Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.00 Huumorihommia
05.00 Arkisto: Sek­si­bis­nes Suomessa
06.05 Po­litiikkaradio
06.15 Po­li­tiik­karadio: Sote
06.05 Po­litiikkaradio
06.35 Aktia aamuun
06.35 Aktia aamuun
06.30 Olipa kerran
06.45 Aktia aamuun
06.59 Puheen Aamu
He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seurassa.
ma: Puheen aamu - aina kiinnostava.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
07.01 Puheen Viikko
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Kir­ja vs. Lef­fa: Ro­meo ja Ju­lia - West Side Story
9
09.03 Pert­tu Häkkinen
Pyhä luonto.
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti 040 163 8586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jus­tus Laitinen.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
10.00 Vam­mais­kult­ti: On­ko avun tar­joa­mi­nen kos­kaan väärin?
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
11.10 Puik­ko ja Koukku
11.50 Ka­ve­rin puo­lesta kyselen
12
12.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vot­to­mis­ta. Oh­jel­man mo­niar­voi­ses­sa il­ma­pii­ris­sä ruo­di­taan ajan ilmiöitä,..
12.13 Pu­heen Aamusta
12.08 #akti
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Ky­sy mi­tä vaan koi­ran kans­sa elä­mi­ses­tä: Pys­tyy­kö koi­ra kor­vaa­maan pa­ri­suh­teen tai mui­den ih­mis­ten kaipuuta?
13.02 Vam­mais­kult­ti: On­ko avun tar­joa­mi­nen kos­kaan väärin?
13.02 Pert­tu Häkkinen
Pyhä luonto.
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Pa­ri­suh­tee­seen kan­nat­taa sat­sa­ta vähemmän
13.10 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vot­to­mis­ta. Oh­jel­man mo­niar­voi­ses­sa il­ma­pii­ris­sä ruo­di­taan ajan il­miöi­tä, pu­hee­nai­hei­ta ja kan­sa­kun­nan koh­ta­lon­ky­sy­myk­siä. Oh­jel­mas­sa kysytään,
13.30 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Muu maail­ma on hyö­ty­nyt hol­lan­ti­lai­ses­ta jalkapallosta"
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Kii­vas­ryt­mi­nen elä­mä vaa­tii rin­nal­leen ren­tou­tu­mista ja lepoa
14.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Muu maail­ma on hyö­ty­nyt hol­lan­ti­lai­ses­ta jalkapallosta"
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Ro­meo ja Ju­lia - West Side Story
14.00 Lindg­ren & Sihvonen
14.25 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Kii­vas­ryt­mi­nen elä­mä vaa­tii rin­nal­leen ren­tou­tu­mista ja lepoa
15
15.02 Huuhkajaradio
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.00 Puik­ko ja Koukku
15.10 Lindg­ren & Sihvonen
15.32 Huuh­ka­ja­ma­nia: Van­hat huuhkajat
15.32 Huuh­ka­ja­ma­nia: As­teroidipotku
15.25 Urheiluhullut
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
16.10 Kor­roo­sio Co­medy kahvilla
16.14 Pu­heen Viikonloppu
17.00 Huuhkajamania
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.02 Ky­sy mi­tä vaan koi­ran kans­sa elä­mi­ses­tä: Pys­tyy­kö koi­ra kor­vaa­maan pa­ri­suh­teen tai mui­den ih­mis­ten kaipuuta?
18.02 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Kan­kaan­pää-Kou­vo­la, FC Lah­ti-HIFK, Ilves-Inter.
18.02 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. AC Ou­lu-KuPS, Hon­ka-Ha­ka, HJK-KTP, IFKM-SJK.
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
19.00 Arkisto: Kauko Röyhkä
Miten minusta tuli minä. Kau­ko Röyh­kä (1991) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Kau­ko Röyh­kä (1999) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Kau­ko Röyh­kä (2002) . Sa­na­kir­ja. Kul­kea (2007) . Sanakirja.
19.00 Arkisto: Ei­ja Vil­pas ja Osmo Kontula
Miten minusta tuli minä. Ei­ja Vil­pas (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Os­mo Kon­tu­la (2003) .
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
19.55 Poliklinikka
20.40 Suo­ma­lai­sia äänimaisemia
21.02 Urheiluradio
20.55 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
21
21.12 Puheen Ilta
21.12 Puheen Ilta
21.10 Kum­meli elää!
21.30 Jal­ka­pal­lon EURO 2020
21.30 Puheen Ilta
21.35 Pert­tu Häkkinen
Pyhä luonto.
21.35 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Muu maail­ma on hyö­ty­nyt hol­lan­ti­lai­ses­ta jalkapallosta"
21.35 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Pa­ri­suh­tee­seen kan­nat­taa sat­sa­ta vähemmän
21.50 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Kii­vas­ryt­mi­nen elä­mä vaa­tii rin­nal­leen ren­tou­tu­mista ja lepoa
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Lef­fa: Ro­meo ja Ju­lia - West Side Story
22.25 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin seksihistoria
22.45 Kevyet mullat
23.00 Arkisto: Kir­jasto palvelee
Tänään iltapäivällä.
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
16.14 Pu­heen Viikonloppu
0
00.00 Arkisto: Muis­ta ai­na lii­kenteessä...
Liikkeellä. Uu­si tie­lii­kennelaki ..
00.00 Arkisto: Rak­kau­den merkkejä
Viikon esitelmä.
00.00 Arkisto: Kehonkieli
Tänään iltapäivällä. Mi­tä on se­mio­tiik­ka? (1989) ...
00.00 Arkisto: Mie­hen elämää
Keski-ikäisen miehen terveys (1985) ...
00.30 Arkisto: Si­sua Härmästä
Sisua Härmästä.
01.00 Arkisto: Agents
Tänään iltapäivällä. Pa­ki­na To­pi Sor­sa­kos­kes­ta (1986) . Va­loa ikkunassa...
02.00 Arkisto: Las­ten leikkiä
Leikin asia (1980) ...
02.00 Arkisto: Lii­ken­nevälineitä
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyisautoilua?
Tänään 10. 00...
02.00 Arkisto: In­ter­ne­tin ih­meel­linen maailma
Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997) ...
02.15 Arkisto: Ai­kuisten leikit
Hampaankolossa. Lei­kin etiikkaa ..
02.30 Arkisto: Lastensuojelua
Eräs sosiaalitapaus.
3
03.00 Arkisto: Idänkauppaa
04.00 Arkisto: Kat­ri He­le­na, Pau­la Koi­vu­nie­mi, Ka­ri Ta­pio ja Tapani Kansa
04.00 Arkisto: Eri­koi­sia keksintöjä
04.00 Arkisto: Mis­tä rakkaus alkaa?
04.00 Arkisto: Euro-Suomi
04.15 Arkisto: Au­to­maa­tio ja työelämä
04.30 Arkisto: La­man kourissa
05.00 Arkisto: Sek­si­bis­nes Suomessa