Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
06.00 Ca­ribbean Life
06.25 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
06.15 Su­perhamstraajat
06.20 Palm Sp­ring­sin remonttipari
06.25 Re­mont­tipainajainen
Klas­si­nen aja­tus oli teh­dä pi­kai­nen remontti,..
06.45 Re­mont­tipainajainen
ti: Ro­se-Ma­rien ja An­der­sin ta­lop­ro­jek­ti on jää­nyt puolitiehen...
06.45 Su­perhamstraajat
07.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
(Sa­ved by the Barn, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
07.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­rus­kor­jaus! Sar­jas­sa seu­ra­taan kun ko­di­net­si­jät mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maail­maa iso­jen vi­sioi­den ja työ­ka­lu­vöi­den ke­ra. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
07.35 Ko­tie­läin­ten pelastaja
(Sa­ved by the Barn, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.30: Tii­miä huo­let­taa hy­väk­syy­kö lau­ma pa­han­ku­ri­sen leh­män joukkoonsa.
08.00 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Hawaii Life,
08.30 Hawaii Life
(Ha­waii Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
08.55 Hous­to­nin eläinpoliisit
9
09.05 Su­perhamstraajat
09.30 Su­perhamstraajat
09.35 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
09.30 Su­perhamstraajat
09.35 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Oh­jel­mas­sa ta­va­taan ku­rit­to­mia lem­mik­ke­jä, mm. kissa,..
09.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
10.40 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
10.40 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jasmin!..
10.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
11.05: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.45 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä naimisiin,
10.55 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
11.35 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
12
12.00 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
12.10 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
12.35 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
12.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
12.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
12.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
13.10 Palm Sp­ring­sin remonttipari
13.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
13.40 TV Shop
13.40 TV Shop
13.30 TV Shop
13.50 TV Shop
13.50 TV Shop
14.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien löy­tö­jä ja asiak­kai­den os­to­pää­tök­siä ym­pä­ri maailmaa.
14.40 Palm Sp­ring­sin remonttipari
14.50 Palm Sp­ring­sin remonttipari
15
15.05 Su­perhamstraajat
15.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
15.50 Unelmahäät
ti: Rak­kaus­rea­li­tyn kes­to­suo­sik­ki Unel­ma­häät tu­lee taas, nyt jo vii­den­nen kau­den merkeissä...
ke: 24-vuo­tiaat Pin­ja ja And­rij vi­hi­tään hel­tei­se­nä hei­nä­kuu­na Puo­ti­lan kappelissa...
to: Poh­jois-sa­vo­lai­set Tai­na ja Mi­ka koh­ta­si­vat en­sim­mäis­tä ker­taa Tai­nan unessa...
15.55 Elokuva: Eli­sa­bet - Kul­tai­nen aikakausi
Vuon­na 1585 Eng­lan­nin neit­syt­ku­nin­gat­ta­re­na tun­net­tu ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet on yhä nai­ma­ton, ei­kä kruu­nul­le ole pe­ri­jää. Jos pe­ril­lis­tä ei syn­ny, kruu­nu siir­tyy Skot­lan­nin Ma­ria Stuar­til­le. Pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ku­nin­ga­tar ei ha­lua avioi­tua, eten­kin kun ho­viin saa­puu kiin­nos­ta­va maail­man­mat­kaa­ja Wal­ter Raleigh...
16.10 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mie­het saa­vat jär­jes­tää Mar­kol­le unel­mat­ref­fit ku­kin vuorollaan...
16.25 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Oh­jel­mas­sa ta­va­taan ku­rit­to­mia lem­mik­ke­jä, mm. kissa,..
17.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
(Sa­ved by the Barn, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ti: Eläin­ten­hoi­ta­jia huo­les­tut­taa hoi­to­laan saa­pu­neen leh­män ä­käi­nen käytös.
to: Tii­miä huo­let­taa hy­väk­syy­kö lau­ma pa­han­ku­ri­sen leh­män joukkoonsa.
17.20 Elokuva: Eli­sa­bet - Kul­tai­nen aikakausi
Vuon­na 1585 Eng­lan­nin neit­syt­ku­nin­gat­ta­re­na tun­net­tu ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet on yhä nai­ma­ton, ei­kä kruu­nul­le ole pe­ri­jää. Jos pe­ril­lis­tä ei syn­ny, kruu­nu siir­tyy Skot­lan­nin Ma­ria Stuar­til­le. Pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ku­nin­ga­tar ei ha­lua avioitua,..
17.35 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
18
18.10 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­no­mis­ta­jia, jot­ka te­ki­vät suu­ria tee-se-it­se-töi­tä ja elä­vät sik­si il­man kyl­py­huo­net­ta, keit­tiö­tä ja ma­kuuhuonetta...
18.10 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.05 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
18.15 Elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­lii­ton uh­ri, ja et­tä maail­maa oh­jail­laan vai­vih­kaa rau­tai­sel­la ot­teel­la. Jer­ry yrit­tää va­kuut­taa teo­rioil­laan asia­na­ja­ja Ali­ce Sut­to­nin, jo­ka te­kee kaik­ken­sa väl­tel­läk­seen hän­tä. Erää­nä päi­vä­nä Ali­ce kui­ten­kin huo­maa, et­tä yk­si Jer­ryn teo­riois­ta saat­taa­kin pi­tää paikkansa.
18.35 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
19.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien löy­tö­jä ja asiak­kai­den os­to­pää­tök­siä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, To­si-tv, Yhdysvallat,
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
19.30 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka ja­koi­vat tie­tä­mät­tään ko­din mur­haa­jan kans­sa. (Evil Li­ves He­re, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2020)
19.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tä­mät­tä. (Di­sap­pea­red, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2011)
21
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
21.00 Mur­han di­gi­taa­liset jäljet
To­si­ta­ri­noi­ta tutkijoista,..
21.00 Cri­me Sce­ne Confidential
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Ex On The Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
22.00: Unel­mat käy­vät he­ti aa­mus­ta to­teen, kun eräs pää­see toi­vo­mil­leen treffeille...
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2019)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2020)
su: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
23.00 Na­ked Attraction
23.00 Na­ked Attraction
(Na­ked Att­rac­tion, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
ke: Am­mat­ti­tans­si­ja ja neit­syt Ra­heem ha­luaa miehen,..
22.55 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
Tu­tus­tum­me ihmisiin,..
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 Elokuva: Fif­ty Shades Freed
23.00 Rea­sonable Doubt
Ch­ris An­der­son ja Fa­ti­ma Sil­va tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­tapauksia...
00.05 Kuo­le­ma yövuorossa
00.05 Kuo­le­ma yövuorossa
23.55 Kuo­le­ma yövuorossa
Hyy­tä­väs­sä sar­jas­sa ker­ro­taan to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauksista,..
00.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
0
00.05 Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa: Charlotte
01.00 Cri­me Sce­ne Confidential
01.05 Ta­val­li­nen murhaaja
01.05 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
01.10 Rea­sonable Doubt
01.10 Kadonneet USA
01.10 Mur­han di­gi­taa­liset jäljet
01.20 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
3
03.05 Na­ked Attraction
(Na­ked Att­rac­tion, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
03.05 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
03.25 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
03.25 Rea­sonable Doubt
04.15 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
04.15 Kuo­le­ma yövuorossa
04.25 Hous­to­nin eläinpoliisit
04.25 Na­ked Attraction
Am­mat­ti­tans­si­ja ja neit­syt Ra­heem ha­luaa miehen,..
04.55 Hawaii Life
05.20 Hawaii Life
05.20 Palm Sp­ring­sin remonttipari