Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.40 Say Yes To The Dress: Britannia
07.05 Say Yes to the Dress
06.50 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­puku löytyy,
06.55 Upea li­ha­va elämäni
Sai­rau­den myö­tä huo­mat­ta­vas­ti li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teiskunnassa.
06.50 Say Yes to the Dress Lancashire
07.00 Say Yes To The Dress
07.45 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
07.40 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 lasta...
07.55 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
08.35 Su­perhamstraajat
08.40 Su­perhamstraajat
08.30 Su­perhamstraajat
08.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
08.25 Mi­nä olen Jazz
(I Am Jazz, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
9
09.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
09.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jas­ta tu­tut hen­ki­löt kat­so­vat 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää -sar­jan jak­so­ja ko­ti­soh­vil­taan ja kom­men­toi­vat ta­pah­tu­mia viil­tä­vin sa­nan­kään­tein. (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
09.15 Trixie Motel
09.25 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
10.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
10.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
10.25 90 päi­vää morsiamena UK
10.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
11.30 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
11.25 Milf Manor
(MILF Ma­nor, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
12
12.35 Upea li­ha­va elämäni
12.30 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
12.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
12.35 FBOY Island Ruotsi
Ty­töt saa­vat tie­tää lah­jak­kuuk­sien met­säs­tyk­ses­sä, et­tä jou­kos­sa on ru­noilijoita,..
12.45 Upea li­ha­va elämäni
13.40 Say Yes To The Dress: Britannia
13.50 Sai­tu­rei­den säästövinkit
13.35 Say Yes To The Dress: Britannia
13.35 Sai­tu­rei­den säästövinkit
13.40 Say Yes to the Dress Lancashire
13.45 Say Yes To The Dress: Britannia
13.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat men­neet nai­mi­siin ja hää­mat­ka on ohi. Osoi­te on vih­doin sa­ma, mut­ta edes­sä on yhä haas­tei­ta kah­den kult­tuu­rin yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
14.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.10 Sai­tu­rei­den säästövinkit
14.10 Sääs­tö­vink­ke­jä tuhlareille
14.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
On jäl­leen ai­ka kään­tää 90 päi­vää mor­sia­me­na -hit­ti­sar­jan ase­tel­ma toisinpäin,..
14.55 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
ke: Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
to:
pe:
15
15.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
16.55 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
16.50 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
17.55 Liian ru­ma rakkauteen?
Mar­cia val­mis­tau­tuu toi­sil­le dei­teil­leen. Pau­lin en­si­dei­tit ei­vät tun­nu al­ka­van hy­vin. (Too Ug­ly For Love?
18.00 Too Large
Hen­gen­vaa­ral­li­sen li­ha­vat yrit­tä­vät teh­dä täy­del­li­sen elä­män­muu­tok­sen. (Too Lar­ge, Tosi-tv,
18.00 Mi­nä olen Jazz
(I Am Jazz, , Yh­dys­vallat, 2015)
17.55 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
18
18.05 FBOY Island Ruotsi
Ty­töt saa­vat tie­tää lah­jak­kuuk­sien met­säs­tyksessä,..
18.10 Rak­kaut­ta pa­ra­tii­sissa: Karibia
18.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kes­tä­mään? (90 Day Fian­ce: The Ot­her Way, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
19.05 Sai­tu­rei­den säästövinkit
(Ext­re­me Cheaps­ka­tes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ti: Niin us­ko­vat nä­mä pen­nin­ve­nyttäjät,..
18.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
19.00 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoittavat,..
19.00 Suu­ren­moi­set morsiamet
18.55 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
19.25 Tar­jous­ten metsästäjät
19.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
19.55 Ää­rim­mäi­nen leik­kaus: Danin tarina
Da­nin ja hä­nen vai­mon­sa Min­dyn elä­mä muut­tui seit­se­män vuot­ta sitten,..
19.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jatkoksi.
19.55 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le ta­sol­le. Sar­ja seu­raa siskospareja,
19.55 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däk­sem­me, kes­tää­kö vai lop­puuko suhde!..
20.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
20.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kestämään?
21
21.05 Mies ja 90-ki­loinen kasvain
21.00 Ext­reme Sisters
Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le tasolle...
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, Tosi-tv,
21.00 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
21.00 Dar­cey & Stacey
Sink­kuun­tu­nut Dar­cey na­vi­goi Mia­min deit­tai­lu­maail­mas­sa, ja Sta­cey ja Flo­rian kamp­pai­le­vat unel­ma­häi­den­sä suun­nit­te­lun kanssa...
22.10 This Ca­me Out of Me
Sar­ja seu­raa en­sia­pu­lää­kä­ri toh­to­ri Ru­by Ro­sea se­kä tuskallisia,..
22.10 Milf Manor
(MILF Ma­nor, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
22.05 Trixie Motel
22.05 Milf Manor
Kun yk­si mie­his­tä hyök­kää si­sään va­ras­taak­seen Ste­fa­nyn itselleen,..
22.05 Neu­ro­ki­rur­gian pioneeri
Pro­fes­so­ri Mi­ros­law Za­bek oli puo­la­lai­nen neu­ro­ki­rur­gian pioneeri...
23.10 Toh­to­ri jalkapaise
23.10 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
23.05 Tohtori Paise
Sand­ra Lee, aka Dr. Pimp­le Pop­per, on tun­net­tu iho­tau­ti- ja kau­neuskirurgi,..
23.00 Toh­to­ri jalkapaise
23.05 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.00 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.05 Dr. Mercy
Tif­fa­nyn har­vi­nai­nen tau­ti es­tää hän­tä liik­ku­mas­ta soh­val­ta mi­hinkään...
0
00.04 The Or­vil­le: New Horizons 3
00.04 Family Guy 11
00.04 Family Guy 12
00.04 Why Women Kill 2
00.04 Sto­rage Wars 13
00.02 Castle 1
00.05 Sto­rage Wars 13
00.05 La­pin Poliisit 1
00.05 Sto­rage Wars 13
00.05 La­pin Poliisit 1
00.05 MacGyver
00.14 Mo­dern Family 11
00.14 Re­cord Factory 2
00.14 How I Met Your Mother 1
00.14 Scrubs S3
00.14 Two and a Half Men 2
00.19 The Simpsons 9
00.19 The Simpsons 28
00.19 The Simpsons 9
00.19 How I Met Your Mother 1
00.19 The Simpsons 28
00.22 Cri­mi­nal Minds 15
00.23 The Simpsons 25
00.23 Family Guy 12
00.21 Two and a Half Men 2
00.20 How I Met Your Mother 2
00.23 The Simpsons 25
00.10 FBOY Island Ruotsi
00.00 Too Large
00.00 Apua, mikä tauti!
01.10 Alas­ton salaisuuteni
01.10 Mies ja 90-ki­loinen kasvain
01.30 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit
01.20 Alas­ton salaisuuteni
01.10 Ex On The Beach Suomi
01.20 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
01.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
02.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
02.15 Paiseklinikka
02.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
3
03.40 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
to: Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa tapailla,..
03.25 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maasta.
03.25 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, Tosi-tv,
03.25 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
03.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
05.25 Mi­nä olen Jazz
05.20 Sai­tu­rei­den säästövinkit