Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
05.25 Hawaii Life
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.10 Hawaii Life
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
06.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
06.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 7. Jaksot 13-14.
06.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 1-1.
07.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
07.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 7. Jaksot 14-1.
08.05 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 13. Jaksot 4-9.
07.50 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
07.55 Bahama Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 1-4.
08.10 Hawaii Life
Kausi 13. Jaksot 10-11.
09.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
09.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
08.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voittoa,
Kausi 2. Jaksot 10-1.
9
10.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2021)
09.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
10.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
10.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
11.45 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12
12.35 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Alkaa uusintana. Brad Pitt...
12.50 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kun­toon? Sis­tus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria mat­kaa ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja kah­den re­mont­ti­mes­tarin kanssa,
12.50 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
13.45 TV Shop
ma: (, )
14.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Kausi 7. Jaksot 22-2.
14.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
15
15.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
15.05 Baby Mama
Ko­me­dia ura­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan avul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä odo­tu­sa­jas­ta. 95 min. Oh­jaus: Mic­hael Mc­Cul­lers. Pääo­sis­sa: Amy Poehler,
(Baby Mama, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2008)
15.15 Eläinten auttaja
16.05 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä ja huu­to­kaup­pa-am­mat­ti­lai­nen Chrs­ti­na Ans­tead aut­taa ih­mi­siä kun­nos­ta­maan ku­lah­ta­neet Ete­lä-Ka­li­for­nian asun­ton­sa prii­ma­kun­toon sa­mal­la, kun et­sii it­sel­leen ja per­heel­leen uutta asuntoa.
16.05 My Per­fect Paradise
16.05 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
Kausi 1. Jaksot 8-1.
16.10 Poliisikoirat
17.00 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
17.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
17.00 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
17.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
18
18.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 3-4.
18.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Han­ne­le Lau­ri kiit­tää yl­lä­tys­re­mon­til­la ex-miestään,..
18.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
Sinkkuäidit tutustuvat miesten kotimaisemiin.
18.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaisilla pitää kiirettä.
18.00 Eläinten auttaja
18.00 Baby Mama
Ko­me­dia ura­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan avul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä odo­tu­sa­jas­ta. 95 min. Oh­jaus: Mic­hael Mc­Cul­lers. Pääo­sis­sa: Amy Poeh­ler, Dax She­pard, Greg Kin­near, Mau­ra Tier­ney, Ro­ma­ny Mal­co, Si­gour­ney Wea­ver, Tina Fey.
(Baby Mama, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2008)
18.00 Ame­rican Dreamz
Hugh Gran­tin ja Man­dy Moo­ren täh­dit­tä­mä ko­me­dia suo­si­tun lau­lu­kil­pai­lun voit­toa ta­voit­te­le­vas­ta pik­ku­kau­pun­gin ty­tös­tä ja tä­män kil­pa­kump­pa­nis­ta, mu­si­kaa­le­ja ra­kas­ta­vas­ta ter­ro­ris­tis­ta, jo­ka on vär­vät­ty sur­maa­maan USA:n vä­hä-ä­lyi­nen pre­si­dent­ti. 100 min. Oh­jaus: Paul Weitz.
(American Dreamz, Komedia, Yhdysvallat, 2006)
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
18.55 Ame­rican Dreamz
Hugh Gran­tin ja Man­dy Moo­ren täh­dit­tä­mä ko­me­dia suo­si­tun lau­lu­kil­pai­lun voit­toa ta­voit­te­le­vas­ta pik­ku­kau­pun­gin ty­tös­tä ja tä­män kil­pa­kump­pa­nis­ta, mu­si­kaa­le­ja ra­kas­ta­vas­ta ter­ro­ris­tis­ta, jo­ka on vär­vät­ty sur­maa­maan USA:n vä­hä-ä­lyi­nen presidentti.
(American Dreamz, Komedia, Yhdysvallat, 2006)
19.00 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 8. Jaksot 3-5.
20.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Kau­si 1, osa 10. Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Phoe­ni­xis­sa toi­mi­van Ari­zo­nan eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen (AHS) työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hyväksi.
Kausi 1. Jaksot 10-10.
20.00 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat epäi­lyt kaik­kial­le muual­le pait­si to­del­li­seen syyl­li­seen. Mut­ta juu­ri, kun mur­haa­ja luu­lee ole­van­sa tur­vas­sa, pie­ni yk­sit­täi­nen joh­to­lan­ka kei­kaut­taa tut­kin­nan oi­keil­le raiteille.
la: (Per­fect Mur­der, The, Rikostarina,
su:
21
21.00 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
Kaikilla perheillä on salaisuuksia, mutta ei tällaisia.
21.00 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
Tä­mä true cri­me -sar­ja kä­sit­te­lee rikoksia,..
21.00 Boy Erased
Tei­ni-ikäi­nen Ja­red asuu Yh­dys­val­tain kiih­kous­ko­vai­suu­des­ta ja ah­das­mie­li­syy­des­tä tun­ne­tul­la raa­mat­tu­vyö­hyk­keel­lä. Kun pas­to­rin ja mies­tään myö­täi­le­vän äi­din poi­ka ta­juaa ole­van­sa ho­moseksuaali,
(Boy Erased, Draama, Australia, Yhdysvallat, 2018)
21.00 Kaukainen maa
Nuori ja osaton torppari Joseph (Tom Crui­se) ja maa­no­mis­ta­jan mää­rä­tie­toi­nen ty­tär Shan­non (Ni­co­le Kid­man) kar­kaa­vat 1800-lu­vun lo­pun Ir­lan­nis­ta Ame­rik­kaan on­neaan et­si­mään. Mat­ka Ok­la­ho­maan on pit­kä ja ki­vi­nen, mut­ta unel­ma omas­ta maa­til­kus­ta elää. Kun maail­ma näyt­tää ko­vat kas­von­sa, nuor­ten tiet eroavat.
(Far And Away, Draama, Yhdysvallat, 1992)
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 7. Jaksot 16-17.
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
22.55 Mur­haa­ja joukossamme
Tu­tun yh­tei­sön il­ma­pii­ri voi kärsiä,..
22.55 Mur­haa ratkaisemassa
23.00 Vää­rät paperit
Perheenisä (Ja­son Ba­te­man) jou­tuu iden­ti­teet­ti­var­kau­den koh­teek­si ja läh­tee vaa­ti­maan tekijää ..
(Identity Thief, Komedia, Yhdysvallat, 2013)
23.00 Kaukainen maa
Nuori ja osaton torppari Joseph (Tom Crui­se) ja maa­no­mis­ta­jan mää­rä­tie­toi­nen ty­tär Shan­non (Ni­co­le Kid­man) kar­kaa­vat 1800-lu­vun lo­pun Ir­lan­nis­ta Ame­rik­kaan on­neaan etsimään...
(Far And Away, Draama, Yhdysvallat, 1992)
23.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.35 Hän va­leh­te­li ai­van kaikesta
(He Lied About Everything, Dokumentti, Yhdysvallat, 2018)
23.50 Po­lii­sien matkassa
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
00.05 Mur­haa ratkaisemassa
00.50 Pa­hin painajaisesi
00.50 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
00.50 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
01.00 Mur­haa­ja joukossamme
01.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 7. Jaksot 10-11.
01.10 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
01.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 7. Jaksot 7-8.
01.40 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
01.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.35 Ta­val­li­nen murhaaja
02.40 Murhanauhat
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Murhanauhat
02.50 Murhanauhat
02.50 Murhanauhat
03.00 Murhanauhat
3
03.35 Ve­risukulaisia
Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la. Ri­kos­sar­ja tut­kii murhia,..
03.40 Ve­risukulaisia
03.30 Murhanauhat
03.35 Ve­risukulaisia
Veri on vettä sakeampaa?
03.50 Ve­risukulaisia
03.55 Ve­risukulaisia
04.30 Hawaii Life
Kausi 13. Jaksot 4-7.
04.35 Hawaii Life
04.30 Ve­risukulaisia
04.30 Bahama Life
04.45 Hawaii Life
04.50 Hawaii Life
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.20 Bahama Life
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa