Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: Tar­mo Pel­to­kos­ki di­ri­ge­rar Mo­zart och Strauss
06.06 Vega Musik
06.30 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Rö­var­dot­tern i ro­pet – där­för känns Ron­ja relevant idag
07.03 BUU-sa­gan: Ka­lif Ha­run ar-Ras­hids ä­ven­tyr: San­ning eller lögn?
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.16 Vega Musik
07.32 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.05 Vega Lördag
08.05 Kvant­hopp - Det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta om ak­ters­nur­ran och dess fa­der, Ole Evinrude
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.34 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Fin­landss­vens­ka ori­gi­nal: Mr. Korpo
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Na­turväktarna
Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis) .
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Ve­ga Lör­dag: Ron­ja Quag­rai­ne be­rät­tar om Barn- och ung­domstelefonen
10.03 Ve­ga Sön­dag: Pat­ri­cia Hög­nab­ba brin­ner för kon­fir­mand- och ungdomsarbete
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Lör­dags­gäs­ten: Simo Aalto
Du har kans­ke hört de ma­gis­ka or­den “jo­ke­ri­po­keribox”,..
11.03 Or­det läcker: Svamp
I Or­det läc­ker tar vi oss an en or­ga­nism av myc­ket va­rie­rande slag...
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Na­turväktarna
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - Det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta om ak­ters­nur­ran och dess fa­der, Ole Evinrude
12.03 Näst sis­ta or­det: ”Jag kla­rar in­te av att pra­ta be­bissp­råk” – så här påver­kar det barnet
12.32 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Vega Fredag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
13.03 Fritt fram
- Stor förs­täm­ning ef­ter SFP:s chock­bes­ked. - SDP ko­pie­rar Sann­fin­nar­nas hemliga vapen.
13.03 Gudstjänst
Pre­di­kant: Se­bas­tian Jacobson.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och Nyhetspodden
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och se­nas­te avs­nitt av Ny­hets­pod­den från Svenska Yle.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­re­na & Frantz: Stas­hing - när din part­ner vill gömma dig
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll med fa­mil­jein­ne­håll: Hur har lä­ra­ryr­ket fö­ränd­rats un­der de se­nas­te årtiondena
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.40 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: “Klart man får sk­ri­va vad som helst om vem som helst”
18.05 Pet­ter sö­ker me­nin­gen med li­vet: Kan man le­va utan att köpa saker?
18.36 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Fin­landss­vens­ka krim­pod­den: Den sis­ta av­rätt­nin­gen, del 3: Döden
19.22 Mäs­ter­ver­ken: Mo­zarts him­melskt vack­ra kla­rinettkonsert
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: Jim­my död­förk­la­ra­des – förs­vann ur systemet
19.22 Näst sis­ta or­det: ”Ei pah­via, Nej, papp!” – de här är de ro­li­gas­te skyl­tar­na i Svenskfinland
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Rö­var­dot­tern i ro­pet – där­för känns Ron­ja relevant idag
19.47 Vega Musik
19.51 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Porrbollin
20.03 Skym­ning, gryning
Det fin­landss­vens­ka ora­to­riet "Skym­ning, gry­ning" spe­cialsk­revs för Fin­lands 100-års ju­bi­leum år 2017...
20.03 Or­det läcker: Nöd
De nöds­täll­da i stu­dion är his­to­ri­kern An­na Öhman,..
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
- Stor förs­täm­ning ef­ter SFP:s chock­bes­ked. - SDP ko­pie­rar Sann­fin­nar­nas hem­li­ga va­pen. - Så myc­ket ont har väst åsam­kat Ryssland.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Jo­nathan Ingberg
21.03 Den klas­sis­ka kon­ser­ten: Tar­mo Pel­to­kos­ki di­ri­ge­rar Mo­zart och Strauss
21.03 Fin­landss­vens­ka ori­gi­nal: Svea Rich­naus många liv
(1922-2007)..
21.03 Fat­ta fa­mil­jen: Pres­ta­tionssångest
21.03 Lux med DJ Bu­nuel: Grat­tis 5-årin­gen och tack
5-års­da­gen till ä­ra bör­jar prog­ram­met med sam­ma sång som fick in­le­da det all­ra förs­ta avs­nit­tet av Lux...
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.48 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Or­den vi an­vän­der för att fö­ro­lämpa varandra
22.15 Sälls­ka­pet: “Pus­sas in­te al­la fot­bollss­pe­la­re?” — den spans­ka kys­sen un­der VM-fi­na­len smut­sar ner guldet
22.15 Fö­rin­tel­sen del 1/5: Fångar i na­zis­ternas getto
22.15 P3 Do­ku­men­tär: Tjernobyl
22.15 Vega Dans
Pe­ter Fahl­lund bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bu­nuel: Grat­tis 5-årin­gen och tack
Jim­my Buf­fett – Co­me Mon­day. Hank Wil­liams & Drif­ting Cow­boys – Hon­ky Ton­kin’. Cly­de McP­hat­tern – Bip Bam. Dr. John – Such a Night...
22.15 Klas­sis­ka pod­den: Franz Liszt
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
23.01 Nor­re­na & Frantz: Res­pekt, hu­mor och måra åpå - så håller ni ihop länge!
23.07 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
23.19 Vega Musik
23.11 Mäs­ter­ver­ken: Mo­zarts him­melskt vack­ra kla­rinettkonsert
23.35 Vega Musik
23.25 Verk­lig­he­ten i P3: Jim­my död­förk­la­ra­des – förs­vann ur systemet
23.49 Vega Musik
23.36 Nattklassiskt
0
00.00 Nattklassiskt
3