Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
23.05 Yle Live: Rol­la­rit Co­pa­ca­banalla 2006
07.46 BUU-klubben
07.51 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
En­sin katsotaan,..
08.06 BUU-klubben
En­sin kat­so­taan, mi­tä BUU-klub­be­niin kuuluu,..
08.06 Su­perapulaiset
08.15 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
08.20 Iloa puutarhasta
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.35 Myy­riä ja mui­ta met­säneläimiä
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.34 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.30 An­der­sin kanssa kalassa
08.40 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
08.50 Spotlight
9
09.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat trendeistä,..
09.05 Nuku hyvin
09.03 Pienet kodit
09.00 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
Kus­taa V nou­si val­taan vuonna 1907,..
09.10 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
09.15 Kybersoturit
09.20 Ro­san­na Fell­man, runoilija
09.40 Unelmakoti
09.32 Unelmakoti
09.49 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.58 Piispat
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Studio 65
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.18 Sportliv
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.15 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.20 Myy­riä ja mui­ta met­säneläimiä
10.27 Kybersoturit
10.30 Eräelämää
10.32 Piispat
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.59 Lo­foot­tien kalamestari
Ku­kin jouk­kue te­kee pit­kän­sii­man ja jo­kai­nen it­sel­leen nostokoukun...
10.50 Kirppisvinkit
11.00 Spotlight
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Doobidoo
Lu­vas­sa on kuu­maa mam­boa, kun Irlanti,..
11.00 Luon­to­mat­kal­la Costa Ricassa
11.00 Ka­don­neet perijät
Las­se adop­toi­tiin ihan pie­ne­nä, ja äi­ti läh­ti kauas pois...
11.29 Ro­san­na Fell­man, runoilija
11.30 Pienet kodit
12
12.01 Pie­ti­lä Pietilöistä
Ark­ki­teh­ti An­nuk­ka Pie­ti­lä ker­too van­hem­pien­sa Rai­li ja Rei­ma ark­ki­tehtuurista,..
12.01 Aktivistit
12.01 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: Morrison Hotel
12.01 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
12.01 Sub­harc­hord: tu­le­vai­suus jo­ta ei tullut
12.01 Fosca
12.45: Fos­can ys­tä­vä­tär­tä am­mu­taan hä­nen ol­les­saan rat­sas­ta­mas­sa. Uh­rin mie­hel­lä on hevostila,..
13.40: Hä­nel­lä on trau­maat­ti­nen lap­suus, jo­ka tun­tuu ole­van avain ko­ko tapaukseen...
12.01 Ki­no Suo­mi: Sirp­pi ja kitara
Neu­vos­toa­jan suu­rim­mas­sa rock­ta­pah­tu­mas­sa vuon­na 1988 un­derg­round-bän­dit nou­se­vat glas­nos­tin sym­bo­lik­si ja van­han val­lan mu­re­ne­mi­sen enteeksi.
12.30 Jaakko Keso
12.50 Isä­ni tähtien takaa
Ei­na­rin lap­suus muut­tui, kun hä­nen isän­sä va­lais­tui ja al­koi vies­tiä ava­ruu­den va­lo-olen­to­jen kans­sa. Nyt, 25 vuot­ta myöhemmin,
13.00 Gau­dín Barcelona
(1852 -1926) oli Bar­ce­lo­nas­sa elä­nyt ja työs­ken­nel­lyt arkkitehti,..
13.00 Pie­ti­lä Pietilöistä
13.00 Enem­män elo­kuvasta: Inho
13.15 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
13.25 Re­von­tul­ten räppäri
Saa­me­lai­nen Mihk­ku Lai­ti on 18-vuo­tias ja ha­luaa rap-artistiksi...
13.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
13.55 Jaakko Keso
14.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
14.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
14.00 Yle Live: Rol­la­rit Co­pa­ca­banalla 2006
Uu­del­leen mas­te­roi­tu ja kun­nos­tet­tu ver­sio The Rol­ling Sto­ne­sin le­gen­daa­ri­ses­ta il­mais­kon­ser­tis­ta Rion Co­pa­ca­ba­na Beac­hil­la hel­mi­kuus­sa 2006 puo­len­tois­ta mil­joo­nan kat­so­jan edessä.
14.15 Ar­kistojen salat
14.35 Enem­män elo­kuvasta: Inho
14.30 Ryhmäteatteri
Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta. Ryh­mik­sen kan­ta­va aja­tus on, et­tä kaik­ki osal­lis­tu­vat tai­teel­li­siin päätöksiin...
14.40 En­nen elo­ku­vaa: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
14.45 Fin­lan­dia su cos­ta sur y Arc­hi­piéla­go. Lok­ki len­si vieraaksemme
14.45 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ti: Ma­nuel il­mai­see Cru­zil­le sy­vän suut­tumuksensa,..
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
to: Cruz on rai­vois­saan mie­hel­leen, tie­täen mi­hin hä­nen isän­sä pystyy,..
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
15.55 En­nen elo­ku­vaa: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
15.55 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.35: Avio­liit­ton­sa ka­riu­dut­tua Vit­to­rion on ai­ka pohtia,..
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ke: Ma­ria pyy­tää apua Giuseppelta,.. Roc­co koet­taa ve­do­ta Ma­rian isään,..
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Aktivistit
16.05 Mes­siah/Comp­lex: Uu­si Mes­sias-oratorio
F. Hän­de­lin Mes­sias-ora­to­rio esi­te­tään ka­na­da­lai­sin voi­min mm. kol­mel­la al­ku­pe­räis­kan­so­jen kielellä.
16.45 Egen­lan­din matkakohteet
17.01 Nuku hyvin
16.55 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
17.26 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
17.26 Eve
17.26 Studio 65
17.26 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
En­sin kat­so­taan, mi­tä BUU-klub­be­niin kuu­luu, ja sit­ten Ihai­li­ja­hii­ri kat­soo sar­jo­ja Eläin­ten esi­kou­lu, Fia ja kei­jut se­kä Possuli.
18.00 Muumilaakso
18.00 Katto-Kassinen
18.22 Fant­ti ja työkoneet
18.24 Pikku tiikeri
18.30 Piispat
18.30 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
Kus­taa V nou­si val­taan vuonna 1907,..
18.30 Ka­don­neet perijät
Las­se adop­toi­tiin ihan pie­ne­nä, ja äi­ti läh­ti kauas pois...
18.30 Luon­to­mat­kal­la Costa Ricassa
18.30 Lo­foot­tien kalamestari
No­peu­des­ta ja voi­mas­ta on hyö­tyä, kun kil­pai­li­jat ri­pus­ta­vat ka­lo­ja telineille...
18.30 Oppimislabra
18.30 Unelmakoti
Ko­ti­seu­dul­leen pa­laa­vat Alex ja Louis ovat os­ta­neet unel­mien­sa van­han maa­ta­lon Öölannista...
18.49 Kirppisvinkit
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Useim­mil­la pik­ku­kau­pun­gin asuk­kail­la tun­tuu ole­van run­saas­ti muis­to­ja aiem­mis­ta fes­tivaaleista,
18.55 Kybersoturit
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.55 Spotlight
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.50 Sportliv
20.01 Fosca
La­po ai­koo myy­dä ti­lan he­ti, mut­ta Fos­ca pyy­tää hän­tä lyk­kää­mään asiaa hetken.
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Aria­ne Ma­tiakh. - Koech­lin: Vers la voûte étoi­lée. Mes­siaen: Con­cert à quat­re. Saint-Saëns: Dan­se ma­cab­re. R. St­rauss: Ruu­su­ri­ta­ri, sar­ja or­kes­te­ril­le; Seit­se­män hun­nun tans­si oop. Sa­lo­me. Vii­väs­tet­ty lähetys.
20.01 Fosca
pe: Hä­nel­lä on trau­maat­ti­nen lap­suus, jo­ka tun­tuu ole­van avain ko­ko tapaukseen...
20.01 Agat­ha Ch­ris­tie - nai­nen dek­karien takana
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan nuo­ren nai­sen ke­hi­tys­tä kir­jai­li­jak­si en­sim­mäi­sen maail­man­so­dan varjossa...
20.00 Doobidoo
Ar­tis­ti­van­hem­mat ja lah­jak­kaat lap­set koh­taa­vat leik­ki­mie­li­ses­sä ruot­sa­lai­ses­sa mu­siik­ki­tie­to­kilpailussa,
20.30 Ro­san­na Fell­man, runoilija
20.55 En­nen elo­ku­vaa: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
21
21.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
21.00 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
21.00 Re­von­tul­ten räppäri
Saa­me­lai­nen Mihk­ku Lai­ti on 18-vuo­tias ja ha­luaa rap-artistiksi...
21.00 Kino: Of­fi­cial Secrets
To­si­poh­jai­ses­sa elo­ku­vas­sa tie­dus­te­lu­vir­kai­li­ja jou­tuu oi­keu­teen sa­lais­ten tie­to­jen vuo­ta­mi­ses­ta. N: Kei­ra Knight­ley, Matt Smith, Matt­hew Goo­de, Rhys Ifans, Ralph Fien­nes. O: Gavin Hood
21.00 En­nen elo­ku­vaa: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
21.00 Talo
Var­ti­jat saa­vat kuul­la jär­kyt­tä­vän uu­ti­sen: van­ki­lan on­gel­mat on rat­kais­ta­va kol­mes­sa kuu­kau­des­sa tai ta­lo suljetaan...
21.05 Ki­no Klassikko: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
Mus­tan huu­mo­rin klas­sik­ko mie­hes­tä, jo­ka päät­tää rai­va­ta tiel­tään hä­nen ja aa­te­li­sar­von vä­lis­sä ole­vat kah­dek­san su­ku­lais­ta. N: Den­nis Pri­ce, Alec Guinness.
21.50 En­nen elo­ku­vaa: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
22.00 Sol­si­dan - On­nea onkimassa
22.22: 7...
22.44: 7...
23.06: 7...
23.28: 7...
21.55 Ki­no Suo­mi: Sirp­pi ja kitara
Neu­vos­toa­jan suu­rim­mas­sa rock­ta­pah­tu­mas­sa vuon­na 1988 un­derg­round-bän­dit nou­se­vat glas­nos­tin sym­bo­lik­si ja van­han val­lan mu­re­ne­mi­sen enteeksi.
22.00 The Mys­te­ry of DB Cooper
Mar­ras­kuus­sa 1971 ta­pah­tui Yh­dys­val­tain tois­tai­sek­si ai­noa rat­kai­se­ma­ton len­to­ko­ne­kaap­paus. Te­ki­jä oli il­moit­ta­nut läh­tö­sel­vi­tyk­ses­sä ni­mek­seen Dan Cooper...
22.15 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
22.15 Fight the po­wer: Hip­hop muutti maailmaa
22.45 Kino: Koesoitto
22.45 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kruu­nu­päi­tä ja hy­viä sydämiä
22.50 Ryhmäteatteri
Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuodesta...
23.05 Yle Live: Rol­la­rit Co­pa­ca­banalla 2006
Uu­del­leen mas­te­roi­tu ja kun­nos­tet­tu ver­sio The Rol­ling Sto­ne­sin le­gen­daa­ri­ses­ta il­mais­kon­ser­tis­ta Rion Co­pa­ca­ba­na Beac­hil­la hel­mi­kuus­sa 2006 puo­len­tois­ta mil­joo­nan kat­so­jan edes­sä. (A Big­ger Bang: Li­ve on Co­pa­cabana) (U)
23.05 Uusi Kino: Ku­kaan ei kat­so sinua silmiin
23.25 Kids in Crime
Pålin unel­ma elä­mäs­tä il­man ri­kok­sia tun­tuu yh­täk­kiä ole­van hy­vin lähellä.
23.35 Uusi Kino: Tulen lumous
23.45 Maihinnousu
23.55 Enem­män elo­kuvasta: Inho
0
3