Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Kaik­ki koi­ris­ta: rotuopas
06.10 Kaik­ki koi­ris­ta: rotuopas
(Dogs 101: New Tricks, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
06.10 Ih­meel­li­set eläimet
Sar­jas­sa vas­ta­ta­taan kieh­to­vim­piin eläi­nai­hei­siin ky­sy­myk­siin. (How Do Ani­mals Do That? , Tosi-tv,
06.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.45 Nuoret äidit
06.40 Lei­rintäalueella
07.00 Nuoret äidit
Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-ikäis­ten äi­tien elä­mää ja ar­jen haas­tei­ta. (De un­ge mødre, To­si-tv, Tanska, 2015)
07.30 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
07.25 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
07.30 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lätyksiä.
07.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
07.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
07.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
07.40 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
08.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
9
09.20 Res­tau­rant: Impossible
Huo­no ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
09.40 Res­tau­rant: Impossible
On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­ne. Pys­tyy­kö hän pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vän ra­vin­to­lan? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
09.30 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
10.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toisinpäin,..
10.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
10.45 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
ke: Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
to:
pe:
11.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
12
12.30 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen tosi-tv,
12.30 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä mo­nia ta­lo­ja kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­napoliksessa.
12.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
(Pillow Talk)
13.45 TV Shop
13.35 TV Shop
13.45 TV Shop
14.35 Mexico Life
14.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
14.45 Elokuva: Phantom Thread
Pey­nold Wood­cock lu­keu­tuu 1950-lu­vun Eng­lan­nin ar­vos­te­tuim­piin vaat­tu­rei­hin. Ikui­sen poi­ka­mie­hen mai­nees­sa ole­va Wood­cock ihas­tuu ja ra­kas­tuu nuo­reet tar­joi­li­jat­ta­reen, jol­le us­kal­tau­tuu avaa­maan maail­maan­sa. Tar­joi­li­ja-Al­mas­ta tu­lee lWood­coc­kin man­ne­kii­ni ja muusa.
15
15.05 Elokuva: Tahraton mieli
Os­car-pal­ki­tus­sa ro­mant­ti­ses­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Joel Ba­rish jär­kyt­tyy kuul­les­saan, et­tä hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Cle­men­ti­ne on käy­nyt muis­tik­li­ni­kal­la pyyh­ki­mäs­sä ko­ko rak­kaus­suh­teen pois mie­les­tään. Rai­vois­saan Joel ha­luaa teh­dä it­se­kin saman,..
15.50 Hous­to­nin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Hous­ton, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
ke: Tut­ki­ja De­bo­rah Tur­ner yrit­tää pe­las­taa kir­kon vie­mä­riin jää­nei­tä koi­ranpentuja,..
to: Vi­hai­nen mies tart­tuu asee­seen SP­CA:n vir­kai­li­jan Max Mix­so­nin tut­kies­sa yli 100 koiraa,
pe: Tut­ki­jat ot­ta­vat hal­tuun­sa 200 koi­raa pen­tu­myllystä...
17.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.40 Elokuva: Phantom Thread
Pey­nold Wood­cock lu­keu­tuu 1950-lu­vun Eng­lan­nin ar­vos­te­tuim­piin vaat­tu­rei­hin. Ikui­sen poi­ka­mie­hen mai­nees­sa ole­va Wood­cock ihas­tuu ja ra­kas­tuu nuo­reet tar­joi­li­jat­ta­reen, jol­le us­kal­tau­tuu avaa­maan maail­maan­sa. Tar­joi­li­ja-Al­mas­ta tu­lee lWood­coc­kin man­ne­kii­ni ja muusa.
17.45 Elokuva: Girls Trip
Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Re­gi­na Hall, Queen La­ti­fah, Ja­da Pin­kett Smith, Tif­fa­ny Had­dish. (Girls Trip,
18
18.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä mo­nia ta­lo­ja kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­napoliksessa.
18.10 Lei­rintäalueella
(Bö­da Cam­ping, To­si-tv, Ruotsi, 2020)
18.10 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
19.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
19.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
19.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Jeff aut­taa lait­to­mas­ta an­sas­ta löy­det­tyä louk­kaan­tu­nut­ta pesukarhua...
19.55 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
John Walsh on ot­ta­nut teh­tä­väk­seen aut­taa po­lii­sia sel­vit­tä­mät­tö­mien ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­sek­si ja saat­taak­seen vas­tuul­li­set van­ki­laan. (In Pur­suit With John Walsh, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
19.55 Finding Andrea
And­rean et­sin­nät saa­vat va­ka­van käänteen,..
20.00 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
19.55 Ka­donneet Suomi
Juu­so oli viet­tä­mäs­sä il­taa ys­tä­vien­sä kans­sa Tu­rus­sa mar­ras­kuus­sa 2017. Il­lan päät­teek­si hän ka­to­si jäl­jettömiin...
19.55 Sit­ten­kin syytön?
UU­SI KAU­SI Mic­hael Crump oli huu­me­kaup­pias, jo­ka tuo­mit­tiin toi­sen pai­kal­li­sen dii­le­rin mur­has­ta epäon­nis­tu­neen ryös­tön yhteydessä.
21
21.00 Mur­haaja kotonani
21.00 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
Pik­ku­jou­lu­kau­si 2019 on kuu­mimmillaan...
21.00 Mur­haa­ja vierelläsi
UU­SI KAU­SI To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja mur­his­ta, jos­sa ri­kok­ses­ta epäil­lyt ovat uh­rin läheisiä.
21.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
21.00 Vaa­ral­linen rakkaus
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2012)
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2012)
23.05 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja roo­le­ja. Osal­lis­tu­jien tu­tus­tu­mi­nen ta­pah­tuu kään­tei­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä - en­sin il­man rih­man kier­tä­mää ja sit­ten tutustutaan.
23.10 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
Tu­tus­tum­me ihmisiin,..
23.10 Elokuva: Re­servation Road
23.05 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
0
00.10 Vaa­ral­linen rakkaus
00.10 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
00.10 Mur­haaja kotonani
00.10 Mur­haa­ja vierelläsi
UU­SI KAU­SI To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja murhista,..
00.05 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
00.25 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
01.25 Mur­haaja kotonani
01.20 Ka­donneet Suomi
01.15 Ta­val­li­nen murhaaja
01.30 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.20 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.25 Finding Andrea
01.25 Oi­keu­den äärellä
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yhdysvallat,
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.25 Mur­haa­ja vierelläsi
03.25 Oi­keu­den äärellä
03.30 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
03.35 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
03.40 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
04.35 Kadonneet
04.25 Kadonneet
04.35 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa kertomana.
04.30 Kadonneet
04.45 Kadonneet
05.30 Ca­ribbean Life