Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 Kult­tuuriykkönen
06.00 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Tal­vi­so­ta syt­tyy ark­ti­sella alueella
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.45 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ul­ko­puo­li­nen apu ja häpeärauha
07.29 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ope­raa­tio Bar­ba­ros­san poh­joi­nen suunnitelma
08.14 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ho­pea­ket­tu py­säh­tyy Petsamoon
08.42 Ur­heiluhullut.
9
09.00 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Elä­mää sak­sa­laisten Lapissa
09.21 Tie­deyk­kö­nen: Mil­tä tun­tuu lä­hes kuol­la ava­ruu­des­sa? Täs­sä ovat uu­det eu­roop­pa­lai­sast­ro­nau­tit, jois­ta osa len­tää myös Kuuhun
09.45 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Koh­ti lopun alkua
10.11 Muistipeli
10.31 Brys­se­lin ko­ne. Mi­ten lu­jaa ener­gian hin­nan nou­su voi lyö­dä EU:n ta­lou­teen, Jan von Gerich?
10.31 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Ase­vel­jeys päättyy
11.15 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Las­ten ristiretki
11.27 Pörs­si­päi­vä: Met­sä­teol­li­suu­den päi­vi­tys – yli­ka­pa­si­tee­tin vaa­rat pak­kaus­ma­teriaaleissa
11.56 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Saksa antautuu
12
12.38 Kil­tin ty­tön tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu: Soin­tu Borg - Vaimomatskua
12.37 Ark­tis­ten so­tien kaiut: Sodan arvet
13.07 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Liian pit­kä vä­li­las­ku ja mui­ta mat­kailukämmejä
13.14 Penk­kiur­hei­li­jat: Kun Suo­mi voit­taa, minä voitan
13.26 Yh­den yön jut­tu­ja: "Mil­loin olet vii­mek­si tyh­jen­tä­nyt se­laus­historian...?"
13.34 Penk­kiur­hei­li­jat: Yh­tä suur­ta penk­kiur­heiluperhettä
13.49 Penk­kiur­hei­li­jat: Ai­nais­ta suos­sa rämpimistä
14.00 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Il­mas­ton­muu­tos ja mo­derni elämä
14.08 Penk­kiur­hei­li­jat: Penk­kiur­hei­li­jan kul­tai­set lapsuusmuistot
14.19 Vir­ta­sen ta­loushistoria
14.25 Penk­kiur­hei­li­jat: Voi­ton het­kiä ja ilon kyyneleitä
14.44 Penk­kiur­hei­li­jat: Mu­sii­kis­sa läik­ky­vät ur­heilun tunteet
14.59 Penk­kiur­hei­li­jat: Fa­nien aarteita
15.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Il­ves-Ju­ku­rit, HIFK-Sai­Pa, HPK-Luk­ko, Kär­pät-Koo­Koo, Pe­li­cans-JYP, TPS-Ässät.
15
15.15 Luon­non­suo­je­lun juu­ria ja rön­sy­jä: Luon­non­suo­je­lun vai­hei­ta puo­lue­politiikassa
15.18 Penk­kiur­hei­li­jat: Ur­hei­li­jan pa­ras ys­tä­vä on yleisö
15.34 Penk­kiur­hei­li­jat: Ur­hei­lu­jar­go­nis­ta le­gen­daa­ri­siin selostuksiin
15.53 Penk­kiur­hei­li­jat: Ri­peys, run­saus, ra­ha — muut­tu­va penkkiurheilu
16.16 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Hä­peän maa. “Tun­sin it­se­ni mi­tät­tömäksi”
16.55 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Mur­hei­den maa. “Su­ru toi mu­ka­naan ru­mia tunteita”
17.32 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: It­sein­hon maa. “Mie­hen syö­mis­häi­riö­tä ei ote­ta vakavasti”
18
18.07 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Häi­jy maa. “Va­pi­sen aja­tel­les­sa­ni kiusaajiani“
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen, asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi. Ju­ku­rit-Kär­pät, Luk­ko-Sport, SaiPa-HPK.
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja To­pi Nät­ti­nen. Il­ves-Tap­pa­ra, Ju­ku­rit-HIFK, Luk­ko-Kal­Pa, Sport-Koo­Koo, TPS-SaiPa.
18.47 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Omi­nai­suuk­sien maa. “ADHD ei tee ih­mi­ses­tä huonompaa”
18.58 Pelt­sin pod­cast: Per­ho­ka­las­tus tuo Ma­ri Ela­lin elä­mään in­to­hi­moi­sia seikkailuja
19.23 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Vie­ras maa. “Psy­koo­sis­sa näen un­ta valveilla”
19.30 Na­no­se­kun­nin tark­kuu­del­la: Jos tai­vaal­ta sataisi rahaa
19.51 Sa­ri Val­to: Mi­kä on elä­män tar­koi­tus, Tom­my Hellsten?
20.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
20.04 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Raa­ta­va maa. “Olin työ­nar­ko­maa­ni, kun­nes sairastuin"
20.39 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Huu­rui­nen maa. “Yri­tin juo­da it­se­ni hengiltä”
20.45 Ho­mo­tut­ka: Ho­mou­to­piat pe­las­ta­vat maailman
21
21.14 Il­ta­sa­tu­ja ai­kui­sille: Kahvi
21.19 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Tor­ju­va maa. “Vein naa­pu­reil­le jou­lu­ter­veh­dyk­set, ku­kaan ei vastannut”
21.28 Su­ku­ni mur­ha­mys­tee­ri: Huip­pu­va­koo­ja vai psykopaatti?
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.53 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Pi­meä maa. “En kel­paa ke­nellekään”
22.00 Kult­tuuriykkönen
Tur­ku nou­si maail­man­mai­nee­seen traa­gi­sel­la ta­val­la mel­kein sa­ta vuot­ta sit­ten. 4. ja 5...
22.30 Has­se ava­ruu­des­ta: Pa­ri­suh­dek­rii­si kah­vi­las­sa ja ap­tee­kin kou­kut­ta­va kan­ta-asiakkuus
22.47 Has­se ava­ruu­des­ta: Etä­työ­tä ke­sä­mö­kil­tä ja ri­kol­li­sen hy­vät linnan juhlat
23.05 Has­se ava­ruu­des­ta: Lä­hiö­mar­ke­tin kas­sa­hih­na­li­ve ja opet­ta­jat ki­ris­tyksen uhreina
23.23 Has­se ava­ruu­des­ta: Sot­kui­nen true cri­me -ta­paus ja kut­su ava­ruus­politiikkaan
23.45 Has­se ava­ruu­des­ta: Ava­ruu­säi­ti ot­taa yh­teyt­tä ja hi­hit­te­le­vä te­ra­peut­ti koh­taa hä­pei­levän papin
0
00.02 Has­se ava­ruu­des­ta: So­ber-syk­sy pu­hut­taa ja naa­pu­ris­sa ly­myi­lee viekas addikti
00.18 Has­se ava­ruu­des­ta: Kier­rä­tys­ka­tok­sen va­raus­lis­ta ja lä­hi­kau­pan sen­si­tii­vi­syyskoulutus
00.42 Ur­heiluhullut.
00.38 Has­se ava­ruu­des­ta: Has­se vaih­taa naa­pu­rien mie­let ja mo­to­ris­tit kes­kus­te­le­vat il­mas­tonmuutoksesta
00.55 Si­ni­sen ba­re­tin al­la: Tie rau­hanturvaajaksi
01.21 Tie­deyk­kö­nen: Mil­tä tun­tuu lä­hes kuol­la ava­ruu­des­sa? Täs­sä ovat uu­det eu­roop­pa­lai­sast­ro­nau­tit, jois­ta osa len­tää myös Kuuhun
01.17 Si­ni­sen ba­re­tin al­la: Ko­men­nus le­vot­to­maan Lähi-itään
01.38 Si­ni­sen ba­re­tin al­la: Työ ja ar­ki mii­no­jen keskellä
01.57 Si­ni­sen ba­re­tin al­la: Kent­tä­pat­ja ja kir­jeitä kotiin
02.11 Muistipeli
02.13 Si­ni­sen ba­re­tin al­la: Ko­tiin pa­laa muut­tu­neita naisia
02.31 Brys­se­lin ko­ne. Mi­ten lu­jaa ener­gian hin­nan nou­su voi lyö­dä EU:n ta­lou­teen, Jan von Gerich?
02.33 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Juh­lat ja alastomuus
02.51 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Kei­tä he olivat?
3
03.09 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Ik­ku­nat au­ki Pariisiin!
03.27 Pörs­si­päi­vä: Met­sä­teol­li­suu­den päi­vi­tys – yli­ka­pa­si­tee­tin vaa­rat pak­kaus­ma­teriaaleissa
03.28 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Ma­ni­festien aika
03.47 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Uu­si luova aika
04.05 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Su­ku­pol­ven­sa kirk­kain täh­ti Katri Vala
04.23 Kuos­ma­nen Tu­len­kan­ta­jien jäl­jil­lä: Vii­mei­nen tulenkantaja
04.38 Kil­tin ty­tön tot­te­le­mat­to­muus­kou­lu: Soin­tu Borg - Vaimomatskua
04.42 Ih­mi­siä Itämerellä
05.07 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Liian pit­kä vä­li­las­ku ja mui­ta mat­kailukämmejä
05.26 Yh­den yön jut­tu­ja: "Mil­loin olet vii­mek­si tyh­jen­tä­nyt se­laus­historian...?"