Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.00 Jou­lupiparikisa
05.30 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Life,..
06.00 Jou­lupiparikisa
05.20 Ca­ribbean Life
06.00 Jou­lupiparikisa
Vii­si lah­ja­kas­ta lei­pu­ria kil­pai­lee toi­siaan vas­taan par­haan pi­pa­ri­lei­po­jan tittelistä...
06.10 Jou­lupiparikisa
06.25 Jou­lupiparikisa
Vii­si lah­ja­kas­ta lei­pu­ria kil­pai­lee toi­siaan vas­taan par­haan pi­pa­ri­lei­po­jan tit­te­lis­tä. Lu­vas­sa on mi­tä tai­dok­kaam­pia pi­par­kak­ku­luo­muk­sia, mut­ta vain yk­si voi voittaa.
06.05 Jou­lupiparikisa
07.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
07.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
07.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 6. Jaksot 8-10.
07.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,..
Kausi 6. Jaksot 1-4.
07.35 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.00 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Lifestyle,
08.00 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 15. Jaksot 4-5.
08.20 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 14. Jaksot 14-3.
9
09.00 Kakkusota
Se sel­viää, kun nel­jä lei­pu­ria lei­poo kil­paa kak­ku­ja eri­kois­ta­pah­tu­miin 10 000 dol­la­rin ra­ha­pal­kin­non toivossa.
Kausi 3. Jaksot 9-10.
09.00 Kakkusota
Kuka loihtii huikeimman teemakakun? Se selviää,..
09.20 Kakkusota
Se selviää,..
09.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, Lifestyle,
10.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
10.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
10.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
10.30 Me­di­terranean Life
Sar­jas­sa et­si­tään per­heil­le uut­ta ko­tia Vä­li­me­ren ran­nal­ta. (Me­di­ter­ra­nean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 1. Jaksot 12-15.
11.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 4. Jaksot 16-18.
10.55 Ch­rist­mas Love Story
Nuo­ri­so­kuo­ron joh­ta­jal­le on an­net­tu teh­tä­väk­si kir­joit­taa iso kap­pa­le jou­luaa­ton esi­tys­tä var­ten. Kuo­roon liit­tyy mah­ta­vaää­ni­nen les­kek­si jää­neen isän poika.
(A Christmas Love Story, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
11.15 Ch­rist­mas at the Plaza
Nuo­ri his­to­roit­si­ja Jes­si­ca pal­ka­taan työs­tä­mään jou­lu­ko­ris­te­lu New Yor­kin Pla­za-ho­tel­liin. Jes­si­ca te­kee yh­teis­työ­tä Nick-ni­mi­sen ko­mean si­sus­tajan kanssa.
(Christmas at the Plaza, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
11.15 Ch­ristmas Duet
Jou­lu­juh­lan suun­nit­te­lun ai­heut­ta­man kaaok­sen ai­ka­na ma­ja­ta­lon isän­tä löy­tää uu­del­leen rak­kau­ten­sa mu­siik­kia ja en­tis­tä mu­si­soin­ti­kump­pa­niaan kohtaan.
(A Christmas Duet, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
11.30 Coyo­te Pe­ter­son: Brave the Wild
Tubettaja,..
Kausi 1. Jaksot 15-16.
11.30 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
12
12.30 Det­roi­tin eläinpoliisit
MHS:n tii­mi sel­vit­tää vuo­sit­tain yli 4000 ta­paus­ta ai­na ko­tie­läin­ten ah­din­gos­ta jär­jes­tet­tyi­hin koi­ra­tap­pe­lui­hin. Pe­las­tu­so­pe­raa­tioi­den ohes­sa sar­ja seuraa,..
Kausi 4. Jaksot 1-2.
12.45 Mexico Life
13.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
13.00 Mexico Life
(Me­xi­co Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 1. Jaksot 1-6.
13.35 TV Shop
la: (, )
13.45 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.35 Ret­ro­ta­lon uusi ilme
Mc­Cor­mick ja suun­nit­te­li­ja Dan Vic­ke­ry uu­dis­ta­vat asuntoja,..
14.45 Ch­rist­mas Homecoming
So­ta­san­ta­rin les­ki ot­taa vas­taan Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­neen louk­kaan­tu­neen sotilaan...
(Christmas Homecoming, Perhe, Yhdysvallat, 2017)
15
15.00 Say Yes To The Dress: Britannia
Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päi­vä­nä. Da­vid Ema­nuel pa­laa Es­se­xiin aut­ta­maan vaa­ti­via mor­sia­mia löy­tä­mään unel­mien­sa pu­vun. (Say Yes To The Dress: UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 3. Jaksot 6-13.
15.05 Night School
Kun me­nes­ty­nyt myyn­ti­mies Ted­dy tu­hoaa va­hin­gos­sa työ­paik­kan­sa, hä­net ero­te­taan ei­kä hän löy­dä kun­nol­lis­ta työ­tä en­nen kuin hän saa pääs­tö­to­dis­tuk­sen­sa. Tiel­lä on kui­ten­kin kak­si suur­ta es­tet­tä: opet­ta­ja Carrie,..
(Night School, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
15.00 To Walk Invisible
1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kir­jai­li­joi­na. He ei­vät tee si­tä täy­sin omas­ta ha­lus­taan, vaan he ha­lua­vat ol­la ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia sen jäl­keen, kun hei­dän isän­sä on kuol­lut. Elo­ku­va pe­rus­tuu löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin. 120 min. Oh­jaus: Sal­ly Wainw­right. Pääo­sis­sa: Finn Atkins,
(To Walk Invisible, Draama, Iso-Britannia, 2016)
16.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin markkinoille.
16.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 4. Jaksot 2-5.
17.00 Coyo­te Pe­ter­son: Brave the Wild
Tubettaja,..
Kausi 1. Jaksot 15-16.
17.25 To Walk Invisible
1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kir­jai­li­joi­na. He ei­vät tee si­tä täy­sin omas­ta ha­lus­taan, vaan he ha­lua­vat ol­la ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia sen jäl­keen, kun hei­dän isän­sä on kuol­lut. Elo­ku­va pe­rus­tuu löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin. 120 min. Oh­jaus: Sal­ly Wainw­right. Pääo­sis­sa: Finn At­kins, Re­bec­ca Cal­lard, Char­lie Murp­hy, Adam Na­gai­tis, Chloe Pirrie,
(To Walk Invisible, Draama, Iso-Britannia, 2016)
17.45 Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyf­ried, Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki, Co­lin Firth, Do­mi­nic Coo­per, Ju­lie Wal­ters, Me­ryl St­reep, Pierce Brosnan,
, Musikaali, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2008)
18
18.00 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
18.00 Mestaritekijä
Päi­vän mes­ta­ri­teh­tä­väs­sä kil­pai­li­jat ku­rit­ta­vat kaiun. Työs­tet­tä­vä­nä on akus­toin­tielementti,..
18.00 Say Yes To The Dress
18.00 Ret­ro­ta­lon uusi ilme
Mc­Cor­mick ja suun­nit­te­li­ja Dan Vic­ke­ry uu­dis­ta­vat asun­to­ja, jot­ka ovat juut­tu­neet suun­nit­te­lu­vaiheeseen.
18.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla.
19.00 Me­di­terranean Life
Sar­jas­sa et­si­tään per­heil­le uut­ta ko­tia Vä­li­me­ren ran­nal­ta. (Me­di­ter­ra­nean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 1. Jaksot 12-15.
19.00 En­sit­ref­fit ulkomailla
Pa­rit al­ka­vat tu­tus­tua toi­siin­sa pa­rem­min ja ai­ka näyt­tää mil­tä yh­tei­se­lo tuntuu...
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Det­roi­tin eläinpoliisit
MHS:n tii­mi sel­vit­tää vuo­sit­tain yli 4000 ta­paus­ta ai­na ko­tie­läin­ten ah­din­gos­ta jär­jes­tet­tyi­hin koi­ra­tap­pe­lui­hin. Pe­las­tu­so­pe­raa­tioi­den ohes­sa sar­ja seuraa,..
Kausi 4. Jaksot 1-2.
20.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
20.00 En­sit­ref­fit ulkomailla
Pa­rit al­ka­vat tu­tus­tua toi­siin­sa pa­rem­min ja ai­ka näyt­tää mil­tä yh­tei­se­lo tuntuu...
20.00 Val­heel­li­nen nettimaailma
Ylio­pis­to-opis­ke­li­ja et­sii tu­kea ne­tis­tä, kun st­res­si­ta­so kas­vaa suu­rek­si. (Web of Lies, Rikostarina,
21
21.00 Val­heel­li­nen nettimaailma
Ylio­pis­to-opis­ke­li­ja et­sii tu­kea ne­tis­tä, kun st­res­si­ta­so kas­vaa suureksi.
21.00 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
Michael Maria Penttilä oli syntyessään Jukka Lindholm.
21.00 Kil­ler in Question
Jokaisen murhan takana on totuus. Mi­tä ta­pah­tuu, jos asia­no­sai­set ovat eri miel­tä sii­tä, mi­kä on to­tuus ja mi­tä tapahtui?
(Killer in Question, Dokumenttisarja, Yhdysvallat, 2020)
21.00 The Zoo­keeper's Wife
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa Jan ja An­to­ni­na Za­bins­ki pyö­rit­tä­vät eläin­tar­haa toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na Puo­lan Var­so­vas­sa. Nat­si­sak­sa­lai­nen eläin­tie­tei­li­jä ra­kas­tuu An­to­ni­naan. Pa­ris­kun­ta käyt­tää eläin­tie­tei­li­jän tun­tei­ta hyväkseen,
(The Zookeeper's Wife, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
Vii­den lap­sen äiti,..
21.00 Na­ked Attraction
UU­SI KAU­SI Pan­sek­suaa­li Iz­zy on avoin kai­kil­le su­ku­puo­lil­le. Dom ha­luaa löy­tää ty­tön, jo­ta ei hä­nen poi­ka­mai­nen char­min­sa häiritse.
21.00 Rat­kai­se­vat ri­kostallenteet
Siep­pauk­set, mur­tau­tu­mi­set, vil­lit au­to­jah­dit ja muut ri­kok­set ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lukertoja,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 7. Jaksot 8-9.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 The Zoo­keeper's Wife
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa Jan ja An­to­ni­na Za­bins­ki pyö­rit­tä­vät eläin­tar­haa toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na Puo­lan Varsovassa...
(The Zookeeper's Wife, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2017)
23.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
00.00 Rat­kai­se­vat ri­kostallenteet
23.55 Karhuryhmä
23.55 Kil­ler in Question
Jokaisen murhan takana on totuus. Mi­tä ta­pah­tuu, jos asia­no­sai­set ovat eri mieltä siitä,
(Killer in Question, Dokumenttisarja, Yhdysvallat, 2020)
00.00 Na­ked Attraction
0
00.35 Yhä mysteeri
01.00 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
01.00 Val­heel­li­nen nettimaailma
00.55 Mur­haa­ja joukossamme
01.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
01.35 Home Alone
01.30 Rat­kai­se­vat ri­kostallenteet
Sieppaukset,..
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 6. Jaksot 23-1.
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 7. Jaksot 4-5.
02.00 Mur­haa­ja joukossamme
Alkaa uusintana.
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 7. Jaksot 2-3.
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.00 Yhä mysteeri
03.30 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
03.45 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
03.50 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
04.00 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
Kausi 3. Jaksot 6-7.
04.00 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
04.20 Aph­ro­di­te Jo­nes ja kuu­lui­sat rikokset
04.30 Ro­sean­ne ja monsterimutsit
05.00 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Life,..
04.50 Ca­ribbean Life
05.00 Redrum
05.00 Redrum
05.25 Ca­ribbean Life
05.30 Ca­ribbean Life
05.25 Ro­sean­ne ja monsterimutsit