Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Po­mo keittiössä
04.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
06.00 Po­mo keittiössä
04.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
04.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.25 Say Yes to the Dress Lancashire
06.30 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
06.40 Say Yes To The Dress
06.20 Po­mo keittiössä
06.30 Kakkukuningas
06.45 Say Yes To The Dress
06.55 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
07.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
07.15 Say Yes To The Dress: Britannia
Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päivänä...
07.30 Say Yes To The Dress: Britannia
Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päivänä...
08.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Sar­ja seu­raa iloi­sen ja ra­kas­ta­van per­heen elä­mää. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.00 Su­perhamstraajat
08.15 Su­perhamstraajat
08.35 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes To The Dress: UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
08.50 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
9
09.10 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
09.20 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
09.50 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever After?
, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ti:
ke: Al­kaa uu­sin­ta­na. , To­si-tv, Yhdysvallat, , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
10.10 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
10.05 90 päi­vää morsiamena
Eri­kois­jak­sos­sa seu­ra­taan, mi­ten pi­ka­kais­taa avio­liit­toon kii­tä­nei­den pa­rien elä­mä on al­ka­nut su­jua häi­den jälkeen...
10.30 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
11.30 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
11.35 El Mous­san remonttipari
12
12.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
12.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
Bar­ry ja Kim Plath ja seit­se­män hei­dän yh­dek­säs­tä lap­ses­taan asu­vat syr­jäi­sel­lä far­mil­la Geor­gian osa­valtiossa...
12.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.35 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
13.35 Say Yes To The Dress: Britannia
13.30 Say Yes to the Dress Lancashire
13.40 Kiropraktikko
13.40 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
14.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
14.35 Sisarvaimot
ti: Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
ke: Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Ko­dy miettii,..
to: Ko­dy ja Ch­ris­ti­ne läh­te­vät hää­päi­vän­sä kun­niak­si Gal­vestoniin...
pe: Ve­nei­den ra­ken­ta­mi­sen myö­tä Ko­dyn ja vai­mo­jen suh­teet jou­tu­vat koe­tuk­sel­le. (Sister Wives,
14.50 Toh­to­ri Pai­se: Fin­nien pok­sautustarinat
Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
14.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
15.20: Ja­mie on oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va per­heenäiti,..
15
15.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
ti: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ke: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
to: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
pe: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
15.45 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
16.50 Lää­kä­rihelikopteri
Sar­jas­sa seu­ra­taan Yorks­hi­ren len­toam­bu­lans­si­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­le­vien lää­kä­rei­den ja en­si­hoi­ta­jan hen­gen­pe­las­tus­työ­tä. Al­kaa uusintana.
17.05 Me or the Menu
Osa on jo avan­nut oven­sa kun taas toi­sil­la te­kee tiuk­kaa saa­da kaik­ki val­miik­si en­nen avaus­päi­vää. (Me or the Me­nu, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
17.55 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
18.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
18.55 Kiropraktikko
19.00 Lää­kä­rihelikopteri
18.55 Toh­to­ri Pai­se: Fin­nien pok­sautustarinat
Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
18.55 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
18.55 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
18.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
19.55 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
19.50 The Hair Loss Clinic
Tun­teik­kai­ta ta­ri­noi­ta mie­his­tä ja naisista,..
19.55 El Mous­san remonttipari
19.50 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
21.00 El Mous­san remonttipari
21.05 You, Me & My Ex
Suh­teet, avio­liit­to ja lap­set ei­vät so­vi kai­kil­le ja sik­si pa­rit rik­ko­vat sääntöjä,..
22.05 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
22.05 Body Invaders
UU­SI SAR­JA Ih­mis­ten ke­hoon pää­tyy vaa­ral­li­sia esi­nei­tä ai­das­ta surf­fi­lautoihin...
22.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
22.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.05 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
22.10 Body Invaders
UU­SI SAR­JA Ih­mis­ten ke­hoon pää­tyy vaa­ral­li­sia esi­nei­tä ai­das­ta surf­fi­lautoihin...
23.10 Leik­kaus il­man nukutusta
23.10 This Ca­me Out of Me
Sar­ja seu­raa en­sia­pu­lää­kä­ri toh­to­ri Ru­by Ro­sea se­kä tuskallisia,..
23.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
23.05 Paiseklinikka
23.10 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.10 Lää­kä­rihelikopteri
23.15 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
0
00.15 Apua, mikä tauti!
00.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
00.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
01.25 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
01.30 Sisarvaimot
01.20 Toh­to­ri jalkapaise
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
03.30: 45-vuo­tias Pen­ny pai­naa 240 ki­loa ja on sen vuok­si si­dot­tu sänkyynsä...
04.30: Kun per­he on hajoamassa,..
02.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
02.40 Upea li­ha­va elämäni
3
03.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huomata,
03.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
04.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen