten mo­ti­voi­tua ja mo­ti­voida muita?
08.05 Kir­ja vs. Lef­fa: Yk­sin Marsissa
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
09.03 Pert­tu Häkkinen
Kaariporttiystävät. Re­por­taa­si Suo­men eso­tee­ri­sem­mas­ta kun­nas­ta, Mie­hik­kälästä...
09.40 Drag-Suomi
Drag-Suo­mi on kat­saus suo­ma­lai­seen drag-kult­tuu­riin, sen il­miöi­hin ja te­ki­jöi­hin. 6-osai­nen sar­ja kur­kis­taa dra­gin his­to­riaan, mo­ni­muo­toi­suu­teen, pop-kult­tuu­riin ja tu­le­vai­suu­teen. Drag ei ole vain mie­hiä mekoissa,
10.02 Ak­ti: Ta­ka­piharakkautta
Kiel­tei­sen nim­by-il­miön vas­ta­pai­nok­si Ak­ti on ke­hit­tä­nyt ter­min kim­by eli Keep In My Back Yard. Mi­tä si­nä ha­luat jo­ko säi­lyt­tää tai saa­da naa­purustoosi?..
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti 040 163 8586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jus­tus Laitinen.
ke: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan: Ra­sis­mi sairastuttaa
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia...
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Mi­ten Na­to-maa Vi­ro suh­tau­tuu ra­jakriiseihin?
11.30 Po­litiikkaradio
12
12.00 Ar­mi Aa­vik­ko - sii­nä vä­lis­sä olin elossa
Miss Suomi,..
12.00 Yle Uutiset
12.13 Pu­heen Aamusta
Pu­heen Päi­vän stu­dios­sa Ka­ta Salaspuro.
12.08 #akti
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Mi­ten Na­to-maa Vi­ro suh­tau­tuu ra­jakriiseihin?
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa eri alo­jen am­mattilaiset,..
13.02 Pert­tu Häkkinen
Kaariporttiystävät. Re­por­taa­si Suo­men eso­tee­ri­sem­mas­ta kunnasta,..
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 12 dik­taat­to­ria: Sa­la­zar ja Barre
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Poliklinikka
12.07 Pu­heen Viikonloppu
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Mi­ten mo­ti­voi­tua ja mo­ti­voida muita?
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Yk­sin Marsissa
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.25 Urheiluhullut
14.30 12 dik­taat­to­ria: Sa­la­zar ja Barre
15
15.00 Yle Uutiset
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Pyö­reä pöytä
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
15.25 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.07 Pu­heen Viikonloppu
16.00 Yle Uutiset
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ti: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ke: What­sApp: 040 163 8586
to:
pe:
16.14 Puheen Viikko
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: “Load and ma­ke rea­dy!” Prac­ti­cal-am­pu­jan mielenmaisemaa
16.30 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen. HIFK-JYP, HPK-Il­ves, Kal­Pa-Sport, Koo­Koo-Luk­ko, Kär­pät-Tap­pa­ra, Sai­Pa-TPS, Äs­sät-Pelicans.
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.00 Yle Uutiset
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Si­mo Lei­no­nen. JYP-Pe­li­cans, Koo­Koo-HPK, Kär­pät-Il­ves, Tap­pa­ra-Sai­Pa, Äs­sät-Jukurit.
18.02 Poliklinikka
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen. Ju­ku­rit-HPK, JYP-Kal­Pa, Luk­ko-Äs­sät, Sport-Kärpät.
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
19.00 Arkisto: Ruben Stiller
Miten minusta tuli minä. Ru­ben Stil­ler (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ru­ben Stil­ler (2004) .
19.00 Arkisto: Joel Hal­li­kai­nen ja Umayya Abu-Hanna
Miten minusta tuli minä. Joel Hal­li­kai­nen (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Umayya Abu-Han­na (2003) .
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
19.30 Tar­ja Kul­hon rikospodcast
Tar­ja Kul­ho Kor­son Räk­kä­ri­mar­ke­tis­ta vie hui­keal­le mat­kal­le sel­vit­tä­mät­tö­miin ri­kos­ta­pauk­siin. Räk­kä­ri­mar­ke­tin kas­sal­ta tut­tu kor­so­lai­nen Tar­ja Kul­ho (Pau­la Noronen)..
20.00 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­to­muuk­sia, kiin­nos­ta­via ajat­te­li­joi­ta ja kär­ke­viä ky­sy­myk­siä. Maail­ma ei ole vielä valmis,
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
20.50 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.00 Kalle Haatanen
Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin asiois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua kevyesti,..
21.12 Puheen Ilta
21.12 Puheen Ilta
21.30 Mestarit
Olisiko muusikkouden jo aika olla tasa-arvoista? Nai­set ovat mel­kein kaik­kial­la maail­mas­sa saa­neet lau­laa ja tans­sia, mut­ta ei­vät soit­taa. Mo­net soit­ti­met ovat ol­leet nai­sil­ta eh­dot­to­man kiellettyjä...
21.30 Puheen Ilta
21.30 Puheen Ilta
21.35 Pert­tu Häkkinen
Kaariporttiystävät. Re­por­taa­si Suo­men eso­tee­ri­sem­mas­ta kun­nas­ta, Mie­hik­kälästä...
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.35 12 dik­taat­to­ria: Sa­la­zar ja Barre
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
21.55 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
21.50 Brysselin kone
Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Mi­ten mo­ti­voi­tua ja mo­ti­voida muita?
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Lef­fa: Yk­sin Marsissa
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
22.50 Puheen Viikko
22.45 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Arkisto: Pe­liteollisuus
Tänään kymmeneltä. Pe­li­teol­li­suus (1991) . Merkkituote...
23.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Mi­ten Na­to-maa Vi­ro suh­tau­tuu ra­jakriiseihin?
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
23.47 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Kra­pu­lai­nen stunt­ti­temp­pu ja mui­ta bailumokia
23.45 Puheen Viikko
0
00.00 Arkisto: Sos­sun luukulla
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Ri­ki Sor­sa - elä­män muuttohaukka
Nuorten Radio.
00.00 Arkisto: Ker­jää­mi­nen ja kau­pus­te­lu kielletty
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Paa­vo Väyrynen
Päivän peili.
00.00 Arkisto: Maatalousradio
Maatalousradio.
00.00 Arkisto: Sa­no­ma­leh­det verkkoon
Keskiviikon kulttuurikahvila. Uu­den Suo­men ala­sa­jo (1991) ...
01.00 Arkisto: Me­diakasvatusta
Merkkituote. Kas­va­tus­ta me­dia­kult­tuu­rin maail­mas­sa (2002) ...
02.00 Arkisto: Eri­koi­set ta­va­ra­ta­lot ja ku­lut­ta­ja­pe­liä Brysselissä
02.00 Arkisto: Suo­ma­lainen nälkä
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Liikenneilta
Liikenneilta.
02.00 Arkisto: Isän­maa ja lii­ken­nepolitiikka
Isänmaa ja liikennepolitiikka.
02.00 Arkisto: Spåraklubi
Spåraklubi. Ra­ti­koi­ta vai ruuh­kia? (2003) . Spåraklubi...
02.00 Arkisto: Suo­met­tu­mi­nen ja Kekkonen
Kirjakanava.
3
03.00 Arkisto: Hy­viä uutisia
04.00 Arkisto: Luo­mu­ta­lou­den perusteita
04.00 Arkisto: Vuo­si­tu­han­nen vaihtuessa
04.00 Arkisto: Tie­de­keskus Heureka
04.00 Arkisto: Vitriini
04.00 Arkisto: Ufo­ja ja humanoideja
04.00 Arkisto: Si­joit­ta­mi­sen haasteet
05.00 Arkisto: Tie­to­ko­ne­pe­lien hai­tat ja hyödyt