Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
la: Lasse Olkinuora
su: Mika Saarelainen
6
06.00 YleX Soittolista
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
la: Lasse Olkinuora
su: Mika Saarelainen
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
ke: Keskiviikon koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
to: Torstain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
pe: Perjantain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Juha Blomberg
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ju­ha Blomberg yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Yliop­pi­laat viet­tä­vät poikkeusvappua
09.05 Urheiluradio.
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Kotimaisen musiikin katselmus.
09.52 Ra­dio Suomen Vappu
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja Jani Kareinen
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit YleX:n mu­siik­ki­toi­mit­ta­jat An­ne Lain­to ja Ja­ni Ka­rei­nen soit­ta­vat tär­keim­mät uu­tuus­jul­kai­sut tu­le­vai­suu­den hi­teis­tä kiin­nos­ta­vim­piin vaih­toeh­toi­hin se­kä haas­tat­te­le­vat ajan­koh­tai­sim­mat ar­tistivieraat.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys
ke: Keskiviikon koko lähetys
to: Torstain koko lähetys
pe: Perjantain koko lähetys
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Ra­dio Suomen Vappu
10.05: Juontajana Olga Ketonen ja reportterina Mika Saarelainen.
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
ke: Keskiviikon koko lähetys
to: Torstain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
pe: Perjantain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.08 Ra­dio Suomen Vappu
12.08 Kansanradio.
yle.
12.15 Iha­na ka­ma­la vä­li­kuo­le­ma. Saa­ko töissä nukkua?
12.25 Ra­dio Suomen Vappu
12.40 Vii­kon luontoääni.
12.45 Merisää.
11.00 Uu­den mu­sii­kin X: Anne Lainto &
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Le­vylautakunta.
Vie­rai­na An­na-So­fia Tuo­mi­nen ja Ju­ho Hoik­ka Til­het, pa­jut ja muut -yhtyeestä.
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­kipäivää.
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Ol­ga Ke­to­sen vie­raa­na on Gil­bert Granholm,..
15.02: Juontajna Olga Ketonen. Kuun­te­lik­lu­bin vin­kit Areenaan.
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Maanantain koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päi­väs­sä! Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päi­väs­sä! Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ke: Keskiviikon koko lähetys
to: Torstain koko lähetys
pe: Perjantain koko lähetys
14.02 Ra­dio Suomen Vappu
14.02: Jyrki Hakanen
15
15.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15.52 Ra­dio Suomen Vappu
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Jyri Kataja-Rahko. ENS (väli)..
16.10 Urheiluradio.
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras.
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 YleX Ilta: Aikku
Maanantain koko lähetys Tär­keim­mät hitit
17.00 YleX Ilta: Aikku
Tär­keim­mät hitit
ke: Keskiviikon koko lähetys
to: Torstain koko lähetys
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Koko lähetys 2000-lu­vun ko­vim­mat Th­row­back-bii­sit Ja­ni Ka­rei­nen käyn­nis­tää YleX:n per­jan­tai-il­lan et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien Th­row­back-bii­sien tah­tiin. Bii­se­jä joi­den ly­rii­koil­la täy­tit me­sestatuksesi,
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Jyri Kataja-Rahko. ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle.
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600.
17.15: Pekka Laine ja Kai Ulmanen.
18
18.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen.
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suomen Vappu
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Suomen virallinen tanssilista | TOP15 What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Facebook,..
19.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­rajotteita.
19.02: Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.02 Urheiluradio.
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.00 Miikka Koivisto
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin vaih­toeh­to Dis­co En­semb­les­tä ja Ruu­suis­ta tut­tu Miik­ka Koi­vis­to tar­joi­lee tuo­reim­mat ja tär­keim­mät vaih­toeh­to­mu­san bii­sit gen­reen kat­so­mat­ta, in­dies­tä punk­kiin ja rä­pis­tä ko­keelliseen.
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Uu­sim­mat ryt­mit Ye­boyah, Re­naz ja We­ke­sa tar­joi­le­vat jo­ka tiis­tai uu­sim­mat ryt­mit ja mie­len­kiin­toi­sim­mat kes­kus­te­lut mu­siik­ki-il­miöi­den ympärillä.
20.00 Rony Rex
Koko lähetys Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suuden hitit.
20.00 Teppo Vapaus
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin rocks­how Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja ajan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt, par­haat uu­det bii­sit, ko­vim­mat bän­dit, hul­luim­mat hah­mot ja kiin­nos­ta­vim­mat keikat.
20.00 DJ Orion
DJ ORION | Koko lähetys What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.02 Urheiluradio.
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana.
21
21.02 Urheiluradio.
21.02 Urheiluradio.
21.05 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen. yle.
21.17 Kansanradio.
Kuuntelijoiden juttupaikka - tosikoille ja veitikoille. yle.
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Maanantain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.05 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.&
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Rokkii ja rollii, duurii ja mollii. Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.00 YleX Päi­vän Parhaat
YleX Iltapäivä: Päivän parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä tunnissa
23.00 YleX Päi­vän Parhaat
Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä tunnissa
ke: YleX Iltapäivä: Päivän parhaat
23.02 Yöradio.
la: Laura Haikala
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
01.02 Le­vylautakunta.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.54 Yöradio.
3
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.