Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
05.30 Kakkukuningas
06.15 Say yes to the Dress Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. (Say yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 2. Jaksot 3-9.
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Anas­ta­gia on en­ti­nen kau­neus­kilpailija,..
to: Mor­sia­met ot­ta­vat mu­kaan isiä,.. Miten käy,..
Alkaa uusintana.
06.50 Pie­ni suuri perhe
06.50: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
07.50: (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.55: Alkaa uusintana. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen elä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
06.45 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 10. Jaksot 13-18.
08.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­los­kau­del­la. Nyt kak­si­kon ta­ri­na jat­kuu oman tv-sar­jan uu­del­la kau­del­la. Li­sä­maus­teen­sa sop­paan tuo Chan­te­lin vä­ri­käs per­he. (The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 2. Jaksot 7-10.
07.55 Apua, tyt­tä­re­ni on raskaana
Alkaa uusintana.
09.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 17. Jaksot 5-9.
9
10.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.55 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.55 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
10.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.00: Alkaa uusintana.
10.55 Re­turn to Amish
11.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
11.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
10.55 Say Yes to the Dress Lancashire
11.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
12.05 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
11.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
12
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
12.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
13.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2016)
14.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
15.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
15
15.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.55 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
ke: Sel­viy­ty­jis­tä tut­tu lau­la­ja et­sii ro­mant­tis­ta hääpukua,..
16.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 11. Jaksot 8-9.
16.55 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
18
18.00 Apua, tyt­tä­re­ni on raskaana
Sar­ja seu­raa kol­men tei­ni-ikäi­sen pa­ris­kun­nan odot­ta­mat­to­mia ras­kauk­sia. Kos­ka nuo­ret ovat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia tu­le­vaan roo­liin­sa, hei­dän omien van­hem­pien­sa on otet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen het­kiä, kun tei­ni­van­hem­mat te­ke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen ja sa­mal­la val­mis­tau­tu­vat lä­hi­pii­rin­sä tuel­la suu­reen elä­män­muu­tok­seen. (Unex­pec­ted, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 2-6.
18.00 Re­turn to Amish
Sul­je­tus­ta amis­siyh­tei­sös­tä uu­teen maail­maan ja jäl­leen ta­kai­sin yh­tei­söön pa­lan­nei­den nuor­ten ta­ri­na jatkuu...
18.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Alkaa uusintana.
19.00 Re­turn to Amish
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
19.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yhdysvallat,
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
19.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
20.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rakkaansa luo.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
Alkaa uusintana.
21.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
21.00 Say Yes to the Dress
Alkaa uusintana.
22.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
22.00 Re­turn to Amish
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
22.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
22.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
22.00 Re­turn to Amish
Sul­je­tus­ta amis­siyh­tei­sös­tä uu­teen maail­maan ja jäl­leen ta­kai­sin yh­tei­söön pa­lan­nei­den nuor­ten ta­ri­na jatkuu...
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
23.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
Alkaa uusintana.
23.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
23.50 Upea li­ha­va elämäni
0
00.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
Il­miök­si nous­sut Toh­to­ri Pai­se eli Sand­ra Lee jat­kaa työ­tään eri­lai­sis­ta iho-on­gel­mis­ta kär­si­vien po­ti­lai­den parissa...
00.00 Toh­to­ri jalkapaise
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
ke: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
to:
pe:
la:
su: Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
01.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
01.55 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
02.55 Say Yes To The Dress
02.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
02.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
03.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
02.50 1+5 tytärtä
02.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
3
03.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
03.50 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
03.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
04.50 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Kausi 2. Jaksot 21-23.
04.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu