Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Ka­don­neet perijät
Eri­kin hau­ta­jai­sis­sa ei ol­lut ke­tään muu­ta kuin pappi,..
07.00 Unelmakoti
Elai­ne ja Den­nis ovat juu­ri saa­neet avai­met uu­teen taloonsa...
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Serengeti III
08.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
9
09.00 Yle Uutiset 9.00
09.00 Unelma Lapista
09.05 Historia: Tut­ki­mus­ret­ken synk­kä salaisuus
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Pelt­sin toinen luonto
10.00 Ih­mei­den äärellä
Syn­ny­ty­so­sas­tol­le il­mes­tyy ras­kau­ten­sa lop­pu­puo­lel­la ole­va tyttö,..
10.00 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
ke: Käy ilmi,..
to: Mi­tä Agat­han hen­ki­sen ti­lan ta­ka­na piilee?..
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
En­ke­lien sun­nun­tain Rie­mu­lau­lut Paa­va­lin­kir­kos­sa Hel­singissä...
10.05 Ykkösaamu
10.44 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.49 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.54 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.59 Yle Uutiset Häme
11.00 Studiokirkko
Jazz­mes­sun mu­siik­ki hen­git­tää ja an­taa ti­laa ko­kea iloa ja toivoa...
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Hy­vin sa­not­tu: Ei me­ne uni­hiekat tasan
11.04 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.09 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.14 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.19 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.15 Joan­na Lum­ley maustematkalla
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.29 Yle Uutiset Lappi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.34 Yle Oddasat
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.38 Oddasat
11.44 Oddasat
12.00 Lää­ke­tie­teen uudet kuviot
12.00 MOT
12.00 Kandit
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.00 Elossa 24h
11.55 Luos­tarien kutsu
Ih­meel­li­ses­ti pyhitetty,..
12.00 Isien so­ta: Ulla Vaarnamo
12
12.25 Pisara
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ke: Pai­kal­li­nen eläin­ten­hoi­ta­ja löy­tyy kuol­lee­na metsästä...
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Ric­hard St­raus­sin teok­sen Ein Hel­den­leben op. 40.
12.30 Sa­dan vuo­den sankarit
12.55 Pul­lo­pos­tia lapsuudesta
13.20 elokuva: Avoveteen
13.20 elokuva: Lo­vii­sa, Nis­ka­vuo­ren nuori emäntä
1800-lu­vun Hä­mee­seen si­joit­tu­va Hel­la Wuo­li­jo­ki-fil­matisointi...
13.20 elokuva: Ku­nin­gas kulkureitten
Vauh­di­kas elo­ku­va nuo­res­ta kreivistä,..
13.20 elokuva: Me tulemme taas
Rei­no He­lis­maan kir­joit­ta­ma mu­siik­ki­ko­me­dia tuk­ki­savotasta,..
13.20 Pie­nois­kun­ta Suomenlahdella
13.25 Se päi­vä muutti Suomen
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.00 Hy­vin sa­not­tu: När skam­men styr oss / Hä­peän ohjaamat
13.55 Perjantai
14.10 Kirppisvinkit
14.20 Kätilöt
14.40 Rak­kau­desta taloon
14.35 Elä­vä ar­kis­to: Kes­tävät siivet
14.35 Viimeinen sana
14.47 Yh­teis­voi­min maa­tam­me rakentamaan
14.50 An­tiikkimakasiini
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
14.55 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
15
15.05 Ve­den saar­ta­mat: Saaristomeri
15.20 Met­sien kätkemä
Ina­ris­sa myy­tit elä­vät vielä...
15.35 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.35 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na Si­nik­ka Sok­ka, Noo­ra­lot­ta Ne­zi­ri, Ari Va­ta­nen, Hjal­lis Har­ki­mo ja Sa­ku Tuo­mi­nen. Juon­ta­ja­na Katja Ståhl.
15.40 Yle Oddasat
15.45 Novosti Yle
15.50 A-studio
15.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.50 Pi­meä his­to­ria: Suo­ma­lai­set terroristit
15.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.55 A-Talk
16.05 MOT
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.20 Elossa 24h
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ti: Pai­kal­li­nen eläin­ten­hoi­ta­ja löy­tyy kuol­lee­na met­säs­tä. Mike,..
ke:  Pai­kal­lis­ten odot­ta­ma vuo­tui­nen he­vos­ki­sa tuo kat­so­moon myös etsivät,..
17.10 KYSY! Ylestä
17.10 Kah­den joen välissä
Oli­ko uh­ri ai­ko­nut liit­tyä us­ko­nyh­tei­söön? Ai­na­kin hän oli vie­rail­lut usein sen ko­kouksissa...
17.10 In­vi­sible Heroes
Suo­ma­lais­ten tie­tä­mät­tä DDR:n lä­he­tys­tös­sä pii­lo­tel­laan tär­keää so­sia­lis­tijohtajaa,..
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Eränkävijät
Aki ja Äi­jä suun­taa­vat sa­lai­sil­le har­jus­paikoille...
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­vat An­nii­na Val­to­nen, Ol­li-Pek­ka Kur­si ja Tuu­lianna Tola.
18.45 Avara luonto: Serengeti III
Uu­sis­sa jak­sois­sa seu­ra­taan elä­mää Se­rengetissä,..
18.45 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
50 vuot­ta val­las­sa ol­lut Kaar­le XVI Kus­taa ku­vaa omin sanoin,..
19.00 Sanditon
Geor­gia­nal­la on koh­ta­lon­päi­vä. Col­bour­nen ti­luk­sil­la jär­jes­te­tään metsästys,..
19.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
Mi­kä on pit­kän ja ter­veen elä­män salaisuus?..
19.00 Historia: Spen­ce­rin kar­ta­non kaivaukset
19.00 Joan­na Lum­ley maustematkalla
Joan­na pa­laa syn­nyin­maa­han­sa, Intiaan,..
19.00 Hy­vän kar­man sairaala
Jär­kyt­tä­vä po­ti­las­ta­paus saa Sa­mi­rin ja Ma­rin lä­hes­ty­mään toisiaan...
19.40 Grantchester
Cat­hy vie Wil­lin naut­ti­maan tai­de-elä­myk­ses­tä, jos­sa syn­tyy yl­lät­tä­vä hässäkkä...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Nuo­ri ka­tu­tai­tei­li­ja ka­toaa ol­les­saan te­ke­mäs­sä lu­va­ton­ta graffitia...
19.50 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
19.50 elokuva: Uroot
20.00 MOT
20.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Etsijät
20.00 Viimeinen sana
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Perjantai
21.00 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na Si­nik­ka Sok­ka, Noo­ra­lot­ta Ne­zi­ri, Ari Va­ta­nen, Hjal­lis Har­ki­mo ja Sa­ku Tuo­mi­nen. Juon­ta­ja­na Katja Ståhl.
21.05 Hormonit!
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Sil­mäs­tä silmään
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Kakarat
22.28: As­ta yrit­tää ol­la hy­vä äi­ti ja puo­li­so, mut­ta tun­tee jat­ku­vas­ti olon­sa ul­kopuoliseksi.
22.00 Hormonit!
22.00 Ba­bylon Berlin
22.00 Bar­ce­lo­nan pimeä puoli
22.00 Ulkolinja: Gazp­rom, Ve­nä­jän kaasuansa
22.00 Top Dog
22.15 Etsijät
22.45 Oddasat
22.50 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
22.45 Oddasat
22.50 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
22.40 Oddasat
22.35 Koukussa
Os­ka­ri ve­nyt­tää la­kia vie­lä ker­ran pe­las­taak­seen Kris­tan ja itsensä.
23.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
23.00 Viimeinen sana
22.55 Ridley Road
23.05 Per­jan­tai:Pi­tää­kö luon­nos­ta tykätä?
23.05 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
23.05 Ulkolinja: Gazp­rom, Ve­nä­jän kaasuansa
23.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­käläinen...
23.25 Ola­vi Uusivirta
Ka­ris­maat­ti­sen lau­la­jan keik­ka Ruis­roc­kis­sa hei­nä­kuussa 2015...
23.50 Puo­li seitsemän
23.50 Puo­li seitsemän
23.59 Uutisikkuna
23.55 Ykkösaamu
0
00.20 Uutisikkuna
00.20 Uutisikkuna
00.35 Uutisikkuna
3