Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Antarktis
06.00 Hostile Planet
pe: Näytämme,..
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Rajasota
Agen­tit saa­vat kä­siin­sä vaa­ral­lis­ta, har­voin ta­vat­tua huumetta,..
06.45 Me­ret ilman vettä
ti: Es­pan­jan Ar­ma­da ei on­nis­tu val­loit­ta­maan Englantia,..
06.45 Het­ki ennen tuhoa
06.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
07.30 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
pe: Alas­kan al­ku­pe­räi­sa­suk­kaat tietävät,..
07.30 La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka yl­häältä pain
07.30 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Toh­to­ri Oak­ley ta­paa alaskalaisen,..
08.15 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
08.15 Al­bert Linn ja mui­nai­set maailmat
08.15 Pää­siäis­saa­ren mui­nai­set jät­ti­läispatsaat
08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Yu­ko­nin jouksuilla
Ul­ko­na vil­lis­sä luon­nos­sa Galena,..
9
09.00 Au­tojen ensiapu
pe: Po­jat mat­kus­ta­vat Nor­fol­kiin el­vyt­tä­mään ikään­ty­vää Ford Zodiakia...
09.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Toh­to­ri T ai­koo kor­ja­ta ken­gu­run nil­kan, mut­ta ei ole ta­kei­ta siitä,..
09.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ke­sä­kuus­sa 2020 tie­de­mies­ten ja ar­keo­lo­gien ryh­mä te­kee löydön,..
10.00 Haus­kim­mat eläinvideot
ti: Hem­mo­tel­lut kis­sat naut­ti­vat kyl­py­lä­päi­väs­tä isän kanssa,..
ke: Kul­tai­nen nou­ta­ja näyt­tää ko­ris­tai­ton­sa, va­las työn­tää SUP-lautaa,..
to: Ute­lias api­na rik­koo ik­ku­nan, mus­ta­kar­hu kä­väi­see al­las­bileissä,..
pe: Ka­na hyp­pää kul­je­tusautoon,..
10.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
ke: Ko­to­na Po­lit ovat lem­mik­kien ym­pä­röi­miä, ja kun ne sairastuvat,..
to: Tri Pol ja kli­ni­kan hen­ki­lö­kun­ta hoi­ta­vat kis­sa­ka­vereitaan,..
pe: Tri Pol ja kli­ni­kan hen­ki­lö­kun­ta tie­tä­vät, et­tä lem­mi­kit, joi­ta he hoitavat,..
11.00 Len­to­turmatutkinta
12.00: Len­net­tyään nor­maa­lis­ti Ja­kar­tal­ta Ga­ru­da Fligh­tin len­to 200 osuu maa­han liian lujaa,
11.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie lau­la­ja Cynt­hia Eri­von Wa­le­sin vuorille,..
12
12.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
ti: Ko­lum­bian ja Pe­run len­toa­se­mien vi­ra­no­mai­set jou­tu­vat ole­maan valppaina...
ke: Epäil­lyt yrit­tä­vät es­tää len­to­ken­tän tur­val­li­suut­ta huo­maa­mas­ta heitä...
to: Nai­nen, jol­la on re­kis­te­ri ja kokaiinia...
12.00 Len­to­turmatutkinta
Geor­gian on­net­to­muus vaa­tii 23 kuo­lo­nuh­ria, jou­kos­sa myös ast­ro­naut­ti ja senaattori.
13.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Kap­tee­ni Da­ve Mar­cia­non isä aloit­taa saattohoidon,..
13.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Outer Banks
13.00 Saa­ri ilman lakeja
to: Cur­ly ja Aman­da pyy­dys­tä­vät rui­janpallasta...
pe: Ga­ry läh­tee pit­käs­tä ai­kaa kat­ka­ra­vun pyyntiin,..
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
13.30: Pos­ti­huo­nees­sa ava­taan hä­mä­riä paketteja,..
14.00: Me­ri­kon­tis­sa pi­täi­si olla lasia,..
14.30: Lai­vas­tol­la ja tul­lil­la on yh­tei­nen me­rioperaatio,..
15.00: Ker­ry ei ilah­du mat­ka­ta­va­roi­den­sa tutkinnasta...
15.30: De­ni­sel­lä ha­vai­taan maa­han­tulokielto,..
13.00 His­to­rian parhaat palat
14.00: His­to­ria on täyn­nä ri­kol­li­sia, hui­ja­rei­ta, pet­tu­rei­ta ja vää­ren­nök­siä. Jot­kut heis­tä jo­pa pää­si­vät päl­kähästä...
15.00: Tu­tus­tum­me his­to­rian kiin­nos­ta­vim­piin ri­kol­li­siin ja huijareihin.
16.00: Nii­tä on aloi­tet­tu pro­vo­soi­mat­ta­kin ja jos­kus jo­pa ka­don­neen kor­van takia...
17.00: Kaut­ta his­to­rian ih­mi­set ovat omis­tau­tu­neet ke­rää­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon vau­raut­ta; van­haa ra­haa, uutta rahaa,..
18.00: Rak­kaus on ai­na ol­lut yk­si his­to­rian suu­ris­ta oh­jaa­jis­ta, to­ki vä­lil­lä se on ve­del­lyt asiat um­pisolmuun...
19.00: His­to­ria on täyn­nä val­lan­ku­mouk­sia, teol­li­sia, sek­suaa­li­sia ja suu­ria po­liit­ti­sia val­lan­kumouksia...
14.00 Alas­ka: en­sim­mäi­set selviytyjät
to: Alas­kan al­ku­pe­räi­sa­suk­kaat ra­ken­ta­vat ko­te­jaan uu­des­taan hir­mu­myrs­kyn jälkeen...
pe: Kun synk­kä tal­vi lähestyy,..
15
15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
ti: Tut­ki­joil­la on työs­tet­tä­vä­nä tra­ge­dioi­ta, jot­ka oli­si voi­tu välttää,..
ke: Kun len­to­ko­neel­ta hä­viää moot­torivoimat,..
to: Tut­ki­jat et­si­vät vih­jei­tä kos­kien kol­mea eri­kois­ta on­nettomuutta...
pe: Jos len­tä­jät ei­vät ole val­mii­na, kun kii­to­ra­ta tu­lee näkyviin,..
16.00 Au­tojen ensiapu
16.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel vie­rai­lee suo­ma­lai­sel­la telakalla,..
17.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
ti: Sak­san Wolfs­bur­gin au­to­teh­das on maail­man suu­rin tuo­tan­to­lai­tos, ja se kat­taa yli kuu­si ne­liö­ki­lometriä...
ke: Kaik­kein upeim­mil­la ih­mi­sen te­ke­mil­lä ra­ken­teil­la on yk­si yh­tei­nen asia: vank­ka perusta...
to: Tä­tä sil­mäl­lä pi­täen in­si­nöö­rit suun­nit­te­le­vat ja ra­ken­ta­vat ne kes­tä­mään ele­menttejä...
17.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Pys­ty­vät­kö Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­maan autot,..
17.00 Supertehtaat
Tu­tus­tu­mis­kier­ros Fer­ra­rin teh­taal­le, jos­sa teh­tiin en­sim­mäi­nen ne­li­paik­kai­nen, ne­li­ve­toi­nen Fer­ra­ri FF. Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
18
18.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ti: Ar­keo­lo­git kertovat,..
ke: Ar­keo­lo­git seu­raa­vat Tu­tank­ha­mo­nin jäl­kiä ja ko­koa­vat ta­ri­naa et­sies­sään hau­das­ta sa­laisuuksia,..
to: Ar­keo­lo­git et­si­vät vih­jei­tä Egyp­tin kuu­lui­san vii­mei­sen faa­raon - Kleo­pat­ran - hur­jas­ta lopusta...
pe: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Tu­tank­ha­mo­nin epäi­lyt­tä­vää kuolemaa...
18.00 Mu­ka­vuu­sa­lueen rajoilla
Jeff Jen­kins hioo met­sä­mies­tai­to­jaan New Yor­kin Adi­ron­dack Parkissa...
19.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
19.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
19.00 Gat­hering Storm
19.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
19.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del läh­tee et­si­mään vai­keas­ti löytyvää,..
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Au­ton ko­je­lau­dal­la ole­va ka­me­ra tal­tioi us­ko­mat­to­mat Tran­sA­sian len­non 235 vii­mei­set hetket,..
ke: Kun LA­PAn len­to 3142 nou­see yk­sit­täi­sel­tä kii­to­ra­dal­ta Bue­nos Airesissa,..
to: Kes­kel­lä sakeaa,..
pe: Tut­ki­jat et­si­vät to­dis­tei­ta ym­mär­tääk­seen, mi­kä si­ne­töi Eme­ry World­wi­den len­non 17 kohtalon.
20.00 Hyl­ky­jen salaisuudet
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Len­tä­jät vält­tä­vät kol­me vaa­ral­lis­ta ti­lan­net­ta, jois­sa ei ol­lut yh­del­le­kään vir­heel­le ti­laa, ja on­nis­tu­vat las­keu­tu­maan vau­rioi­tu­neil­la ko­neil­la. Mat­kus­ta­ja jou­tuu imun mu­ka­na ik­ku­nas­ta ulos South­wes­tin len­nol­la 1380, jo­ka va­pi­see kaut­taal­taan rä­jäh­dyk­sen jälkeen.
21
21.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel mat­kaa Las Vegasiin,..
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
Bear Grylls vie näyttelijä,..
21.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
Ame­rik­ka­lais­syn­tyi­nen La­re­dos­sa, Tek­sa­sin ja Mek­si­kon ra­jal­la, kas­va­nut Ed­gar Val­dez-Vil­la­real La Bar­bie on lu­paa­va jenk­ki­fu­tispelaaja...
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
Syys­kuu 1940: Ete­lä-Eng­lan­nin tai­vail­la al­kaa tais­te­lu. Yli 1 500 brit­ti­läis­tä ja sak­sa­lais­ta len­to­ko­net­ta ot­taa toi­sis­taan mit­taa vaa­ral­li­ses­sa taistelussa...
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Kun vuo­den 1944 jou­lu lä­hes­tyy, nat­sien tan­kit ryn­ni­vät Bel­gian lä­pi, jot­ta Ant­wer­pin sa­ta­ma­kau­pun­ki saa­daan val­lat­tua ta­kai­sin. Ar­den­nien kuu­lui­san tais­te­lun reu­na­mil­la ame­rik­ka­laiset 517...
21.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
Ta­pah­tu­mien sar­ja, jon­ka sai mayat hyl­kää­mään py­ra­mi­di­kau­pun­kin­sa on häm­men­tä­nyt ar­keo­lo­ge­ja pit­kään. Nyt uu­det tut­ki­muk­set Mek­si­kos­sa ja Gua­te­ma­las­sa pal­jas­ta­vat yl­lät­tä­viä to­dis­tei­ta sii­tä, mik­si nä­mä suu­ret mo­nu­men­tit hylättiin.
22.00 Suu­ret ra­ken­teet: me­ga­luokan alukset
Eri­koi­soh­jel­ma pal­jas­taa in­si­nöö­ri­työn tai­don­näytteet,..
22.00 Vaa­ran vyöhykkeellä
Dway­nel­la on vain seit­se­män päi­vää ai­kaa ylit­tää ru­ti­kui­va Oma­nin aa­vik­ko et­sien vettä...
22.00 At­lan­tiksen nousu
Ja­mes Ca­me­ro­nin tuot­ta­mas­sa eri­kois­jak­sos­sa sel­vi­te­tään ar­te­fak­tien kaut­ta At­lan­tik­sen legendaa.
23.00 Gat­hering Storm
23.00 Mah­do­ton­ta rakentamassa
Da­niel vie­rai­lee suo­ma­lai­sel­la telakalla,..
23.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
23.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
23.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
23.00 Huumebisnes Oy
Ha­sis on maail­man käy­te­tyim­piä huu­mei­ta. Ma­ro­kos­sa mo­nil­le vil­je­li­jöil­le se on elinehto,..
0
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.05 Mah­do­ton­ta rakentamassa
01.00 Run­ning Wild With Bear Grylls: The Challenge
01.00 Huu­me­pa­ro­nien kannoilla
01.00 Toi­nen maail­man­so­ta yl­häältä päin
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Maya-kult­tuu­rin nousu ja tuho
01.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
02.05 Suu­ret ra­ken­teet: me­ga­luokan alukset
02.05 Vaa­ran vyöhykkeellä
02.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäi­nen luokka Rooma
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
02.00 Apo­ca­lyp­se: Hit­le­rin isku länteen
02.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Me­ret ilman vettä
03.45 Food Factory
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Jär­jes­tel­mänmurtajat
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.10 Rajasota