Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
08.00 Ykkösaamu
08.30 Pisara
08.00 Arto Nyberg
08.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
08.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.32 Sa­la­saa­ren seikkailijat
08.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.35 Ju­malanpalvelus
08.45 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä edus­kun­ta­vaa­lien tär­keim­mis­tä tee­mois­ta väit­te­le­vät yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
08.54 Su­perapulaiset
9
09.00 Efter Nio
Hy­vien syn­ny­tys­ta­ri­noi­den kir­jai­li­ja San­na Stellan,..
09.00 Su­perapulaiset
09.16 Kat­so, kani loikkaa
09.22 Råtta Booris
09.35 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Kun ke­ho sa­noo so­pimuksen irti
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.05 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.05 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.10 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.10 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 Yle Uutiset Häme
11.15 Yle Uutiset Häme
11.20 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.20 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.20 Mi­kaela&Thomas
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.30 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.35 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Voit­tajien kerho
11.40 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.40 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.45 Yle Uutiset Lappi
11.45 Yle Uutiset Lappi
11.45 Ykkösaamu
11.54 Oddasat
11.54 Oddasat
12
12.10 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
) ) ) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väit­te­le­vät. Suo­ma­lai­sel­le viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu lähetys.
pe: (kd. , An­na-Ma­ja Hen­riks­son (r. ja Har­ry Har­kimo (liik.
12.10 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
(kesk. ) , Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr. ) ja Li An­ders­son (vas. ) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väittelevät.
12.30 Yle Uu­tiset Uusimaa
12.25 Muis­ti: Chi­len jälkeen
12.35 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
12.40 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
12.45 Luontotuokio
12.45 Yle Uutiset Häme
12.50 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
12.55 Tasemummot
Mil­tä tä­mä tun­tuu itä­suo­ma­lai­sen mum­mon nä­kö­kul­mas­ta, kun pieni,..
12.55 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
12.55 Syö­tä­vät sä­ve­let: Suff­ra­get­ti­tais­telija Smyth
13.00 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
13.05 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
13.05 Viimeinen sana
13.10 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
13.15 Yle Uutiset Lappi
13.24 Oddasat
13.35 Per­jan­tai: Pe­las­taa­ko maa­han­muutto Suomen?
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
13.50 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
13.55 Pisara
14.00 Rikas tyttö
Ko­me­dia rik­kaan per­heen ty­tös­tä, jo­ka ra­kas­tuu työ­läis­nuo­ru­kai­seen. O: Va­len­tin Vaa­la. N: Sirkka Sari,
14.00 Sil­ta­lan pehtoori
Sil­ta­lan kar­ta­non peh­too­ri pa­nee ta­lon asiat jär­jes­tyk­seen ja saa kau­niin emän­nän sy­dä­men syk­ki­mään. O: Va­lentin Vaala.
14.00 Pit­kä­järveläiset
Jal­ma­ri Fin­nen näy­tel­mään pe­rus­tu­va ko­me­dia rak­kau­son­gel­mis­ta ori­ve­te­läi­ses­sä ky­läs­sä 1760-luvulla...
14.00 Mä ok­sal­la ylimmällä
14.00 Ve­te­raanin voitto
Ker­to­mus huip­pu-ur­hei­li­jas­ta, jo­ka on vaa­ras­sa sor­tua al­ko­ho­lis­miin. O: Ed­vin Lai­ne. N: Ta­pio Rautavaara,
14.00 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Györ­gy Li­ge­tin Ra­mi­fications...
14.50 Puo­li seitsemän
15
15.20 Ylen aamun parhaat
15.25 Ylen aamun parhaat
15.25 Ylen aamun parhaat
15.20 Akuut­ti: Suo­lis­to­sai­raus haa­voit­taa ke­hon ja mielen
15.29 Si­ni­nen lau­lu: Suo­men tai­teiden tarina
Osa 1. Täl­lai­sia me olem­me 1900 - 1920...
15.50 Iki­muis­toi­nen: Ta­pio Rautavaara
16.15 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan keitaita
16.30 Ka­rin suomalaiset
Suo­mi ja suo­ma­lai­set 40 vuo­den ajal­ta Ka­ri Suo­ma­lai­sen pi­la­piir­ros­ten kautta. (U)
17.02 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.04 Pikku Kakkonen
17.01 Pik­ku Kakkosen posti
17.08 Pikku Kakkonen
17.07 Aamuleikki
17.14 Erityiset
17.10 Pikku Kakkonen
17.10 Hen­gen asein: Sa­ma tah­ti on askelten
So­taan suis­tu­neel­la Suo­mel­la oli pal­jon puo­lus­tet­ta­vaa. Kan­sa ko­ko­si itsensä...
17.25 Merk­kien salat: Kolmio
Sa­la­liit­to­pu­heet roi­hah­ti­vat liikkeelle,..
17.40 Siskonpeti
17.35 Iki­muis­toi­nen: Sii­ri Angerkoski
17.50 Tehdas
17.45 Iki­muis­toi­nen: Tauno Palo
17.55 Muis­ti: Koh­tauk­sia Berliinissä
17.55 Luottomies 3
18
18.05 Iki­muis­toi­nen: Laila Kinnunen
18.05 Siskonpeti
18.05 Egen­lan­din matkakohteet
18.10 Van Life
Orans­si pa­ket­tiau­to saa­vut­taa Espanjan,..
18.05 En­sim­mäinen vuosi
18.25 Poh­jan­maan sankarit
Puis­tos­ta on löy­ty­nyt ta­ju­ton henkilö,..
18.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
18.25 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­käläinen.
18.30 Puo­li seitsemän
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 En­sim­mäinen vuosi
18.40 Van Life
18.55 Sportliv
19.00 Mist sä tuut? 2
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Viimeinen sana
19.00 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
19.10 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Kun ke­ho sa­noo so­pimuksen irti
19.05 Mo­dernit miehet
19.05 Mo­dernit miehet
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Pe­räkamaripojat
Tur­pei­sen Asen­nu­sy­ri­tyk­sen kont­to­riin mur­tau­du­taan ja Valt­su kol­ka­taan ta­juttomaksi...
19.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ee­va Soi­vio ei vie­lä­kään tie­dä, mik­si ve­li ka­to­si ris­teilyllä...
19.55 Sportliv
19.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: Vä­ki­val­lan kier­re voi katketa
19.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: So­vit­te­lul­la rat­ko­taan nuor­ten väkivaltaa
19.53 Svensk­finland runt
20.05 Van Life
20.00 Poh­jan­maan sankarit
20.00 Akuut­ti: Suo­lis­to­sai­raus haa­voit­taa ke­hon ja mielen
20.00 Muis­ti: Kutsumus
20.00 Mist sä tuut? 2
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Arto Nyberg
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na dek­ka­ri­kir­jai­li­ja Sa­tu Rämö,..
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä edus­kun­ta­vaa­lien tär­keim­mis­tä tee­mois­ta väit­te­le­vät yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Pu­heen­johtajatentti
) . Puo­lue­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heet, ovat ten­tat­ta­vi­na ja väit­te­le­vät. Toi­mit­ta­ji­na Jyr­ki Ha­ra ja San­na Savikko.
to: (kd. , An­na-Ma­ja Hen­riks­son (r. ja Har­ry Har­kimo (liik.
pe: (kesk. , Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr. ja Li An­dersson (vas.
21.00 Ka­rin suomalaiset
Suo­mi ja suo­ma­lai­set 40 vuo­den ajal­ta Ka­ri Suo­ma­lai­sen pi­la­piir­ros­ten kautta. (U)
21.05 Poh­joisen tähti
Po­lii­si­kak­sik­ko Ma­ria ja Sa­mu tut­ki­vat rais­kaus­tapauksia...
21.45 Kai­ja Koo: Ti­na­ken­käkuningatar
Do­ku­ment­ti poik­keuk­sel­li­sen, yli 40-vuo­ti­sen uran teh­nees­tä Kai­ja Koosta...
21.50 Pe­pe Will­berg & Jukka Eskola
21.55 Tehdas
Les­kek­si jää­neen Lei­lan ja Alin yh­tei­nen on­ni on lyhyt,..
22.45 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Vihdoin sairas
22.45 Uusi Kino: Full of Lo­ve - Pa­ko­mat­ka pakastimesta
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Petrasta,..
22.50 Suomitube
22.45 Mo­dernit miehet
22.50 Toinen raide
Toi­nen rai­de on oh­jaa­jan oma­koh­tai­nen ja osit­tain es­seis­ti­nen ku­vaus ys­tä­vyy­des­tä ja kaipuusta,..
23.05 Poh­joisen tähti
Ma­ria ja Sa­mu sel­vit­tä­vät omituisten,..
23.00 Efter Nio
Hy­vien syn­ny­tys­ta­ri­noi­den kir­jai­li­ja San­na Stellan,..
23.00 Pe­räkamaripojat
23.30 Uusi Kino: Au­ringonpistos
0
00.04 Nar­co Wars: Season 1
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 1
00.04 UFO Eu­ro­pe: The Un­told Stories 1
00.04 Scien­ce of Stupid 3
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 1
00.04 Law­less Is­land Alas­ka Compilations 2
00.05 Bor­der Security 2
00.05 Nar­co Wars: Season 1
00.05 Nar­co Wars 2: The Mob
00.09 Sec­rets of The Zoo 2
00.05 Nar­co Wars 2: The Mob
00.14 Law­less Island 4
00.14 Bor­der Security 4
00.14 Drain The Oceans 5
00.14 Law­less Island 4
00.19 Lost Ci­ties With Albert Lin 1
00.19 World's Grea­test Train Jour­neys from Above 1
00.19 Air­port Security 8
00.19 Su­perst­ruc­tu­res: En­gi­nee­ring Marvels Comp 2
00.19 Drain The Ocean: Ghost Ships of The Atlantic
00.19 Ame­ri­ca's Fun­niest Ho­me Vi­deos: Ani­mal Edition 2
00.19 Dutch Ca­rib­bean Coastguards 2
00.23 Hard Time 4
00.22 In­si­de The American Mob 1
00.22 Yukon Gold 3
00.22 Ban­ged Up Abroad 14
00.21 World's Grea­test Train Jour­neys from Above 1
00.22 Me­gastructures 1