Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik kör igång i häf­tigt rock­gung. Det är Ash­ley Cle­ve­land (bilden)..
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.23 BUU-sagan
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Senaste avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle. Ve­ga fi­rar Förs­ta maj. Om hem och hus med fa­milj, fritid,..
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell...
11.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.30 Re­gio­nala nyheter
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.23 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
Toni Ainamo föddes med en cp-skada. Re­por­ta­ge, ra­dioessäer,..
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
11.03: Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa...
11.03 Ve­ga Förmiddag
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.00 Tolvs­la­get från Åbo domkyrka
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvanthopp
Populärvetenskap för nyfikna människor. Re­dak­tör: Mar­cus Rosenlund...
12.10 Näst sista ordet
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03: 00
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
från Borgå domkyrka. Mu­si­ka­len "Kli­mat punkt nu". Text: Kers­tin Hess­le­fors Persson...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki...
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
fi Ny­he­ter, ak­tua­li­te­ter och dis­kus­sio­ner på djupet.
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Musik,..
17.30 Vega Musik
18
18.03 Vega i dag
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
18.05 Dokumenterat
18.33 Ve­ga Eftermiddag
Musik,..
18.44 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
19.22: Programvärd: Bertil Blom.
20.03: Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sammanhang.
21.03: Programvärd: Leif Nystén.
19.22 Kulturpodden
19.22 Näst sista ordet
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hös­ten 1962. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Kulturpodden
19.56 Vega Musik
19.51 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
I del två av Las­ses synths­pe­cial bjuds det på skön ny ambient,..
20.03 Or­det läcker: Smak
Vi läppjar på ordet smak i Ordet läcker. Gäst är Bian­ca Or­tiz Holm­berg, chef­re­dak­tör på Språkbruk.
20.03 Kaffekvarnen
Det här är det sis­ta prog­ram­met som sänds i ap­ril, och det upp­märk­sam­mas med fle­ra ap­ril-låtar...
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. harus@yle.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Niko Ahvonen
Al­bu­mak­tuel­la mu­si­ker Ni­ko Ah­vo­nen är Ki­ke Ber­tells lör­dagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Grönroos Garage
I del två av Las­ses synths­pe­cial bjuds det på skön ny ambient,..
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.35 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Bertil Blom. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sam­man­hang. Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avslappnande,
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3