Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: En ö­ver­lev­nads­gui­de till al­la som ha­tar sommaren
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.54 Andrum
06.47 Vega Musik
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-öns­ke­mu­sik med Max och Ian
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sa­gan: Un­der­byg­gar­na vid stallet
07.38 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.15 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
08.39 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Ve­ga Lör­dag: Vem mör­dar vem i våra nor­dis­ka kri­minalserier?
09.03 Vega Söndag
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
09.33: Med "Nyhetspodden".
09.15 Do­ku­men­te­rat: Häx­förföljelser
Häxjakten förr och nu. Re­dak­tör: Mi Wegelius.
09.33 Yle Ve­ga Hu­vudstadregionen
09.54 Andrum
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Kris­ta Siegfrids
Det låg ett mörker över hennes tonår. Oro,..
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ste­fan Lindström
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Li­na Lehtovaara
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Kaj Martin
10.03 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ja­kob Höglund
10.03 Ve­ga Lör­dag: Det finns en sång för varje stund
Ve­ga­lyss­nar­nas min­nen som är förk­nip­pa­de med låtar och mu­sikartister.
10.03 Ve­ga Sön­dag: Mai­re Ane Li­lian Wes­ter­holm var ba­ra sju år då hon skic­ka­des som krigs­barn till Sverige
11.03 Som­mar i Svenskfinland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lör­dags­gäst: Jan Simons
Musikern Jan Simons är Kike Bertells lördagsgäst.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker: Arv
Släk­ten föl­jer släk­tens gång och or­det arv har tyskt påbrå.
11.30 05.07.2021 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Som­mar i Svenskfinland
11.35: I studion: Mikael Kokkola.
12
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sis­ta or­det: Va­rif­rån kom­mer or­den pund­hu­vud, härk­kas och mor­jens? - vi sva­rar på era språkfrågor
12.37 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
to: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kans­ka stä­der: Nashville
Avsnitt Så låter Nashville. Nashville,..
13.03 Högmässa
med Pedersöre församling. Laes­ta­dia­ner­nas frids­fö­re­nin­gars som­mar­mö­te i Esse...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag musiknyheter
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
17.05 Nor­re­na & Frantz: Sin­gel­pa­ne­len sammanträder
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.40 Vega Musik
18
18.03 Det in­gen såg. Del 1/6: Det onda ögat
18.03 Det in­gen såg. Del 2/6: Vi lek­te med döden
18.03 Det in­gen såg. Del 3/6: My­rens hemlighet
18.03 Det in­gen såg. Del 4/6: Den mörk­röda pickupen
18.03 Det in­gen såg. Del 5/6: Förs­ta förhöret
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hälls­pers­pek­tiv: En ö­ver­lev­nads­gui­de till al­la som ha­tar sommaren
18.05 Do­ku­men­te­rat: Estonia
Åländs­ka be­rät­tel­ser: Es­to­nia: Kan man glöm­ma och gå vidare?
18.36 Vega Musik
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Fram­ti­den med Alf­red och Ja­kob: Bar­nen är vår fram­tid och KAJ blir kancelled
19.22 Ope­ra­gui­den: La Tra­via­ta - kär­le­kens virr­varr och sam­hällets krav
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.22 Na­turväktarna
An­ders Alb­recht och Mim­ma Ekb­lad sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut.
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.41 Vega Musik
19.51 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge Sommarspecial
Sommaren är gotisk med Prayers, Danzig och CSS!
20.03 Klas­sis­ka pod­den: Wolf­gang Amadeus Mozart
20.03 Or­det läc­ker: Medborgare
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Julian Owusu
21.03 Den klas­sis­ka kväl­len: Pianomaraton
Re­mi­nis­cen­ser från Si­be­lius­fes­ti­va­len i Kor­po som­maren 2019...
21.03 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
21.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
21.03 Lux med DJ Bu­nuel: Vad skall man sen gö­ra om man slutar skynda?
Lux dy­ker, hop­par, fly­ter och sim­mar i både mu­si­ka­lis­ka hav och bäckar...
21.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vad är en medborgare?
Vad lig­ger i beg­rep­pet medborgare,..
21.42 Vega Musik
21.47 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Kris­ta Siegfrids
Det låg ett mörker över hennes tonår. Oro, död, sorg...
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ste­fan Lindström
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Li­na Lehtovaara
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Kaj Martin
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re: Ja­kob Höglund
22.15 Lux med DJ Bu­nuel: Vad skall man sen gö­ra om man slutar skynda?
Lux dy­ker, hop­par, fly­ter och sim­mar i både mu­si­ka­lis­ka hav och bäc­kar. Yu­sef La­teef, Ga­lat­hea - Sp­ri­tual Wind,..
22.15 Den klas­siska kvällen
Ope­ra­gui­den: La Tra­via­ta - kär­le­kens virr­varr och sam­häl­lets krav. Klas­sis­ka pod­den: Wolf­gang Ama­deus Mozart. (R)
23.12 Sp­råket: Här är sva­ren på de klas­sis­ka sp­råkrik­tig­hetsfrågorna
23.12 Nor­re­na & Frantz: "Hun­den är num­mer 1 för mig - ta­ke it or leave it"
23.12 Do­ku­men­te­rat: Giss­land­ra­mat i Borgå
23.12 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vad är en medborgare?
23.12 Vega Dans
23.42 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3