Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
06.40 Simpsonit
06.40 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
06.50 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
07.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.30 Tuho-osasto
08.25 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
08.20 Mi­nä olen Jazz
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
pe: Os­ta­jat saa­vat vihiä,..
9
09.15 En­si­silmäyksellä
Mars­hall on shokissa,..
09.10 Trixie Motel
09.25 Say Yes to the Dress
Mis­sit ovat tot­tu­neet upei­siin pu­kui­hin, jo­ten näyt­tä­vän hää­pu­vun löy­tä­mi­nen voi ol­la vai­keaa. Per­heen mie­li­pi­teet voi­vat vai­keut­taa va­lin­taa en­ti­ses­tään. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
09.40 En­si­silmäyksellä
09.40 Moderni perhe
10.05 Simpsonit
ti: Bart jär­kyt­tyy kuullessaan,..
10.10 Da­vid & An­nie: 90 päi­vän jälkeen
10.50 Lo­ren & Ale­xei: 90 päi­vän jälkeen
11.00 Family Guy
Pe­ter on vihainen,..
kausi 19...
11.20 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
11.35 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
12
12.00 Simpsonit
Bart ta­paa ko­dit­to­man miehen,..
12.25 FBOY Island Ruotsi
UU­SI SAR­JA Kol­me tyt­töä, The­re­sé, Awa ja Oli­via, et­si­vät si­tä oi­keaa. Vain puo­let hei­dän 20 tref­fi­kump­pa­nis­ta on tul­lut rak­kau­den vuoksi...
13.00 En­nätystehdas
13.00 En­si­silmäyksellä
Mars­hall on shokissa,..
to: Kun häät ovat ohi,..
13.00 Si­lent Library Suomi
12.30 Apua, mikä tauti!
13.30 Si­lent Library Suomi
13.45 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
13.45 Milf Manor
(MILF Ma­nor, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2023)
14.50: Tref­fit ja ro­mant­ti­nen au­rin­gon­las­ku­suu­del­ma - rak­kaut­ta on ilmassa...
13.35 Tar­jous­ten metsästäjät
14.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
15.00: Nuo­ri nai­nen on ka­ran­nut ko­toa ja jou­tu­nut hy­vin pa­hoil­le teille,..
14.00 Moderni perhe
14.00 En­nätystehdas
Jak­sos­sa hei­te­tään volt­te­ja fly­boar­dil­la se­kä he­vo­sen selässä,..
14.00 Si­lent Library Suomi
14.05 Tar­jous­ten metsästäjät
14.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
ke: Fee­niks­läi­set yrit­tä­vät hoi­dat­taa her­mo­jaan fir­man erä­retkellä,..
15
15.00 Melkein MENSA
16.00 Tuho-osasto
15.55 Sai­tu­rei­den säästövinkit
Pen­nin­ve­nyt­tä­jät ja­ka­vat par­haat ra­han­sääs­tö­vink­kin­sä liial­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä tiuk­kaan bud­jetointiin.
16.30 Simpsonit
Epä­toi­voi­nen Mar­ge yrit­tää saa­da hä­net takaisin.
17.30 Family Guy
ti: Kun Brian py­säyt­tää va­hin­gos­sa ryöstön,.. kausi 19...
ke: Tu­le­vai­suu­des­sa Ste­wies­tä on tul­lut rikas,..
to: Kun mie­het päät­tä­vät teh­dä jo­tain il­man juomista,..
pe: Kun Lois kan­nus­taa Pe­te­riä lu­ke­maan kirjan,..
18
18.00 Say Yes to the Dress
Red os­ti jo var­muu­den vuok­si me­kon toi­ses­ta sa­lon­gis­ta, mut­ta hän ei ha­lua tyy­tyä sii­hen. Löy­tää­kö hän Klein­fel­dis­tä mekon,..
18.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
UU­SI KAU­SI Ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat kump­pa­nien­sa ko­ti­maa­han aloit­taak­seen avio­lii­ton ul­ko­mail­la. On­ko hei­dän rak­kau­ten­sa kie­li­muu­ris­ta ja kult­tuu­rie­rois­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vän vah­va kestämään?
18.30 Simpsonit
Simp­so­nit läh­te­vät ran­talomalle,..
ke: Puis­tat­ta­via ta­ri­noi­ta: Ve­ri­nen ve­risukulainen, Kun Ho­mer osoit­tau­tuu mel­koi­sek­si nyrk­ki­sankariksi,..
19.00 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däksemme,..
20.00 Moderni perhe
20.30: Clai­re ha­luaa, et­tä kaik­ki läh­te­vät ta­losta pois,..
20.00 Melkein MENSA
20.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
20.00 Si­lent Library Suomi
19.55 I Am Shauna Rae
22-vuo­tiaan Shau­na Raen kas­vu hi­das­tui tais­te­lus­sa har­vi­nais­ta ai­vo­syö­pää vastaan...
20.00 90 päi­vää morsiamena UK
Seu­raam­me kah­dek­saa brit­tiä ja hei­dän etä­suh­tei­taan 90 päi­vän ajan näh­däk­sem­me, kes­tää­kö vai lop­puuko suhde!..
19.55 Say Yes to the Dress
20.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
20.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00: Ju­dith nä­kee punaista,..
21.30: Kun Ja­ken kärt­tyi­syys saa Alanin,..
21
21.00 9-1-1
ti: 188-tii­mi ryn­tää aut­ta­maan pu­las­sa ole­vaa so­me-vaikuttajaa,..
21.00 9-1-1: Lone Star
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00: Ted pää­tyy Bar­neyn kans­sa Phi­la­delphiaan...
22.30: Ted löy­tää kaa­pis­taan paidan,..
23.25: Bar­ney ha­luai­si viet­tää hal­lo­wee­nia mal­lien kanssa,..
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sinkkuelämää
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan suo­si­kit ovat taas sink­ku­ja ja jat­ka­vat rak­kau­den etsimistä...
21.05 Da­vid & An­nie: 90 päi­vän jälkeen
21.35 Lo­ren & Ale­xei: 90 päi­vän jälkeen
21.00 90 päi­vää morsiamena UK
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Criminal Minds
22.00 Elokuva: Kuo­le­maantuomittu
Dead Man Wal­king, USA 1995. O: Tim Rob­bins. P: Su­san Sa­ran­don, Sean Penn...
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Sink­kue­lä­mää: Jälkipyykki
22.10 Hou­se of Ham­mer - skan­daa­li­paljastukset
Hou­se of Ham­mer -sar­ja pu­reu­tuu jär­kyt­tä­viin ri­kos­syytteisiin,..
23.00 Family Guy
23.00 Elokuva: Flightplan
Flightp­lan, USA, 2005. O: Ro­bert Sch­went­ke. P: Jo­die Fos­ter, Pe­ter Sars­gaard, Sean Bean...
23.00 Melkein MENSA
23.00 Paiseklinikka
Iho­tau­ti­lää­kä­ri ja ki­rur­gi Em­ma Crayt­hor­ne ja hä­nen tii­min­sä rien­tä­vät apuun!..
23.20 Dr. Mercy
Pri­cen ras­va­ku­dos­kas­vain on niin suuri,..
23.50 Simpsonit
00.00 Family Guy
0
00.04 Why Women Kill 2
00.04 MacGyver
00.04 Family Guy 19
00.05 FBOY Island Ruotsi
00.05 Sto­rage Wars 13
00.05 Lap­land Rescue 1
00.14 Family Guy 19
00.14 Si­lent Lib­rary Suomi 1
00.14 MacGyver
00.15 Simpsonit
00.19 The Simpsons 7
00.19 How I Met Your Mother 1
00.19 The Simpsons 8
00.23 9-1-1: Lone Star 4
00.23 The Simpsons 24
00.40 9-1-1: Lone Star
00.50 Simpsonit
01.05 Lää­kä­rihelikopteri
00.25 Apua, mikä tauti!
01.40 Why Women Kill
02.35: Al­ma saa vihiä,..
01.35 Elokuva: Kuo­le­maantuomittu
Dead Man Wal­king, USA 1995. O: Tim Robbins...
01.40 Criminal Minds
01.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
02.15 Paiseklinikka
3
03.25 Ih­me­mies MacGyver
03.25 9-1-1: Lone Star
03.25 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
03.40 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elämää.
03.50 9-1-1
04.10 So­lar Opposites
04.10 Ih­me­mies MacGyver
04.35 Family Guy
04.30 Ih­me­mies MacGyver
04.55 Family Guy
05.15 Pe­lastajat Lappi
05.15 Family Guy
05.20 Lo­ren & Ale­xei: 90 päi­vän jälkeen
05.35 Pe­lastajat Lappi