Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
04.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
04.35 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yhdysvallat,
04.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.25 Po­mo keittiössä
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
06.30 Po­mo keittiössä
06.40 Po­mo keittiössä
06.50 Say Yes to the Dress Lancashire
06.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
07.05 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
07.40 Say Yes To The Dress: Britannia
Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päi­vä­nä. Da­vid Ema­nuel pa­laa Es­se­xiin aut­ta­maan vaa­ti­via mor­sia­mia löy­tä­mään unel­mien­sa pu­vun. (Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
08.30 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
08.30 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
9
09.25 1+5 tytärtä
ti: Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
ke: Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
to:
pe:
09.25 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.30: Alek­sei­ta rii­vaa mus­ta­suk­kai­suus mor­sia­men polt­ta­rei­den takia...
09.45 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
Bar­ry ja Kim Plath ja seit­se­män hei­dän yh­dek­säs­tä lap­ses­taan asu­vat syr­jäi­sel­lä far­mil­la Geor­gian osa­val­tios­sa. Per­he viih­tyy tii­viis­ti omas­sa kup­las­saan kau­ka­na ym­pä­röi­väs­tä maail­mas­ta. (Wel­co­me To Plathville,
10.30 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
ti: An­fi­san ikä­vien temp­pu­jen Jor­ge ei tie­dä, on­ko suh­det­ta enää ole­massakaan... Ped­ro ta­paa Chan­te­lin per­heen, jo­ka al­kaa hais­taa pa­la­neen käryä...
ke: Kih­la­tuis­ta al­kaa pal­jas­tua vä­hem­män miel­lyt­tä­viä piirteitä... Ni­co­len ja Aza­nin vä­lit ki­ris­ty­vät, kun pa­ri tör­mää kult­tuu­rieroihin...
to: Chan­te­lin häät lä­hes­ty­vät, ei­kä per­he tie­dä vie­lä­kään kih­lauksesta... Nar­kyia jär­jes­te­lee häi­tään, vaik­ka ni­ge­ria­lai­sen sul­hon tu­lo sen kuin viivästyy...
pe: An­fi­san ta­va­ran­hi­mo on kyl­ty­mä­tön, mut­ta so­keas­ti ra­kas­tu­neen Jor­gen sil­mät al­ka­vat avautua... Mat­til­le jär­jes­te­tään polt­ta­rit, mut­ta juh­lin­ta saa ikä­viä sävyjä...
11.35 El Mous­san remonttipari
11.50 Si­sar­vai­moa etsimässä
Snow­de­nit ja Alld­red­get ovat jäl­leen uu­sien vai­hei­den edes­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja McGeesit...
12
12.45 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sai­rau­den myö­tä li­ho­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä maail­mas­sa. Sar­ja seu­raa Whit­neyn elä­mää ylä- ja ala­mä­ki­neen, kui­ten­kin ai­na po­si­tii­vi­sel­la ot­teel­la. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.40 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.35 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
13.50 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
13.50 Say Yes To The Dress: Britannia
13.45 Paiseklinikka
13.45 The Hair Loss Clinic
Tun­teik­kai­ta ta­ri­noi­ta mie­his­tä ja naisista,..
13.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe (Sp­lit) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
13.45 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
14.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.55 Sisarvaimot
Kak­si ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­jaa viet­tää nel­jä päi­vää Brow­nien luona...
14.55 Sisarvaimot
Ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­jat viet­tä­vät vii­mei­set päi­vät per­heen luo­na. Me­ri ta­paa asia­na­ja­jan­sa mui­den tie­tä­mät­tä. (Sister Wives,
14.50 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
to: Jak­sos­sa muis­tel­laan Ro­by­nin tai­val­ta osa­na Brow­nin perhettä.
pe: Jak­sos­sa käy­dään lä­pi Ko­dyn en­sim­mäi­sen vaimon, Merin,
14.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
16.25: Ja­mie on oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va per­heenäiti,..
15
16.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
15.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
to: (My 600-lb Li­fe (Sp­lit) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
pe: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
16.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
17.00 Me or the Menu
Osa on jo avan­nut oven­sa kun taas toi­sil­la te­kee tiuk­kaa saa­da kaik­ki val­miik­si en­nen avaus­päi­vää. (Me or the Me­nu, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
18.00 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
18
18.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
18.55 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kun­nos­sa. Pa­him­mil­laan ja­lat ovat pai­su­neet syy­lis­tä ja sie­nis­tä. Joi­den­kin koh­dal­la ti­lan­ne on se, et­tä jos toh­to­rit ei­vät tee tai­ko­jaan, jal­ka­te­rä jou­du­taan am­pu­toi­maan. (My Feet Are Kil­ling Me, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
UU­SI KAU­SI Vii­si eron par­taal­la ole­vaa 90 päi­vää mor­sia­me­na -pa­ria ovat saa­vut­ta­neet suh­teen­sa mur­tu­mis­pis­teen ja suun­taa­vat pa­ra­tii­si­ret­riit­tiin toi­voen, et­tä te­ra­pia pe­las­taa hei­dän suh­teen­sa. Ket­kä pys­tyy pa­ran­ta­maan haa­vat ja jat­ka­maan yh­des­sä, ja ket­kä eroavat?
19.55 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
19.55 Kiropraktikko
19.55 El Mous­san remonttipari
19.50 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Pariterapiaa
21.00 El Mous­san remonttipari
21.05 You, Me & My Ex
Suh­teet, avio­liit­to ja lap­set ei­vät so­vi kai­kil­le ja sik­si pa­rit rik­ko­vat sääntöjä,..
22.05 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
22.05 The Hair Loss Clinic
Tun­teik­kai­ta ta­ri­noi­ta mie­his­tä ja naisista,..
22.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
22.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.05 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
22.10 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun! Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta po­ti­lail­le uu­den­lai­nen elä­mä - sellainen,
23.05 Toh­to­ri jalkapaise
23.10 Paiseklinikka
23.10 Lää­kä­rihelikopteri
23.10 Paiseklinikka
23.10 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.10 Lää­kä­rihelikopteri
23.15 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.10 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
00.05 Apua, mikä tauti!
00.20 Apua, mikä tauti!
01.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.25 Oho, olen raskaana!
01.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.15 Oho, olen raskaana!
01.20 Toh­to­ri jalkapaise
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.25 Upea li­ha­va elämäni
02.25 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.30 90 päi­vää morsiamena
03.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
04.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiancé,..