Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
05.25 Mexico Life
05.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.30 Mexico Life
05.25 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 19-23.
06.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.15 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.25 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.15 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.45 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
06.55 Mexico Life
06.55 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 14-19.
07.15 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä ja huu­to­kaup­pa-am­mat­ti­lai­nen Chrs­ti­na Ans­tead aut­taa ih­mi­siä kun­nos­ta­maan ku­lah­ta­neet Ete­lä-Ka­li­for­nian asun­ton­sa prii­ma­kun­toon sa­mal­la, kun et­sii it­sel­leen ja per­heel­leen uut­ta asun­toa. (Ch­ris­ti­na On The Coast, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
07.10 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
07.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voit­toa, mut­ta on­nis­tu­vat­ko Ta­rek ja Ch­ris­ti­na ta­voit­tees­saan vaa­ti­vien koh­tei­den osal­ta? (Flip or Flop,
08.55 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
9
09.10 Muutos minuksi
09.55 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sult­ti Gok Wan. Mor­sius­pu­ku­myy­mä­lä­nä on pal­kit­tu per­hey­ri­tys Ava Ro­se Ha­mil­ton Lan­cas­hi­ren maa­seu­dun sydämessä.
10.15 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toi­siaan, ja jär­ky­tys on­kin valtava,..
10.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei elä­mä ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
10.55 Say Yes to the Dress
11.05 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo,
11.20 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
11.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
12
12.55 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
Pa­ri­val­jak­ko aut­taa suun­nit­te­lus­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa, mut­ta kii­re on ko­va: unel­ma­ko­rin on ol­ta­va val­mis vain 100 päivässä.
Kausi 1. Jaksot 8-1.
13.00 Rock The Block
Lean­ne For­dil­la, Ali­son Vic­to­rial­la, Jas­mi­ne Rot­hil­la ja Mi­na Star­siak Haw­kil­la on kuu­kau­si ai­kaa re­mon­toida talo...
13.10 TV Shop
(, )
13.20 TV Shop
(, )
13.50 TV Shop
ma: (, )
14.10 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
14.20 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
14.50 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
Kausi 4. Jaksot 6-10.
15
15.15 Muutos minuksi
15.25 Pitch Perfect
Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moo­re. Pääo­sis­sa: An­na Camp, An­na Kend­rick, Ben Platt, Brit­ta­ny Snow, Re­bel Wil­son, Skylar Astin.
(Pitch Perfect, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2012)
15.50 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
15.55 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
16.20 A Little Chaos
Tun­teet leis­ku­vat ro­mant­ti­ses­sa draa­mas­sa, kun kak­si lah­ja­kas­ta mai­se­ma­suun­nit­te­li­jaa aloit­taa puu­tar­hap­ro­jek­tin ku­nin­gas Louis XIV:n Ver­sail­le­sin pa­lat­sis­sa. 110 min. Oh­jaus: Alan Rick­man. Pääo­sis­sa: Alan Rick­man, He­len McC­ro­ry, Ka­te Wins­let, Matt­hias Sc­hoe­naerts, Stanley Tucci.
(Little Chaos, A, Draama, Iso-Britannia, 2014)
16.50 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
Kausi 3. Jaksot 7-8.
16.55 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
16.55 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
17.40 Pitch Perfect 2
Bec­ca, Fat Amy ja ko­ko sä­häk­kä The Bar­den Bel­las -jen­gi as­tuu hit­ti­ko­me­dian jat­ko-osas­sa kan­sain­vä­li­sil­le aree­noil­le osal­lis­tu­mal­la Eu­roo­pas­sa jär­jes­tet­tä­vään lau­luyh­tyei­den kil­pai­luun, jo­ta yk­si­kään ame­rik­ka­lai­nen kan­di­daat­ti ei ole vie­lä voit­ta­nut. 155 min. Oh­jaus: Eli­za­beth Banks. Pääo­sis­sa: An­na Kend­rick, Hai­lee Stein­feld, Brittany Snow,
(Pitch Perfect 2, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
17.55 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
17.50 Kotiunelmia
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18
18.00 Unelmahäät
Eroot­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37, rak­kaus roi­hah­ti moot­to­ri­pyö­räkerholla...
18.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Tar­jous­hauk­ka esit­te­lee uu­den har­ras­tuk­sen­sa ja Ve­sa vie per­heen­sä tivoliin...
18.00 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
18.40 Kak­si kuningatarta
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua ser­kus­ten, Skot­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Ma­ria Stuar­tin (Saoir­se Ro­nan) ja Eng­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Eli­za­beth I:n (Mar­got Rob­bie) vä­lil­lä. 159 min. Oh­jaus: Jo­sie Rour­ke. Pääo­sis­sa: Saoir­se Ro­nan­Mar­got Rob­bie­Jack Low­den­Joe Al­wyn­Da­vid Ten­nant­Guy Pear­ce­Gemma Chan.
(Mary Queen of Scots, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2006)
ti: Leikkisä pitbull-pentu.
ke: Oskar voittaa.
to: Autiomaan romut.
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toinen...
21
21.00 Mur­der in the Heartland
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Mi­nun murhatarinani
Murhan jälkeen uhrin perhe kamppailee surun kanssa. Usein hei­dän ai­noa toi­von­sa on selvittää,..
21.00 Colonia
To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu elo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Da­nie­lis­ta, jot­ka jou­tu­vat kes­kel­le Chi­len so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ta­pah­tu­mia vuon­na 1973. Le­na saa tietää,..
(Colonia, Draama, Saksa, 2015)
21.00 Sus­picious Minds
Epäilys on jatkuvasti kasvava tunne. Se,..
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 Torn from the Head­li­nes: New York Post Reports
New York Pos­tin toi­mit­ta­jat pal­jas­ta­vat, mi­tä ot­si­koi­den ta­ka­na tapahtuu...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2008)
(Law & Order SVU
ti:
ke:
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2008)
Kausi 10. Jaksot 10-11.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2008)
23.00 Hii­pi­vää kauhua
Kun Ni­co­le ta­paa ko­mean ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din, hän on kaik­kea, mi­tä vain toi­voa saat­taaa. Kaik­ki vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, mut­ta pian hän huomaa,..
(Fear, Trilleri, Yhdysvallat, 1996)
22.55 Colonia
To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu elo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Danielista,..
(Colonia, Draama, Saksa, 2015)
23.20 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reaktioita,..
23.55 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
23.55 Mi­nun murhatarinani
23.50 Sus­picious Minds
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
00.20 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.55 Suomurhat
00.55 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
00.50 Kaaos oikeusalissa
00.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.55 Mur­der in the Heartland
01.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Rikosdraama,
01.10 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 10. Jaksot 3-4.
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
02.55 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
02.50 Mur­haaja kotonani
3
03.10 Mur­haaja kotonani
03.55 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
03.55 Suomurhat
03.50 Suomurhat
04.10 Suomurhat
04.10 Suomurhat
04.55 Mexico Life
Kausi 2. Jaksot 10-13.
04.50 Mexico Life
Kausi 2. Jaksot 14-15.
04.55 Mexico Life
Kausi 2. Jaksot 18-19.
04.50 Mexico Life
Kausi 2. Jaksot 22-23.
05.05 Mexico Life
05.10 Mexico Life
05.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät