Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
04.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
04.45 Tunnelbanan
04.05 Tunnelbanan
04.50 Kiin­teis­töveljekset
04.50 Latela 2022
05.15 Asun­non metsästäjät
05.10 Asun­non metsästäjät
05.20 Asun­non metsästäjät
6
06.15 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean rahapotin!
06.15 Kirpputorikisa
06.40 Arktiset Vedet
Ju­ha­ni Hen­riks­son mat­kus­taa poh­joi­sen jyl­hiin koh­tei­siin ka­las­ta­maan, lait­ta­maan ruo­kaa pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta se­kä tu­tus­tu­maan si­kä­läi­siin ih­mi­siin. (Ark­ti­set Ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
06.30 Arktiset Vedet
Va­ra­gin vuo­no Nor­jas­sa on upean luon­non kehto. Meri,..
07.05 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
07.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
07.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.45 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
pe: Tin­de­ris­sä koh­dan­neet ex-työ­ka­ve­rit oli­vat jo so­pi­neet treffit,..
07.50 Kokkaushaaste
08.00 Unelmahäät
Tin­de­ris­sä koh­dan­neet ex-työ­ka­ve­rit oli­vat jo so­pi­neet tref­fit, mut­ta To­ni al­koi­kin teh­dä tut­ta­vuut­ta toi­sen nai­sen kanssa...
08.15 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
08.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
9
09.20 TV Shop
10.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
10.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Lifestyle,
10.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
10.50 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean rahapotin!
11.10 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mar­ko vie vii­mein­kin kauan vuo­roan­sa odot­ta­neen mie­hen yk­si­löt­reffeille...
11.20 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
11.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2011)
12
12.10 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa mies pa­ke­nee Mim­mis­tä, kun hän ei saa pi­tää kui­vat­tua kobenia...
12.20 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
13.25: Ja­ni ja Mir­van häi­den val­mis­te­lut su­ju­vat hy­vin ai­na hää­päi­vän aa­muun asti,..
12.55 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa kil­pai­lus­sa ko­kit val­mis­ta­vat epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä kol­men ruo­ka­la­jin ate­rioi­ta. Täs­sä kil­pai­lus­sa on ky­se tai­dos­ta, no­peu­des­ta ja kek­se­liäi­syy­des­tä! (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
13.10 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Ryh­män­joh­ta­ja Mik­ko­la tart­tuu uu­teen roo­liin­sa in­nok­kaa­na ja energisenä,..
13.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­missaan viisi.
14.10 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
14.30 Ark­ti­nen retkikunta
Vii­mei­nen päi­vä pe­rus­lei­ris­sä vie ret­ki­kun­nan löy­tö­ret­kel­le jää­ti­kön yti­meen -railoon...
14.55 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa. (Tun­nel­ba­nan, To­si-tv, Ruotsi, 2017)
15
15.20 Elokuva: Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa per­heen. Mut­ta mi­ten käy, kun Mis­sy ja pen­nut sie­pa­taan? 79 min...
15.40 Elokuva: Beethoven
New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen. Isä ei kui­ten­kaan hel­ly hel­pos­ti kar­vai­sel­le täys­tu­hol­le. . . 84 min. Oh­jaus: Brian Le­vant. Pääo­sis­sa: Charles Grodin,
16.00 Buil­ding Off the Grid
(Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
15.55 Arktiset Vedet
Ret­ki­kun­nan edes­sä hui­kea suo­ma­lai­nen kan­sal­lismaisema,..
15.55 Arktiset vedet
Jies­jär­ven erä­mail­la Poh­jois-Norjassa,..
15.55 Arktiset Vedet
Va­ra­gin vuo­no Nor­jas­sa on upean luon­non kehto. Meri,..
17.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Yl­lä­tyk­set jat­ku­vat ja nyt lu­vas­sa on­kin mel­koi­nen pommi,..
17.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Ku­van­veis­tä­jä Nick yrit­tää en­ti­söi­dä har­vi­nai­sen kan­san­his­to­rial­li­sen esineen...
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn tou­hus­sa. Täl­lä ker­taa kak­sik­ko aut­taa asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ny­kyi­sen ko­tin­sa unel­ma-asun­nok­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, To­si-tv, Ka­nada, 2019)
17.25 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lai­nen elämä 2
Ter­rie­ri Ma­xin elä­mäs­sä on me­neil­lään mel­koi­sia mul­lis­tuk­sia. Hä­nen emän­tän­sä on men­nyt nai­mi­siin ja per­hee­seen kuu­luu nyt myös taa­pero Lassi...
17.45 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
18
18.10 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.10 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
ke: Ja­ni ja Mir­van häi­den val­mis­te­lut su­ju­vat hy­vin ai­na hää­päi­vän aa­muun asti,..
to: Tin­de­ris­sä koh­dan­neet ex-työ­ka­ve­rit oli­vat jo so­pi­neet treffit,..
pe: Elo­kuun il­ta­päi­vä tul­vii rak­kaut­ta ja sy­vää kiintymystä,..
19.00 Ku­nin­kaan kahdet kasvot
Ja on­ko sää­li ku­nin­gas­ta koh­taan, jo­ka syn­tyi rooliin,..
19.05 Ark­ti­nen retkikunta
Huo­non sään jat­kues­sa ko­tiin­pa­luu saat­taa ol­la ret­ki­kun­nan omis­sa käsissä...
19.00 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.00 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
19.00 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
19.00 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.20 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lai­nen elämä 2
Ter­rie­ri Ma­xin elä­mäs­sä on me­neil­lään mel­koi­sia mul­lis­tuk­sia. Hä­nen emän­tän­sä on men­nyt nai­mi­siin ja per­hee­seen kuu­luu nyt myös taa­pero Lassi...
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
20.00 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa mies pa­ke­nee Mim­mis­tä, kun hän ei saa pi­tää kui­vat­tua kobenia...
19.55 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
Ryh­män­joh­ta­ja Mik­ko­la tart­tuu uu­teen roo­liin­sa in­nok­kaa­na ja energisenä,..
19.55 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Ark­ti­nen retkikunta
Vii­mei­nen päi­vä pe­rus­lei­ris­sä vie ret­ki­kun­nan löy­tö­ret­kel­le jää­ti­kön yti­meen -rai­loon. Edes­sä on jou­kon vaa­ral­li­sin koettelemus...
21
21.00 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
Stand-up-ko­me­dia­haas­teen voit­ta­jat pää­se­vät treffeille,..
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Ark­ti­nen retkikunta
Vii­mei­nen päi­vä pe­rus­lei­ris­sä vie ret­ki­kun­nan löy­tö­ret­kel­le jää­ti­kön yti­meen -railoon...
21.00 Elokuva: Kau­hea kankkunen
Rie­ha­kas ko­me­dia polt­ta­reis­ta, jot­ka me­ne­vät to­del­la pa­has­ti pos­kel­leen. Vain kak­si päi­vää en­nen häi­tään Doug ajaa Las Ve­ga­siin kol­men ka­ve­rin­sa kans­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on niin le­gen­daa­ri­nen bi­letysilta,..
21.00 Elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den tur­vin, ja muut­tui yh­des­sä yös­sä san­ka­ris­ta et­si­tyk­si ri­kol­li­sek­si. Ot­ta­mal­la syyn nis­koil­leen syyt­tä­jä Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta, Yön ri­ta­ri uh­ra­si kai­ken yh­tei­sen hy­vän puo­les­ta. Val­he toi­mi jon­kin ai­kaa, ja Got­ham Ci­tyn ri­kol­li­suus ka­to­si ri­kol­li­suu­den­vas­tai­sel­la Dent-lail­la. 165 in. Oh­jaus: Ch­ris­topher Nolan.
21.00 Elokuva: Se: Toinen luku
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Se: Toi­nen lu­ku tuo ai­kui­sik­si kas­va­neet pää­hen­ki­löt ta­kai­sin yh­teen, kos­ka pa­huus on pa­lan­nut 27 vuo­den jäl­keen Der­ryn Mi­ne-kau­pun­kiin. He päät­tä­vät kun­nioit­taa lu­paus­taan ja mat­kaa­vat van­haan ko­ti­kau­pun­kiin­sa hoi­del­lak­seen pa­han pel­len päi­vil­tä lo­pul­li­ses­ti. 169 min. Oh­jaus: An­dy Musc­hiet­ti. Pääo­sis­sa: Jes­si­ca Chas­tain, Ja­mes McA­voy ja Bill Ha­der. (It Chap­ter Two, Kau­hu, Yh­dys­vallat, 2019)
21.00 Elokuva: Su­perman Returns
Hän on pa­lan­nut juu­ri ajois­sa, sil­lä nii­den vii­den vuo­den ai­ka­na, jol­loin Su­per­man et­si ko­tip­la­neet­taan­sa, asiat muut­tui­vat hä­nen adop­tiop­la­nee­tal­laan. Lois La­nel­la on poi­ka. Lex Lut­ho­rin suun­ni­tel­ma voi tap­paa mil­jar­de­ja ih­mi­siä. 154 min. Oh­jaus: Bryan Sin­ger. Pääo­sis­sa: Bran­don Routh, Ke­vin Spa­cey ja Ka­te Bos­worth. (Su­per­man Re­turns, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 2006)
22.05 Elokuva: Sex and the Ci­ty 2 - Sink­kuelämää 2
Car­rie, Char­lot­te ja Mi­ran­da ovat kaik­ki nyt nai­mi­sis­sa, mut­ta kai­paa­vat yhä vä­hän haus­kan­pi­toa au­rin­gos­sa. Kun Sa­mant­ha vie hei­dät mat­kal­le Abu Dha­biin, he muis­ta­vat, mil­lais­ta elä­mä oli, en­nen kuin he päät­ti­vät aset­tua aloil­leen. 146 min.
22.00 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
Nuo­ri opis­ke­li­ja­nai­nen Anas­ta­sia Stee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian Greyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-Johnson.
22.00 Elokuva: Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
Syl­ves­ter Stal­lo­ne esit­tää pääo­saa Kal­lio­vuor­ten jyl­hiin mai­se­miin si­joit­tu­vas­sa sä­hä­käs­sä toi­min­taleffassa,..
23.15 Elokuva: Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
0
00.20 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
00.15 Elokuva: Se: Toinen luku
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Se: Toi­nen lu­ku tuo ai­kui­sik­si kas­va­neet pää­hen­ki­löt ta­kai­sin yh­teen, kos­ka pa­huus on pa­lan­nut 27 vuo­den jäl­keen Der­ryn Mi­ne-kaupunkiin...
00.40 Elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den tur­vin, ja muut­tui yh­des­sä yös­sä san­ka­ris­ta et­si­tyk­si ri­kolliseksi...
01.05 Elokuva: Fi­ve Feet Apart
Stel­la on ku­ten ku­ka ta­han­sa 17-vuo­tias - hän ra­kas­taa ys­täviään,..
01.45 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
02.50 Arktiset vedet
3
03.05 Arktiset Vedet
03.40 Buil­ding Off the Grid
03.50 Tunnelbanan
04.05 Tunnelbanan
04.05 Kadonneet USA
04.15 Latela 2022
04.45 Tunnelbanan
04.50 Kiin­teis­töveljekset