Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Merkkien salat
06.25 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Jät­ti­hir­ven jäljillä
06.25 Toi­vo­mus: Kari Lumikero
06.25 Oikeus kuolla
06.55 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
07.15 Itä­me­ren hel­met: Gotlanti
Got­lan­ti, Itä­me­ren aarresaari,..
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Serengeti
Vastoinkäymisiä.
08.05 Prisma: Ih­meellinen iho
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Nai­set vallan takana
Nancy Reagan.
09.05 Historia: Ma­ry Ro­se -lai­van salaisuus
09.30 Lif­tarit: Lappi
09.30 Ra­jan­käyn­tiä: Öl­jyä laineilla
09.30 Ra­jan­käyn­tiä: Py­hä Laatokka
09.30 Ra­jan­käyn­tiä: Vie­nan Kar­ja­la - sy­dä­meni valittu
09.30 Ra­jan­käyn­tiä: Ra­ja­seu­dun villi luonto
09.45 Mit­ta­tilaustyönä
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ma: Elämän ja kuoleman kysymyksiä.
ti: Elämänhalu.
ke: Isoja askelia ja pieniä.
to: Pieniä ihmeitä.
pe: Haukku puree.
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Konfirmaatiomessu Virtakirkossa Vantaalla. Van­taan­kos­ken seu­ra­kun­nan nuo­ret, li­tur­gi Mar­git Helin,..
10.05 So­me deep story
10.30 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
10.51 8 minuuttia
10.55 8 minuuttia
11.00 Pisara
11.00 Uutisikkuna
11.03 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Miesten vuoro
Elo­ku­va mat­kaa lä­pi Suo­men ja py­säh­tyy sau­no­jen lau­teil­le kuun­te­le­maan mies­ten kos­ket­ta­via elä­män­ta­ri­noi­ta rak­kau­des­ta, kuo­le­mas­ta, syntymästä,
11.05 Ju­malanpalvelus
Rip­pi­kou­lu­ju­ma­lan­pal­ve­lus Kär­kö­läs­sä Kal­lio­pir­tin lei­ri­keskuksessa...
11.09 Yle Uutiset Häme
11.12 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.18 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.27 Yle Uutiset Lappi
11.30 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Kahluuallas uljaille apureille. Elä­köitynyt,..
11.30 Pisara
11.35 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
11.35 Do­ku­menttiprojekti: Suur-Suo­men toiset kasvot
11.35 RSO Mu­siikkitalossa
12
12.05 Vin­ta­ge-valtakunta
12.20 Mit­ta­tilaustyönä
12.35 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ma: Suruista suurin.
ti: Päivälliskutsut. Mi­tä Ele­na vas­taa kosintaan?..
ke: Olet turvassa.
to: Vieras menneisyydestä.
pe: Vapaa lähtemään.
12.30 Ra­jan­käyn­tiä: Öl­jyä laineilla
12.35 Ra­jan­käyn­tiä: Vie­nan Kar­ja­la - sy­dä­meni valittu
12.58 Ra­jan­käyn­tiä: Py­hä Laatokka
13.03 Ra­jan­käyn­tiä: Ra­ja­seu­dun villi luonto
13.20 Sy­dämeni laulu
(1948, 85') Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ame­ri­kan suo­ma­lai­sista. Mies,..
13.15 Sa­la­kul­jettajan laulu
(1952, 88) Jän­ni­tys­ko­me­dia tul­liet­si­väs­tä, jo­ka so­lut­tau­tuu sa­la­kul­je­tus­lii­gaan. O: Las­se Pöys­ti. N: Ta­pio Rau­ta­vaa­ra, Assi Nortia,
13.15 Koh­ta­lo tekee siirron
(1959, 88') Ko­ti­mai­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va mur­ha­tun ases­so­rin vel­jen­po­jis­ta, jot­ka ta­voit­te­le­vat se­tän­sä omaisuutta.
13.20 Kol­men kau­pungin kasvot
(1961, 85') Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Suo­men kol­mes­ta suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta Helsingistä,
13.20 Rengasmatka
(1952, 73') Yliop­pi­las­kun­nan lau­la­jien ren­gas­mat­ka. (Suo­mi-Fil­mi) . (U) . HD
13.25 Saa­ris­to­laislääkäri
Poh­jois­mai­nen yh­teis­tuo­tanto 1999.
13.25: Keinonsa kullakin.
14.25: Yllätysvieraita. Toh­to­ri Steen ei jää neu­vottomaksi,..
13.30 Su­kel­lus­ke­sä Ahvenanmaalla
14.00 Egenland
14.33 Ar­kis­to­ku­via: Tu­lok­sia ja tekijöitä
14.30 Merkkien salat
Kir­jain­mer­kit ovat oh­jan­neet ajatteluamme,..
14.45 Itse valtiaat
15
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
15.00 Do­ku­menttiprojekti: Suur-Suo­men toiset kasvot
15.20 Ken­tän laidalla
Loppuottelu.
15.45 A-studio
15.45 A-studio
15.50 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
15.55 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
15.55 Avara luonto: Serengeti
16.00 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tutkimukset
Pe­reg­ri­ne saa selville,..
16.00 Victoria
Tautiepidemia. Ku­nin­gas­pa­ri pa­laa pa­lat­siin rii­del­tyään pa­him­man riitansa...
16.20 Lif­ta­rit: Ete­lä-Pohjanmaa
16.20 Voi­ko tä­tä syödä?
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.00 Yle Uutiset
17.10 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ma: Päivälliskutsut.
ti: Olet turvassa. Ri­ta ei suos­tu ot­ta­maan vas­taan hoi­to­hen­ki­lö­kunnan apua,..
ke: Vieras menneisyydestä. Joa­nin elä­mä me­nee sekaisin,..
to: Vapaa lähtemään. Joa­nin täy­tyy päät­tää tu­le­vai­suu­des­taan Law­ren­cen kanssa...
pe: Ratkaisun avaimet. Yli­hoi­ta­ja on kuin tu­li­sil­la hiilillä,..
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Hyvinvointikeidas nuorelle perheelle. Ete­lä-Wa­le­sis­sa asu­va per­hee­ni­sä, Ch­ris Garlick,..
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Nuo­ri kons­taa­pe­li John Brac­ken­reid jou­tuu vaaraan,..
18
18.00 Yle Uutiset
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Egenland
18.15 Elämäni Biisi
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Elä­män­sä Bii­sis­tä ker­to­vat Ar­ja Ko­ri­se­va, Cos­tel­lo Hau­ta­mä­ki, Kat­ja Ket­tu, Max Seeck & Te­ro Ves­te­ri­nen. #elä­mä­ni­biisi (U) HD
18.30 Ra­jan­käyn­tiä: Öl­jyä laineilla
18.30 Ra­jan­käyn­tiä: Py­hä Laatokka
18.30 Ra­jan­käyn­tiä: Vie­nan Kar­ja­la - sy­dä­meni valittu
18.30 Ra­jan­käyn­tiä: Ra­ja­seu­dun villi luonto
18.30 Mur­han dna 2/4: Tah­rai­nen tyynyliina
18.50 Foylen sota
Kaupankäyntiä kuolemalla. Kak­si ou­toa kuo­le­man­ta­paus­ta kan­sain­vä­lis­tä kaup­paa har­joit­ta­van yh­tiön ym­pä­ril­lä pal­jas­ta­vat Foy­lel­le sen, et­tä ih­mis­hen­ki ja isän­maal­li­suus saat­ta­vat ol­la huo­noa valuuttaa.
18.45 Avara luonto: Serengeti
Vastoinkäymisiä. Suu­ri vael­lus ta­kaa kyl­lä ruokaa,..
19.00 Ken­tän laidalla
Loppuottelu.
19.00 Prisma: Ih­meellinen iho
Sopeutuminen.
19.00 Historia: Wien vuonna 1918
19.00 Nai­set vallan takana
Nancy Reagan.
19.30 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 I lo­ve muo­vi: Tais­to - muo­vis­ta ja rakkaudesta
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.45 Päi­vä Ruotsissa
19.45 Roy Grace
Gra­ce poh­tii, oli­ko mi­kään polt­ta­riyö­nään ka­don­neen mie­hen elä­mäs­sä ai­toa ja oikeaa...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Täydellinen maailma?
20.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
20.00 Oikeus kuolla
20.00 Toi­vo­mus: Kari Lumikero
20.00 Merkkien salat
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Hallitus riitelee EU:n metsästrategiasta.
21.00 All­sång på Skansen
All­sång på Skan­sen on il­miö, ei ai­noas­taan Ruot­sis­sa, vaan kai­kis­sa Poh­joismaissa!..
21.05 A-studio
21.05 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
Älä luota keneenkään. Da­vid­so­nin taus­tas­ta pal­jas­tuu yl­lät­tä­vä su­ku­lai­suussuhde...
21.05 Ker­ro kuka olen
Jaettu Berliini. Vuo­det ovat vierineet,..
21.05 M/S Romantic
Yk­si il­ta ruot­sin­ris­tei­lyl­lä, kuu­si ta­ri­naa on­nes­ta - ja on­net­to­muu­des­ta. Ja­ni Vo­la­sen ne­lio­sai­nen draa­ma­sar­ja al­kaa, roo­leis­sa Han­nu-Pek­ka Björk­man, An­na Paa­vi­lai­nen, Tom­mi Korpela,..
21.10 Ko­misario Lewis
Tiellä taivaaseen. Nuo­ren mie­hen näyt­tä­vä it­se­mur­ha kir­kos­sa on al­ku mur­ha­sar­jal­le, jo­ka näyt­tää koh­dis­tu­van erään us­kon­lah­kon pe­rus­ta­jiin. Mut­ta mik­si jut­tu pis­tää Hat­ha­wayn ja Le­wi­sin vä­lit ko­val­le koe­tukselle? (U)
21.35 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Suo­men vahvin nainen
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.59 Urheiluruutu
22.00 Karppi
Tähtien kuiskailua.
22.04 Urheiluruutu
22.00 Miesten vuoro
Elo­ku­va mat­kaa lä­pi Suo­men ja py­säh­tyy sau­no­jen lau­teil­le kuun­te­le­maan mies­ten kos­ket­ta­via elä­män­ta­ri­noi­ta rak­kau­des­ta, kuolemasta,
22.03 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.09 Urheiluruutu
22.15 Huip­puil­ta Jan­ne Grön­roo­sin seurassa
Jan­ne Grön­roos se­kä näyt­te­li­jä Lin­da Zilliacus,..
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.10 Min­kä taak­seen jättää
Levottomuutta. Nel­jä mies­tä, jot­ka liit­ty­vät Hay­leyn elä­män lop­pu­vai­hee­seen, ovat po­lii­sin tar­kas­sa syy­nis­sä, ja me­dia on hauk­ka­na kimpussa...
22.20 Ulkolinja: Ta­kai­sin Fukushimaan
22.20 Pa­ha ui paratiisiin
Emilen tarina. Tra­ge­dian jäl­ki­pyyk­ki vai­kut­taa kaik­kiin per­heen­jä­se­niin, kum­mas­sa­kin perheessä...
22.45 Silta
Sa­ga yrit­tää tak­la­ta ison taa­kan, jo­ka on hä­nen harteillaan...
22.45 Elämäni Biisi
Täl­lä vii­kol­la suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Elä­män­sä Bii­sin pal­jas­ta­vat Ant­ti Häk­kä­nen, Ka­ri Enq­vist, An­na Rimpelä,
23.00 Silta
Taariq yrittää lyödä rahoiksi.
23.20 Silta
ke: Hyvien ihmisten kylään saapuu kutsumaton vieras.
to: Sa­gan ja Hen­ri­kin vä­lil­lä lyö ki­pi­nää - mi­tä on tapahtunut?..
23.20 Ulkolinja: Ta­kai­sin Fukushimaan
23.45 Huu­me-Suo­men his­to­ria: Ke­mial­lisia unelmia
23.45 Silta
00.00 Uutisikkuna
23.55 Avoi­mien ovien päivä
Ian Ran­ki­nin vei­ja­ri­ta­ri­nas­sa kol­me ka­ve­rus­ta tör­mää elä­mäs­sään seinään...
0
00.15 Uutisikkuna
00.20 Uutisikkuna
00.15 Pank - pan­kin nousu ja uho
00.45 Uutisikkuna
01.10 Uutisikkuna
01.40 Uutisikkuna
3