Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
04.10 Na­ked Attraction UK
05.05 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.10 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
06.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
06.25 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­ri­koh­tei­siin, joi­ta riit­tää jo­kai­seen bud­jet­tiin. (Is­land Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
07.10 So­fian enkelit
So­fia Wis­tam, John­nie Krigst­röm ja Mat­tias Särn­holm aut­ta­vat vai­keaan ti­lan­tee­seen ajau­tu­nei­ta per­hei­tä tar­joa­mal­la re­mon­toin­tia­pua. An­der­sil­la on ai­vo­kas­vain ja ra­jal­li­ses­ti eli­nai­kaa. So­fian tii­mi re­mon­toi perheen kodin,
07.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
07.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti.
08.05 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
07.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
08.45 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
08.45 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
pe: (o. s. Heik­ka) , 26, ja Mik­ko Mä­kinen, 38,..
9
09.45 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan hei­tä, mut­ta he ei­vät myös­kään an­na sai­rau­den es­tää it­seään elä­mäs­tä täy­sil­lä. (Bo­dy Bi­zar­re, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
09.45 Kaik­ki kissoista
2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Oci­cat, nor­ja­lai­nen met­sä­kis­sa, Sel­kirk rex, abes­si­nia­lai­nen, Bombay,..
09.55 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
10.50 Ke­net ih­meessä nain?
Alt­ta­ril­la puo­li­soa lu­va­taan ra­kas­taa niin myö­tä- kuin vas­toin­käymisissä...
11.00 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
10.50 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.20 To­sie­lä­män mafiavaimot
To­sie­lä­män ma­fia­vai­mot avaa or­ga­ni­soi­tu­neen ri­kol­li­suu­den sa­lat­tua maail­maa vai­mo­jen kautta...
11.50 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (True Con­vic­tion, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2019)
11.50 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
Näil­le ko­di­no­mis­ta­jil­le ve­si on asu­mi­ses­sa olen­nai­nen elementti,..
12
12.55 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­ri­koh­tei­siin, joi­ta riit­tää jo­kai­seen bud­jet­tiin. (Is­land Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
12.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
12.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
13.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
13.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
14.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.55 elokuva: Swee­ter Than Chocolate
Suk­laa­val­mis­ta­jal­la hu­hu­taan ole­van re­sep­ti to­del­li­sen rak­kau­den löy­tä­mi­seen ys­tä­vän­päi­vä­nä. TV-toi­mit­ta­jas­ta tu­lee ute­lias ja hän ha­luaa pal­jas­taa totuuden.
14.55 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asun­toon. Pa­ris­kun­nat tut­ki­vat tar­jon­taa pik­ku­ruis­ten asun­to­jen kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la. (Ti­ny Hou­se, Big Li­ving, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
15.05 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
15
15.05 Elokuva: The 27-Hour Day
(The 27-Hour Day, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2021)
15.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
16.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­teisiin. (Dr.
16.10 Kaik­ki kissoista
2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Oci­cat, nor­ja­lai­nen metsäkissa,..
16.55 elokuva: The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin hui­pul­le, mut­ta kaik­ki hä­nen jy­rää­män­sä ih­mi­set ei­vät ole val­mii­ta unoh­ta­maan men­nei­tä. 92 min. Oh­jaus: Ben Falcone.
17.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
17.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
18
18.05 Elokuva: The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin huipulle,..
18.15 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
18.20 elokuva: The 27-Hour Day
(The 27-Hour Day, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2021)
18.20 elokuva: Swee­ter Than Chocolate
Suk­laa­val­mis­ta­jal­la hu­hu­taan ole­van re­sep­ti to­del­li­sen rak­kau­den löy­tä­mi­seen ys­tä­vän­päi­vä­nä. TV-toi­mit­ta­jas­ta tu­lee ute­lias ja hän ha­luaa pal­jas­taa totuuden.
19.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.00 elokuva: The Wedding Singer
Rob­bie on hää­lau­la­ja, jo­ka saa hou­ku­tel­tua vas­ta­ha­koi­sim­man­kin sei­nä­ruu­sun tans­si­lat­tial­le. Ju­lia on tar­joi­li­ja­na hää­juh­lis­sa, jois­sa Rob­bie lau­laa. He ovat kuin luo­dut toi­sil­leen. 97 min. Oh­jaus: Frank Co­ra­ci. Pääo­sis­sa: Adam Sand­ler, Drew Bar­ry­mo­re ja Ch­ris­tine Taylor.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
ti: Af­rik­ka­lais-suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin erot su­lau­tu­vat yh­dek­si pitkäksi,..
ke: (o. s. Heik­ka) , 26, ja Mik­ko Mä­ki­nen, 38, ovat käy­neet yh­des­sä lä­pi hur­jan mat­kan koh­ti alttaria...
19.55 Vii­dakon tähdet
Jouk­kueet jou­tu­vat pa­ne­maan pa­ras­taan jak­son en­sim­mäi­ses­sä teh­tävässä,..
19.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - murhaan.
21
21.00 Psy­ko­paat­ti vierelläni
21.00 I Went Undercover
Ta­val­li­set ih­mi­set toi­mi­vat pei­te­teh­tä­vis­sä aut­taak­seen mur­hien rat­kai­se­mi­ses­sa. (I Went Un­der­co­ver, Rikostarina,
21.00 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael Bar­nett jou­tuu koh­taa­maan te­ko­jen­sa seu­rauk­set ja Kris­ti­ne on seuraavana.
21.00 Kuo­le­ma paratiisissa
Pa­ris­kun­nan lo­ma Sharm El Sheik­his­sä, Egyp­tis­sä, järk­kyy vuon­na 2005, kun sar­ja pom­me­ja rä­jähtää...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Elokuva: Mix Up in the Mediterranean
Pien­kau­pun­gin kok­ki esiin­tyy suur­kau­pun­gin kuu­lui­sa­na kak­sois­ve­li kok­ki­na osal­lis­tuak­seen ku­li­na­ris­ti­seen kil­pai­luun. Hän ra­kas­tuu nai­seen, jo­ka on vas­tuus­sa ta­pah­tu­mas­ta, mut­ta jo­ka luu­lee hä­nen ole­van ve­li, jo­ka on naimisissa.
21.00 elokuva: Just One Kiss
Opet­ta­ja Mia ja lau­la­ja To­ny ta­paa­vat sat­tu­mal­ta ja hei­dän vä­lil­le syn­tyy ro­mans­si. Mut­ta he ei­vät tie­dä, et­tä mo­lem­pien äi­dit yrit­tä­vät pi­la­ta suh­teen. (Just One Kiss, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dysvallat, )
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
su: Al­kaa uusintana. ..
23.05 Ta­val­li­nen murhaaja
Sar­ja käy lä­pi tun­net­tu­ja to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen oli ulos­päin kuin ku­ka ta­han­sa ta­val­li­nen tallaaja.
23.55 Elokuva: Pianisti
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pia­nis­ti Wla­dys­law Sz­pil­ma­nis­ta, jo­ka työs­ken­te­li Puo­lan ra­dios­sa, kun Sak­sa hyök­kä­si Var­so­vaan 1939...
23.50 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
0
00.05 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
00.05 Kuo­le­ma paratiisissa
Pa­ris­kun­nan lo­ma Sharm El Sheikhissä,..
01.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.15 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.10 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.20 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
01.20 Psy­ko­paat­ti vierelläni
01.25 I Went Undercover
02.25 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
02.30 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
02.20 Ta­val­li­nen murhaaja
3
03.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
ma: Al­kaa uusintana. ..
03.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
04.10 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
04.05 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
04.35 Ke­net ih­meessä nain?
04.25 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
05.05 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.55 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.10 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat