Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
04.05 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Poliisikamera
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
(Wahlg­rens värld, To­si-tv, Ruotsi, 2023)
03.45 Ka­donneet Suomi
05.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
6
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä budjettia...
06.40 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
06.55 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.10 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.00 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.15 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.20 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
07.40 Ra­kas­taa, ei rakasta
Han­na me­nee len­to­ken­täl­le ta­paa­maan Ivania,..
07.45 Ra­kas­taa, ei rakasta
Sand­ran ja Isayan vä­lil­lä on jän­nitteitä,..
07.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te (aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) ,
08.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.20 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.40 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.55 Kiin­teis­töveljekset
9
09.10 Vii­dakon tähdet
En­sim­mäi­set mie­li­pi­teet kil­pa­kump­pa­neis­ta on muo­dos­tet­tu ja pik­ku­hil­jaa sy­väl­lä viidakossa,..
09.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.40 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Va­loa­sian­tun­ti­ja Jo­le­ne saa haas­teen en­ti­söi­dä eri­koi­sen em­pi­re­tyy­li­sen kat­tokruunun...
10.15 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
10.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä budjettia...
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä budjettia...
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
11.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
11.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
11.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
11.40 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
11.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
12
12.10 Ää­rim­mäinen matka
Myrs­ky pa­he­nee Is­lan­nin ylä­mail­la ja juok­si­joi­ta al­kaa jo pe­lot­taa. Yk­si kil­pai­li­jois­ta juok­see harhaan...
12.20 Res­tau­rant: Impossible
12.30 Res­tau­rant: Impossible
12.40 Res­tau­rant: Impossible
12.50 Res­tau­rant: Impossible
12.55 elokuva: Lego elokuva
Seik­kai­lu ker­too Em­me­tis­tä, jo­ka on maail­man ta­val­li­sin, sään­tö­jä nou­dat­ta­va ja täy­del­li­sen kes­kin­ker­tai­nen LE­GO-uk­ko, jo­ta ereh­dy­tään luu­le­maan maail­man­pe­las­ta­jak­si. Em­met jou­tuu tah­to­mat­taan osak­si eep­pis­tä seikkailua,..
13.15 Ruot­sin rajavartijat
Trel­le­bor­gis­sa Ste­fan tar­kis­taa her­mos­tu­neen oloi­sen mie­hen, jol­la on usei­ta pii­lo­tet­tu­ja paketteja...
13.30 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.40 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.35 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.55 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
14.15 Viisi valittua
Eri­mie­li­syy­det te­ke­vät hal­li­tuk­sen yh­teis­työs­tä haas­ta­vaa. Mi­nis­te­rit pohtivat,..
14.30 Ra­kas­taa, ei rakasta
14.35 Ra­kas­taa, ei rakasta
Han­na ja Ivan päät­tä­vät rem­pa­ta ja Ivan saa vas­tuul­leen maa­lin ostamisen...
14.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
14.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
Sand­ran ja Isayan vä­lil­lä on jän­nit­tei­tä, Sand­ra ei ole enää varma,..
15
15.10 elokuva: Lego elokuva
Seik­kai­lu ker­too Em­me­tis­tä, jo­ka on maail­man ta­val­li­sin, sään­tö­jä nou­dat­ta­va ja täy­del­li­sen kes­kin­ker­tai­nen LE­GO-uk­ko, jo­ta ereh­dy­tään luu­le­maan maail­man­pe­las­ta­jak­si. Em­met jou­tuu tah­to­mat­taan osak­si eep­pis­tä seikkailua,..
15.10 elokuva: Po­ke­mon De­tec­tive Pikachu
Huip­puet­si­vä Har­ry Good­man ka­toaa sa­la­pe­räi­ses­ti ja hä­nen poi­kan­sa Tim läh­tee tut­ki­maan, mi­tä oi­kein ta­pah­tui. Mys­tee­rin rat­kai­se­mi­ses­sa hän­tä aut­taa Har­ryn en­ti­nen Po­kémon-partneri,..
15.35 Poliisikamera
Ti­heäs­sä su­mus­sa Oden­sen lä­hel­lä on autoilija,..
15.50 Poliisikamera
Gre­nåssa vi­deoau­to seu­raa moot­to­ri­pyö­rää mut­ta kus­ki ei aio luo­vut­taa il­man rai­vo­kas­ta takaa-ajoa.
15.45 Poliisikamera
Opel Cor­sa he­rät­tää po­lii­sin kiin­nos­tuk­sen mat­kal­la Fa­ron sillalle...
15.55 Poliisikamera
16.40 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
UU­SI SAR­JA Et­si­vät ja en­ti­set mur­to­var­kaat pal­jas­ta­vat kaik­kien ai­ko­jen us­ka­liaam­pien ryös­tö­jen suunnitelmat,..
17.00 Unelmahäät
Kai­san ja Mi­kan hää­jär­jes­te­lyt ko­ke­vat juu­ri en­nen häi­tä ko­van kolauksen,..
17.05 Unelmahäät
Per­tun­maal­la asu­vat Min­na ja Mar­ko juh­li­vat häi­tään tal­vi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Suh­teen al­ku ei ol­lut helppo,..
16.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Va­loa­sian­tun­ti­ja Jo­le­ne saa haas­teen en­ti­söi­dä eri­koi­sen em­pi­re­tyy­li­sen kat­tokruunun...
17.20 elokuva: Tei­ni­ti­taanit-elokuva
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Rois­ton mie­li­puo­li­nen suun­ni­tel­ma maail­man val­loi­tuk­ses­ta sot­kee Hol­ly­woo­din su­per­san­ka­ruu­des­ta ja täh­tey­des­tä haa­vei­le­vien Teen Ti­ta­nien suun­ni­tel­mat! 80 min.
17.20 elokuva: Jeti
Tei­ni-ikäi­nen Yi löy­tää nuo­ren je­tin ko­ti­ta­lon­sa ka­tol­ta Shang­hais­sa. Hän ja hä­nen ys­tä­vän­sä Jin ja Peng an­ta­vat otuk­sel­le ni­mek­si Everest...
17.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
18.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Va­loa­sian­tun­ti­ja Jo­le­ne saa haas­teen en­ti­söi­dä eri­koi­sen em­pi­re­tyy­li­sen kat­tokruunun...
18
18.10 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.05 Maan­tei­den sankarit
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
18.55 elokuva: Po­ke­mon De­tec­tive Pikachu
Huip­puet­si­vä Har­ry Good­man ka­toaa sa­la­pe­räi­ses­ti ja hä­nen poi­kan­sa Tim läh­tee tut­ki­maan, mi­tä oi­kein ta­pah­tui. Mys­tee­rin rat­kai­se­mi­ses­sa hän­tä aut­taa Har­ryn en­ti­nen Po­kémon-part­ne­ri, De­tec­ti­ve Pi­kac­hu. 100 min. Oh­jaus: Rob Letterman.
19.05 Ruot­sin rajavartijat
Trel­le­bor­gis­sa Ste­fan tar­kis­taa her­mos­tu­neen oloi­sen miehen,..
19.10 Ää­rim­mäinen matka
Myrs­ky pa­he­nee Is­lan­nin ylä­mail­la ja juok­si­joi­ta al­kaa jo pe­lot­taa. Yk­si kil­pai­li­jois­ta juok­see harhaan...
19.05 Vii­dakon tähdet
En­sim­mäi­set mie­li­pi­teet kil­pa­kump­pa­neis­ta on muo­dos­tet­tu ja pik­ku­hil­jaa sy­väl­lä viidakossa,..
19.55 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael Bar­nett syyt­tää en­tis­tä vai­moaan Kris­ti­neä sa­maan aikaan,..
19.55 Vii­dakon tähdet
En­sim­mäi­set mie­li­pi­teet kil­pa­kump­pa­neis­ta on muo­dos­tet­tu ja pik­ku­hil­jaa sy­väl­lä viidakossa,..
19.55 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
20.00 Ka­donneet Suomi
20.05 Viisi valittua
Eri­mie­li­syy­det te­ke­vät hal­li­tuk­sen yh­teis­työs­tä haas­ta­vaa. Mi­nis­te­rit pohtivat,..
21
21.00 Vii­dakon tähdet
En­sim­mäi­set mie­li­pi­teet kil­pa­kump­pa­neis­ta on muo­dos­tet­tu ja pik­ku­hil­jaa sy­väl­lä viidakossa,..
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä ta­pah­tuu, kun en­sit­ref­feil­lä rii­su­taan vaat­teet ja sa­mal­la pääl­le pue­tut roolit?..
21.00 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
21.00 elokuva: Yön ritari
Ri­kos­po­lii­si Jim Gor­do­nin ja pii­ri­syyt­tä­jä Har­vey Den­tin avul­la Bat­man yrit­tää tu­ho­ta ma­fian Got­ha­mis­sa lo­pul­li­ses­ti. Kol­mi­kon yh­teis­työ osoit­tau­tuu te­hok­kaak­si mut­ta pian he huo­maa­vat jou­tu­neen­sa Jo­ke­ri-ni­mi­sen nou­se­van ri­kol­lis­ne­ron saa­liik­si. 152 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Heath Led­ger ja Aa­ron Eck­hart. (The Dark Knight, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 2008)
21.00 elokuva: Joker
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Vä­ki­jou­kos­sa­kin it­sen­sä yk­si­näi­sek­si tun­te­va Art­hur Fleck et­sii edes jon­kin­lais­ta yh­teyt­tä. Kul­kies­saan pit­kin Got­ham Ci­tyn no­ki­sia ka­tu­ja hän pi­tää yl­lä kah­ta naa­mio­ta. Yh­den hän maa­laa kas­voil­leen päi­vä­työ­tään var­ten. Tois­ta hän ei pys­ty pois­ta­maan; se on hahmo,..
21.00 elokuva: Blood Dia­mond - veritimantti
Ta­ri­na Dan­ny Arc­he­ris­ta, ete­läaf­rik­ka­lai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta, ja So­lo­mon Van­dys­ta, men­de­läi­ses­tä ka­las­ta­jas­ta. Mo­lem­mat mie­het ovat af­rik­ka­lai­sia, mut­ta hei­dän taus­tan­sa ja olo­suh­teen­sa ei­vät voi­si ol­la kauem­pa­na toi­sis­taan - kun­nes hei­dät koh­ta­lon­sa yh­dis­ty­vät, ja he läh­te­vät yh­des­sä et­si­mään har­vi­nais­ta vaa­lean­pu­nais­ta ti­mant­tia, jo­ka saat­taa muut­taa hei­dän elä­män­sä pe­rin pohjin...
22.00 elokuva: Miss Kovis
Sand­ra Bul­loc­kin täh­dit­tä­mä ko­me­dia tu­na­roi­vas­ta FBI-agen­tis­ta, jo­ka mää­rä­tään so­lut­tau­tu­maan kau­neus­kil­pai­luun teh­tä­vä­nään es­tää yh­den kil­pai­lun osa­not­ta­jan mur­ha. 109 min.
22.05 Sex Tape Suomi
(Sex Ta­pe Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
22.40: Sin­kut Roope,..
22.05 elokuva: Kukkoilijat
Syyl­li­syy­den vai­vaa­ma­na epäon­nis­tu­neen työn jäl­keen palk­ka­mur­haa­ja Ray ja hä­nen kump­pa­nin­sa odot­ta­vat ar­mot­to­man po­mon­sa käs­ky­jä Brug­ges­sa, Bel­gias­sa, vii­mei­ses­sä pai­kas­sa maailmassa,
22.50 elokuva: Yön ritari
Ri­kos­po­lii­si Jim Gor­do­nin ja pii­ri­syyt­tä­jä Har­vey Den­tin avul­la Bat­man yrit­tää tu­ho­ta ma­fian Got­ha­mis­sa lo­pullisesti...
23.10 elokuva: Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ja Ja­ke on uu­sis­sa naimisissa...
23.40 elokuva: Po­liisiopisto 3
Po­lii­sin ra­hoi­tus­ta lei­ka­taan ja ku­ver­nöö­ri ilmoittaa,..
0
00.00 elokuva: Kukkoilijat
00.20 elokuva: Gravity
Tri Ryan Stone,..
00.25 elokuva: Batman Begins
01.30 Sex Tape Suomi
(Sex Ta­pe Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
01.55 elokuva: Miss Kovis
Sand­ra Bul­loc­kin täh­dit­tä­mä ko­me­dia tu­na­roi­vas­ta FBI-agentista,..
02.05 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
02.20 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
02.35 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
02.30 Ka­donneet Suomi
3
03.20 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
03.30 Poliisikamera
03.30 Ruot­sin rajavartijat
03.35 Maan­tei­den sankarit
03.45 Ka­donneet Suomi
04.15 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Poliisikamera