Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 Mexico Life
06.25 Mexico Life
06.30 Mexico Life
06.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.40 Hous­to­nin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan Hous­to­nin eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. (Ani­mal Cops Hous­ton, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
06.50 Nuoret äidit
06.50 Res­tau­rant: Impossible
07.35 Asun­non met­säs­tä­jät: Remontti
Mo­net uut­ta asun­toa et­si­vät toi­vo­vat löy­tä­vän­sä muut­to­val­miin asun­non mut­ta täs­sä oh­jel­mas­sa asian­lai­ta on päin­vas­toin. (Hou­se Hun­ters Re­no­va­tion, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
07.40 Hous­to­nin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan Hous­to­nin eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. (Ani­mal Cops Hous­ton, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
08.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
ti:
ke: Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,.. Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
to:
pe:
08.25 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
9
09.30 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­ne. Pys­tyy­kö hän pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vän ra­vin­to­lan? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
09.30 Elokuva: Ch­rist­mas for Keeps
SUO­MEN EN­SI-IL­TA­Jou­lun ai­kaan lap­suu­den ys­tä­vät pa­laa­vat ko­ti­kau­pun­kiin­sa ta­paa­maan toi­siaan ja osoit­ta­maan kun­nioi­tus­ta äs­ket­täin kuol­leel­le lem­pio­pet­tajalleen...
09.45 Elokuva: Ch­rist­mas at Castle Hart
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Broo­ke Ben­nett mat­kus­taa jou­luk­si Ir­lan­tiin et­si­mään ir­lan­ti­lai­sia juuriaan...
10.30 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.35 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.40 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Hän aut­taa hei­tä päät­tämään,..
11.25 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
12
12.25 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
12.45 Mexico Life
(Me­xi­co Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
12.50 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
13.35 TV Shop
13.50 TV Shop
14.35 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
14.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
14.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
An­ni­ka pi­tää Cris­tyä on­ne­non­ki­ja­na. Frank ha­luaa lap­sia, mut­ta Anna ei...
15
15.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Hän aut­taa hei­tä päät­tä­mään, pi­täi­si­kö hei­dän käyt­tää kaik­ki voit­ton­sa ylel­li­seen kar­ta­noon vai tyy­tyä jär­ke­vään si­joi­tuk­seen. (My Lot­te­ry Dream Home,
15.40 Unelmahäät
Har­maa tai­vas ja syk­syi­nen sa­de ei­vät him­men­nä iloa ja onnea,..
15.55 Elokuva: Gin­gerb­read Romance
Mut­kik­kai­den vai­hei­den jäl­keen nai­nen saa ki­sa­kump­pa­nik­seen lei­pu­rin ja yk­sin­huol­ta­jai­sän Ada­min. 90 min. Oh­jaus: Richard Gabai.
15.55 Elokuva: Ho­li­day for Heroes
Aud­rey ja so­ta­mies Matt ovat lä­het­tä­neet toi­sil­leen kir­jei­tä vuo­sien ajan en­nen kuin he lo­pul­ta­kin koh­taa­vat toi­sen­sa. 81 min...
15.55 Elokuva: Holiday Date
Elo­ku­va ker­too nai­ses­ta, jon­ka pa­ri­suh­de kaa­tui juu­ri lo­man al­la. Nai­nen ei kui­ten­kaan ha­lua näyt­täy­tyä yksin,..
15.55 Elokuva: Ch­rist­mas in Vienna
Viu­lis­ti Jes­sil­lä on pul­ma: soit­ta­mi­nen ei enää kiin­nos­ta. Nai­nen mat­kus­taa kui­ten­kin Wie­niin, jos­sa hä­nen on tar­koi­tus esiintyä...
15.55 Elokuva: Nos­tal­gic Christmas
New Yor­kis­sa asu­va An­nie pa­laa pie­neen ko­ti­kau­pun­kiin­sa viet­tä­mään joulua...
15.55 Elokuva: A Ve­ry Mer­ry Bridesmaid
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Lea­hin 30-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä on jou­luaat­to­na, eli sa­ma­na päi­vä­nä jol­loin hä­nen vel­jen­sä me­nee naimisiin...
16.50 Elokuva: Coyo­te Creek Christmas
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Pai­ge on me­nes­ty­nyt ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­li­ja. Hän mat­kus­taa jou­luk­si van­hem­pien­sa ma­ja­ta­loon ja kuu­lee, et­tä se on pulassa...
18
18.00 Elokuva: Ch­ristmas Sail
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Li­zin etään­ty­nyt isä pyy­tää apua ja Liz pa­laa ko­ti­kau­punkiinsa...
18.00 Elokuva: A Ve­ry Mer­ry Bridesmaid
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Lea­hin 30-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä on jou­luaat­to­na, eli sa­ma­na päi­vä­nä jol­loin hä­nen vel­jen­sä me­nee naimisiin...
18.00 Elokuva: Ch­rist­mas at Castle Hart
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Broo­ke Ben­nett mat­kus­taa jou­luk­si Ir­lan­tiin et­si­mään ir­lan­ti­lai­sia juuriaan...
18.00 Elokuva: Ch­rist­mas for Keeps
18.00 Elokuva: Ch­rist­mas in Harmony
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Har­mo­ny on työt­tö­mäk­si jää­nyt mu­siik­kituottaja...
18.00 Elokuva: Ch­rist­mas in Tahoe
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Clai­re Rho­des on aloit­te­le­va ar­tis­tien book­kaa­jaa ja saa­mai­sil­laan unel­ma­työ­pai­kan mu­siik­kia­lal­ta Las Ve­ga­sis­ta. Hän jou­tuu ää­rim­mäi­seen testiin,..
18.45 Elokuva: Mam­ma Mia! He­re We Go Again
-hit­tie­lo­ku­van jat­ko-osa vie ta­kai­sin Kreik­kaan maa­gi­sel­le Ka­lo­kai­rin saa­rel­le, nyt ajas­sa taak­se­päin nuo­ren Don­nan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä elä­mään. Tans­sin- ja lau­lun­täy­tei­nen ihas­tut­ta­va ta­ri­na sol­juu tu­tus­ti AB­BAn iki­muis­tois­ten hit­tien tahtiin,..
19.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Lot­to­voit­ta­jat läh­te­vät et­si­mään uu­sia unel­ma­ko­te­jaan Da­vid Broms­ta­din avul­la. Hän aut­taa hei­tä päät­tä­mään, pi­täi­si­kö hei­dän käyt­tää kaik­ki voit­ton­sa ylel­li­seen kar­ta­noon vai tyy­tyä jär­ke­vään si­joi­tuk­seen. (My Lot­te­ry Dream Home,
20.05 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
20.05 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tä­mät­tä. (Di­sap­pea­red, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2010)
20.05 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka ja­koi­vat tie­tä­mät­tään ko­din mur­haa­jan kans­sa. (Evil Lives Here,
21
21.00 Mur­haa­ja joukossamme
Tu­tun yh­tei­sön il­ma­pii­ri voi kär­siä, kun uu­si hen­ki­lö lyöt­täy­tyy seuraan...
21.05 Ri­kok­sen anatomia
17-vuo­tias tyt­tö ei pa­lan­nut juok­su­len­kil­tä ko­tiin ja hä­net il­moi­tet­tiin ka­donneeksi...
21.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
(Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes (Sea­son 6) - Seam, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dysvallat, )
21.05 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä ta­pah­tuu, kun en­sit­ref­feil­lä rii­su­taan vaat­teet ja sa­mal­la pääl­le pue­tut roolit?..
21.05 Vaa­ral­linen rakkaus
21.05 Pa­ho­lai­nen naapurissa
Vie­raat voi­vat pääs­tä kä­sik­si tois­ten ih­mis­ten hen­ki­lö­koh­tai­seen elä­mään ah­dis­tel­lak­seen tai jo­pa hyö­kä­täk­seen hei­tä vastaan.
21.00 10 suo­ma­laista huijaria
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
23.05 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä ta­pah­tuu, kun en­sit­ref­feil­lä rii­su­taan vaat­teet ja sa­mal­la pääl­le pue­tut roolit?..
23.05 Na­ked Att­rac­tion UK: Best Naughty Bits
(Na­ked Att­rac­tion: Naugh­tiest Bits, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2020)
23.05 Vaa­ral­li­set ke­honrakentajat
23.05 Elokuva: Pil­vi­lin­na joka romahti
Lis­beth Sa­lan­der ma­kaa sai­raa­las­sa saa­tuaan luo­din pää­hän­sä. Po­lii­si al­kaa tut­kia tapausta,..
23.05 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
23.55 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
0
00.05 Dead North
00.05 Dead North
00.10 Dead North
00.05 Dead North
01.10 Vaa­ral­linen rakkaus
01.10 Mur­haa­ja joukossamme
01.05 Evil Things
Sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pauksista,..
01.20 Po­lii­sien matkassa
01.20 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
01.50 Ri­kok­sen anatomia
10...
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Pa­ho­lai­nen naapurissa
02.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.05 Vaa­ral­li­set ke­honrakentajat
03.20 Pa­ho­lai­nen naapurissa
03.25 10 suo­ma­laista huijaria
03.30 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
03.35 Mur­ha men­neisyydestä
03.55 Mur­ha men­neisyydestä
04.10 Mur­ha men­neisyydestä
04.25 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
04.30 Mur­ha men­neisyydestä
04.40 Ca­ribbean Life
05.00 Mexico Life
05.10 Ca­ribbean Life