Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
04.10 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.40 Kiin­teis­töveljekset
04.10 Kiin­teis­töveljekset
04.55 Asun­non metsästäjät
04.45 Kiin­teis­töveljekset
04.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.25 Unelmahäät
05.20 Asun­non metsästäjät
05.20 Asun­non metsästäjät
05.10 Arktiset vedet
05.25 Asun­non metsästäjät
6
06.15 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean ra­ha­po­tin! (Flea Mar­ket Flip, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
06.10 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
06.25 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
07.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
06.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
07.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Jäl­jel­lä on enää kak­si miestä,..
07.20 Ruot­sin rajavartijat
07.45 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ke: Syys­lauan­tai­na har­mau­den kes­kel­tä pil­kah­taa valoa,..
07.50 Kokkaushaaste
07.45 TV Shop
08.05 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
08.40 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
08.50 Ski Clas­sics: Sum­mit 2 Sen­ja, Bar­du­foss-Finns­nes, Norway, 65km
(Ski Clas­sics: Sum­mit 2 Sen­ja, Bar­du­foss-Finns­nes, Nor­way, 65km, , 2023)
9
09.15 TV Shop
10.15 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
10.05 Arktiset vedet
10.50 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
10.50 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean ra­ha­po­tin! (Flea Mar­ket Flip, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.50 Maas­to­hiih­don Ski Clas­sics: Reistadlope
Suo­ra lä­he­tys Ski Clas­sics -sar­jan osa­kil­pai­lus­ta Reis­tad­lo­pe­tis­ta, nais­ten ja mies­ten 50 km:n ki­sas­ta. Se­los­ta­ja­na Tom­my Rundg­ren, asian­tun­ti­ja­na Riik­ka Sa­ra­so­ja-Lil­ja. (Ski Clas­sics: Reis­tad­løpet, Se­ter­moen-Bar­du­foss, Nor­way, 50km, Ur­hei­lu, Norja, 2023)
11.50 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.35 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.55 Kiin­teis­töveljekset
12
12.35 Kokkaushaaste
12.40 Kokkaushaaste
12.30 Arktiset vedet
12.55 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa kil­pai­lus­sa ko­kit val­mis­ta­vat epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä kol­men ruo­ka­la­jin aterioita.
12.50 Kokkaushaaste
13.00 Elokuva: E.T. The Ext­ra-Terrestrial
Nel­jä Os­ca­ria saa­nut klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too kos­ket­ta­van ta­ri­nan ru­mas­ta mut­ta vii­saas­ta ava­ruu­den muu­ka­lai­ses­ta, jo­ka tu­tus­tuu yk­si­näi­seen El­liott-poikaan...
13.35 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.50 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
14.00 Arktiset vedet
14.30 Unelmahäät
Syys­lauan­tai­na har­mau­den kes­kel­tä pil­kah­taa va­loa, kun 28-vuo­tiaat Ka­ta­rii­na ja Joo­nas vi­hi­tään Hel­sin­gin Tuo­miokirkossa.
14.55 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
14.50 Tunnelbanan
Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den parissa.
ke: Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
to: Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
pe:
15
15.20 Elokuva: Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
15.40 Elokuva: Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­riltään...
15.55 Buil­ding Off the Grid: Desert Domes
15.50 Arktiset vedet
16.00 Buil­ding Off the Grid: Cob Cottage
17.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mie­het saa­vat jär­jes­tää Mar­kol­le unel­mat­ref­fit ku­kin vuorollaan...
17.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Täl­lä ker­taa kak­sik­ko aut­taa asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ny­kyi­sen ko­tin­sa unel­ma-asu­muk­sek­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2019)
17.15 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
17.50: Eli­na len­tää Ans­kun kans­sa maailmalle,..
17.50 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja sa­lai­suuksien kammio
Har­ry aloit­taa va­roi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta toi­sen lu­ku­vuo­ten­sa Ty­ly­pah­kan noi­ta­kou­lus­sa, jos­sa pian al­kaa ta­pah­tua kau­hei­ta. Sei­nien si­säl­tä kuu­luu pa­han­suo­pia ää­niä ja jo­kin voi­ma muut­taa op­pi­lai­ta ki­vek­si. Jo­pa Har­rya it­seään epäil­lään ta­pah­tu­mien al­ku­syyk­si, jo­ten hä­nen on ryh­dyt­tä­vä sel­vit­tä­mään to­tuut­ta ys­tä­vien­sä kans­sa. 162 min. Oh­jaus: Ch­ris Co­lum­bus. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Ru­pert Grint ja Emma Watson.
18
18.05 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.10 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ke: Kai­san ja Mi­kan hää­jär­jes­te­lyt ko­ke­vat juu­ri en­nen häi­tä ko­van kolauksen,..
to: Per­tun­maal­la asu­vat Min­na ja Mar­ko juh­li­vat häi­tään tal­vi­sis­sa tunnelmissa...
18.20 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja Az­kabanin vanki
Har­ry ja hä­nen ys­tä­vän­sä Ron ja Her­mio­ne pa­laa­vat Ty­ly­pah­kan noi­tien ja vel­ho­jen si­säop­pi­lai­tok­seen kol­man­nel­le vuo­si­kurs­sil­le, jos­sa jo tei­ni-ikäi­set vel­hoys­tä­vyk­set jou­tu­vat koh­taa­maan pa­him­mat pel­kon­sa koh­da­tes­saan vaa­ral­li­sen paen­neen van­gin. 144 min. Oh­jaus: Al­fon­so Cua­rón. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Ru­pert Grint ja Emma Watson.
19.00 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
19.05 Ark­ti­nen ret­ki­kun­ta spesiaali
19.00 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
19.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Jäl­jel­lä on enää kak­si miestä,..
19.05 Elokuva: Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­riltään...
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
20.00 Ruot­sin rajavartijat
20.00 La­te­la - Lau­ri ja superautot
(La­te­la - Lau­ri ja su­pe­rau­tot, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
21
21.00 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
Kol­me jäl­jel­lä ole­vaa pa­ria tais­te­lee pal­kin­nos­ta Bur­les­ki-fi­naa­lijaksossa...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Elokuva: Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min. Oh­jaus: Co­lin Trevorrow.
21.00 Elokuva: Entourage
Elo­ku­va­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa Hol­ly­woo­din val­loi­tus­ta. Vin­ce, Eric, Turt­le ja John­ny jat­ka­vat bis­nek­siään Ari Gol­din kans­sa, jos­ta on tul­lut suu­ri stu­dio­po­mo. Mo­ni asia kun­dien elä­mäs­sä on muuttunut,..
21.00 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja sa­lai­suuksien kammio
Har­ry aloit­taa va­roi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta toi­sen lu­ku­vuo­ten­sa Ty­ly­pah­kan noi­ta­kou­lus­sa, jos­sa pian al­kaa ta­pah­tua kau­hei­ta. Sei­nien si­säl­tä kuu­luu pa­han­suo­pia ää­niä ja jo­kin voi­ma muut­taa op­pi­lai­ta ki­vek­si. Jo­pa Har­rya it­seään epäil­lään ta­pah­tu­mien al­ku­syyk­si, jo­ten hä­nen on ryh­dyt­tä­vä sel­vit­tä­mään to­tuut­ta ys­tä­vien­sä kans­sa. 162 min.
21.00 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja Az­kabanin vanki
Har­ry ja hä­nen ys­tä­vän­sä Ron ja Her­mio­ne pa­laa­vat Ty­ly­pah­kan noi­tien ja vel­ho­jen si­säop­pi­lai­tok­seen kol­man­nel­le vuo­si­kurs­sil­le, jos­sa jo tei­ni-ikäi­set vel­hoys­tä­vyk­set jou­tu­vat koh­taa­maan pa­him­mat pel­kon­sa koh­da­tes­saan vaa­ral­li­sen paen­neen van­gin. 144 min. Oh­jaus: Al­fon­so Cua­rón. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Ru­pert Grint ja Em­ma Wat­son. (Har­ry Pot­ter and the Pri­so­ner of Azkaban,
21.00 Elokuva: Downton Abbey
Down­ton Ab­bey on yk­si ra­kas­te­tuim­mis­ta ja pal­ki­tuim­mis­ta brit­ti­sar­jois­ta kaut­ta ai­ko­jen. Sar­ja seu­raa Craw­leyn per­heen ja hei­dän pal­ve­lus­kun­tan­sa elä­mää 1900-lu­vun al­ku­puo­lis­kol­la ed­var­diaa­ni­ses­sa kar­ta­nos­sa. Kaik­ki sar­jas­ta tu­tut näyt­te­li­jät pa­laa­vat roo­lei­hin­sa ja elo­ku­van on kä­si­kir­joit­ta­nut sar­jan luo­ja Ju­lian Fellowes...
22.00 Elokuva: Kak­si kuningatarta
Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua ser­kus­ten, Skot­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Ma­ria Stuar­tin (Saoir­se Ro­nan) ja Eng­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Eli­za­beth I:n (Mar­got Rob­bie) välillä.
22.05 Elokuva: Tappava ase
Kak­si ko­vaa kyt­tää - yk­si kan­taa tap­pa­vaa aset­ta, toi­nen on tap­pa­va ase. Tap­pa­va ase on jän­nit­tä­vä ta­ri­na kah­des­ta po­lii­sik­si pää­ty­nees­tä Viet­na­min ve­teraanista...
23.10 Elokuva: Har­ry Pot­ter ja viisasten kivi
Har­ry Pot­ter ei voi­nut iki­nä aavistaa,..
23.30 Elokuva: Lo­kakuun taivas
23.35 Elokuva: Pianisti
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pia­nis­ti Wla­dys­law Sz­pil­ma­nis­ta, jo­ka työs­ken­te­li Puo­lan ra­dios­sa, kun Sak­sa hyök­kä­si Var­so­vaan 1939...
23.50 Elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sitten...
0
00.25 Elokuva: Kak­si kuningatarta
00.20 Elokuva: Ju­rassic World
00.45 Elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­liiton uhri,..
01.55 Buil­ding Off the Grid: Cob Cottage
02.15 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
02.35 Buil­ding Off the Grid: Desert Domes
02.55 Tunnelbanan
02.55 Kadonneet USA
3
03.10 Tunnelbanan
03.00 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
03.20 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
03.35 Tunnelbanan
03.40 Tunnelbanan
04.10 Kiin­teis­töveljekset
03.55 Kiin­teis­töveljekset
03.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.40 Kiin­teis­töveljekset
04.45 Kiin­teis­töveljekset
04.55 Asun­non metsästäjät