Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Say Yes To The Dress: Britannia
06.05 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
06.05 Say Yes To The Dress: Britannia
06.35 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
Jo­sep­hi­ne on so­vit­ta­nut jo sa­taa hääpukua,..
ti: Car­li löy­tää unel­mien­sa mor­siuspuvun,.. Täl­lä ker­taa näh­dään morsiamia,..
ke: Mar­ga­ri­tal­la on jo kak­si hääpukua,.. Lind­say ei ha­lua ol­la häis­sään prinsessa,..
to: Kun mor­sian tuo isän hää­pu­kuostoksille,..
Häät lu­pai­le­vat uu­sia alkuja,..
06.40 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 10. Jaksot 13-18.
06.55 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
06.55: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
07.40 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Kos­ka nuo­ret ovat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän omien van­hem­pien­sa on otet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen het­kiä, kun tei­ni­van­hem­mat te­ke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen ja yrit­tä­vät sa­mal­la huo­leh­tia suh­teis­taan. (Unex­pec­ted, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 3. Jaksot 11-15.
08.45 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 16. Jaksot 6-10.
9
09.45 Pienten perhe
ti: Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Portlandissa,
ke:
to: Alkaa uusintana.
pe: Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Portlandissa,
09.55 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
10.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Sar­ja seu­raa iloi­sen ja ra­kas­ta­van per­heen elä­mää. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 4. Jaksot 11-12.
10.50 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
10.50 Re­turn to Amish
10.50 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kastuivat,..
10.50 1+5 tytärtä
10.50 Say Yes to the Dress
11.50 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
11.50 Kakkukuningas
Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Cake Boss,
11.50 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...
Kausi 4. Jaksot 14-15.
12
12.20 Kark­kikuningatar
Kausi 1. Jaksot 1-2.
12.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
ma: Alkaa uusintana.
ke: 45-vuo­tias Pen­ny pai­naa 240 ki­loa ja on sen vuok­si si­dot­tu sänkyynsä...
to: Chuckin paino ja lymfedeema haittaavat elämää.
pe: Ch­ris­ti­na on vas­ta 22-vuo­tias, mut­ta pai­naa jo lä­hes 300 kiloa...
12.55 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
12.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
12.55: Alkaa uusintana.
14.00: 270-ki­loi­nen Oli­via on elä­nyt eris­täy­ty­nee­nä äi­tin­sä kel­la­riin jo kah­den vuoden ajan...
15.00: 45-vuo­tias Pen­ny pai­naa 240 ki­loa ja on sen vuok­si si­dot­tu sänkyynsä...
13.55 Sin­kut kilpakosijoina
Ta­voit­tee­na on löy­tää Se Oi­kea yh­teis­ten ak­ti­vi­teet­tien ja asian­tun­ti­joi­den avul­la, ja niin kih­lau­tu­mi­nen kuin häät­kin voi­vat muut­tua to­dek­si vii­koit­tai­ses­sa se­re­mo­nias­sa. Mi­kä­li ei, osa ta­lon asuk­kais­ta lai­te­taan kes­ken kai­ken vaih­toon. (The Spou­se Hou­se, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 1-5.
14.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
14.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 1. Jaksot 5-10.
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Erikoisjakso
Shaun Ro­bin­son kes­kus­te­lee pa­rien kans­sa niin hy­vis­tä kuin huo­nois­ta­kin het­kis­ta ja sii­tä, kuin­ka yh­tei­nen ar­ki on sujunut.
14.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huomata,..
Kausi 2. Jaksot 1-2.
15.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
15
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaansa luo...
16.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yhdysvallat,
16.55 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
ke: Ohjeita morsiamelle. Kallis maku.
to: Riitelevät perheenjäsenet.
pe: Häiden kynnyksellä voi tapahtua ikäviä takaiskuja.
18
18.00 Sisarvaimot
Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää.
ke:
to:
pe:
18.00 Re­turn to Amish
Sul­je­tus­ta amis­siyh­tei­sös­tä uu­teen maail­maan ja jäl­leen ta­kai­sin yh­tei­söön pa­lan­nei­den nuor­ten ta­ri­na jatkuu...
18.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Re­turn to Amish
19.00 Shem­wel­lin suurperhe
Kun Eri­ca ja Spen­cer Shem­well ra­kas­tui­vat, kum­pi­kin oli jää­nyt aiem­min ta­hoil­laan leskeksi...
19.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Say Yes to the Dress
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ristuksessa.
Kausi 4. Jaksot 3-11.
20.00 Paiseklinikka
Alkaa uusintana. Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaansa luo...
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­nonpudotus?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­non­pu­do­tus? (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lainen Sumit.
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress,
21.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
22.00 Re­turn to Amish
22.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
22.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
22.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
23.05 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
23.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
23.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
23.00 Re­turn to Amish
0
00.05 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
(Sex sent me to the ER, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 1. Jaksot 8-12.
00.05 Löysät pois!
00.00 Paiseklinikka
Alkaa uusintana. Osaat­ko kuvitella,..
01.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 7. Jaksot 18-20.
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
(My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
la: Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
su: Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
01.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
02.05 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
03.00 90 päi­vää morsiamena
Jor­gen ja An­fi­san on ai­ka päättää,..
02.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keenkään.
03.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yhdysvallat,
3
03.05 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
04.00 Say Yes To The Dress
04.00 Say Yes To The Dress
Kau­si 16, osa 8...
04.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...