Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
04.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
04.30 90 päi­vää morsiamena
04.35 90 päi­vää morsiamena
04.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
06.20 Po­mo keittiössä
(Kitc­hen Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.10 Po­mo keittiössä
(Kitc­hen Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.30 Po­mo keittiössä
06.45 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
06.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
07.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ristuksessa.
07.35 Say yes to the Dress Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä.
08.20 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, Tosi-tv,
08.25 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paikkaan...
08.30 Say Yes to the Dress: Benelux
9
09.10 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­no­kai­si­na, kaik­ki muut ovat ol­leet vä­hin­tään kaksosia.
09.20 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
09.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
10.15 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kult­tuu­ri­sok­ki yl­lät­tää mor­sia­met. Russ ja Pao­la muut­ta­vat Rus­sin van­hempien luo,..
ti: Pao­la ja Russ pää­se­vät vih­doin muut­ta­maan omaan kotiin,.. Alan pel­kää mal­lin uran vie­vän Kir­lya­min men­nes­sään. Russ vie Pao­lan tail­ga­ting-juhliin,
ke: Polt­ta­ri-il­lan ta­pah­tu­mat ai­heut­ta­vat kit­kaa Mi­ken ja Azi­zan välille... Sek­sis­tä pi­dät­täy­ty­nei­den Ala­nin ja Kir­lya­min pit­kä odo­tus on ohi,..
to: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua... Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
10.40 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset.
11.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta paratiisissa
12
12.20 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
12.25 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
12.20 Body Parts
Al­li­son Vest luo erit­täin rea­lis­ti­sia pro­tee­se­ja ih­mi­sil­le, joil­la on puut­tu­via ruumiinosia...
12.35 Si­sar­vai­moa etsimässä
12.35 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
13.30 Sai­tu­rei­den säästövinkit
13.30 Say Yes to the Dress: Benelux
13.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
13.30 Say Yes to the Dress: Benelux
13.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
15.50: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
13.40 Paiseklinikka
UU­SI KAU­SI Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
14.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
(The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
ti: Ka­ren ja Ri­ver tent­taa­vat Ped­roa hä­nen yh­tee­no­tos­taan Chan­te­lin kanssa...
ke: Sa­mal­la kun Ped­ro ja Chan­tel ajau­tu­vat kauem­mas toisistaan,..
14.40 Lää­kä­rihelikopteri
Sar­jas­sa seu­ra­taan Yorks­hi­ren len­toam­bu­lans­si­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­le­vien lää­kä­rei­den ja en­si­hoi­ta­jan hen­gen­pe­las­tustyötä.
15
15.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
45-vuo­tias Pen­ny pai­naa 240 ki­loa ja on sen vuok­si si­dot­tu sänkyynsä...
ti: Kun per­he on ha­joa­mas­sa, mies ym­mär­tää syyn li­ho­mi­seen­sa ja ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin ti­lan­teen kor­jaamiseksi. Ch­ris­ti­na on vas­ta 22-vuo­tias, mut­ta pai­naa jo lä­hes 300 kiloa...
ke: Pau­la al­koi ke­rä­tä pai­noa koet­tuaan hy­väk­si­käyt­töä lapsena... Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lan­teen­sa sar­jan uu­sis­sa jaksoissa...
to: Su­sa­nin ter­veys ja hen­ki ovat vaa­ras­sa hä­nen sai­raal­loi­sen yli­pai­non­sa vuoksi... 50-vuo­tias Pau­li­ne Pot­ter toi­voo pää­se­vän­sä ma­ha­lau­kun ohi­tus­leikkaukseen...
15.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Sääs­tä­väi­syys ja suo­ra­sa­nai­nen nuu­kuus saa­vat jos­kus äl­lis­tyt­tä­vät mit­tasuhteet...
17.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
18
18.00 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
18.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
18.55 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi, lää­kä­ri Sand­ra Lee on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­py­löi­tä. Sand­ra aut­taa työs­sään po­ti­lai­ta, jois­ta mo­net ovat elä­neet pii­lo­tel­tua ja sa­lat­tua elä­mää ou­to­jen pat­tien­sa kans­sa. (Dr. Pimp­le Pop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
18.55 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
19.55 Leik­kaus il­man nukutusta
Toh­to­ri Gru­ber te­kee kau­neus­leik­kauk­sia po­ti­lail­le hei­dän ol­les­saan täy­sin hereillä!..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toi­sin­päin, kun ne­tis­tä elä­män­sä rak­kaut­ta et­si­neet ame­rik­ka­lai­set suun­taa­vat vuo­ros­taan ul­ko­mail­le. Pe­ril­lä odot­taa po­ten­tiaa­li­nen sie­lunkumppani,
19.50 Body Parts
Kah­dek­san­vuo­tias Eas­ton me­net­ti mo­lem­mat kor­van­sa trau­maat­ti­ses­ti koi­ran hyö­kätessä...
19.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sister Wife,
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sis­sa: Jälkipyykki
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ulkomailla...
21
21.00 Lää­kä­rihelikopteri
21.00 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
21.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
21.00 Ta­rek ja Heat­her: Häät tulossa
21.05 You, Me & My Ex
Suh­teet, avio­liit­to ja lap­set ei­vät so­vi kai­kil­le ja sik­si pa­rit rik­ko­vat sääntöjä,..
22.05 Paiseklinikka
UU­SI KAU­SI Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
22.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen: Jälkipyykki
22.05 Bad Hair Day
Po­ti­laat, joil­la on han­ka­lia hiuk­siin liit­ty­viä lää­ke­tie­teel­li­siä ongelmia,..
22.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
22.05 Un­believable Me
Ins­pi­roi­via to­si­ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä ym­pä­ri maailmaa,..
22.10 Milf Manor
To­tuus vai teh­tä­vä -pe­li lä­hen­tää pa­ris­kun­tia ja uh­kaa toi­sia. Kun hei­dän mat­kan­sa lä­hes­tyy loppuaan,..
23.05 Toh­to­ri jalkapaise
23.10 Paiseklinikka
23.05 Lää­kä­rihelikopteri
23.05 Paiseklinikka
23.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.05 Lää­kä­rihelikopteri
23.10 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
0
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
(The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
00.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
00.05 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
00.15 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
01.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.25 Say yes to the Dress Britannia
01.20 Say yes to the Dress Britannia
01.20 Toh­to­ri jalkapaise
01.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
03.35: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.25 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
02.25 Upea li­ha­va elämäni
02.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
3
03.25 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
03.35 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yhdysvallat,
03.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..