Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
07.46 BUU-klubben
07.51 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
Kun BUU-klub­be­nin ta­pah­tu­mat on päivitetty,..
08.01 Su­perapulaiset
su: Jos elää pitkään,..
08.14 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
08.20 Iloa puutarhasta
08.30 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.30 An­der­sin kanssa kalassa
08.40 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
08.40 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.55 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­veydestä,..
09.00 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
09.00 Pienet kodit
09.00 Hir­vimetsällä
Hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä on ai­na ol­lut jo­ta­kin py­hää En­ger­da­lin kun­nan ih­mi­sil­le. Kun met­säs­tys­kausi alkaa,..
9
09.10 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
09.05 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
09.20 Ra­haa, rahaa, rahaa
09.40 Unelmakoti
Mea ja Bru­no ovat päät­tä­neet to­teut­taa suu­ren unel­man, jol­la on pie­net mit­tasuhteet...
09.30 Unelmakoti
Mea ja Bru­no ovat päät­tä­neet to­teut­taa suu­ren unel­man, jol­la on pie­net mit­tasuhteet...
09.55 Piispat
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.50 Studio 65
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.15 Sportliv
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.18 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.20 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
10.25 Ra­haa, rahaa, rahaa
10.30 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
10.30 Piispat
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.55 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
10.50 Kirppisvinkit
11.00 Lo­foot­tien kalamestari
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Doobidoo
11.00 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
11.00 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Ruot­sa­lai­ses­sa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa on seu­rat­tu kah­dek­san lap­sen elä­mää 10 vuotta...
11.30 Pienet kodit
11.45 Näin Norjassa
12
12.01 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
12.01 Aktivistit
12.01 Vee­ran maa­ginen elämä
12.01 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
12.01 Wie­nin fil­har­mo­ni­kot Prahassa
Wie­nin Fil­har­mo­ni­kot esiin­ty­vät Pra­han Ru­dol­fi­num-sa­lis­sa Ja­kub Hrus­han johdolla...
12.01 Fosca
12.50: Mor­sia­men mur­han taus­tal­ta al­kaa pal­jas­tua van­ha tra­ge­dia. La­po to­dis­taa omis­ta­van­sa Foscan talon,
13.43: La­pon läs­näo­lo ki­ris­tää Fos­can ja Co­si­mon vä­le­jä. En­tä me­nee­kö Fos­cal­ta koti alta?..
12.00 Ju­malanpalvelus
12.30 Jaakko Keso
12.55 Fri­da Kah­lon elä­mä ja kohtalo
Fri­da ku­kois­taa tai­teilijana,..
12.55 Vii­meinen etappi
Kak­si nuor­ta nais­ta on mat­kal­la pa­rem­paan elä­mään Eu­roo­pas­sa. Mat­ka vii­mei­sel­le taukopaikalle,
13.01 Kino: Matt­hias & Maxime
Xa­vier Do­la­nin oh­jaa­ma ja kä­si­kir­joit­ta­ma tun­teik­kaan elo­ku­van Matt­hias & Ma­xi­me pää­hen­ki­löt ovat lap­suu­de­nys­tä­viä ja par­hai­ta kavereita...
13.25 Lasikatto
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va avaa il­miöi­tä su­ku­puol­ten palk­ko­jen ta­ka­na ja tut­kii nais­ten työu­ria eri mais­sa USA:sta Iso-Bri­tan­niaan ja Suo­mes­ta Japaniin.
13.20 Vii­meinen etappi
13.30 Vee­ran maa­ginen elämä
13.50 Enem­män elo­kuvasta: Inho
14.00 Historia: Tun­te­maton Kanada
14.10 Kau­pun­ke­ja rakennetaan
Haf­narfjörður...
14.15 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
14.45 Pie­ti­lä Pietilöistä
Ark­ki­teh­ti An­nuk­ka Pie­ti­lä ker­too van­hem­pien­sa Rai­li ja Rei­ma ark­ki­tehtuurista,..
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ke: Pía pa­laa ta­kai­sin Pet­ran va­kuut­te­luis­ta huolimatta...
pe: Ja­nan osuus Cur­ron pe­las­ta­mi­ses­sa uh­kaa jää­dä varjoon...
15.00 Jaakko Keso
15.45 Enem­män elo­kuvasta: Inho
15.50 Enem­män elo­kuvasta: Inho
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ke: Do­ra saa vii­mein tie­tää to­tuu­den Ninosta,.. Roc­co il­moit­taa kih­lauk­ses­taan Ma­rian kanssa...
to: Gab­riel­la us­kou­tuu Salvolle,.. Ag­ne­seen is­kee mus­ta­sukkaisuus...
pe: Mar­ta on in­nois­saan mut­tei hen­no ker­toa kaik­kea Vittoriolle... Fio­ren­za tark­kai­lee Lu­do­vi­can toimia...
16.05 Aktivistit
Pom­mi-is­ku­ja ja po­liit­ti­sia mur­hia 1900-lu­vun alun Hel­singissä...
16.15 Sub­harc­hord: tu­le­vai­suus jo­ta ei tullut
Sub­harc­hord oli DDR:ssä 1960-lu­vun alus­sa ke­hi­tet­ty syn­te­tisaattori,..
17.01 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
Su­ku­puolitaudit...
16.55 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
17.26 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
Syk­sy lähestyy,..
17.26 Holly Hobbie
17.26 Eve
17.26 Studio 65
Iän kart­tues­sa kuo­le­ma tu­lee lä­hemmäksi,..
17.26 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.48 Nor­jaa ris­tiin rastiin
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
Kun BUU-klub­be­nin ta­pah­tu­mat on päi­vi­tet­ty, Hii­ri­tont­tu kat­soo sar­jo­ja Eläin­ten esi­kou­lu, Fia ja kei­jut se­kä Possuli.
18.00 Muumilaakso
18.00 Katto-Kassinen
18.22 Fant­ti ja työkoneet
18.24 Pikku tiikeri
18.30 Piispat
18.30 Hir­vimetsällä
Hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä on ai­na ol­lut jo­ta­kin py­hää En­ger­da­lin kun­nan ih­mi­sil­le. Kun met­säs­tys­kausi alkaa,..
18.30 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Ruot­sa­lai­ses­sa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa on seu­rat­tu kah­dek­san lap­sen elä­mää 10 vuotta...
18.30 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
18.30 Lo­foot­tien kalamestari
Ku­kin jouk­kue te­kee pit­kän­sii­man ja jo­kai­nen it­sel­leen nostokoukun...
18.30 Oppimislabra
18.30 Unelmakoti
Håkan ja Ma­ria ovat ai­na aja­tel­leet pa­laa­van­sa vie­lä jo­na­kin päi­vä­nä rak­kaal­le län­si­ran­ni­kol­le, mis­sä mo­lem­pien juuret ovat.
18.50 Kirppisvinkit
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Kun Ru­by saa toi­veen, mis­sä toi­vo­ja ha­luaa lo­pet­taa teeskentelyn,..
19.00 Ra­haa, rahaa, rahaa
Dol­la­rei­ta, bit­coi­ne­ja, kruunuja...
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.55 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.50 Sportliv
20.01 Fosca
ke: Mor­sia­men mur­han taus­tal­ta al­kaa pal­jas­tua van­ha tra­ge­dia. La­po to­dis­taa omis­ta­van­sa Foscan talon,
to: La­pon läs­näo­lo ki­ris­tää Fos­can ja Co­si­mon vä­le­jä. En­tä me­nee­kö Fos­cal­ta koti alta?..
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
And­rew Man­ze, sol. Bru­ce Liu, pia­no. - Ralph Vaug­han-Wil­liams: Fan­ta­sia Tho­mas Tal­li­sin tee­mas­ta. Ca­mil­le Saint-Saëns: Pia­no­kon­sert­to nro 5. Ro­bert Sc­hu­mann: Sin­fo­nia nro 3 "Rei­ni­läi­nen". Vii­väs­tet­ty lähetys.
20.01 Gau­dín Barcelona
(1852 -1926) oli Bar­ce­lo­nas­sa elä­nyt ja työs­ken­nel­lyt ark­ki­teh­ti, jon­ka oma­pe­räi­siä ra­ken­nuk­sia löy­tyy ym­pä­ri kaupunkia.
20.00 Doobidoo
Lu­vas­sa on kuu­maa mam­boa, kun Ir­lan­ti, Tans­ka ja Ruot­si koh­taa­vat leik­ki­mie­li­ses­sä ruot­sa­lai­ses­sa mu­siik­ki­tie­to­kilpailussa,
20.45 Näin Norjassa
21
21.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
21.00 Historia: Vil­lin län­nen valloitus
21.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
21.00 Pie­ti­lä Pietilöistä
Ark­ki­teh­ti An­nuk­ka Pie­ti­lä ker­too van­hem­pien­sa Rai­li ja Rei­ma ark­ki­tehtuurista,..
21.00 Ki­no Klassikko: Tääl­tä ikuisuuteen
Kah­dek­san Os­ca­rin klas­sik­ko Pearl Har­bo­rin va­rus­kun­nas­ta Ha­vai­jil­la juu­ri en­nen so­dan syt­ty­mis­tä. N: Burt Lan­cas­ter, De­bo­rah Kerr, Mont­go­me­ry Clift, Frank Si­nat­ra. O: Fred Zin­ne­mann. (From He­re to Eter­ni­ty, USA 1953)
21.00 elokuva: Hen­gen pitimiksi
Mag­gie ja Cars­ten ra­kas­ta­vat toi­siaan, heil­lä on kak­si iha­naa las­ta, ja he avaa­vat oman gour­met­ra­vin­to­lan­sa Ma­lu­sin. He ha­lua­vat kai­ken. Ja heil­lä on kaik­ki. Mel­kein. Sil­lä heil­tä puut­tuu lu­paa­va Mic­he­lin-tähti...
21.30 Kino: Rakas Thomas
21.45 Ki­no Klassikko: Mis­sissippi palaa
To­si­poh­jai­nen ri­kos­jän­nä­ri FBI:n agen­teis­ta, jot­ka tut­ki­vat kol­men nuo­ren ka­toa­mis­ta Ete­län pik­ku­kau­pun­gis­sa. N: Ge­ne Hack­man, Wil­lem Da­foe, Fran­ces Mc­Dor­mand. O: Alan Parker.
22.00 Hei­kol­la jäällä
22.00 Fight the po­wer: Hip­hop muutti maailmaa
22.15 Kino: Nuo­ren nai­sen muotokuva
Pal­kit­tu elo­ku­va Ma­riannesta,..
22.45 Vie­ras­tais­te­li­ja­na Ukrainassa
22.40 Mu­nuainen haussa
22.55 Kino: Toiset ihmiset
22.55 Uusi Kino: Tulen lumous
23.05 Maihinnousu
23.15 Ryhmäteatteri
Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuodesta...
23.25 Kids in Crime
Vel­ka erään­tyy mut­ta Ma­riuk­sen lai­naa­mat ra­hat puut­tu­vat vie­lä. Tom­my kek­sii hä­täratkaisun.
23.50 Uusi Kino: Allas
0
00.05 Uusi Kino: Yöui