Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
03.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
04.20 90 päi­vää morsiamena
04.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.20 Po­mo keittiössä
06.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ristuksessa.
06.30 Po­mo keittiössä
06.40 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
06.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
07.30 Say yes to the Dress Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. (Say Yes to the Dress: UK, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.20 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
08.30 Say Yes to the Dress: Benelux
08.55 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
08.55 Say Yes To The Dress: Britannia
9
09.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.25 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
09.55 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
10.10 90 päi­vää morsiamena
Daya pon­nis­te­lee uu­den äi­ti­roo­lin­sa kans­sa. Eve­lin jou­tuu Ja­ken ja Je­nin tentattavaksi.
ti: Mo­ha­me­din ja Da­niel­len ra­ha­huo­let sy­ve­ne­vät. Amy ta­paa Dan­nyn vanhemmat... Cas­sias­ta tun­tuu, et­tei Ja­son huo­mioi hän­tä tar­peek­si, ja Mo­ha­med epäröi,..
ke: Pää­ty­vät­kö Da­niel­le ja Mo­ha­med nai­mi­siin epä­röin­nis­tä huo­li­mat­ta? Mi­tä tapahtuu, Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
to: Jak­sos­sa näh­dään, mi­ten pa­rien avioe­lä­mä on su­ju­nut, kun häis­tä on ku­lu­nut 10 kuukautta.
pe: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
11.05 Si­sar­vai­moa etsimässä
Snow­de­nit ja Alld­red­get ovat jäl­leen uu­sien vai­hei­den edes­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja McGeesit...
11.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta paratiisissa
12
12.20 Body Parts
Kah­dek­san­vuo­tias Eas­ton me­net­ti mo­lem­mat kor­van­sa trau­maat­ti­ses­ti koi­ran hyö­kätessä...
12.35 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sai­rau­den myö­tä li­ho­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä maail­mas­sa. Sar­ja seu­raa Whit­neyn elä­mää ylä- ja ala­mä­ki­neen, kui­ten­kin ai­na po­si­tii­vi­sel­la ot­teel­la. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.20 Upea li­ha­va elämäni
12.35 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, Tosi-tv,
13.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
13.25 Say Yes to the Dress: Benelux
13.50 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
14.00 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
(The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
ti: Ale­jand­ro täyt­tää lu­pauk­sen­sa Nicolelle...
ke: Chan­tel ja Ped­ro yrit­tä­vät asua sa­man ka­ton al­la eron­nee­na parina...
pe: Ped­ro lo­pul­ta löy­tää Chan­te­lin, jo­ka joh­taa kii­vaa­seen kiistelyyn...
14.50 Lää­kä­rihelikopteri
15
15.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
15.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
23-vuo­tias Chay on asu­nut lap­ses­ta as­ti iso­van­hem­pien luo­na äi­din al­ko­ho­li- ja huu­meon­gel­mien vuoksi...
ti: Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lanteensa... Chad ei tun­ne oloaan isäk­si tai avio­mie­hek­si, kos­ka hä­nes­tä on tul­lut yli­pai­non­sa myö­tä soh­vansa vanki.
Ju­ne on ko­ke­nut elä­mäs­sään kar­mean me­ne­tyk­sen ja on kä­si­tel­lyt tra­ge­dian ai­heut­ta­maa su­rua syömällä.
to: Gi­deo­nin hen­gen­vaa­ral­li­sel­la yli­pai­nol­la on tu­hoi­sa vai­ku­tus hä­nen avio­liittoonsa... Dot­tiel­la on kak­si poi­kaa, jois­ta hä­nen on pi­det­tä­vä huol­ta mie­hen käy­des­sä töissä...
pe: Lap­se­na ur­hei­lul­lis­ta Ran­dya kan­nus­tet­tiin syö­mään pal­jon, jot­ta hä­nes­tä kas­vai­si isok­si ja vahvaksi...
15.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, Tosi-tv,
15.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Sääs­tä­väi­syys ja suo­ra­sa­nai­nen nuu­kuus saa­vat jos­kus äl­lis­tyt­tä­vät mit­tasuhteet...
17.00 Me or the Menu
UU­SI KAU­SI Nel­jä pa­ris­kun­taa avaa en­sim­mäi­sen ra­vintolansa...
18.00 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mittasuhteet.
ti: (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
ke:
to:
pe: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
17.55 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
18.55 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neus­ki­rur­gi, jo­ka hoi­taa po­ti­lai­den eri­lai­sia iho­sai­rauk­sia aut­taak­seen hei­tä saa­maan elä­män­sä ta­kai­sin. Al­kaa uu­sintana. (Dr.
19.00 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neus­ki­rur­gi, jo­ka hoi­taa po­ti­lai­den eri­lai­sia iho­sai­rauk­sia aut­taak­seen hei­tä saa­maan elä­män­sä ta­kai­sin. (Dr. Pimp­le Pop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
18.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
19.55 Kiropraktikko
19.55 1+5 ty­tär­tä parhaat palat
19.55 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sis­sa: Jälkipyykki
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta paratiisissa
21.00 El Mous­san remonttipari
21.00 You, Me & My Ex
Suh­teet, avio­liit­to ja lap­set ei­vät so­vi kai­kil­le ja sik­si pa­rit rik­ko­vat sääntöjä,..
22.00 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
22.00 The Hair Loss Clinic
Tun­teik­kai­ta ta­ri­noi­ta mie­his­tä ja naisista,..
22.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sis­sa: Jälkipyykki
22.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
22.05 Paiseklinikka
UU­SI KAU­SI Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.05 Toh­to­ri jalkapaise
23.05 Paiseklinikka
23.05 Lää­kä­rihelikopteri
23.05 Paiseklinikka
23.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.05 Lää­kä­rihelikopteri
23.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.05 Apua, mikä tauti!
00.05 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
01.10 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.10 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.05 Oho, olen raskaana!
01.10 Toh­to­ri jalkapaise
01.20 Oho, olen raskaana!
01.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
01.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
01.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.40 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.10 Upea li­ha­va elämäni
02.25 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sai­rau­den myö­tä li­ho­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä maailmassa.
02.25 Upea li­ha­va elämäni
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.30 90 päi­vää morsiamena
03.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
04.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, Tosi-tv,