Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
07.31 BUU-klubben
07.51 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
08.00 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
08.11 BUU-klubben
08.03 Su­perapulaiset
08.20 Iloa puutarhasta
08.31 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.30 Eläinkaverit
08.40 Yk­si­ne­läjä Severin
08.40 Efter Nio
Bit­te Wes­ter­lund Jörn Don­ne­rin kak­soi­se­lämästä,..
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
9
09.05 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
09.00 Aktivisti
09.00 La­leh - ter­ve­tuloa kotiin
Ruot­sa­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä La­leh te­ki lä­pi­mur­ron vuonna 2005,..
09.10 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
09.20 Ra­haa, rahaa, rahaa
09.40 Unelmakoti
09.30 Unelmakoti
09.40 Mark ja Luther
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Ka­las­tuselämää
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.10 Sportliv
10.20 Ra­haa, rahaa, rahaa
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.30 Yk­si­ne­läjä Severin
10.30 Mark ja Luther
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.59 Ko­vin kuski haussa
10.50 Spot­light: Kou­lut sul­ke­vat sil­män­sä syrjinnältä
11.00 St­röm­sön talkoot
11.00 Efter Nio
Bit­te Wes­ter­lund Jörn Don­ne­rin kak­soi­se­lämästä,..
11.00 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
Mar­tin Em­te­näs tu­tus­tuu Af­ri­kan hel­mek­si kut­sut­tuun Ugandaan...
11.00 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Las­ten per­heis­sä ele­tään sai­rauk­sien, kai­puun, muu­tok­sien ja to­teu­tu­mat­to­mien toi­veiden kanssa.
11.20 Sukumme arvet
Kak­si vel­jes­tä ker­too avoimesti,..
11.30 Aktivisti
11.48 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.01 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
Ra­fael, Bu­da­pest 1983...
12.01 Yrittäjä
Suo­mi on pie­ny­rit­tä­jien maa ja jo­kai­sel­la on oma unel­man­sa. Ja­ni Lai­ne yrit­tää kaikkea,..
12.01 Nick Ca­ve: This Much I Know to Be True
(2022)..
12.01 El­lan mat­kas­sa: Etelä-Italia
12.01 elokuva: Au­rin­kotuulenpolku
Alii­sa huo­leh­tii kah­des­ta si­sa­ruk­ses­taan hei­dän jää­tyään yksin...
12.01 Kino: Val­koi­nen ilmapallo
12.30 Tu­le­vil­la rannoilla
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, jos­sa pien­ten kel­tais­ten ku­mi­saap­pai­den mu­ka­na mat­ka­taan tu­le­vai­suu­den ran­tamaisemiin.
12.55 Ro­my Sch­nei­der & Alain Delon
13.15 Ky­lä ni­meltä Bragino
13.16 Elo­ku­van het­ki: Au­rin­kotuulenpolku
13.20 So­dan­ky­län parhaat
13.35 Gui­tar Man Joe Bonamassa
B...
13.30 BBC:n Proms-fes­ti­vaa­lin 2023 päätösilta
Ka­pel­li­mes­ta­ri Ma­rin Al­sop joh­taa BBC:n sin­fo­niaor­kes­te­ria ja kuo­roa pe­rin­tei­ses­sä pää­tös­kon­ser­tis­sa Lon­toon Royal Al­bert Hal­lis­sa. So­lis­tei­na ovat nor­ja­lai­nen täh­ti­sop­raa­no Li­se Da­vid­sen ja sel­lis­ti She­ku Kanneh-Mason.
13.48 27 totta valetta
13.45 Wheels of Freedom
Ra­joit­teet ovat vain hi­das­tei­ta Vil­le Jaarannolle,..
14.05 Historia: Tun­te­maton Kanada
14.05 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
14.15 Kau­pun­ke­ja rakennetaan
Akureyri...
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ti: Vain Ma­nue­lil­la on mah­dol­li­suus nou­taa lää­ke Si­mo­nal­le Pueblasta...
ke: Si­mo­na häi­lyy elä­män ja kuo­le­man rajalla...
to: Si­mo­na on taas elä­vien kir­jois­sa. Pa­ro­nin käy­tös häm­men­tää Cruzia,..
15.20 So­dan­ky­län parhaat
15.30 G. J. Rams­tedtin maailma
J. Rams­tedt mat­kus­ti ja loi it­se­näis­ty­vän Suo­men suh­tei­ta tu­hat­vuo­ti­siin mai­hin. Ovat­ko hä­nen ha­vain­ton­sa Kiinasta,..
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ke: Gab­riel­la on yhä kah­den vai­heil­la kir­jeen suhteen... Uu­si asia­kas saa Do­ran sy­dä­men lä­pät­tämään...
16.05 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.55 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pip­sa Pos­su, Isot ko­neet, Os­ku, Ni­pa ja Pe­te, Mi­tä ihmettä? ,
16.55 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Rei­ma Räis­ke, Stel­la ja Sa­mi, Hel­min ve­de­na­lai­nen maail­ma, Kaisa ja Olli,
16.56 El­lan mat­kas­sa: Etelä-Italia
Piz­zaa ja piiloja...
16.50 Uusi Kino: Ää­nenmurroskuoro
17.26 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
17.26 Ka­las­tuselämää
17.26 Studio 65
Van­hat ih­mi­set käyt­tä­vät yhä enem­män alkoholia...
17.26 Strömsö
Nyt jär­jes­te­tään grillijuhlat,..
17.56 Yle Ny­heter TV-nytt
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ke: Vuo­ros­sa ovat BUU-klub­be­nin kuulumiset,..
18.00 Muumilaakso
18.00 Katto-Kassinen
18.21 Fant­ti ja työkoneet
18.24 Pikku tiikeri
18.30 Mark ja Luther
18.30 La­leh - ter­ve­tuloa kotiin
Ruot­sa­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä La­leh te­ki lä­pi­mur­ron vuonna 2005,..
18.30 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Las­ten per­heis­sä ele­tään sai­rauk­sien, kai­puun, muu­tok­sien ja to­teu­tu­mat­to­mien toi­veiden kanssa.
18.30 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
Mar­tin Em­te­näs tu­tus­tuu Af­ri­kan hel­mek­si kut­sut­tuun Ugandaan...
18.30 Oppimislabra
18.30 Unelmakoti
Elai­ne ja Den­nis ovat juu­ri saa­neet avai­met uu­teen ta­loon­sa. Nyt heil­lä on kii­re teh­dä siel­lä täys­re­mont­ti en­nen muuttoa,
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Hän ta­paa siel­lä Brog­de­nin per­heen, jo­ka on krii­sis­sä juu­ri en­nen häitä...
19.00 Ra­haa, rahaa, rahaa
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nikkoseudulta,
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
19.55 Spot­light: Kou­lut sul­ke­vat sil­män­sä syrjinnältä
20.01 Si­mon Sc­ha­ma ja ro­mantiikan aika
Si­mon Sc­ha­ma tut­kii 1800-lu­vun ro­man­tii­kan vai­ku­tus­ta nykyaikaan...
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin kau­den ava­jaiskonsertti
Dun­can Ward, sol. Abel Se­lao­coe, sel­lo, se­kä Bern­hard Sc­him­pels­ber­ger, rum­mut. -Men­dels­sohn: Die sc­hö­ne Me­lu­si­ne, al­ku­soit­to. Pärt: Sin­fo­nia nro 3. W. A. Mo­zart: Tai­ka­hui­lu, alkusoitto.
20.01 Si­mon Sc­ha­ma ja ro­mantiikan aika
Si­mon Sc­ha­ma tut­kii 1800-lu­vun ro­man­tii­kan vai­ku­tus­ta nykyaikaan...
20.01 Fri­da Kah­lon elä­mä ja kohtalo
Nuo­ri Fri­da ha­keu­tuu tai­de­maail­maan ja ko­kee po­liit­ti­sen he­rä­tyk­sen. Va­ka­va on­nettomuus,..
20.00 Doobidoo
Kol­me koo­mik­koa ja yk­si näyt­te­li­jä koh­taa­vat leik­ki­mie­li­ses­sä ruot­sa­lai­ses­sa mu­siik­ki­tie­to­kil­pai­lus­sa, jo­ka on se­koi­tus kil­pai­li­joi­den lau­luesityksiä,
20.25 Sukumme arvet
Kak­si vel­jes­tä ker­too avoimesti,..
21
21.05 Efter Nio
Bit­te Wes­ter­lund Jörn Don­ne­rin kak­soi­se­lä­mäs­tä, temp­pa­rit-Sa­mi to­si-tv:n to­del­lisuudesta,..
21.00 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
Kus­taa V nou­si val­taan vuonna 1907,..
21.00 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
Frans Hals, Gotha 1979...
21.00 BBC:n Proms-fes­ti­vaa­lin 2023 päätösilta
21.00 elokuva: Ninjababy
Ra­ke­lil­la on mo­nen­lai­sia suun­ni­tel­mia elä­män­sä va­ral­le, mut­ta yh­teen­kään niis­tä ei lii­ty aja­tus äi­dik­si tu­los­ta. Kun hän huo­maa ole­van­sa ras­kaa­na, hä­nen elä­män­sä kään­tyy siis vä­hin­tään­kin ylösalaisin...
21.50 El­lan mat­kas­sa: Etelä-Italia
21.50 In the Court of the Crimson King
22.05 Hei­kol­la jäällä
Loan­heit­to­kam­pan­ja Ruot­sin leh­dis­tös­sä ul­ko­mi­nis­te­ri Engst­rö­miä vas­taan yltyy...
22.00 Kino: Verinen pako
Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa ikään­ty­nyt lain­suo­ja­ton ja puo­li­ve­ri­nen kio­wa-in­tiaa­ni al­ka­vat ys­tä­vys­tyä pank­ki­ryös­tön jäl­kei­sel­lä pa­ko­mat­kal­la. N: Gregory Peck,
22.20 Kino: Soratie
Ta­ka­pen­kil­lä is­tuu per­heen isä, jon­ka jal­ka on kipsissä,..
22.45 Gui­tar Man Joe Bonamassa
B...
22.40 Pii­lo­te­tut ky­vyt - 5 vuot­ta myöhemmin
22.50 Noi­dankehässä
Ag­ne­ta te­ki kaikkensa,..
23.15 Historia: Osa­ma Bin Laden
23.25 Kids in Crime
Pål esit­te­lee Tom­myn seu­dun vai­ku­tus­val­tai­sim­mal­le dii­le­ril­le Freddylle...
23.35 Uusi Kino: Kou­lu me­ren rannalla
0