Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Narco Wars
06.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
06.45 Ton­ni­ka­lan saalistajat
pe: Kun uu­det aluk­set Fat Tuna,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
06.45 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
07.15 Food Factory
07.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
ke: Ha­zen Au­del käy ti­heän viidakon,..
07.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Us­ko­mat­tomat koneet
Us­ko­mat­to­mat ko­neet on kuu­sio­sai­nen sarja,..
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja. Na­tio­nal Geographic.
08.15: Polin syntymäpäivät.
09.00: Markkinahumua.
08.15 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Kun tal­vi etenee,..
08.50 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
9
09.00 Us­ko­mat­tomat koneet
ke: Chad liit­tyy joukkoon,..
pe: Galaxy C-5 oli isoin koskaan valmistettu rahtikone.
09.00 Myrs­kyn jäljillä
Il­mas­ton­muu­tos on siir­tä­nyt tor­na­do­ku­jaa kauem­mas poh­joi­seen ylängöille...
09.40 Aust­ra­lian rajalla
09.50 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
pe: Kun pa­ho­lai­nen syntyy,..
09.50 Koirat kuriin
09.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Pientä hiprakkaa.
ke: Vieraita Vietnamista.
to: Brittihuumoria.
pe: Kevyet kantamukset.
10.40 Saa­ri ilman lakeja
Elämä Alaskassa ei hidasta tahtia edes talvella.
10.40 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
11.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
11.30 Len­to­turmatutkinta
Mat­kal­la Ida­hon Boi­seen Con­ti­nen­tal Air­li­ne­sin len­to 1713 vii­väs­tyy Denverissä,
Ame­rik­ka­lai­nen rah­ti­ko­ne yrit­tää vai­keaa las­keu­tu­mis­ta USA:n lai­vas­ton tu­ki­koh­taan Guan­ta­na­mon lahdella...
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ke: Kesä on täydessä kukassa Michiganissa.
to: Isabella Countyn maalaismarkkinat ovat pian.
pe: Kli­ni­kal­la on yli 19 000 asiakasta...
12
12.20 Hirviökala
There are fish, . and then the­re are FISH...
12.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
ke: Toh­to­ri Thie­len hoi­taa nei­tokakadua,..
to: Pa­pu­kai­jan omis­ta­jat ovat huo­lis­saan kas­vai­mes­ta mut­ta saa­vat tietää,..
pe: Toh­to­ri K sel­vit­tää, mik­si kah­del­la kul­ta­ka­lal­la on uin­ti­vaikeuksia...
13.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
13.20 Hirviökala
ke: Zeb läh­tee et­si­mään yh­tä Poh­jois-Ame­ri­kan jo­kien hirviöistä,
13.20 Food Factory
13.45: Katso,..
14.15: Katso,..
14.40: Kat­so, mi­ten ihanat,..
15.10: Katso,..
15.35: Katso,..
13.20 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
14.15: Sy­ven­nym­me yh­teen Egyp­tin sit­keim­mis­tä sa­lai­suuksista,..
15.10: Täs­sä jak­sos­sa ar­keo­lo­git seu­raa­vat joh­to­lan­ko­ja löy­tääk­seen Egyp­tin vii­mei­sen faa­raon eli Kleo­pat­ran haudan...
16.05: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Egyp­tin van­hin­ta nek­ro­po­lis­ta sel­vit­tääk­seen py­ra­mi­dien alkuperän...
17.00: Täs­sä jak­sos­sa ar­keo­lo­git et­si­vät Egyp­tin sa­la­pe­räi­sin­tä ku­nin­ga­tar­ta, Ne­fertitiä...
14.10 Food Factory
14.35: Katso,..
14.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
15
15.05 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
15.10 Food Factory
Katso,..
ke: Katso,.. Katso,..
to: Katso,.. Kat­so, mi­ten ihanat,..
pe: Katso,.. Katso,..
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
16.05 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
ke: Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin tut­ki­ja, Albert Lin,..
pe: Na­tio­nal Geog­rap­hic tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Al­bert Lin mat­kus­taa Pet­raan, Jordaniaan,..
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Curryä ja kokaiinia.
16.30: Yöratsia. Tul­lin alus jäl­jit­tää sa­la­ka­las­ta­jia öi­sel­lä merellä...
17.00: Puhtaita aineita. Fi­lip­pii­ni­läi­nen mies ei tie­dä, on­ko tu­ris­ti vai ei,..
17.30: Kumppanukset. Tul­li epäi­lee nuor­ta nais­ta huu­mei­den kul­jet­tamisesta...
18.00: Rikollisliigan jäljillä.
18.30: Omat lait. Tul­lis­sa on mies,..
19.00: Pennittömät lomailijat.
19.30: Salakuljetus. Me­ri­kon­til­li­nen sham­poo­ta osoit­tau­tuu jok­si­kin aivan muuksi.
17.00 Au­tojen ensiapu
Autoilu-unelmia toteutetaan jo kahdeksannella kaudella.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Pientä hiprakkaa.
ke: Vieraita Vietnamista.
to: Brittihuumoria.
pe: Kevyet kantamukset. Tul­lis­sa tun­teet kuumenevat,.. Sak­sa­lais­mies pyr­kii töi­hin Australiaan,..
18
18.00 Yu­ko­nin kultamaat
18.00 Au­tojen ensiapu
to: Tim ja Fuzz kun­nos­ta­vat vuo­den 1924 Aus­tin 7 Chum­myä, jo­ka ei enää kuu­lu omis­tajalleen...
pe: Tim ja Fuzz ryh­ty­vät kun­nos­ta­maan brit­ti­läis­tä 1980-lu­vun legendaa,..
18.00 Im­pact With Gal Gadot
Im­pact With Gal Ga­dot on kor­kea­luok­kai­nen do­ku­ment­ti, jos­sa seu­ra­taan nuor­ten nais­ten ta­ri­noi­ta, kun he vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti omiin yh­tei­söi­hin­sä. Nä­mä nai­set us­kal­ta­vat sei­soa asian­sa ta­ka­na, pu­hua, unek­sia, luo­da ja joh­taa kaik­kia to­den­nä­köi­syyk­siä vas­taan. He koh­taa­vat niin jen­gi­väkivaltaa,
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
ti: Karlin syväkaivaukset päättyvät tuloksetta.
ke: Ken ja Guil­lau­me ei­vät löy­dä mi­tään Cripp­le Creekiltä...
to: Ken ja Guillaume siirtyvät korkeampaan maastoon. Kar­lil­la käy vii­mein onni,..
pe: Nika ja Chris ponnistelevat kohti tavoitetta. Karl et­sii tut­ki­ma­ton­ta maa­pe­rää ta­voi­tel­les­saan voittoa.
20.00 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
Hop in the back!
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Ison miehen risainen elämä. Matkakumppanit.
ke: Tutinaa tullissa. Rahahuolia.
to: Ilveilijä. Tuliaiset.
20.00 Koirat kuriin
20.30: Matt ot­taa hoi­taak­seen koiralauman,..
20.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Kok­ki Gor­don Ram­say mat­kaa Kaak­kois-Aa­sias­sa Lao­sin Me­kong-joella.
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me len­toa pu­toaa kau­kai­sen poh­joi­sen vai­keis­sa olo­suh­teis­sa. Len­to­tur­ma­tut­ki­joi­den on sel­vi­tet­tävä syy.
21
21.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
HSI pal­jas­taa mo­nen mil­joo­nan dol­la­rin ko­kaii­nin sa­la­kul­je­tusringin,..
21.00 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
Mic­hi­ga­nis­sa on syk­sy, ja Po­lit ovat val­mii­ta hal­lo­wee­nin viettoon...
21.00 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet
So­do­man ja Go­mor­ran tu­ho on Raa­ma­tun suu­rin ka­tast­ro­fi­ker­to­mus. Voi­ko se pe­rus­tua to­si­ta­pahtumiin?..
21.00 Myrs­kyn jäljillä
En­nä­tyk­siä rik­ko­va At­lan­tin hur­ri­kaa­ni­kau­si on haas­ta­va Ree­dil­le ja Mikelle,..
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
22.00 Saa­ri ilman lakeja
Elämä Alaskassa ei hidasta tahtia edes talvella. Asuk­kaat ra­ken­ta­vat ve­den­ke­ruu­jär­jestelmän,..
22.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
On­gel­mat pii­naa­vat Ke­niä ja Guil­lau­mea, kun yk­si työn­te­ki­jä ka­toaa tär­keä työ­vä­li­ne mukanaan.
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Co­lum­buk­ses­sa on ke­vät, jo­ten on mai­nio ai­ka läh­teä ulos...
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Mia­mi­lai­nen ma­fio­so To­ny Ga­leo­ta omis­taa Sup­re­mo-st­rip­pik­lu­bin. Kun hän avaa uu­den klu­bin Pa­na­ma Cityyn,..
22.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Kaik­ki ovat kuul­leet ve­ren­hi­moi­ses­ta Dra­cu­las­ta, jo­ka voi suo­da kuo­le­mat­to­muu­den pu­re­mal­la uh­riaan kaulaan...
23.00 Narco Wars
NAR­CO WARS tutkii,..
23.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ti: Pittsburghin heroiini.
ke: Silicon Valleyn piripäät.
to: New Yorkin heroiinisaari.
pe: Eurokokkelit. Jak­sos­sa vie­rail­laan Län­si-Af­ri­kas­sa ja seurataan,..
23.00 Alamaailma Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
la: Laitonta uhkapeliä.
su: Musta pörssi.
23.55 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
0
00.00 Narco Wars
00.00 Ki­ven sisällä
Porukan pomo.
00.00 Narco Wars
00.55 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
00.55 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet
00.55 Myrs­kyn jäljillä
01.50 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
01.45 Saa­ri ilman lakeja
01.45 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
01.45 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
02.40 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 In­si­de: Amerikan mafia
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
03.45 Food Factory
04.30 Suuri vaellus
04.30 Sa­lattu historia
04.30 X-sukupolvi
04.30 Suuri vaellus
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat