Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
05.55 Elossa 24h
05.55 MOT
05.55 Ulos luontoon
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Vin­ta­ge-valtakunta
6
06.25 Ylen aamu
ma: Mitä oppositio tuumaa puoliväliriihen annista?
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Lasitalo Hammerdalissa
07.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Ikkuna maailmaan Kau­den kos­ket­ta­vas­sa hui­pen­nuk­ses­sa ta­va­taan lon­too­laisperhe,..
08.00 Prisma: Luon­non aikakausi
08.00 Avara luonto: Kar­hun elämää
08.48 Poh­jolan luonto
08.55 Historia: An­ne Frankin muisto
09.00 Per­jantai-dokkari
9
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Suvi West ja kiltin saamelaisen syndrooma
09.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
09.50 In­tian ih­meel­li­set eläimet
10.00 Hercule Poirot
Italialaisen aatelismiehen tapaus
10.00 Hercule Poirot
Ele­gant­ti bel­gia­lais­syn­tyi­nen Poi­rot rat­kai­see ri­kok­sia eten­kin psy­ko­lo­gian avulla...
Jaksot 36-38.
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Jouluksi kotiin 1/2
10.00 Ju­malanpalvelus
Kylvön siunaaminen Ju­ma­lan­pal­ve­lus La­puan Tuo­mio­kir­kos­sa. Saar­na Lau­ra Lahdensuo,..
10.15 Viipurin henki
10.44 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.40 Ikimuistoinen
10.51 Alueuutiset
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Toi­veiden koulu
Ma­rok­ko­lai­nen pai­men­to­lai­syh­tei­sö yrit­tää var­mis­taa lap­sil­leen pa­rem­man tu­le­vai­suu­den pe­rus­ta­mal­la kou­lun pie­neen savitaloon...
11.43 Yh­teis­vastuukeräys
11.50 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
12
12.00 Akuutti
12.11 Uutisohjelmia
12.14 Oddasat
12.15 Oddasat
12.30 Mur­ha paratiisissa
T: BBC Saint Ma­rien pa­ra­tii­si­saa­ren po­lii­sia­se­ma vie­rai­le­vi­ne brit­ti­ko­mi­sa­rioi­neen on jäl­leen työn touhussa...
12.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Sil­ta­lan pehtoori
(Suomi, 1934)
12.30 Mur­ha paratiisissa
T: BBC. Saint Ma­rien pa­ra­tii­si­saa­ren po­lii­sia­se­ma vie­rai­le­vi­ne brit­ti­ko­mi­sa­rioi­neen on jäl­leen työn touhussa...
12.30 Pisara
12.35 RSO Mu­siikkitalossa
Rahmaninovin sinfoniset tanssit
12.35 Merkkien salat
13.03 In­tian ih­meel­li­set eläimet
13.22 ko­ti­mai­nen elokuva: Kak­si haus­kaa vekkulia
Mu­siik­ki­ko­me­dia kah­des­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka pyr­ki­vät mu­siik­kia­lal­le hin­taan mi­hin hyvänsä.
(Suomi, 1953)
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Olen­ko mi­nä tul­lut haaremiin
13.22 ko­ti­mai­nen elokuva: Ases­so­rin naishuolet
Aga­pe­tuk­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia ta­poi­hin­sa pint­ty­nees­tä asessorista,..
(Suomi 1958, 85')
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Tähtisumua
Tun­ne­tut tai­tei­li­jat esit­tä­vät ai­ka­kau­den suo­si­tuim­pia is­kel­miä. O: Aar­ne Tarkas...
(Suomi, 1961, 86')
13.21 Syö­tä­vät sävelet
13.26 Viipurin henki
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Suomiräp käsittelee valkoisuuttaan
13.54 Tulossa...
13.50 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Suomiräp käsittelee valkoisuuttaan
13.58 Lah­joita puhetta
14.00 Pää­mi­nis­te­rin il­moi­tus ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkamisesta
Pääministeri Sanna Marin (sd. ) an­taa edus­kun­nal­le pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ja -suo­si­tus­ten purkamisesta.
14.00 Vin­ta­ge-valtakunta
14.25 Uutisvuosi
14.20 Ku­nin­kaal­li­nen hää­päi­vä: Will & Kate
14.30 Ai­ra ja vii­mei­set veteraanit
14.30 Ku­nin­kaal­li­nen hää­päi­vä: Will & Kate
14.50 Itse Valtiaat
14.46 Itse Valtiaat
15
15.05 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ve­te­raanipäivä
Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän juh­la­lä­he­tys Tam­pe­re-talosta,..
15.01 A-studio
15.05 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.10 Tur­huu­den turuilla
Vihollisen vanavedessä
15.20 Nuori Morse
Ylistys elämälle Uu­si vuo­si­kym­men vaih­tuu ja Mor­se ot­taa sen vas­taan oop­pe­ras­sa Ve­net­sias­sa. Muuan koh­taa­mi­nen näyt­tää hä­nel­le mi­tä onni on,..
15.40 Uutisohjelmia
15.55 Entä jos?
Entä jos Ambomaasta olisi tullut Suomen siirtomaa?
16.05 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
16.00 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk
16.00 Doc Martin
Matka majakalle Mar­ti­nin ura on katkolla...
16.10 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.04 Uutisohjelmia
17.08 Mur­ha paratiisissa
Ri­kos on ri­kos Ka­ri­bial­la­kin, mut­ta pai­kal­lis­ten let­keä elä­män­tyy­li on joil­le­kin har­maas­ta Eng­lan­nis­ta saa­pu­neil­le tut­ki­joil­le jos­kus lii­kaa. Niin­pä myös uu­si ri­kos­ko­mi­sa­rio Ne­vil­le Par­ker poh­tii, ol­la­ko vai ei­kö ol­la. Tai pi­kem­min­kin so­peu­tua­ko ja ope­tel­la naut­ti­maan elä­mäs­tä työn ohes­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la? Kauaa hän ei jou­du asiaa yk­si­nään päh­käi­le­mään, kun tra­ge­dian vuok­si po­lii­sia­se­man jät­tä­nyt tut­tu kas­vo pa­laa ta­kai­sin työ­hön. (Death in Pa­radise, S10)
17.06 Vii­su­kup­la - Eu­ro­vi­sionsbubblan
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Suvi West ja kiltin saamelaisen syndrooma
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Tuntematon uhka Mur­doch tut­kii ast­ro­no­mis­ta ilmiötä,..
17.54 Pie­ni suuri maailma
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Strömsö Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
18.39 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.45 Avara luonto: Kar­hun elämää
18.45 Entä jos?
Entä jos suomalaisia olisi 50 miljoonaa? En­tä jos Ab­ba ei oli­si voit­ta­nut Eu­ro­vii­suja 1974?..
19.00 Pa­la sydämestä
Hyppy Uu­sien tie­to­jen myö­tä Ri­ta on varma,..
19.00 Prisma: Luon­non aikakausi
19.00 Historia: An­ne Frankin muisto
19.00 Toi­veiden koulu
Ma­rok­ko­lai­nen pai­men­to­lai­syh­tei­sö yrit­tää var­mis­taa lap­sil­leen pa­rem­man tu­le­vai­suu­den pe­rus­ta­mal­la kou­lun pie­neen savitaloon...
19.00 Li­fe - elä­mäs­sä eksyneet
Yllättäviä uutisia Gail kuu­lee sho­kee­raa­van tie­don vuo­sien takaa...
19.33 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.30 Syyttäjä
Huonoa ilmaa Ra­ken­nus­sii­voo­jan kuol­tua hä­mä­ris­sä olois­sa, Reut­he­rin luo­tet­tu po­lii­si­tut­ki­ja jou­tuu hyök­käyk­sen kohteeksi...
19.48 Vaiheessa
19.40 Scott & Bailey
Lopun alku Tii­min mur­ha­tut­kin­ta ot­taa vii­mein rat­kai­se­van edis­ty­saskeleen...
19.53 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2018
19.53 Yh­teis­vastuukeräys
20.00 MOT
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Tosi tarina
20.17 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
20.29 Yle Uutiset 20.30
ma: Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.45 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 SOS -Ta­pah­tu­ma-alan tu­kikonsertti
Suo­men etu­ri­vin muu­si­kot, ku­ten xx, xx esiin­ty­vät Ta­vas­tial­la ta­pah­tu­ma-alan ai­nut­laa­tui­ses­sa tu­ki­kon­ser­tis­sa. Keik­kail­lan juon­ta­ji­na xx ja xx. Ko­ro­na-ai­ka on ol­lut ta­pah­tu­ma-alan työn­te­ki­jöil­le ras­kas. Hä­tä on suuri,
21
21.00 A-studio
Hal­li­tuk­sen puo­li­vä­li­rii­hi ve­nyi odo­tet­tua pi­demmäksi,..
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk
21.00 Ku­nin­kaal­li­nen hää­päi­vä: Will & Kate
21.05 Pa­la sydämestä
Rajat Ri­ta ja Lau­ra aut­ta­vat Jas­mi­nia uu­des­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Jyr­ki lait­taa ra­jat Ritalle...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.41 Vii­su­kup­la - Eu­ro­vi­sionsbubblan
21.49 Urheiluruutu
21.46 Vii­su­kup­la - Eu­ro­vi­sionsbubblan
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.54 Urheiluruutu
21.50 Ver­ta Wienissä
Menetetty lapsi Ma­xin elä­mä on mul­lis­tu­nut. Kun so­ti­la­sa­ka­te­miaa käy­vä su­ku­lais­poi­ka jär­kyt­tyy ka­det­ti­to­ve­rin­sa ou­dos­ta kuo­le­mas­ta, Max kään­tyy Os­ka­rin puo­leen. Löy­tyy­kö Ma­xin epäi­lyk­sil­le katetta?..
(Vienna Blood, Saksa 2019)
22.00 Karppi
Juhlat An­nan ruu­miin löy­tö­pai­kal­le kaa­vail­laan asuinaluetta,..
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Likapyykkiä
22.00 Syntinen
Äi­din ja po­jan pa­ko­mat­ka poh­joi­seen päät­tyy huo­nos­ti: yk­si kuollut,..
22.00 Ulkolinja: Alp­pien koronalinko
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.05 Mur­hat maalaistalossa
Hautauslupa Vuo­ros­sa on kuo­lin­syyn selvitys,..
22.50 Oddasat
22.45 Oddasat
22.50 Oddasat
23.00 Perjantai
23.00 Marja Sannikka
22.55 Oddasat
23.00 Entä jos?
23.05 Avara luonto: Luon­non­voi­mien planeetta
23.10 Verirahat
Ensi-ilta
23.05 Bancroft
Jättiläiset kohtaavat
23.15 Mullan alta
23.15: Lauri Viita (Heikki Kuula ja Yona)
23.20 Ulkolinja: Alp­pien koronalinko
23.40 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­käläinen...
23.55 Puo­li seitsemän
00.05 Puo­li seitsemän
23.50 Puo­li seitsemän
0