Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Ylen aamu
ti: 41 Lä­hes­tyy­kö Uk­rai­nan so­ta Na­ton ra­jo­ja? 7. 11 SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man 7. 25 Abaya-asu kiel­let­tiin Rans­kan kou­luis­sa 7. 42 Jäl­ki­pörs­si 8. 12 Ur­baa­ni lä­hiö mat­kai­lu­koh­tee­na 8. 50 Mil­lais­ta on yrit­täjän arki?
07.00 Pe­rin­tö ja hiljaisuus
Jään ky­lää­ni. Mi­tä tapahtuu,..
07.00 Unelmakoti
Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat ins­pi­roi­via ih­mi­siä, jot­ka to­teut­ta­vat ta­lounelmiaan...
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Serengeti III
08.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
9
09.00 Yle Uutiset 9.00
09.00 Unelma Lapista
Hel­sin­ki ja Syd­ney jää­vät taakse,..
09.05 Mic­hael Pa­lin Irakissa
Mat­ka jat­kuu koh­ti Ira­kin pää­kau­pun­kia, Bagdadia...
09.30 Eränkävijät
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Pelt­sin toinen luonto
10.00 Larkinin perhe
10.00 Larkinin perhe
to: Pap­pa saa huo­no­ja uu­ti­sia, mut­ta pi­tää tie­don it­sellään...
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Piis­pan­mes­su 200-vuo­tiaas­sa La­vian kir­kos­sa. Piis­pa Ma­ri Lep­pä­nen joh­taa mes­sun ja saarnaa,..
10.05 Ykkösaamu
10.35 Pisara
10.40 Ju­malanpalvelus
Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma avus­ta­ji­neen vih­kii Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan uu­den piis­pan, Ma­ri Park­ki­sen, virkaan.
10.44 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.49 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.54 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.59 Yle Uutiset Häme
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.04 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.09 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.14 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.19 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.15 Luon­to­ret­kel­lä: Lo­hes­tus­ta ja lystinpitoa
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.29 Yle Uutiset Lappi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.34 Yle Oddasat
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.38 Oddasat
11.44 Oddasat
11.40 Kandit
12.00 Ym­mär­rä koi­raa­si - ku­ka kotonasi asuu
12.00 Kandit
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
11.55 Avara luonto: Pa­ritteluleikit
12
12.15 Suo­ma­lai­set ikimetsät
Hie­no­ja met­siä vie­lä löytyy,..
12.10 Koivisto
12.30 Nei­ti Scar­let ja Herttua
to: Kuu­lui­sa kir­jai­li­ja on kes­kiös­sä Eli­zan tut­kinnoissa,..
12.45 Pisara
12.40 Ve­den saar­ta­mat: Itäi­nen Suomenlahti
12.50 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää mm. Abel Se­lao­coen sel­lo­konserton,..
13.05 elokuva: Kul­kurin valssi
Ro­mant­ti­nen elo­ku­va kul­ku­ris­ta, jo­ka joh­dat­taa mor­sia­men unoh­tu­mat­to­maan vals­siin. O: Toi­vo Särkkä.
13.10 Has­si­sen Ko­ne 40 vuot­ta myöhemmin
Has­si­sen Ko­ne on yk­si iko­ni­sim­mis­ta suo­mi­roc­kin bän­deis­tä. Do­ku­ment­ti ker­too yh­tyeen 40-vuo­tis­juh­la­konsertista,..
13.20 elokuva: Ke­sällä kello 5
Ke­säi­nen uu­den aal­lon ro­mans­si, jos­sa nuo­ri pa­ri seurustelee,..
13.20 elokuva: Käyntikorttini
13.20 elokuva: Ro­va­nie­men markkinoilla
13.50 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.26 Elä­vä ar­kis­to: Uu­si­maa pos­tiau­ton ikkunasta
14.20 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa: Pää­te­pis­tee­nä Slovenia
14.32 Elä­vä ar­kis­to: Tai­vaal­ta varjon varassa
14.30 Has­si­sen Ko­ne stadionilla
14.45 Ylen aamun parhaat
14.40 Elä­vä ar­kis­to: Pos­ti- ja lennätinmuseo
14.40 Elä­vä ar­kis­to: Saunasta sisua
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
14.55 A-studio
14.50 Met­sien kätkemä
15
15.20 Jope ite
Kou­lu­kiu­sa­tus­ta yli­pai­noi­ses­ta po­jas­ta kas­voi suu­ren ylei­sön ra­kas­ta­ma koo­mik­ko, kan­san­tai­tei­li­ja Jo­pe Ruo­nan­suu. Hän oli laa­ja-alai­nen viih­detaiteilija,
15.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.35 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na Riik­ka Pulk­ki­nen, Pip­sa Hur­me­rin­ta, Sa­ri Es­sayah, Ri­ku Nie­mi­nen ja Tom­mi Kin­nu­nen. Juon­ta­ja­na: Katja Ståhl.
15.40 Tuntematon suo
Mi­tä ta­pah­tuu, kun il­mas­to läm­pe­nee ja iki­rou­ta­suot sulavat?..
15.40 Yle Oddasat
15.45 Novosti Yle
15.50 A-studio
15.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.55 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Nei­ti Scar­let ja Herttua
ti: Eli­za pal­ka­taan sel­vit­tä­mään mus­ta­maa­laus­ta­paus­ta lää­ke­tie­teen saralla...
ke: Kuu­lui­sa kir­jai­li­ja on kes­kiös­sä Eli­zan tut­kinnoissa,..
to: Eli­za ja Hert­tua ki­pui­le­vat suh­teen­sa kanssa...
17.10 Sa­lis­bu­ryn myrkytykset
Ylei­sö on pe­lois­saan, ja Tra­cy jou­tuu koh­taa­maan sen rai­von. Nick pää­see kotiin,..
17.10 In­vi­sible Heroes
Ta­pa­ni ja Ly­sa Brot­he­ruk­sen ko­tiin tu­lee yhä li­sää po­liit­ti­sia pakolaisia,..
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Nyt jär­jes­te­tään grillijuhlat,..
18.15 Luon­to­het­ki: Hok­kai­do, Ja­pa­nin pohjoinen
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Serengeti III
Uu­sis­sa jak­sois­sa seu­ra­taan elä­mää Se­rengetissä,..
18.45 KOM-teat­te­ri - maail­ma muut­tuu, herk­kyys säilyy
19.00 Leonardo
Suu­ren tai­tei­li­jan hen­ki on hius­kar­van va­ras­sa, ja lan­ko­ja pi­te­lee Ste­fa­no Giraldi...
19.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
Mi­kä on pit­kän ja ter­veen elä­män salaisuus?..
19.00 Historia: Kol­man­nen val­ta­kunnan orjat
1933 - 1941...
19.00 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Ste­fa­no ja Piet­ro kii­peä­vät tä­hys­tä­mään Mat­ter­hor­nin nou­sureittiä...
19.30 Työu­ran jatkajat
19.40 Grantchester
Jäl­leen yk­si asun­no­ton löy­tyy sur­mat­tu­na ja Geor­die on ym­mäl­lään. On­ko vää­rä mies tuo­mittu teoista,
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Ri­kos­pod­cas­tia toi­mit­ta­nut mies ka­toaa ka­noot­ti­reissulla...
20.00 MOT
20.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Koivisto
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.00 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na Riik­ka Pulk­ki­nen, Pip­sa Hur­me­rin­ta, Sa­ri Es­sayah, Ri­ku Nie­mi­nen ja Tom­mi Kin­nu­nen. Juon­ta­ja­na: Kat­ja Ståhl. Suo­ra lä­he­tys Tam­pe­reen Me­dia­poliksesta.
21.05 Hormonit!
Ele­na ja Pat­rik pa­ran­te­le­vat ta­hoil­laan hor­mo­naa­li­sia ja psyyk­ki­siä oireitaan...
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Yk­si nor­maa­li­ko­koinen nainen
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Kakarat
22.29: Joo­na pa­laa ar­mei­jaan ja As­ta ha­luaa muu­ta ajateltavaa...
22.00 Hormonit!
Ele­nal­la on kum­mal­li­sia oi­rei­ta ja hän us­koo ole­van­sa kuo­le­mansairas...
22.00 Ba­bylon Berlin
Ber­lii­ni lui­suu ri­kol­lis­jen­gien vä­li­seen sotaan...
22.00 Syöksykierre
Lu­cin­da jat­kaa här­kä­päi­ses­ti to­tuu­den kai­va­mis­ta esiin tajuamatta,..
22.00 Ulkolinja: Kah­tia­ja­kautunut Puola
22.15 Koukussa
En­ti­set ra­kas­ta­vai­set ylit­tä­vät ra­jan. Kris­ta ja Ni­ko al­ka­vat tu­tus­tua toisiinsa.
22.50 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
23.05 Prisma: Isyy­den anatomia
23.08 Mic­hael Pa­lin Irakissa
Mat­ka jat­kuu koh­ti Ira­kin pää­kau­pun­kia, Bagdadia...
23.05 Il­mas­ton muuttajat
23.10 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
23.05 Nel­jä Ruu­sua - Nuo­ri ikäisekseen
23.10 Ulkolinja: Kah­tia­ja­kautunut Puola
23.40 Puo­li seitsemän
00.00 Puo­li seitsemän
23.55 Puo­li seitsemän
0
00.05 Uutisikkuna
00.05 Ykkösaamu
00.30 Uutisikkuna
00.25 Uutisikkuna
00.45 Uutisikkuna
3