Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.25 Ylen aamu
ke: 40 Un­ka­ri ja Suo­men Na­to-ra­ti­fioin­nin ti­lan­ne 7. 16 Mil­lai­nen on­gel­ma al­ko­ho­li on työ­pai­koil­la? 7. 44 Jäl­ki­di­gi 8. 12 Uu­sis­ta au­tois­ta jo puo­let on la­dat­ta­via 8. 50 Mi­ten hy­vin nais­ten ää­ni kuu­luu kulttuurissa?
to: 39 Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö USA:n kier­tueel­la 7. 11 Ke­hi­ty­syh­teis­työs­tä leik­kaa­mi­nen ja­kaa mie­li­pi­tei­tä 7. 40 Na­to har­joit­te­lee Nor­jas­sa 7. 45 Jäl­ki­näy­tös 8. 12 Gy­ne­ko­lo­gi­sia vai­vo­ja vä­hä­tel­lään 8. 50 Muu­sik­ko Pau­li Hanhiniemi.
pe: 39 Uk­rai­na­lai­set hyök­käyk­sen al­la 7. 11 Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­nen 7. 25 Vi­ron hal­li­tus­neu­vot­te­lut 7. 42 Jäl­ki­vii­saat 8. 12 Las­ten sai­ras­te­lu­kier­teen seu­rauk­set 8. 50 Muu­sikko Arppa.
07.00 An­tiikkimakasiini
T: SVT, 2022
07.28: Eksotismi...
07.00 An­ne ja An­ders Euroopassa
Kyp­ros­lai­sia rajoja...
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
08.05 Prisma: Ih­mi­nen ja evoluutio
08.48 Ta­ri­noi­ta met­sästä: Hirvi
09.00 Yle Uutiset 9.00
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Pettäjät
9
09.05 Historia: Wil­len­dorfin Venus
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Scott & Bailey
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
10.05 Ykkösaamu
10.44 Poh­jolan luonto
10.46 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.48 Luon­to­päiväkirja
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.50 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
Eku­mee­ni­nen ja us­kon­to­jen yh­tei­nen ru­kous­het­ki Alp­pi­lan kirkossa...
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Yle Uutiset Häme
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.05 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.10 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.15 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Ruot­sin ku­nin­kaallinen linna
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.20 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.30 Yle Uutiset Lappi
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.39 Oddasat
11.44 Oddasat
12.00 Ter­vo & Hal­me to­si­suo­ma­lai­suut­ta etsimässä
12.00 MOT
12.00 Akuut­ti: Sai­raan terve elämä
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.00 Ki­rur­ginen safari
11.55 Merk­kien sa­lat: Pa­ho­lai­nen keskellämme
12
12.14 Nai­set vallan takana
Elea­nor Roo­se­vel­tin lap­suu­den vai­ku­tus nä­kyi hä­nen elä­mässään...
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
12.30 Isä Brown ja hä­nen laumansa
12.25 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Ou­ti Tar­kiai­sen teok­sen Mid­night Sun Variations...
12.57 Viimeinen sana
13.16 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
13.15 elokuva: Hätävara
Avio­liit­to­ko­me­dia - ar­ki on pet­ty­mys­tä joh­taen mus­ta­suk­kai­siin suh­tei­siin. O: Or­vo Saa­ri­ki­vi. N: Helena Kara,
13.15 elokuva: Tak­ki ja liivit pois
Aga­pe­tuk­sen näy­tel­mään pe­rus­tu­va ko­me­dia är­häk­kääs­tä tohtorista...
13.15 Yh­teis­vas­tuu 2023: So­vit­te­lul­la rat­ko­taan nuor­ten väkivaltaa
13.15 Syö­tä­vät sä­ve­let: Kan­sanmies Brahms
13.20 elokuva: Lapatossu
13.20 Tu­li­tik­ku­ja lainaamassa
13.20 Sylvi
Min­na Cant­hin näy­tel­mään pe­rus­tu­va avio­liit­tod­raa­ma nuo­res­ta vai­mos­ta kah­den mie­hen vä­lis­sä. O: Toi­vo Särkkä.
13.25 Suo­ma­lai­suu­den selkäranka
Mi­kä on Suo­men tu­le­vai­suu­den idea? Et­sim­me nii­tä ar­vo­ja, asen­tei­ta ja te­ke­mis­tä, jois­ta suo­ma­lai­suu­den sel­kä­ran­ka ra­ken­tuu. Mi­tä puolustamme,
13.25 Per­jan­tai: Pa­hoin­vointivaltio
Ka­tu­vä­ki­val­taa, syr­jäytymistä,..
14.05 Hengaillaan
Nyt rat­keaa vii­mei­set fi­na­lis­tit, jo­ten lu­vas­sa on tiuk­ka vi­sa­tais­to. Hen­gail­laan-hou­se­ban­di­nä näh­dään Sa­mi Saa­ri ja Jazzpojat.
14.35 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
14.35 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
14.40 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
14.44 Ar­kis­to­ku­via: Sta­dio­nin ra­kennusvaiheet
14.44 Vuosirenkaita
14.49 Vuosirenkaita
14.50 Ylen aamun parhaat
14.50 Kun Suo­mes­ta tuli Suomi
14.55 Ylen aamun parhaat
14.55 Vuosirenkaita
14.55 Yh­dis­te­tyn MC, M 10 km
Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Mikko Hannula,
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.20 Uusi Sherlock
Kak­si vuot­ta on ku­lu­nut. Wat­son on hank­ki­nut elä­män mut­ta kai­paa yhä Sher­loc­kia. Kun toi­vot­tu ih­me vii­mein ta­pah­tuu, Wat­so­nil­la me­nee kuppi nurin.
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.35 Ki­rur­ginen safari
15.50 Arto Nyberg
15.50 A-studio
Suo­mi saa kaivosveron,..
15.45 Sankarittaret
15.55 A-Talk
16.05 MOT
16.06 Tun­temani talvi
16.15 Pisara
16.20 Strömsö
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
pe: Isä Brown koh­taa men­nei­syy­des­tä tu­tun henkilön,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
17.10 Ran­ta­kau­pun­gin mysteerit
17.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: Vä­ki­val­lan kier­re voi katketa
17.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: So­vit­te­lul­la rat­ko­taan nuor­ten väkivaltaa
17.55 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kar­ja­var­kauk­sien kierteessä
17.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kun he­rään, olen yksin
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.07 Urheiluruutu
18.12 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Van Life
18.30 Puo­li seitsemän
ti: Lu­vas­sa myös elä­vää musiikkia...
to: Mi­tä on synk­kä matkailu?..
18.34 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Perheretkeily
18.45 Arto Nyberg
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na elä­mä­noh­je­kir­jan kir­joit­ta­nut muu­sik­ko Her­ra Ylppö,..
19.00 Elä­mä elämältä
Ur­su­la as­tuu avio­lii­ton sa­ta­maan, toivoen,..
19.00 Prisma: Ih­mi­nen ja evoluutio
19.00 Historia: Wil­len­dorfin Venus
19.00 Ruot­sin ku­nin­kaallinen linna
Oh­jel­mas­sa kul­je­taan Tuk­hol­man ku­nin­kaal­li­sen lin­nan sa­leis­sa ja kellareissa...
19.00 Larkinin perhe
Pap­pa Lar­kin te­kee lois­ta­vat talokaupat,..
19.01 Apua Uk­rai­naan – Suu­ri tu­kikonsertti 2
Kon­ser­tis­sa ko­koon­num­me yh­teen osoit­ta­maan tu­kem­me uk­rai­na­lai­sil­le. Esiin­ty­mäs­sä mm. San­ni, KUU­MAA, Erin, Pe­pe Will­berg, Lau­ra Vou­ti­lai­nen, Maus­te­ty­töt, Ismo Alanko,
19.30 Ufotutkijat
19.40 Exp­loring Earth
19.54 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kar­ja­var­kauk­sien kierteessä
19.53 Yh­teis­vas­tuu 2023: Kun he­rään, olen yksin
19.48 Poh­jolan luonto
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
20.00 MOT
20.00 Akuut­ti: Sai­raan terve elämä
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Ki­rur­ginen safari
20.00 Viimeinen sana
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Suo­mi saa kaivosveron,..
21.00 A-studio
21.06 Suo­ma­lai­suu­den selkäranka
Mi­kä on Suo­men tu­le­vai­suu­den idea? Et­sim­me nii­tä ar­vo­ja, asen­tei­ta ja te­ke­mis­tä, jois­ta suo­ma­lai­suu­den sel­kä­ran­ka ra­ken­tuu. Mi­tä puolustamme,
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Pa­hoin­vointivaltio
Ka­tu­vä­ki­val­taa, syr­jäytymistä,..
21.01 Hengaillaan
Nyt rat­keaa vii­mei­set fi­na­lis­tit, jo­ten lu­vas­sa on tiuk­ka vi­sa­tais­to. Hen­gail­laan-hou­se­ban­di­nä näh­dään Sa­mi Saa­ri ja Jazzpojat.
21.05 Poh­joisen tähti
Nyrk­kei­lyn ex -maail­man­mes­ta­ri Ma­ria ja työ­pa­rin­sa Sa­mu työs­ken­te­le­vät po­li­sii­tut­ki­joi­na Ro­vaniemellä.
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kok­ko­lan kylähullut
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Nel­jä elämää
Ant­ho­ny naut­tii opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä ja heit­tää vä­lil­lä keik­kaa ho­mo­jen tref­fi­si­vus­tol­la. Yh­del­tä kei­kal­ta hän ei enää palaa.
22.00 elokuva: Miekkailija
Klaus Hä­rön draa­ma rak­kau­des­ta ja ih­mi­ses­tä, jo­ka las­ten kaut­ta löy­tää elä­mäl­leen tar­koi­tuk­sen neu­vos­toa­jan Vi­ros­sa. KK: An­na Hei­nä­maa. Suomi, Viro,
22.00 Tu­kah­dut­tava rakkaus
Ti­lan­ne äi­tyy yhä vil­lim­mäk­si ja vä­lien­sel­vit­te­ly lie­nee väis­tämätön...
22.00 Ulkolinja: Pu­ti­nin vaa­rallinen tie
Vla­di­mir Pu­tin on ol­lut val­las­sa 20 vuotta...
22.00 Hap­py Val­ley, var­jojen laakso
22.16 Me­lo­di­fes­tivalen 2023
Lä­he­tys Tuk­hol­mas­ta - nyt rat­kais­taan Me­lo­di­fes­ti­va­len 2023:n voit­ta­ja! Kak­si­tois­ta fi­na­lis­tia kil­pai­lee sii­tä, ku­ka edus­taa Ruot­sia tou­ko­kuus­sa Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa Li­ver­poo­lis­sa. Oh­jel­man juon­ta­vat Fa­rah Aba­di ja Jes­per Rönndahl.
22.35 Van der Valk, ka­na­va­kau­pungin kyttä
22.52 Oddasat
22.55 Oddasat
22.55 Exp­loring Earth
23.07 Per­jan­tai: Ta­vis vai kummajainen?
23.05 Oddasat
23.00 Ulkolinja: Pu­ti­nin vaa­rallinen tie
Vla­di­mir Pu­tin on ol­lut val­las­sa 20 vuotta...
23.21 Oddasat
23.10 Varjojen maa
Uh­rin per­he­pii­ris­sä on kum­maa ristivetoa...
23.20 Deutschland 89
Sanotaan,..
23.35 Oddasat
23.35 Viimeinen sana
23.50 Prisma: Su­per­te­les­koopin tarina
23.48 Puo­li seitsemän
0
00.05 Puo­li seitsemän
00.01 Tun­temani talvi
00.15 Puo­li seitsemän
00.10 Ykkösaamu
00.20 Pea­ky Blin­ders - gangsteriklaani
00.50 Puo­li seitsemän