Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Merkkien salat
06.25 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Mui­nai­se­läin rajaseudulla
06.25 Toi­vo­mus: Har­ry "Hjal­lis" Harkimo
06.25 Vin­ta­ge-valtakunta
06.55 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
Täl­lä ker­taa huu­to­kaup­po­jen her­ruu­des­ta kil­pai­le­vat äi­ti ja tytär,..
07.15 Itä­me­ren hel­met: Bornholm
08.00 Avara luonto: Serengeti
Lauma on liikkeellä.
08.05 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
9
09.00 Nai­set vallan takana
Lady Bird Johnson.
09.05 Historia: Teen ja kah­vin tie Eurooppaan
09.30 Lif­ta­rit: Saa­ris­ton rengastie
09.30 Jo­kiem­me hel­met: Kymijoki
09.30 Jo­kiem­me hel­met: Tornionjoki
09.30 Jo­kiem­me hel­met: Kyrönjoki
09.30 Jo­kiem­me hel­met: Tenojoki
09.45 So­me deep story
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ma: Ole valmis.
ti: Katoava rotu.
ke: Kuilun partaalla.
to: Kotona ja vieraissa.
pe: Hyökkäys.
10.00 Ju­malanpalvelus
Rip­pi­kou­lu­ju­ma­lan­pal­ve­lus Kär­kö­läs­sä Kal­lio­pir­tin lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Van­taan­kos­ken seu­ra­kunnan nuoret,
10.05 Vin­ta­ge-valtakunta
Val­ta­kun­nas­sa teh­dään historiaa,..
10.35 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
10.50 8 minuuttia
11.00 Pisara
11.00 Kan­sa­kun­nan olohuone
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Kan­sa­kun­nan olo­huo­ne avaa nä­ky­män kuu­teen olo­huoneeseen...
11.05 Ju­malanpalvelus
Siipeis suojaan. He­rät­tä­jä­juh­lien ju­ma­lan­pal­ve­lus Kau­ha­van kirkossa...
11.30 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Perheelle hengähdyspaikka.
11.30 Ma­rikan kuolema
Ma­ri­ka Lai­ne tie­tää ole­van­sa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairas,..
11.30 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
11.30 Isän­maan nuo­ret puolustajat
11.35 Pisara
11.40 RSO Mu­siikkitalossa
RSO esit­tää Se­bas­tian Fa­ger­lun­din sel­lo­kon­ser­ton No­ma­de en­si ker­taa Suomessa...
12
12.05 Vin­ta­ge-valtakunta
12.15 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
12.15 Mit­ta­tilaustyönä
12.35 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ma: Suojelusenkeli.
ti: Jäähyväiset.
ke: Kohtalokas erehdys.
to: Surun murtamana.
pe: Nudistiranta.
12.30 Jo­kiem­me hel­met: Kymijoki
12.30 Jo­kiem­me hel­met: Kyrönjoki
12.58 Jo­kiem­me hel­met: Tornionjoki
12.58 Jo­kiem­me hel­met: Tenojoki
13.20 Per­heen musta lammas
(1941, 87') Ko­me­dia kont­to­ri­tytöstä,..
13.20 Miesmalli
(1944, 86') Ko­me­dia tai­tei­li­jas­ta, jo­ka leh­ti-il­moi­tuk­sel­la et­sii mies­mal­lia, va­li­ten eh­dok­kais­ta kul­ku­rik­si pu­keu­tu­neen kirjailijan.
13.15 Kil­roy sen teki
(1948, 86') Hil­ja Val­to­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia muo­ti­piir­tä­jät­tä­res­tä, jo­ka pe­rii kar­ta­non. O: Il­ma­ri Un­ho. N: Lea Joutseno,
13.15 Tähtisilmä
(1955, 68') Ko­me­dia pir­teäs­tä lä­het­ti­ty­tös­tä, jo­ka ra­kas­tuu ru­ti­köy­hään tai­de­maalariin...
13.15 Minkkiturkki
(1961, 87') Elo­ku­va ih­mis­koh­ta­lois­ta, joi­ta yh­dis­tää omis­ta­jal­ta toi­sel­le kier­tä­vä mink­ki­turk­ki. O: Aar­ne Tar­kas. N: Elina Salo,
13.30 Saa­ris­to­laislääkäri
Pääo­sis­sa mm. Sa­muel Frö­ler ja Eb­ba Hultk­vist. Poh­jois­mai­nen yh­teis­tuo­tanto 1998.
13.30: Rapujuhlat.
14.25: Evan paluu. Jo­ha­nin vai­mo Eva ai­koo pa­la­ta Afrikasta...
13.30 Pos­ti- ja len­nä­tin­lai­tos Ahvenanmaalla
13.42 Vene on silta
14.05 Mai­se­ma ei elätä
14.30 Iki­muis­toi­nen: Olavi Virta
14.30 Merkkien salat
Mil­lai­sia fe­tis­se­jä vaat­tei­siin liittyy,..
14.50 Itse valtiaat
15
15.05 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.05 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
15.00 Isän­maan nuo­ret puolustajat
15.20 Ken­tän laidalla
Keltainen kortti.
15.45 A-studio
15.45 A-studio
15.50 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
15.55 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
15.55 Avara luonto: Serengeti
16.00 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tutkimukset
16.00 Victoria
Rauhan tyyssija. Ku­nin­kaal­li­nen per­he on ve­täy­ty­nyt kar­ta­noon­sa Wigh­tin saarelle...
16.20 Lif­tarit: Lappi
16.20 Voi­ko tä­tä syödä?
17.09 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
Jäähyväiset. Mart­ha ja Si­mon Bow­ditch saa­vat vih­doin toisensa...
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ti: Kohtalokas erehdys.
ke: Surun murtamana. Yli­hoi­ta­jal­la on työ­tä pi­tää tyt­tö­lau­ma kurissa...
to: Nudistiranta. Sai­raa­las­sa on va­ki­tui­nen lää­kä­rin paik­ka haettavana...
pe: Suruista suurin. Viv,..
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Kahluuallas uljaille apureille. Elä­köitynyt,..
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Murhan käsikirja.
18
18.10 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.15 Elämäni Biisi
Täl­lä vii­kol­la suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Elä­män­sä Bii­sin pal­jas­ta­vat Ant­ti Häk­kä­nen, Ka­ri Enq­vist, An­na Rim­pe­lä, Ou­ti Pak­ka­nen & Rau­ha Mä­ki­lä. Ke­nen bii­si yl­lät­tää? (U) HD
18.30 Jo­kiem­me hel­met: Kymijoki
18.30 Jo­kiem­me hel­met: Tornionjoki
18.30 Jo­kiem­me hel­met: Kyrönjoki
18.30 Jo­kiem­me hel­met: Tenojoki
18.30 Mur­han dna 1/4: Verinen kello
18.40 Avara luonto: Serengeti
Lauma on liikkeellä. Kui­vuus pa­he­nee ja näl­kä kasvaa...
18.50 Foylen sota
Harvat ovat valitut. Polt­toai­ne­var­kaus ja sa­la­kaup­pa kuu­men­ta­vat tun­tei­ta ran­ni­kol­la. On­ko Foy­len oma len­tä­jä­poi­ka se­kaan­tu­nut mur­hatapaukseen,
19.00 Ken­tän laidalla
Keltainen kortti.
19.00 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
Lää­kä­ri auttaa...
19.00 Historia: Ruot­sa­lai­set Ko­rean sodassa
19.00 Nai­set vallan takana
Lady Bird Johnson.
19.30 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 I lo­ve muo­vi: Tais­to - muo­vis­ta ja rakkaudesta
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Roy Grace
Roy Gra­cen pit­kä po­lii­siu­ra on aal­lon­poh­jas­sa. Per­het­ra­ge­dian jäl­keen hän tur­vau­tui me­netelmiin,..
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Lähimmäisenrakkautta.
20.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
Val­ta­kun­nas­sa teh­dään historiaa,..
20.00 Toi­vo­mus: Har­ry "Hjal­lis" Harkimo
20.00 Merkkien salat
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Suo­men ta­lous yrit­tää toi­pua ko­ro­nak­riisistä,..
21.00 All­sång på Skansen
All­sång på Skan­sen on il­miö, ei ai­noas­taan Ruot­sis­sa, vaan kai­kis­sa Poh­joismaissa!..
21.05 A-studio
21.05 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
Lopun alku. AC-12 on pi­dät­tä­nyt ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Ian Buckellsin,..
21.05 Ker­ro kuka olen
Ateenan iskujoukot.
21.05 Ken­tän laidalla
Loppuottelu.
21.10 Ko­misario Lewis
Menneisyyden haamut. Le­wis ja Hat­ha­way tut­ki­vat Wag­ner-asian­tun­ti­jan kuo­le­maa. Sur­man te­ko­ta­pa joh­dat­taa hei­dät ou­dol­le ama­töö­ri­nyrk­kei­lyn sa­ral­le, mi­kä on vas­ta al­kua pit­käl­le mat­kal­le ei­li­sen syn­teihin. (U)
21.35 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ari, sän­ky ja velkakierre
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.45 Pa­ha ui paratiisiin
Berndin tarina. Poi­kan­sa me­net­tä­neen isän su­ru on murs­kaa­va, ja se voi tu­ho­ta ym­pä­ril­tä kai­ken rakkaan...
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.54 Urheiluruutu
22.00 Karppi
Alku. An­na Berg­dah­lin mur­ha­mys­tee­ri sel­viää. Karp­pi jou­tuu hen­genvaaraan...
22.04 Urheiluruutu
22.00 Kan­sa­kun­nan olohuone
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Kan­sa­kun­nan olo­huo­ne avaa nä­ky­män kuu­teen olo­huoneeseen...
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.09 Urheiluruutu
22.05 Min­kä taak­seen jättää
Mil­lai­set oli­vat moot­to­ri­tie­vai­na­jan vii­mei­set het­ket, ja kuin­ka hän eli en­nen ka­toamistaan?..
22.15 Huip­puil­ta Jan­ne Grön­roo­sin seurassa
Jan­ne Grön­roos ja näyt­te­li­jät Pirk­ko Mannola,..
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Ulkolinja: Uk­rai­nan vauvatehdas
22.50 Har­lots - Paheen pesä
Hyvästelyjä. Lu­cy ja North pel­käävät,..
22.45 Ulkolinja: Uk­rai­nan vauvatehdas
23.05 Har­lots - Paheen pesä
ti: Vihan määrä.
ke: Lain koura. Ly­dian jat­ku­va pai­nos­tus vie Lu­cyn olon ahtaalle...
23.15 Silta
On kulunut pari vuotta.
23.40 Mei­dän maam­me - Vårt land
23.35 Silta
23.40 Pank - pan­kin nousu ja uho
0
00.10 Uutisikkuna
00.00 Mei­dän maam­me - Vårt land
00.10 Uutisikkuna
00.30 Uutisikkuna
00.30 Uutisikkuna
3