Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sa­gan: När häs­ten gick för att sö­ka sig övernattning
07.36 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.36 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Lördag
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.33: Med "nyhetspodden".
09.15 Do­ku­men­te­rat: Er­ja Lyy­ti­nen - Så blir man en blues­gi­tar­rist i världsklass
09.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
09.54 Andrum
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: An­na Kols­ter-Weckström
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Petri Laapas
Bara någon promille av barnmorskorna är män.
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Bir­git­ta "Bi­go" Lindholm
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Anna Bertills
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Per-Erik Lönnfors
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Som­mar i Svenskfinland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Som­mar i Svenskfinland
11.35: Programvärd: Roger Källman.
12
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.34 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
to: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Do­ku­men­te­rat: Är Rol­ling Sto­nes ba­rock eller rokoko?
13.03 Gudstjänst
Svenska lutherska evangeliföreningens missionsfest i Nagu. Pre­di­kant: Ing­var Dahlbacka.
13.41 Vega Musik
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Musik
18
18.03 Det som hän­de Liv. Del 8/10: Kan en li­ta på sin intuition?
18.03 Det som hän­de Liv. Del 9/10: Falskt alibi
18.03 Det som hän­de Liv. Del 10/10: Erkännandet
18.03 Klass­fes­ten - poj­ken som förs­vann. Del 1/6: Poj­ken som försvann
18.03 Klass­fes­ten - poj­ken som förs­vann. Del 2/6: "Kris­tian är död. Det måste ju vara så"
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
18.18 Vega Musik
18.44 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Fram­ti­den med Alf­red och Jakob
19.22 Ope­ra­gui­den: Nor­ma - sto­ra käns­lor i klas­siskt dilemma
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.22 Na­turväktarna
Hans Häst­bac­ka och Jör­gen Palmg­ren sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut.
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Deniz
20.00 Yle Nyheter
20.03 Or­det läcker: Skuld
Ki­ke Ber­tell, Eva Ke­la och uni­ver­si­tets­fors­ka­ren Ste­fan Ny­gård sam­ta­lar kring or­det skuld i Or­det läcker.
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Li­se­lott Lindström
Af­ri­ka­kor­res­pon­den­ten Li­se­lott Lindst­röm är Tho­mas Si­léns lördagsgäst.
21.03 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Leif Nystén.
21.03 Son­jas och Jan­nes podd med Ta­ge Rönnq­vist som gäst
21.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Den be­roen­de människan
21.36 Vega Musik
21.47 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: An­na Kols­ter-Weckström
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Petri Laapas
Bara någon promille av barnmorskorna är män.
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Bir­git­ta "Bi­go" Lindholm
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Anna Bertills
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Per-Erik Lönnfors
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Operaguiden: Norma - stora känslor i klassiskt dilemma. Klas­sis­ka pod­den: Lud­wig van Beethoven. (R)
23.12 Sp­råket i ju­ri­di­ken som avgör allt
23.12 Nor­re­na & Frantz: För ful för att vi­sa upp sig bland folk och andra dilemman
23.12 Do­ku­men­te­rat: Guns Ro­sor - De gav sin ung­dom åt dans­bandsmusiken
23.12 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Den be­roen­de människan
23.12 Vega Dans
23.42 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3