Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.00 Mi­nun mu­siik­kini -podcast
Ju­ha It­ko­sen elä­män soundt­rack Kah­den tai­tei­li­jan ai­to koh­taa­mi­nen. Kir­jai­li­ja Ju­ha It­ko­sen ve­tä­mä 6-osai­nen, mu­siik­ki­pi­toi­nen kes­kus­te­luoh­jel­ma. Ta­pah­tu­ma­paik­ka­na Vil­la Vi­kan -kar­ta­no ja sen ym­pä­ris­tö Raaseporissa.
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juu­so Pek­ki­nen: He­vo­set ovat vi­deo­pe­lien “va­kio­ka­lus­toa”, mut­ta har­va tun­tee mil­joo­nien pe­laa­mat he­vo­sai­hei­set videopelit
05.00 Arkisto: Ru­no­nie­kat Ta­ber­mann, Tiai­nen ja Kontio
06.35 Aktia aamuun
06.35 Aktia aamuun
06.59 Puheen Aamu
He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seurassa.
ma: Puheen aamu - aina kiinnostava.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
06.59 Puheen Aamu
Puheen aamu - aina kiinnostava. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586
07.00 Puheen Viikko
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
08.05 Kir­ja vs. Lef­fa: Maija Poppanen
L. Tra­ver­sin ra­kas­tet­tu Mai­ja Pop­pa­nen il­mes­tyi kir­jana 1934...
08.38 Ina Mik­ko­la: Tilipäivä
In­tii­me­jä ta­ri­noi­ta työe­lä­mäs­tä Toi­mit­ta­ja Ina Mik­ko­la ta­paa Ti­li­päi­vä -pod­cas­tis­sa suo­ma­lai­sia, joil­la on ker­rot­ta­va­naan poik­keuk­sel­li­sia ta­ri­noi­ta työe­lä­mäs­tä. Mil­tä tun­tuu, kun ko­ko työyh­tei­sö me­nee se­kai­sin työ­paik­ka­ro­mans­sis­ta? Mi­tä ta­pah­tuu, kun ete­nee ural­laan huu­me­pöl­lyis­sä? En­tä mil­lais­ta on käy­dä töis­sä, kun asiak­kaat ovat maan vaa­ral­li­sim­pia ri­kol­li­sia? Kaik­kia ta­ri­noi­ta yh­dis­tää ko­ke­mus työn tär­key­des­tä, vaik­ka ura voi­kin ol­la sat­tu­mien sum­ma, ja unel­ma­duu­ni kau­kai­nen haa­ve. Toi­mit­ta­ja: Ina Mik­ko­la. Kä­si­kir­joi­tus: Tiia Ran­ta­nen. Al­ku­pe­räi­si­dea ja kon­sep­ti­suun­nit­te­lu: An­na Karhunen,
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
09.03 Pert­tu Häkkinen
Miksi trendit rantautuvat tänne niin hitaasti?
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mahdollista.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
10.02 Akti
Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mahdollista.
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Vam­mais­kult­ti: Sie­däm­me­kö me vain sai­rauk­sia, jois­ta parannutaan?
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaikkialla,..
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
08.04 Pu­heen Viikonloppu
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Pu­heen Aamusta
Pu­heen Päi­vän stu­dios­sa Ka­ti Keinonen.
12.13 Pu­heen Aamusta
12.08 #akti
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Po­litiikkaradio
12.30 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
12.30 Ky­sy mi­tä vaan mi­ni­ma­lis­mis­ta: Tee­mu Kun­to, kuin­ka kauan sul­la me­nee ai­kaa asun­to­si siivoamiseen?
13.00 Uutisohjelmia
13.02 Pert­tu Häkkinen
Miksi trendit rantautuvat tänne niin hitaasti?
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
13.30 Kup­la: Me­dian uu­sin in­no­vaa­tio: sähköposti
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
14.02 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.00 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Seu­ra­pii­rit ja nousukkaat
14.25 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
14.20 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi:
Saa­ko van­ki­las­ta va­pau­tu­nut tar­peek­si eväi­tä uu­teen alkuun?..
15
15.02 Ky­sy mi­tä vaan kur­dil­ta: Mil­lä ta­val­la omaan iden­ti­teet­tiin vai­kut­taa aja­tus sii­tä, et­tä on sor­re­tun kansan lapsi?
15.02 Kup­la: Me­dian uu­sin in­no­vaa­tio: sähköposti
15.02 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
15.01 Tiedetrippi
Jän­nit­tä­viä ta­ri­noi­ta tie­teen maail­mas­ta ja sen ra­ja­mail­ta. Mi­tä Suo­mi te­kee Mar­sis­sa? Ku­ka vei Eins­tei­nin ai­vot? Mi­ten ro­ma­nia­lai­ses­ta ruh­ti­naas­ta tu­li vam­pyy­ri? Yle Kios­kin tie­de­toi­mit­ta­ja Hen­ry Tik­ka­nen kai­vaa esiin tie­teen unoh­de­tut san­ka­rit, omi­tui­set kuo­le­mat ja us­ko­mat­to­mat sat­tu­muk­set. Tie­det­rip­pi-pod­cas­tis­sa kuu­let dra­maat­ti­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta tun­net­tu­jen asioi­den taus­tal­la. Sar­ja yh­dis­tää uu­del­la ta­val­la kuun­nel­maa ja tie­de­journalismia.
15.02 Pyö­reä pöytä
15.00 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
15.15 Ha­vain­to­ja ihmisestä
15.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Seu­ra­pii­rit ja nousukkaat
15.35 SM-lii­gan finaalit
15.35 Aris­to­te­leen kantapää
15.50 Kuuntelijaklubi
15.45 Kuuntelijaklubi
12.07 Pu­heen Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. What­sApp: 040 163 8586
16.10 Urheiluradio
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Huuhkajaviisut
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: He­vo­set ovat vi­deo­pe­lien “va­kio­ka­lus­toa”, mut­ta har­va tun­tee mil­joo­nien pe­laa­mat he­vo­sai­hei­set videopelit
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.02 SM-lii­gan finaalit
18.02 Ky­sy mi­tä vaan mi­ni­ma­lis­mis­ta: Tee­mu Kun­to, kuin­ka kauan sul­la me­nee ai­kaa asun­to­si siivoamiseen?
18.02 Kup­la: Me­dian uu­sin in­no­vaa­tio: sähköposti
18.02 Ur­heilukierros
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
18.15 Pu­heen Viikonloppu
18.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Seu­ra­pii­rit ja nousukkaat
18.50 Kuuntelijaklubi
19.00 Arkisto: Vesa Vierikko
Miten minusta tuli minä. Ve­sa Vie­rik­ko (1992) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ve­sa Vie­rik­ko (2008) .
19.00 Huuh­ka­jien siivillä
19.00 Arkisto: Ajat­te­le­va, ak­tii­vinen nuoriso
Politiikka on puppua vai onko? (1982) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Vaa­san nuo­ri­so­vaa­lit (1991) . Mi­nä ja maail­man mie­lek­kyys (1982) . Suo­mi 70 vuot­ta. Nuor­ten mie­li­pi­tei­tä it­se­näi­syy­des­tä (1987) . Tä­nään il­ta­päivällä.
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
19.40 Vii­mei­nen johtolanka
Liikkuuko Helsingissä sarjamurhaaja? Hel­sin­gis­sä ta­pet­tiin kol­me nais­ta lä­hes ident­ti­ses­ti hei­dän pa­la­tes­saan ra­vin­to­las­ta noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Kaik­ki uh­rit löy­det­tiin oman ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ti­lois­ta ja sik­si ta­pah­tu­ma­sar­ja tun­ne­taan ni­mel­lä Hel­sin­gin Kel­la­ri­sur­mat. Kaik­ki mur­hat ovat yhä sel­vit­tämättä...
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
20.30 Puheen Ilta
16.14 Pu­heen Viikonloppu
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Puheen Ilta
21.12 Puheen Ilta
21.12 Kalle Haatanen
Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin asiois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua kevyesti,..
21.12 Brysselin kone
Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
21.30 Puheen Ilta
21.35 Pert­tu Häkkinen
Miksi trendit rantautuvat tänne niin hitaasti?
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.05 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
22.32 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
22.45 Ma­hamonologeja
Prots­ku­juo­ma mais­tuu pa­hal­le ja hiuk­sia läh­tee pääs­tä, mut­ta hei, pol­veen sat­tuu nyt vähemmän!..
23.00 Arkisto: Mark­ku Pö­lö­nen, Ti­mo Koi­vu­sa­lo ja Martti Suosalo
23.00 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
23.30 Po­litiikkaradio
0
00.00 Arkisto: Naiskuvia
Naisten tunti. Nuor­ten nais­ten oma­ku­va (1991) . Signaali...
00.00 Arkisto: Il­mastonmuutos
Ot­so­ni­ka­to ja kas­vi­huo­neilmiö ..
00.00 Arkisto: Hannu Taanila
Yöradio. Toi­mit­ta­ji­na Har­ri Hol­ke­ri ja Han­nu Taa­ni­la (1988) ...
00.00 Arkisto: Ja­ri Kur­ri ja Teemu Selänne
Yöradio. Ja­ri Kur­rin haastattelu ..
00.00 Arkisto: Ko­tiäi­tiys, ura vai molemmat?
Naisten viikolla sataa aina.
01.00 Arkisto: Pori-ilmiö!
Rockradio. Ni­me­ni on Din­go -LP il­mes­ty­nyt (1984) . Rock­ra­dio. Din­go gal­lup (1984) ...
02.00 Arkisto: Jal­ka­pal­lo­kult­tuu­ria Suomessa
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Es­to­nian uppoaminen
Tänään kymmeneltä.
02.00 Arkisto: Mar­koista euroihin
Tänään kymmeneltä.
02.00 Arkisto: Kek­sin­tö­jä ja keksijöitä
Aamun peili.
02.00 Arkisto: Ka­ri Suo­ma­lai­nen ja Seppo Ahti
Kari Suomalaisen haastattelu (1991) ...
3
03.00 Arkisto: Ra­sis­mia vai ul­ko­maa­lais­kielteisyyttä?
04.00 Arkisto: Nä­köa­lo­ja tu­levaisuuteen
04.00 Arkisto: Eu­roop­pa-päi­vä ja Kan­salaisfoorumi
04.00 Arkisto: Hel­singin metro
04.00 Arkisto: Kielikorva
04.00 Arkisto: Ky­sy­kää ra­diouutisista
05.00 Arkisto: Ru­no­nie­kat Ta­ber­mann, Tiai­nen ja Kontio