Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
06.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Eu­ro­peisk samklang
(Cham­ber Orc­hest­ra of Eu­rope, COE)..
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Om halvk­vin­nor och tjäns­te­folk - Frö­ken Ju­lie, rakk­ni­ven och Au­gust St­rind­bergs gif­ti­ga kvinnosyn
07.03 BUU-sa­gan: De tre bockarna Bruse
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.08 Vega Musik
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och sport
08.05 Vega Lördag
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.37 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Vega i Nyland
09.15 Do­ku­men­te­rat: Ta­lang är in­te överskattat
Hur för­val­tar man sin talang?..
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Hälsningen
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
fi el­ler ring in till 0600 11 12 13.
10.03 Ve­ga Lör­dag: In­för kväl­lens fi­nal i Me­lo­difestivalen
10.03 Ve­ga Sön­dag: En inb­lick i årets Os­cars­no­mi­ne­ra­de fil­mer in­för galan i natt
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lör­dags­gäst: Al­var Gullichsen
Mång­konst­nä­ren Al­var Gul­lich­sen är Ki­ke Ber­tells lördagsgäst.
11.03 Or­det läcker: SKRATT
Gäst är ståupp­ko­mi­ker Mär­ta Westerlund.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Ve­ga i Ny­land: Häls­nin­gen fortsätter
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sis­ta or­det: ”Var­för måste vi bo i fuc­king jäv­la kuk-Åmål?” – de här fil­mer­na har påver­kat vårt språk mest
12.35 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Vega Dag
13.03 Fritt fram
- Nu ho­tar ock­så ka­ra­mellk­rig mot Un­gern. - Så fab­ri­ce­rar man his­to­ris­ka do­ku­ment på cen­terkansliet.
13.03 Gudstjänst
Pre­di­kant: Tui­ja Wil­man. Li­turg: Mar­tin Ja­kobs­son. Kan­tor och kör­le­da­re: Ve­ra Tollander...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med Kustrundan
15.03 Eftersnack
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter och sport
16.10 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.10 Ve­ga Fre­dag med Spelpanelen
Musik,..
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med vä­der och Nyhetspodden
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och se­nas­te avs­nitt av Ny­hets­pod­den från Svenska Yle.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Nor­re­na & Frantz: Säg ja till allt och tes­ta troll­dej­ting - så hit­tar du kär­leken i vår!
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Ve­ga Kväll med fa­miljeinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30 Vega Fredag
Musik,..
17.49 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: Hö­ge­rext­re­ma och vac­cin­mots­tåndar­na är da­gens nya hippien
18.05 Pet­ter sö­ker me­nin­gen med li­vet: Är me­nin­gen med li­vet att hjälpa andra?
18.34 Vega Musik
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
19.15 Aftonandakt
19.22 Fin­landss­vens­ka krim­pod­den: Pi­ra­ter på Ös­ters­jön, del 2/3: Stor­maktss­pel och va­pensmuggling
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22 Verk­lig­he­ten i P3: Pa­ra­si­ten i mitt öga
19.22 Näst sis­ta or­det: ”Agg­res­siv skat­tep­la­ne­ring” och ”god­het­sau­to­mat” – vi tol­kar par­tier­nas valp­rog­ram in­för riksdagsvalet
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Om halvk­vin­nor och tjäns­te­folk - Frö­ken Ju­lie, rakk­ni­ven och Au­gust St­rind­bergs gif­ti­ga kvinnosyn
19.39 Vega Musik
19.52 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Svarta havet
20.03 Or­det läcker: Mening
Gäst är dok­to­rand i fi­lo­so­fi Ch­ris­tof­fer Steffansson.
20.03 Kaffekvarnen
Kaf­fek­var­nen bju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka rariteter,..
20.03 Fritt fram
- Nu ho­tar ock­så ka­ra­mellk­rig mot Un­gern. - Så fab­ri­ce­rar man his­to­ris­ka do­ku­ment på cen­terkansliet.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Hi­rash Razaghi
Hi­rash Ra­zag­hi är en fram­gångs­rik de­sig­ner inom bi­lindustrin,..
21.03 Pet­ter sö­ker me­nin­gen med li­vet: Var­för är vi så be­sat­ta av våra egon?
21.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Svarta havet
21.03 Lux med DJ Bu­nuel: Det är en god tid nu
(Inst­ru­men­tal) . Faus­to - A Me­mória Dos Dias. Bas­sa­no Quar­tet - Un Sa­rao de la chacona...
21.03 Vegatoppen
Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.35 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Or­det cool är in­te längre coolt
22.15 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: Frö­ken Snusk, Luc­ky Girl Synd­ro­me och tyst­nad som framgångsmetod
22.15 Mu­sik­do­ku­mentär: Kebu
22.15 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Tvångs­vård - en omo­dern rest i en tid av ö­kad in­dividualism?
22.15 Vega Dans
Juk­ka Iso­jo­ki bju­der på gam­la fa­vo­ri­ter och de se­nas­te låtar­na inom dans­bandsmusiken.
22.15 Lux med DJ Bu­nuel: Det är en god tid nu
Burt Bac­ha­rach & El­vis Cos­tel­lo – I’ll Ne­ver Fall in Lo­ve Again. Dion­ne War­wick – Do You Know the Way to San Jo­sé. the Ink Spots – I’ll Get By ..
22.15 Den klas­sis­ka kväl­len: Kvinn­li­ga fö­re­bil­der är vik­ti­ga för ton­sät­ta­ren Ma­ria Lithell Flyg
Kvin­no­da­gen till ä­ra lyss­nar vi på mu­sik av Fan­ny Hen­sel, Cla­ra Sc­hu­mann, Ka­rin Rehnq­vist, Kai­ja Saariaho,..
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
22.59 Nor­re­na & Frantz: Ser­vi­ceb­ransc­hen ryter till!
23.00 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra pers­pek­tiv: Från Hans Ros­ling till Elon Musk - när op­ti­mis­men är grym vi­sar hoppet vägen
22.59 Verk­lig­he­ten i P3: Pa­ra­si­ten i mitt öga
23.18 Vega Musik
23.31 Vega Musik
23.45 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
00.00 Yle Ny­he­ter med väder
00.00 Nattklassiskt
00.05 Nattklassiskt
3