Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-öns­ke­mu­sik sommarspecial
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sa­gan: Pro­fes­sor Wil­da Wi­de och le­gen­den om drakelden
07.40 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.34 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Ve­ga Lör­dag: Arkivpärlor
Arkivpärlor med redaktör Ida Fellman och Kike Bertell.
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.33: Med "Nyhetspodden".
09.15 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
09.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
09.54 Andrum
09.54 Andrum
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Paul "Murp­hy" Granholm
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ale­xandra De Paoli
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Olof Schybergson
Framtid och osäkerhet. Sk­rämmande?..
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Eli­na Sag­ne-Ollikainen
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Markus Haakana
10.03 Ve­ga Lör­dag: Det finns en sång för varje stund
Ve­ga­lyss­nar­nas min­nen som är förk­nip­pa­de med låtar och mu­sikartister.
10.03 Ve­ga Sön­dag: Elin Grönb­lom intervjuas
In­terv­ju med re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Elin Grönblom.
11.03 Som­mar i Svenskfinland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lör­dags­gäst: Li­se­lott Lindström
Af­ri­ka­kor­res­pon­den­ten Li­se­lott Lindst­röm är Tho­mas Si­léns lördagsgäst.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker: Skuld
Ki­ke Bertell,..
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Som­mar i Svenskfinland
11.35: Programvärd: Karin Filén.
12
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sis­ta or­det: Durk, fen­der och ruff - vi förk­la­rar kons­ti­ga ord som an­vänds på havet
12.32 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
to: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kans­ka stä­der: Los Angeles
Avsnitt Så låter Los Angeles.
13.03 Mässa
från Förbundet Kyrkans Ungdoms sommarturné.
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
17.05 Nor­re­na & Frantz: För ful för att vi­sa upp sig bland folk och andra dilemman
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.40 Vega Musik
18
18.03 Det som hän­de Liv. Del 3/10: Al­fa­hannen Peter
18.03 Det som hän­de Liv. Del 4/10: In­gen av oss hade lust
18.03 Det som hän­de Liv. Del 5/10: "Liv = hora"
18.03 Det som hän­de Liv. Del 6/10: Nya känslor
18.03 Det som hän­de Liv. Del 7/10: Jävla snake
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Do­ku­men­te­rat: Guns Ro­sor - De gav sin ung­dom åt dans­bandsmusiken
18.20 Vega Musik
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Fram­ti­den med Alf­red och Jakob
19.22 Ope­ra­gui­den: Ro­sen­ka­val­je­ren - tra­gisk ko­me­di i tre akter
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.22 Na­turväktarna
An­ders Alb­recht och Mim­ma Ekb­lad sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut.
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med The Haralds
20.00 Yle Nyheter
20.03 Or­det läcker: Stam
Ordet stam stämmer till eftertanke i Ordet läcker. Ki­ke Bertell,..
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Johnny Furu
21.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Pianomaraton
Re­mi­nis­cen­ser från Si­be­lius­fes­ti­va­len i Kor­po som­maren 2019...
21.03 Son­jas och Jan­nes podd med Tuu­li Hei­no­nen som gäst
21.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Tåla­mod i en otålig tid
Allt of­ta­re påstås det att nu­tids­män­nis­kan är stressad,..
21.32 Vega Musik
21.47 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Paul "Murp­hy" Granholm
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ale­xandra De Paoli
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Olof Schybergson
Framtid och osäkerhet. Sk­räm­man­de? In­te för Olof Sc­hybergson...
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Eli­na Sag­ne-Ollikainen
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Markus Haakana
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Operaguiden: Rosenkavaljeren - tragisk komedi i tre akter. Klas­sis­ka pod­den: Georg Fried­rich Händel. (R)
23.12 Sp­råket: Där­för är det svårt att förs­tå vad lä­karen säger
23.12 Nor­re­na & Frantz: Car­ro Nord­berg - kan man va­ra vän med någon med helt and­ra värderingar?
23.12 Do­ku­men­te­rat: An­to­nia Henn är liv­rädd för att in­te kunna somna
23.12 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Tåla­mod i en otålig tid
23.12 Vega Dans
23.42 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3