Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
04.05 Glo­bal Ga­me Show: Inc­re­dib­le Engineering
04.35 Alas­kan rakentajat
04.55 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
04.10 Alas­kan rakentajat
04.40 Alas­kan rakentajat
04.40 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
05.00 Ka­donneet Suomi
05.05 Asun­non metsästäjät
05.15 Asun­non metsästäjät
6
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Revenge Body,
06.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.05 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Kak­si kil­pai­li­jaa mit­te­löi­vät keit­tiös­sä ja vain toi­nen heis­tä pää­see koh­taa­maan Bob­by Flayn ni­mik­ko­ruoan­sa kans­sa. Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kok­ki Flayn? (Beat Bob­by Flay, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
06.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.00 Beat Bobby Flay
07.00 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Ben ja Erin Na­pier ovat isom­man haas­teen edessä,..
07.40 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Ben ja Erin Na­pier ovat isom­man haas­teen edes­sä, kun ko­ko kau­pun­ki me­nee remonttiin.
07.45 Ra­kas­taa, ei rakasta
Sids­jös­sä asuu noin kol­me­kym­men­tä ihmistä,..
07.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
Pi­täi­si­kö hä­nen pa­la­ta sin­ne he­ti, vaik­ka hän on juu­ri saa­pu­nut Ruotsiin?..
07.40 Ra­kas­taa, ei rakasta
(aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) , To­si-tv, Ruotsi, 2022)
08.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.30 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Lifestyle,
08.40 Kiin­teis­töveljekset
08.50 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.50 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Reil­lyn pit­käai­kai­nen ys­tä­vä omis­taa mo­ni­puo­li­sen romukaupan,..
9
09.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Ku­van­veis­tä­jä Nick saa kä­siin­sä an­tiik­ki­sen ana­to­miamallin,..
09.55 Vii­dakon tähdet
Kil­pai­lu on eden­nyt jo puo­li­vä­liin ja voit­to­po­tit ovat kas­va­neet kas­vamistaan...
10.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.55 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
10.55 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
11.25 Alas­kan rakentajat
Kek­se­liäät huip­pu­ra­ken­ta­jat haas­ta­vat erä­maan ka­rut olo­suh­teet ra­ken­taes­saan unel­mien asun­to­ja Alas­kan syr­jä­seu­duil­le. (Buil­ding Alas­ka, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2013)
12
12.05 Ää­rim­mäinen matka
Tau­ko jäi­ses­sä mö­kis­sä saa Ii­kan lä­hes hy­po­ter­mian partaalle...
12.20 Res­tau­rant: Impossible
Julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­nen teh­tä­vä­nä on tii­min­sä kans­sa pe­las­taa epäon­nis­tu­neet ra­vin­to­lat täy­del­li­sel­tä ro­mah­duk­sel­ta. On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Pys­ty­vät­kö he pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vän ra­vin­to­lan? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12.15 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
12.20 Unelmahäät
(o. s. Ok­sa) , kut­su­ma­ni­mel­tään An­su, ja 41-vuo­tias Jo­ni Lin­tu­nen saa­vat toi­sen­sa Mas­kun kirkossa...
13.05 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
13.40: Ai­kan­sa ku­ta­kin, tuu­mii Valkama,..
13.25 Beat Bobby Flay
13.35 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kokki Flayn?
13.20 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
14.15 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nai­nen, jon­ka pe­lä­tään sa­la­kul­jet­ta­van huu­mei­ta kehossaan...
14.30 Ra­kas­taa, ei rakasta
Pi­täi­si­kö hä­nen pa­la­ta sin­ne he­ti, vaik­ka hän on juu­ri saa­pu­nut Ruotsiin?..
14.40 Ra­kas­taa, ei rakasta
Frank met­säs­tää hir­veä anop­pin­sa kans­sa ja et­sii rak­kausneuvoja...
14.35 Ra­kas­taa, ei rakasta
(aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) , To­si-tv, Ruotsi, 2022)
to: Kim ja El­ton riitelevät,..
pe: Kim ker­too El­to­nil­le, et­tei hän ha­lua men­nä enää naimisiin,..
14.25 Top Gear: Parhaat palat
Top Gear -tii­mi koos­tuu Je­re­my Clark­so­nis­ta, Ja­mes Mays­tä ja Ric­hard Ham­mon­dis­ta. (Top Gear Best Of, Tosi-tv,
15
15.20 Elokuva: Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa per­heen. Mut­ta mi­ten käy, kun Mis­sy ja pen­nut sie­pa­taan? 79 min...
15.35 Arktiset vedet
Val­koi­seen ver­hou­tu­nut, Suo­men ai­noa vuo­ris­to alue, kät­kee si­säl­leen aar­teen. Lu­vas­sa tuulta,..
15.35 Arktiset vedet
Ju­ha­ni Hen­riks­son mat­kus­taa poh­joi­sen jyl­hiin koh­tei­siin ka­las­ta­maan, lait­ta­maan ruo­kaa pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta se­kä tu­tus­tu­maan si­kä­läi­siin ih­mi­siin. (Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
15.30 Arktiset vedet
Jies­jär­ven erä­mail­la Poh­jois-Norjassa,..
15.50 Arktiset vedet
Vä­nern on kuin me­ri - ran­taa ei näy ula­pal­la mis­tään suunnasta...
15.45 Elokuva: Le­go Batman elokuva
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Su­per­suo­si­tun Le­go-elo­ku­van pää­täh­dek­si it­sen­sä ni­men­nyt viit­ta­san­ka­ri, Le­go Bat­man, saa oman seik­kai­lun­sa val­ko­kan­kail­le. Muu­tok­sen tuu­let pu­hal­ta­vat Gothamissa,..
16.35 Unelmahäät
Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kirkossa...
16.50 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ri­kos­ne­ro päi­hit­tää huip­pu­te­hok­kaan tur­va­jär­jes­tel­män ja va­ras­taa mil­joo­nien ar­vos­ta ti­mant­te­ja ja jalokiviä.
17.00 Unelmahäät
(o. s. Ok­sa) , kut­su­ma­ni­mel­tään An­su, ja 41-vuo­tias Jo­ni Lin­tu­nen saa­vat toi­sen­sa Mas­kun kirkossa...
16.50 Unelmahäät
(o. s. Tuo­mi­nen) , 34, ja Mi­ka Lei­no­nen, 40, sa­no­vat toi­sil­leen tah­don Hä­meenlinnassa...
16.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Ku­van­veis­tä­jä Nick saa kä­siin­sä an­tiik­ki­sen ana­to­miamallin,..
17.20 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lai­nen elämä 2
Ter­rie­ri Ma­xin elä­mäs­sä on me­neil­lään mel­koi­sia mul­lis­tuk­sia. Hä­nen emän­tän­sä on men­nyt nai­mi­siin ja per­hee­seen kuu­luu nyt myös taa­pero Lassi...
17.45 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
17.55 Top Gear: Parhaat palat
Top Gear -tii­mi koos­tuu Je­re­my Clark­so­nis­ta, Ja­mes Mays­tä ja Ric­hard Hammondista.
17.55 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
17.55 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
18
18.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Ku­van­veis­tä­jä Nick saa kä­siin­sä an­tiik­ki­sen ana­to­miamallin,..
18.05 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
UU­SI KAU­SI Vii­vi Pum­pa­nen on pirs­kah­te­le­va me­dia­per­soo­na, mut­ta nyt jo­pa Vii­vin hy­my hyytyy...
18.55 Ää­rim­mäinen matka
Tau­ko jäi­ses­sä mö­kis­sä saa Ii­kan lä­hes hy­po­ter­mian partaalle...
18.55 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Li­sa Kud­row'n serk­ku ja pa­ras ys­tä­vä on ko­ke­nut vai­kei­ta vuosia,..
18.55 Elokuva: Le­go Batman elokuva
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Su­per­suo­si­tun Le­go-elo­ku­van pää­täh­dek­si it­sen­sä ni­men­nyt viit­ta­san­ka­ri, Le­go Bat­man, saa oman seik­kai­lun­sa val­ko­kan­kail­le. Muu­tok­sen tuu­let pu­hal­ta­vat Got­ha­mis­sa, ja jos Bat­man ha­luaa pe­las­taa kau­pun­gin Jo­ke­rin vi­ha­mie­li­sel­tä hyök­käykseltä,
18.55 Vii­dakon tähdet
Kil­pai­lu on eden­nyt jo puo­li­vä­liin ja voit­to­po­tit ovat kas­va­neet kas­va­mis­taan. Myös ih­mis­suh­teet ke­hit­ty­vät koko ajan,..
19.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.05 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nainen,..
19.55 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Reil­lyn pit­käai­kai­nen ys­tä­vä omis­taa mo­ni­puo­li­sen romukaupan,..
19.55 Vii­dakon tähdet
Kil­pai­lu on eden­nyt jo puo­li­vä­liin ja voit­to­po­tit ovat kas­va­neet kas­va­mis­taan. Myös ih­mis­suh­teet ke­hit­ty­vät koko ajan,..
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
20.25: Ai­kan­sa ku­ta­kin, tuu­mii Valkama,..
19.55 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ar­gen­tii­na­lai­nen tai­te­li­ja suun­nit­te­lee pik­ku­tar­kas­ti täy­del­li­sen pank­ki­ryös­tön ja po­lii­sin har­hau­tuk­sen. (In­si­de the Heist,
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
20.25: Ai­kan­sa ku­ta­kin, tuu­mii Valkama,..
20.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
UU­SI KAU­SI Vii­vi Pum­pa­nen on pirs­kah­te­le­va me­dia­per­soo­na, mut­ta nyt jo­pa Vii­vin hy­my hyytyy...
21
21.00 Vii­dakon tähdet
Kil­pai­lu on eden­nyt jo puo­li­vä­liin ja voit­to­po­tit ovat kas­va­neet kas­vamistaan...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
UU­SI KAU­SI Vii­vi Pum­pa­nen on pirs­kah­te­le­va me­dia­per­soo­na, mut­ta nyt jo­pa Vii­vin hy­my hyytyy...
21.00 Lain­val­vo­jat Helsinki
Do­ku­men­taa­ri­nen oh­jel­ma Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen eri yk­si­köi­den työs­tä. (Lain­val­vo­jat Hel­sin­ki, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
21.00 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 6: Suu­ri rikosaalto
Ri­kol­lis­ten vas­tai­seen tais­te­luun vä­sy­nyt por­mes­ta­ri kut­suu avuk­seen po­lii­sio­pis­ton vanhan,..
21.00 Elokuva: Wonder Woman
SUO­MEN EN­SI-IL­TA En­nen kuin hä­nes­tä tu­li Won­der Wo­man, hän oli Dia­na, voit­ta­mat­to­mak­si so­tu­rik­si kou­lu­tet­tu amat­so­nien prin­ses­sa. Kun ame­rik­ka­lai­nen len­tä­jä tör­mää suo­jai­sel­le pa­ra­tii­si­saa­rel­le ja ker­too ul­ko­puo­li­ses­sa maail­mas­sa vel­lo­vas­ta konf­lik­tis­ta, Dia­na jät­tää ko­tin­sa va­kuut­tu­nee­na sii­tä, et­tä hän voi lo­pet­taa eri­mielisyydet.
21.00 Elokuva: Vi­ta & Virginia
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Eng­lan­ti­lais­kir­jai­li­ja Vir­gi­nia Woolf on saa­vut­ta­nut mo­der­nin maail­man­kir­jal­li­suu­den hui­pun ro­maa­nil­laan Mrs. Dal­lo­way, mut­ta mi­kään ei tun­nu lie­vit­tä­vän hän­tä pii­naa­vaa synk­kyyt­tä. Ru­not ja ihai­lu­kir­jeet Vi­ta Sack­vil­le-Wes­til­tä joh­ta­vat seu­rusteluun,..
22.05 Elokuva: Ma­gic Mike XXL
Kol­me vuot­ta sen jäl­keen, kun Mi­ke pe­rään­tyi st­rip­pa­rie­lä­mäs­tä uran­sa hui­pul­la, hän ja Kings of Tam­pa läh­te­vät Myrt­le Beac­hil­le te­ke­mään vii­mei­sen hui­kean shownsa.
22.05 Elokuva: Father Figures
22.00 elokuva: Muu­mio: Lo­hi­käär­me­keisarin hauta
Hen­keä­sal­paa­vas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa näh­dään vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilanteita,..
22.10 Elokuva: Pe­li­kaanimuistio
Kak­si kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ria on mur­hat­tu oi­keus­tie­teen opis­ke­li­ja Dar­by Shaw pai­nuu kir­jas­toon tut­ki­maan asia­pa­pe­rei­ta, joi­den pe­rus­teel­la hän ke­hit­tää mur­his­ta Pe­li­kaa­ni­muis­tiok­si kut­su­man­sa sa­la­liit­toteorian...
22.50 elokuva: Black Mass
23.20 Elokuva: Muu­mio: Lo­hi­käär­me­keisarin hauta
Hen­keä­sal­paa­vas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa näh­dään vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilanteita,..
23.55 Elokuva: Po­lii­sio­pis­to 6: Suu­ri rikosaalto
0
00.20 Elokuva: Ma­gic Mike XXL
Kol­me vuot­ta sen jälkeen,..
00.15 elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­liiton uhri,..
00.25 Elokuva: Just Mercy
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Voi­ma­kas ja aja­tuk­sia he­rät­tä­vä to­si­ta­ri­na seu­raa nuo­ren asia­na­ja­ja Bryan Ste­ven­so­nin tais­te­lua oi­keu­den puolesta...
01.10 Elokuva: Father Figures
01.30 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
01.40 Maan­tei­den sankarit
01.55 Lain­val­vo­jat Helsinki
02.40 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Finland,..
02.45 Ruot­sin rajavartijat
02.55 Glo­bal Ga­me Show: Fun & Games
03.10 Ruot­sin rajavartijat
03.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
3
03.35 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Finland,..
03.35 Ää­rim­mäinen matka
03.35 Alas­kan rakentajat
03.40 Arktiset vedet
Val­koi­seen ver­hou­tu­nut, Suo­men ai­noa vuo­risto alue,..
04.00 Alas­kan rakentajat
04.10 Alas­kan rakentajat
04.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.35 Alas­kan rakentajat
04.40 Alas­kan rakentajat
04.40 Asun­non metsästäjät
04.55 Asun­non metsästäjät
04.50 Glo­bal Ga­me Show: Fun & Games