Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 an­ten­niverkossa.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
08.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Sanna Stellan
08.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
08.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
08.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Sanna Stellan
Kult­tuu­ri­tai­vaan kes­to­täh­det ker­to­vat elä­män­sä kään­ne­koh­dista. (U) .
08.00 Kosketuskohta
08.30 Jus­sin kalajutut
08.45 Uutiset
9
09.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avauskilpailu...
09.00 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Ta­pani Salminen
09.00 Ajas­sa ext­ra / Se löytyi
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Toivesäveliä
09.00 Parlamentti
09.00 Ark­tik­sen kuo­le­mat­tomat valaat
09.30 Koi­ran pa­ras ystävä
09.30 Lin­nan juhlat 2022
09.30 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Ta­pani Salminen
09.45 Fil­la­ri­päi­vä­kir­ja: Nel­jä vuodenaikaa
09.45 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
10.00 Crazy unelma
10.00 Retrotanssit
10.00 Har­ras­terallisarja
Sar­jas­sa aje­taan nel­jä osa­kil­pai­lua tal­vel­la ja kol­me ke­sän so­rateillä...
10.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
10.00 Café Finland
Vie­rai­na Sam­fun­det Folk­häl­san toi­mi­tus­joh­ta­ja Georg Hen­rik Wrede,..
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Ra­ta­moot­to­ri­ve­nei­lyn SM-sarja
10.30 Jus­sin kalajutut
10.30 Mayn keittiö
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
11.00 Juk­ka Laaksonen Show
Jak­son vie­rai­na 80- ja 90-lu­vuil­la ral­li­maail­maa hallinnut,..
11.00 Se­nioriseisake
11.00 Toivesäveliä
11.00 Kaasujalka
11.00 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
11.00 Isä­ni Il­lu - Äitini Anni
11.00 Jahtikuksa
11.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
11.30 Jus­sin kalajutut
11.30 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Helsinki
Pro­di­gy Disc Pro Tou­rin Hel­sin­gin osa­kil­pai­lun mies­ten fi­naa­li­kier­rok­sel­la näh­dään Sep­po Pa­ju, Nik­las Anttila,
11.40 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
11.45 Fil­la­ri­päi­vä­kir­ja: Nel­jä vuodenaikaa
12
12.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
12.00 Ve­te­raa­nin iltahuuto
12.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
12.00 Se­nioriseisake
12.00 Koi­ran pa­ras ystävä
12.00 Jus­sin kalajutut
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
13.00 Tanssi kanssain
Jak­sos­sa tans­si­taan en­nal­ta esit­tä­mät­tö­mien kap­pa­lei­den tahtiin...
13.00 As­kelten kaiku
As­kel­ten kai­ku on elo­ku­va so­dan ko­kemuksesta,..
13.00 Isä­ni Il­lu - Äitini Anni
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avauskilpailu...
13.00 Tanssi kanssain
13.00 Mayn keittiö
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avauskilpailu...
13.30 Jahtikuksa
13.50 Toivesäveliä
13.45 Ida Eli­na jou­lutunnelmissa
14.00 Retrotanssit
14.00 Retrotanssit
14.00 Crazy unelma
14.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
14.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Helsinki
Pro­di­gy Disc Pro Tou­rin Hel­sin­gin osa­kil­pai­lun mies­ten fi­naa­li­kier­rok­sel­la näh­dään Sep­po Pa­ju, Nik­las Anttila,
14.00 Pyö­räi­ly: Tour of Hel­las, 1. etappi
14.30 Mayn keittiö
14.30 Laulu Suomessa
Do­ku­ment­ti ker­too Jaak­ko Juteinista,..
14.30 Se­nioriseisake
14.30 Ra­ta­moot­to­ri­ve­nei­lyn SM-sarja
14.30 Jus­sin kalajutut
14.30 Parlamentti
15
15.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.00 Koi­ran pa­ras ystävä
15.30 Koi­ran pa­ras ystävä
15.30 Wii­puri-Ooppera
Ar­to Pa­jun kir­joit­ta­ma uu­den­lai­nen ja ajan­koh­tai­nen oop­pe­ra ker­too Suo­men toi­sek­si suu­rim­man kau­pun­gin Wii­pu­rin koh­ta­los­ta toi­sen maail­man­so­dan ku­rimuksessa.
15.30 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Ta­pani Salminen
15.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
15.30 Har­ras­terallisarja
Sar­jas­sa aje­taan nel­jä osa­kil­pai­lua tal­vel­la ja kol­me ke­sän so­rateillä...
15.30 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
15.30 Se­nioriseisake
16.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
16.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
16.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
16.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.00 Jus­sin kalajutut
16.30 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Helsinki
Pro­di­gy Disc Pro Tou­rin Hel­sin­gin osa­kil­pai­lun mies­ten fi­naa­li­kier­rok­sel­la näh­dään Sep­po Pa­ju, Nik­las Ant­ti­la, Kris­tian Kuok­sa ja Roland Köur.
16.30 Kaasujalka
16.30 Sie­lun­rau­ha: tai­de­maa­la­ri Tuu­la Lappalainen
16.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Sanna Stellan
Kult­tuu­ri­tai­vaan kes­to­täh­det ker­to­vat elä­män­sä kään­ne­koh­dista. (U) .
17.00 Crazy unelma
17.00 Lin­nan juhlat 2022
Par­haat pa­lat ja mie­len­kiin­toi­sim­mat hen­ki­löt it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­ta Pre­si­den­tin Linnasta.
17.00 Uutiset
17.05 Pyö­räi­ly: Tour of Hel­las, 1. etappi
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Lasse Lehtinen
Kir­jai­li­ja, FT Las­se Leh­ti­nen kertoo,..
17.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
17.30 Kaasujalka
17.30 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avaus­kil­pai­lu. Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
18
18.00 Uutiset
18.00 Isä­ni Il­lu - Äitini Anni
18.00 Uutisplus
18.00 Uutiset
18.00 Ajas­sa ext­ra / Se löytyi
18.15 Uutisplus
18.15 Uutisplus
18.30 Lin­nan juhlat 2022
Par­haat pa­lat ja mie­len­kiin­toi­sim­mat hen­ki­löt it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­ta Pre­si­den­tin Linnasta.
18.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
18.45 Lau­lu Suomen soi
18.45 Ida Eli­na jou­lutunnelmissa
19.00 Mah­dot­to­man ta­val­li­nen Jorma Laine
19.00 Jahtikuksa
19.00 Mah­dot­to­man ta­val­li­nen Jorma Laine
19.00 Parlamentti
19.00 Mayn keittiö
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.35 Ha­mi­na Tattoo 2022
Par­hai­den so­ti­las­soit­to­kun­tien ak­ro­baat­ti­sia ku­vio­mars­sie­si­tyk­siä ja upeaa soit­toa Ha­mi­nan Bas­tio­nis­sa. Juon­ta­ja­na Mi­kael Kont­tinen. (U) .
19.35 Retrotanssit
Kak­si hy­vän­tuu­lis­ta kunkkua,..
19.35 Do­ku­ment­ti: Ret­ki ih­meel­li­siin luoliin
Kauan sit­ten hy­lä­tyt pi­meät luo­lat ovat kah­den roh­kean nai­sen in­to­hi­mon kohde...
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.45 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
19.45 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
20.05 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa olo­huo­nei­siin as­tuu Hel­mi-or­kes­te­rin säes­tä­mä­nä Jo­han­nes Vat­jus ja Jo­hanna Rantsi.
20.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
20.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
20.30 Kaasujalka
21
21.00 Parlamentti
21.00 Pel­ko­sen­nie­mi 1939 - unoh­dettu taistelu
Neu­vos­toar­mei­ja hyök­kä­si Suo­meen mar­ras­kuussa 1939...
21.00 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa olo­huo­nei­siin as­tuu Hel­mi-or­kes­te­rin säes­tä­mä­nä Jo­han­nes Vat­jus ja Jo­hanna Rantsi.
21.00 Toivesäveliä
Kat­so­jien toi­ve­sä­ve­liä tul­kit­se­vat Mi­kael Kont­ti­nen ja Je­pa Lambert...
21.00 Juk­ka Laaksonen Show
21.00 Itä­me­ri soi Uk­rai­nal­le -konsertti
Esiin­ty­ji­nä mm. Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, Aar­ne Pel­ko­nen, Pent­ti Hie­ta­nen, Jan­ni­ke se­kä Ri­ku Nie­mi Orc­hest­ra. Eri­kois­vie­raa­na pom­mi­suo­jas­ta lau­lul­laan maail­man lu­mon­nut 7-vuo­tias Ame­lia Anisovitsh.
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.45 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
22.00 Vii­kon Parkkonen
22.00 Café Finland
Jak­son ai­hee­na 11 mil­jar­din lohtupuuro...
22.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
22.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
22.15 La­val­la: Lai­vas­ton soittokunta
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2020. Vauh­dik­kaan Na­vy Rocks -kon­ser­tin so­lis­tei­na ovat Pe­te Parkkonen,
22.30 Juk­ka Laaksonen Show
22.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.45 Uutiset
22.45 Uutiset
23.00 Uutisplus
23.00 Uutisplus
23.00 Uutisplus
23.15 Ai­kuis­ten joulukalenteri
23.40 Uutiset
23.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
23.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
23.45 Fil­la­ri­päi­vä­kir­ja: Nel­jä vuodenaikaa
23.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
23.45 Filminurkka
23.45 Filminurkka
0
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Sanna Stellan
00.00 Laulu Suomessa
00.00 Crazy unelma
00.00 Lin­nan juhlat 2022
00.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Helsinki
00.00 Uutiset
00.05 Pyö­räi­ly: Tour of Hel­las, 1. etappi
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Lasse Lehtinen
00.30 Kaasujalka
00.30 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
01.00 Tanssi kanssain
01.00 Isä­ni Il­lu - Äitini Anni
01.00 Har­ras­terallisarja
01.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
01.00 Ajas­sa ext­ra / Se löytyi
01.30 Jahtikuksa
01.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
01.45 Lau­lu Suomen soi
01.45 Ida Eli­na jou­lutunnelmissa
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
02.00 Jahtikuksa
02.00 Kaasujalka
02.00 Uutiset
02.00 Mayn keittiö
02.05 Retrotanssit
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Uutiset
02.30 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
02.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Uutiset
02.35 Ha­mi­na Tattoo 2022
02.35 Tanssi kanssain
02.35 Har­ras­terallisarja
3
03.15 Uutiset
03.15 Uutiset
03.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
03.30 Ai­kuis­ten joulukalenteri
03.30 Itä­me­ri soi Uk­rai­nal­le -konsertti
Esiin­ty­ji­nä mm. Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, Aar­ne Pelkonen,..
03.30 Kaasujalka
04.00 Parlamentti
04.00 Pel­ko­sen­nie­mi 1939 - unoh­dettu taistelu
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Toivesäveliä
04.00 Juk­ka Laaksonen Show
04.00 Itä­me­ri soi Uk­rai­nal­le -konsertti
Esiin­ty­ji­nä mm. Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, Aar­ne Pelkonen,..
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.45 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.15 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00