Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: The Proms 2023 – BBC Symp­ho­ny Orc­hest­ra och Klaus Mä­ke­lä mö­ter Yuja Wang
06.06 Vega Musik
06.30 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-sa­gan: Ka­lif Ha­run ar-Ras­hids ä­ven­tyr: Kru­kan med guld
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.11 Vega Musik
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.05 Vega Lördag
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.38 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Do­ku­men­te­rat: Al­ma Pöys­ti och vä­gen från ung tea­ters­kådis till filmstjärna
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Ve­ga Lör­dag: I kväll är det världsp­re­miär för mu­si­ka­len Vänd om min läng­tan på Wasa Teater
10.03 Ve­ga Sön­dag: Pro­ces­sen kring ra­dio­do­ku­men­tä­ren om Al­ma Pöys­tis karriär
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Lör­dags­gäs­ten: Ch­rista Renwall
Sånga­ren, musikern,..
11.03 Or­det läcker: Sång
I Or­det läc­ker dril­lar vi våra stäm­band och loc­kar fram vår sångarglädje,..
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Näst sis­ta or­det: ”Våra lyss­na­re är både ro­li­ga och lög­na­re” – så här låter svens­kan utan engelska ord
12.36 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Vega Fredag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Fritt fram
- Pek­ka Haa­vis­to be­kän­ner färg. - Nils Tor­valds rör till kor­ten i pre­sidentvalet.
13.03 Gudstjänst
Pre­di­kant: Ro­ger An­ders­son. Mö­tes­le­da­re: Ca­ro­la Gull. Mu­si­ker: Jen­na Rom­berg (sång)..
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och Nyhetspodden
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och se­nas­te avs­nitt av Ny­hets­pod­den från Svenska Yle.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­re­na & Frantz: Den bly­ga kos­tym­man­nen, den skäg­gi­ga stugg­ran­nen och and­ra favoriter
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll med fa­miljeinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet: Tik­Tok-st­jär­nan Au­ri Ka­na­nen stä­dar värl­dens smut­si­gas­te hem gra­tis – snart är hon miljonär
18.05 Mu­sik­pod­den: “Se­riös” klas­sisk mu­sik kont­ra “lätt” populärmusik
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Lö­park­ri­get: Du be­ta­lar med sex, del 1/5
19.22 Mäs­ter­ver­ken: Mo­zarts re­quiem – sk­räck, dra­ma­tik och älskad musik
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: Fot­bolls­do­ma­ren Ted blev miss­hand­lad mitt på plan
19.22 Näst sis­ta or­det: ”Jag kla­rar in­te av att pra­ta be­bissp­råk” – så här påver­kar det barnet
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.52 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Black Magic Six
Juk­ka Tas­ki­nen är en mång­syss­la­re på den fins­ka mu­sikscenen...
20.03 Musikpodden
20.03 Or­det läcker: Svamp
I Or­det läc­ker tar vi oss an en or­ga­nism av myc­ket va­rie­rande slag...
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
- Pek­ka Haa­vis­to be­kän­ner färg. - Nils Tor­valds rör till kor­ten i pre­si­dent­va­let. - Så best­raf­far SFP Eva Biaudet.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Simo Aalto
Du har kans­ke hört de ma­gis­ka or­den “jo­ke­ri­po­keribox”,..
21.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: The Proms 2023 – BBC Symp­ho­ny Orc­hest­ra och Klaus Mä­ke­lä mö­ter Yuja Wang
21.03 Fin­landss­vens­ka ori­gi­nal: Mr. Korpo
21.03 Fat­ta fa­mil­jen: Barn som stic­ker ut från mängden
21.03 Lux med DJ Bu­nuel: Sim­ma själv, jag är bredvid dig
Ana Diaz – Sim­ma själv feat. Da­niel Boya­ciog­lu. Nad­ja Eve­li­na – Små. Ad­riel­la – Denna höst...
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.44 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Kropps­de­lar­na vi äls­kar att prata om
22.15 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: “Klart man får sk­ri­va vad som helst om vem som helst”
22.15 Fö­rin­tel­sen del 2/5: Fö­rin­tel­se­lä­ger och flyktförsök
22.15 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Kan du tän­ka dig? Om fö­res­täll­nin­gar, fan­ta­si och verklighet
22.15 Vega Dans
Gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bu­nuel: Sim­ma själv, jag är bredvid dig
Ro­ni Mar­tin – So­dan ja rau­han asia. Di­ma Bon­da­rev Quin­tet – Abo­ve the Skies. Lau­rell & Sun Dog – Les­ter the Jes­ter. Ron­nie Haw­kins – Ruby Baby...
22.15 Klas­sis­ka pod­den: John Cage
Han kom­po­ne­ra­de ett helt tyst styc­ke – och re­vo­lu­tio­ne­ra­de mu­sikvärlden...
22.45 Kvant­hopp - Det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta om ak­ters­nur­ran och dess fa­der, Ole Evinrude
23.01 Nor­re­na & Frantz: Stas­hing - när din part­ner vill gömma dig
23.00 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Rö­var­dot­tern i ro­pet – där­för känns Ron­ja relevant idag
22.59 Verk­lig­he­ten i P3: Fot­bolls­do­ma­ren Ted blev miss­hand­lad mitt på plan
23.14 Vega Musik
23.11 Mu­sik­pod­den: “Se­riös” klas­sisk mu­sik kont­ra “lätt” populärmusik
23.36 Vega Musik
23.56 Nattklassiskt
0
00.00 Nattklassiskt
3