Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
05.00 Res­tau­rant: Impossible
05.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.40 Res­tau­rant: Impossible
04.30 Ruo­kakaupparalli
04.55 Res­tau­rant: Impossible
04.35 Res­tau­rant: Impossible
05.20 Ti­ny House Hunters
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
6
06.10 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyyliinsä...
06.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.40 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyy­liin­sä. Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koi­sia ta­lo­ja, jois­ta pi­täi­si löy­tää pa­ras. (Ti­ny Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yhdysvallat,
06.35 Ti­ny Hou­se, Big Living
Pa­ris­kun­nat tut­ki­vat tar­jon­taa pik­ku­ruis­ten asun­to­jen kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la. (Ti­ny Hou­se, Big Li­ving, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 4. Jaksot 1-4.
07.00 Ul­la­re­din kyläkauppa
Kuu­lui­sal­la kau­pal­la teh­dään he­rä­teos­tok­sia ja edul­li­sia löy­tö­jä ym­pä­ri vuo­den. (Ul­la­red, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
07.40 Buil­ding Off the Grid
(Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.30 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Haas­tee­seen tart­tuu eng­lan­ti­lai­nen julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­ne. Pys­tyy­kö hän pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vät ra­vin­to­lat? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 4. Jaksot 2-7.
08.50 Res­tau­rant: Impossible
9
09.25 TV Shop
ma: (, )
09.40 TV Shop
(, )
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 128. Jaksot 5-8.
10.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
Kausi 128. Jaksot 11-3.
10.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
ti: Alkaa uusintana.
11.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 16. Jaksot 4-5.
11.15 To­kion olympialaiset: Taisteluparit
11.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 16. Jaksot 6-7.
11.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.45 Ul­la­re­din kyläkauppa
Vuo­sit­tain jo­pa nel­jä mil­joo­naa ruot­sa­lais­ta käy os­tok­sil­la Ul­la­re­din ky­lä­kau­pas­sa. Kuu­lui­sal­la kau­pal­la teh­dään he­rä­teos­tok­sia ja edul­li­sia löy­tö­jä ym­pä­ri vuo­den. (Ul­la­red, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
12
12.10 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.25 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­missaan viisi.
12.15 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (On­nen­pyö­rä, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2019)
12.15: Alkaa uusintana.
13.10: Kau­den toi­ses­sa jak­sos­sa pe­la­taan pyy­teet­tömästi,..
13.05 Buil­ding Off the Grid
13.20 Buil­ding Off the Grid
13.35 To­kion olympialaiset: Pioneerit
13.55 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
Kausi 4. Jaksot 3-4.
14.05 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyyliinsä...
14.15 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
14.15 Ti­ny Hou­se, Big Living
Kausi 4. Jaksot 1-2.
14.10 Kin­der­garten Cop 2
Las­ten­tar­han kyt­tä -elo­ku­van jat­ko-osas­sa ko­va­pin­tai­nen ja asen­teis­saan jä­mäh­tä­nyt FBI-agent­ti te­key­tyy las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jak­si saa­dak­seen ta­kai­sin va­ras­te­tut ar­ka­luon­toi­set tie­dot. 93 min. Oh­jaus: Don Michael Paul.
(Kindergarten Cop 2, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
14.30 K-9: P.I. - Kyttäkaksikko
Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä...
, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
15.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
15.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
15
15.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
15.50 Unelmahäät
Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja.
16.05 To­kion olympialaiset: Taisteluparit
16.05 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
Turistikauden loppu.
16.15 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
Äitienpäivä Tampereella.
16.05 Say Yes to the Dress Suomi
16.05 K-9: P.I. - Kyttäkaksikko
Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä...
, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
16.20 Ku­bo ja sa­mu­raiseikkailu
Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo elät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa asuk­kail­le. Hil­jai­se­lo saa ä­kil­li­sen lopun,..
(Kubo And the Two Strings, Animaatio, Japani, Yhdysvallat, 2016)
17.00 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
Vappu. Kaup­piaan rou­va Min­tun ol­les­sa per­heen Tam­pe­reen kodissa,..
17.00 Onnenpyörä
Alkaa uusintana. On­nen­pyö­rän kau­den avaa­vat Hen­rik Hol­lo­las­ta se­kä Lee­na ja Li­nus, mo­lem­mat tam­perelaisia...
16.50 Onnenpyörä
Kau­den toi­ses­sa jak­sos­sa pe­la­taan pyy­teet­tömästi,..
17.00 Unelmahäät
Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja.
17.10 Say Yes to the Dress Suomi
17.45 Best of Top Gear
(Top Gear Best Of Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2006)
pe: Huippuhetkiä sarjan kausilta 6 ja 7.
18.00 Top Gear: Parhaat palat
Huip­pu­het­kiä sar­jan kau­sil­ta 20 ja 21. (Top Gear 2014/15 Best of, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2013)
18
18.10 The Red Turtle
Au­tiol­le saa­rel­le haak­si­rik­kou­tu­nut mies yrit­tää ra­ken­taa epä­toi­voi­ses­ti laut­taa ja pääs­tä pa­koon, kun­nes hän erää­nä päi­vä­nä tör­mää jät­ti­läis­kil­pi­kon­naan, jo­ka muut­taa hä­nen elämänsä...
(Red Turtle, The, Animaatio, Ranska, Japani, 2017)
19.00 Unelmahäät
Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja.
19.05 Say Yes to the Dress Suomi
Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
19.05 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (On­nen­pyö­rä, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2019)
ke: Alkaa uusintana.
to: Kau­den toi­ses­sa jak­sos­sa pe­la­taan pyy­teet­tömästi,..
19.00 Kin­der­garten Cop 2
Las­ten­tar­han kyt­tä -elo­ku­van jat­ko-osas­sa ko­va­pin­tai­nen ja asen­teis­saan jä­mäh­tä­nyt FBI-agent­ti te­key­tyy las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jak­si saa­dak­seen ta­kai­sin va­ras­te­tut ar­ka­luon­toi­set tie­dot. 93 min. Oh­jaus: Don Michael Paul.
(Kindergarten Cop 2, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
19.00 Ku­bo ja sa­mu­raiseikkailu
Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo elät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa asuk­kail­le. Hil­jai­se­lo saa ä­kil­li­sen lo­pun, kun Ku­bo tu­lee kut­su­neek­si men­nei­syy­destä hengen,
(Kubo And the Two Strings, Animaatio, Japani, Yhdysvallat, 2016)
19.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, , Iso-Bri­tannia, 2007)
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
ti: (Law & Order SVU
ke:
20.00 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
21
21.00 Rendel
Ko­ti­mai­ses­sa su­per­san­ka­rie­lo­ku­vas­sa Eu­roo­pan ar­mot­to­min ri­kol­lis­jär­jes­tö VA­LA on jo vuo­sia lah­jo­nut vir­ka­mie­hiä run­noak­seen lä­pi tes­taa­mat­to­man Nh25-ro­kot­teen kol­man­nen maail­man pa­haa aa­vis­ta­mat­to­mil­le markkinoille...
(Rendel, Toiminta, Suomi, 2017)
21.00 Kick-Ass 2
Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään. Yk­si­näi­nen Kick-Ass liit­tyy su­per­san­ka­rien ryh­mään, mis­tä on­kin hyötyä,..
(Kick-Ass 2, Toimintakomedia, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2013)
21.00 Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri ak­ti­voi­tuu. Kau­nis por­mes­ta­ri us­koo va­roi­tuk­set, mut­ta Har­ryn po­mo vä­hät­te­lee vaa­raa. 97 min. Oh­jaus: Ro­ger Do­nald­son. Pääo­sis­sa: Pier­ce Bros­nan, Lin­da Hamilton,
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
21.00 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työ­paik­ka, ar­ki­ru­tii­ne­ja ja ar­vo­kas ko­koel­ma toi­min­ta­hah­mo­ja. Kui­ten­kin yk­si kes­kei­nen elä­män osa-alue on vie­lä vail­la täyt­ty­mys­tään. An­dy on ni­mit­täin ne­li­kymp­pi­nen neit­syt. Kun oras­ta­va rak­kaus te­kee tuloaan,
(40 Year-Old Virgin, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2005)
21.00 Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
Syl­ves­ter Stal­lo­ne esit­tää pääo­saa Kal­lio­vuor­ten jyl­hiin mai­se­miin si­joit­tu­vas­sa sä­hä­käs­sä toi­min­ta­lef­fas­sa, jo­ka kuu­luu Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­ja­nu­ran täh­ti­het­kiin. 101 min. Oh­jaus: Renny Harlin.
(Cliffhanger, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
21.00 The Doors
Mu­siik­ki­pai­not­tei­nen elo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta The Doors -roc­kyh­tyees­tä ja sen lau­la­ja Jim Mor­ri­so­nis­ta. 140 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Val Kil­mer, Meg Ryan, Ky­le MacLachlan.
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
21.00 Lost In Translation
Os­car-pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa ikään­ty­nyt fil­mi­täh­ti ja yk­si­näi­nen nuo­ri nai­nen ta­paa­vat sat­tu­mal­ta to­kio­lai­ses­sa luk­sus­ho­tel­lis­sa. Kum­pi­kin käy ta­hol­laan lä­pi omaa krii­siään, ja lo­pul­ta he pää­ty­vät viet­tä­mään het­ken ai­kaa yh­des­sä ou­dos­sa kau­pun­gis­sa. 93 min. Oh­jaus: So­fia Coppola.
(Lost In Translation, Draama, Yhdysvallat, 2003)
23.00 In A Val­ley Of Violence
En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä eli koiransa...
(In A Valley Of Violence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.05 Say Yes to the Dress Suomi
23.05 Sc­hindlerin lista
Os­car-pal­kit­tu to­si­poh­jai­nen elo­ku­va ker­too sak­sa­lai­ses­ta yrit­tä­jäs­tä, Os­kar Sc­hind­le­ris­tä, jo­ka pe­las­ti yli tu­han­nen puo­lan­juu­ta­lai­sen hen­gen toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. 182 min.
(Schindler's List, Draama, Yhdysvallat, 1993)
23.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.05 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
23.40 To­kion olympialaiset: Taisteluparit
23.50 The Doors
Mu­siik­ki­pai­not­tei­nen elo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta The Doors -roc­kyh­tyees­tä ja sen lau­la­ja Jim Mor­ri­so­nis­ta. 140 min. Oh­jaus: Oliver Stone.
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
0
00.00 Forsaken
(Forsaken, Western, Yhdysvallat, 2016)
00.05 Kick-Ass 2
Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä paluun,..
(Kick-Ass 2, Toimintakomedia, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2013)
00.15 Rendel
(Rendel, Toiminta, Suomi, 2017)
00.40 Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
(Cliffhanger, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.40 Me­rirosvoradio
01.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.30 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työpaikka,..
(40 Year-Old Virgin, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2005)
02.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 15. Jaksot 5-6.
02.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
03.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
03.45 Ruo­kakaupparalli
03.50 Ruo­kakaupparalli
04.10 Ruo­kakaupparalli
04.00 Ruo­kakaupparalli
04.40 Res­tau­rant: Impossible
04.30 Ruo­kakaupparalli
04.35 Res­tau­rant: Impossible
04.55 Res­tau­rant: Impossible