Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
6
05.05 Mexico Life
06.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.05 Mexico Life
05.25 Mexico Life
05.05 Mexico Life
06.10 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.15 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
06.30 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
06.10 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.20 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
06.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.40 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
06.40 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
06.55 Kakkukuningas
(Ca­ke Boss, To­si-tv, Yhdysvallat,
07.10 Mexico Life
07.15 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Mexico Life,
07.35 Mexico Life
Kausi 4. Jaksot 10-11.
07.30 Mexico Life
Kausi 4. Jaksot 14-3.
07.35 Mexico Life
07.25 Mexico Life
08.10 Kiin­teis­töhuutokauppa
08.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
08.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
08.20 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 4. Jaksot 7-10.
08.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 9. Jaksot 14-15.
9
09.05 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
09.30 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Alkaa uusintana.
09.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
09.30 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
10.00 Say Yes to the Dress Lancashire
10.15 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
10.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 9. Jaksot 20-21.
10.20 Say Yes to the Dress Lancashire
10.25 Say Yes to the Dress Lancashire
10.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
11.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.10 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­cé Tell All, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ke: Alkaa uusintana.
11.10 Tans­kan­laivalla 24h
11.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
12.05 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
la: Rikosaie. Hylätty kuolleena. Tut­ki­ja Mar­lynn Bark­ley yrit­tää pe­las­taa koiran,..
su: Uhrin äänitorvi. Jak­sos­sa näh­dään to­dis­te epä­ta­val­li­ses­ta julmuudesta,.. Kauhun valjaat. Kent­tä­työn joh­ta­ja Sta­cie Da­Bolt ryh­tyy tut­ki­maan asiaa,..
12
13.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti.
13.55 TV Shop
ma: (, )
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Alkaa uusintana.
14.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 7. Jaksot 2-4.
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
15
15.10 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asiantuntija,..
Kausi 8. Jaksot 3-6.
15.15 Eläinterapiaa
15.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
15.20 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
15.25 Say Yes to the Dress Suomi
15.50 The Best Man Holiday
Kun van­hat opis­ke­lu­ka­ve­rit ko­koon­tu­vat 15 vuo­den jäl­keen jou­lu­lo­mal­la yh­teen, he huo­maa­vat, mi­ten hel­pos­ti jo unoh­tu­nut kil­pai­lu­hen­ki ja van­hat ro­mans­sit he­rää­vät hen­kiin. 114 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Mo­ni­ca Cal­houn, Mor­ris Chest­nut, Me­lis­sa De Sou­sa, Taye Diggs, Regina Hall.
(The Best Man Holiday, Komedia, Yhdysvallat, 2013)
15.45 Loving
Elo­ku­va on ker­to­mus Ric­hard ja Mild­red Lo­vin­gis­ta, jot­ka tuo­mit­tiin ihon­vä­rin­sä ta­kia van­ki­laan hei­dän men­tyään nai­mi­siin. He oli­vat kan­sa­lai­soi­keus­pää­tök­sen Lo­ving vas­taan Vir­gi­nia alul­le­pa­ni­jat. 108 min. Oh­jaus: Jeff Nic­hols. Pääo­sis­sa: Ruth Negga,
(Loving, Draama, Yhdysvallat, 2016)
16.15 Say Yes to the Dress Suomi
16.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
16.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
17.05 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.10 Dodo Heroes
Alkaa uusintana. Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaikkensa,..
18
18.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asian­tun­ti­ja, Mon­te Dur­ham ot­ta­vat tu­le­vat mor­sia­met vas­taan liik­kees­sä suu­rel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la. (Say Yes to the Dress: At­lan­ta, Tosi-tv,
18.05 Unelmahäät
Ne­nä­lii­nat kos­tu­vat ja räis­ky­vä ilo on pinnassa,..
18.00 Say Yes to the Dress Suomi
Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
18.05 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
Sar­jas­sa seu­ra­taan Uta­hin erä­maas­sa asu­van mor­mo­niyh­tei­sön elämää...
18.00 Billy Elliot
Pal­kit­tu draa­ma poh­joi­seng­lan­ti­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa 1980-lu­vul­la kas­va­vas­ta 11-vuo­tiaas­ta Bil­lys­tä, jon­ka tans­si­haa­vei­ta jäy­hä isä ei kat­so hy­väl­lä. 105 min. Oh­jaus: Step­hen Dald­ry. Pääo­sis­sa: Ga­ry Le­wis, Ja­mie Bell, Ja­mie Dra­ven, Ju­lie Walters.
(Billy Elliot, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2000)
18.10 Lost In Translation
Os­car-pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa ikään­ty­nyt fil­mi­täh­ti ja yk­si­näi­nen nuo­ri nai­nen ta­paa­vat sat­tu­mal­ta to­kio­lai­ses­sa luk­sus­ho­tel­lis­sa. Kum­pi­kin käy ta­hol­laan lä­pi omaa krii­siään, ja lo­pul­ta he pää­ty­vät viet­tä­mään het­ken ai­kaa yh­des­sä ou­dos­sa kau­pun­gissa. 93 min.
(Lost In Translation, Draama, Yhdysvallat, 2003)
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
ma: Rikosaie.
ti: Hylätty kuolleena. Tut­ki­ja Mar­lynn Bark­ley yrit­tää pe­las­taa koiran,..
ke: Uhrin äänitorvi. Jak­sos­sa näh­dään to­dis­te epä­ta­val­li­ses­ta julmuudesta,..
to: Kauhun valjaat. Kent­tä­työn joh­ta­ja Sta­cie Da­Bolt ryh­tyy tut­ki­maan asiaa,..
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - mur­haan. (Til Death Do Us Part,
21
21.00 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ih­mi­siä, joi­den elä­mä järk­ky­nyt rai­teil­taan lä­hei­sen kuo­le­man seurauksena...
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Deadly Recall
Va­lo­ku­va­muis­tin omaa­va Pat Pos­tig­lio­ne työs­ken­te­li 25 vuo­den ajan Nash­vil­les­sä mur­haetsivänä...
21.00 The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin huipulle,..
(Boss, The, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Pa­ho­lai­nen joukossamme
Kos­to, sar­ja­mur­hat ja pe­tos­ver­kot saa­vat yh­tei­söt pel­kää­mään. Kun ri­kok­set lo­pul­ta paljastuvat,..
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
New York Pos­tin toi­mit­ta­jat pal­jas­ta­vat, mi­tä ot­si­koi­den ta­ka­na tapahtuu...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(spe­cial victims unit)
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
ti: Alkaa uusintana.
ke: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 12. Jaksot 6-7.
22.50 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
22.50 The Doors
Mu­siik­ki­pai­not­tei­nen elo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta The Doors -roc­kyh­tyees­tä ja sen lau­la­ja Jim Morrisonista.
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
22.50 The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin huipulle,..
(Boss, The, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
23.40 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
23.40 Deadly Recall
23.40 Pa­ho­lai­nen joukossamme
23.45 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
23.40 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
00.35 Suomurhat
00.35 Yhä mysteeri
00.35 Kaaos oikeusalissa
00.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 11. Jaksot 19-20.
00.40 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
00.35 Mur­han sy­vät jäljet
01.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
01.20 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 11. Jaksot 21-22.
02.20 Mur­haaja kotonani
3
03.15 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
Kausi 1. Jaksot 5-8.
03.15 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
Kausi 1. Jaksot 10-11.
04.00 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.10 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.10 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.35 Mexico Life
Kausi 4. Jaksot 10-3.
04.40 Mexico Life
Kausi 5. Jaksot 6-9.
04.55 Mexico Life