Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
08.20 Mi­tä vain vuok­se­si, lemmikkini
08.10 Iloa puutarhasta
08.15 Hittinikkarit
08.20 En­sim­mäinen vuosi
08.10 Su­perapulaiset
08.25 Iha­nampi elämä
08.32 To­tuus tai tehtävä
08.30 Ponipulmia
Jää­hy­väi­siä ja kyyneleitä...
08.35 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Poh­jan­maan sankarit
08.40 St­röm­sös­tä poimittua
08.45 Erä­maan armoilla
08.50 Kat­so, kani loikkaa
08.55 Vat­sani ja minä
08.55 Ke­sä­mö­kin myymisestä
08.55 No­pea kat­sas­tus historiaan
9
09.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
09.00 Si­suk­kaat saa­melaissiskot
09.00 Mar­ga­ree­ta II - ko­ko Tans­kan kuningatar
Ku­nin­ga­tar Mar­ga­ree­ta on ko­ko Tans­kan kuningatar,..
09.15 Ruotsin muoti
09.15 Kalastajat
09.10 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
09.30 Puutarhakausi
To do -lis­ta ja kah­vit­te­lua. On ai­ka va­li­ta per­he, jo­ka saa tul­la lo­mai­le­maan puutarhaan...
09.45 Puutarhakausi
To do -lis­ta ja kah­vit­te­lua. On ai­ka va­lita perhe,..
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Ha­luam­me luon­non takaisin
09.50 Nuo­ri­sour­hei­lu puntarissa
10.00 Sportliv
10.00 En­sim­mäinen vuosi
10.10 Poh­jan­maan sankarit
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Mi­tä vain vuok­se­si, lemmikkini
10.20 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
10.23 St­röm­sös­tä poimittua
10.30 Yk­si­ne­läjä Severin
10.30 Mi­nun luontoni
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.45 Vat­sani ja minä
10.40 Puo­lue­joh­ta­jien suu­ri kak­si­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu 2023 vii­to­ma­kie­lel­le tulkattuna
10.55 St­röm­sös­tä poimittua
11.05 Norjan kovin
Tuolileikki...
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
11.00 An­ne ja An­ders Euroopassa
Lois­toa ja rap­pio­ta Kreikassa...
11.00 Gee­nin­metsästäjät
Nyt Björn ha­luaa selvittää,..
11.30 Si­suk­kaat saa­melaissiskot
11.44 His­to­rian toinen puoli
11.47 Gee­nin­met­säs­tä­jät opet­tavat lisää
12
12.00 Ka­raokeparatiisi
Ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa lau­lat­taa asiak­kai­den­sa tuskan pois...
12.00 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.00 Not­hing Com­pa­res: Si­néad O'Connor
(s. 1966) ra­ket­ti­mai­ses­ta nou­sus­ta pop­tai­vaal­le ja yh­tä hur­jas­ta syök­systä alas.
12.00 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
12.00 Wein­ber­giä ja El­ga­ria Lon­toon Promseissa
Bir­ming­ha­min sin­fo­niaor­kes­te­ri esiin­tyy ka­pel­li­mes­ta­rin­sa Mir­ga Gražinytė-Ty­lan johdolla...
12.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
12.53: Pää­siäi­ses­tä tu­lee to­del­la pit­kä: pi­tää ta­va­ta liu­ta mie­hen sukulaisia,..
13.53: Im­ma pais­kii töi­tä yö­tä myö­ten, Piet­ro saa eteen­sä kyl­mää­viä todisteita,..
12.00 Kino: Kiinatar
Jean-Luc Go­dar­din elo­ku­va 60-lu­vun lo­pun opis­ke­li­ja­nuo­ris­ta, jot­ka lu­ke­vat pu­nai­sia kir­jo­ja ja toi­vo­vat muut­ta­van­sa maail­man il­man väkivaltaa.
12.53 Me elo­ku­van­te­ki­jät: Kaisa Rastimo
12.45 Maya, tii­kerin tarina
Ira­ni­lai­sen tii­ke­ri­kou­lut­ta­jan Mos­hen pit­käai­kai­nen suh­de Ben­ga­lin tii­ke­ri Mayaan muut­tuu elo­ku­va­tar­jouk­sen myötä...
13.00 Si­ni­nen lau­lu: Suo­men tai­teiden tarina
Osa 2. Oma­ku­va jo­ka täy­tyi piir­tää 1921 - 1929...
13.17 Hen­ki­lö­ku­vas­sa Su­zanne Brøgger
13.36 So­dan­ky­län parhaat
13.33 So­dan­ky­län parhaat
13.41 Tien­rai­vaa­jat: Temple Grandin
13.41 Kansanvalta
Nuo­ri ru­no­tai­tei­li­ja Lau­ra Ek­lund Nha­ga ha­kee it­sel­leen oi­keal­ta tun­tu­via ta­po­ja vaikuttaa...
13.45 Kau­nis änkytykseni
Kos­ket­ta­va do­ku­ment­ti än­kyt­tä­vis­tä nuorista,..
13.45 Mic­hel Roux ja rans­ka­lai­nen maa­laiskeittiö
13.56 Tien­rai­vaa­jat: Nellie Bly
14.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
14.00 Historia: Or­ja­kau­pan synk­kä menneisyys
14.12 So­dan­ky­län parhaat
14.20 Kun tans­sin itsekseni
14.36 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
14.30 Ar­kistojen salat
14.46 Uu­den-See­lan­nin oop­pera: Semele
(1. 8. 2023 al­kaen) ni­mi­tet­ty Tho­mas de Mal­let Bur­gess oh­ja­si G. F. Hän­de­lin oop­pe­ra-ora­to­rion Se­me­len ny­kyi­ses­sä työ­pai­kas­saan Uu­den-See­lan­nin oopperassa...
14.56 Tien­rai­vaa­jat: Katia Krafft
14.56 Tien­rai­vaa­jat: Phulan Devi
14.55 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
ti: Isä Mat­teon seu­raa­jan pol­ku Spo­le­tos­sa on kivinen,..
ke: Ih­mi­sen ei ai­na tar­vit­se ol­la edes pahaa,..
to: Va­len­ti­na on onnessaan,..
pe: Mo­nel­la ovat asiat hy­vin mut­ta Zecc­hi­niä ahdistaa...
15.16 Ric­hard E. Grant kir­jai­li­joi­den jäljillä
15.55 Koh­ti Tanssin taloa
15.53 So­dan­ky­län parhaat
15.53 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.01 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.15 Tien­rai­vaajat: Nzinga
16.20 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
(osa 379) . San­ti poh­tii puo­li­son­sa kans­sa lap­sen hankkimista,..
16.42 365 as­tet­ta - Tans­si Ukrainalle
16.42 Aivan yksin
Muu­sik­ko Kaia, 26, ha­luaa ko­keil­la ra­jo­jaan yk­sin luon­non helmassa...
16.43 Aivan yksin
Nor­ja­lai­nen sar­ja ih­mi­sis­tä, jot­ka haas­ta­vat it­sen­sä läh­te­mään luon­toon ai­van yksin. (U)
16.48 Making of 365
16.45 Aivan yksin
17.00 Lain pitkä nenä
17.10 Kalastajat
Myrs­ky. Ko­va tuu­li rie­huu pit­kin rannikkoa...
17.15 Syö­tä­vät sä­ve­let: Pa­ho­lai­nen Paganini
17.25 Ruotsin muoti
17.25 Ha­luam­me luon­non takaisin
17.25 Syyllinen
17.25 To­tuus tai tehtävä
17.25 Nuo­ri­sour­hei­lu puntarissa
17.25 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.45 Kat­so, kani loikkaa
17.52 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
17.50 No­pea kat­sas­tus historiaan
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ke: Kun on selvinnyt,..
18.00 Mikko Mallikas
18.00 Me­lu­kylän lapset
18.10 Lu­lun luon­toseikkailut
18.15 Ril­li­nal­len et­sivätoimisto
18.23 Vahaveitikat
18.26 Hupsulit
18.30 Mi­nun luontoni
18.30 Mar­ga­ree­ta II - ko­ko Tans­kan kuningatar
Ku­nin­ga­tar Mar­ga­ree­ta on ko­ko Tans­kan kuningatar,..
18.30 Gee­nin­metsästäjät
Nyt Björn ha­luaa selvittää,..
18.30 An­ne ja An­ders Euroopassa
Lois­toa ja rap­pio­ta Kreikassa...
18.30 Norjan kovin
Ki­rot­tu ÄO-testi...
18.30 Fractures
Kris­tín me­nee sän­kyyn Rag­na­rin kans­sa, mut­ta lyk­kää väis­tä­mä­tön­tä to­tuu­den hetkeä...
18.30 Puutarhakausi
Ve­ren­pi­sa­roi­ta ja ju­han­nus­vie­rai­lu. Ju­han­nus lä­hes­tyy ja Tors­te­nin puu­tar­has­sa ovat työt kuu­mei­ses­ti käynnissä.
18.55 St­röm­sös­tä poimittua
19.00 Poh­jan­maan sankarit
19.17 Gee­nin­met­säs­tä­jät opet­tavat lisää
19.19 St­röm­sös­tä poimittua
19.18 Le­nan matkassa
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.55 Puo­lue­joh­ta­jien suu­ri kak­si­kie­li­nen vaa­li­kes­kustelu 2023
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 Svensk­finland runt
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.50 Vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lien ruot­sin­kie­li­set vaa­livalvojaiset
No­pea tu­los­pal­ve­lu se­kä asian­tun­ti­joi­den ja stu­dio­vie­rai­den ana­lyy­se­ja. Il­lan mit­taan vie­rail­laan myös puo­luei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Hel­sin­gis­sä ja muil­la suo­men­ruot­sa­lai­sil­la seu­duil­la. Asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri: Åsa von Sc­houltz. Oh­jel­man juon­ta­vat An­na Bäck, Ale­xan­der Bei­jar ja Peik Österholm.
20.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
Sa­muel on ot­ta­nut riskin,..
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Sa­ka­ri Ora­mo, sol. Anu Kom­si, sop­raa­no, se­kä Mu­siik­ki­ta­lon Kuo­ro, valm. Nils Sch­wec­ken­diek. -Györ­gy Li­ge­ti: Lon­ta­no. Kai­ja Saa­ria­ho: Saa­ri­kos­ki-lau­lut, en­sie­si­tys Suomessa.
20.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
pe: Im­ma pais­kii töi­tä yö­tä myö­ten, Piet­ro saa eteen­sä kyl­mää­viä todisteita,..
20.00 Aalto-dialogit
20.55 Oo aina ihminen
20.52 Elo­ku­va­tai­vaas­sa: Pää pilvissä
21
21.00 Historia: An­ti­se­mi­tis­min historia
21.00 Kansanvalta
Nuo­ri ru­no­tai­tei­li­ja Lau­ra Ek­lund Nha­ga ha­kee it­sel­leen oi­keal­ta tun­tu­via ta­po­ja vaikuttaa...
21.00 Kino: Su­muis­ten vuor­ten gorillat
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va Dian Fos­seys­ta, jo­ka omis­ti elä­män­sä Af­ri­kan vuo­ri­go­ril­lo­jen tut­ki­mi­seen ja suo­je­le­mi­seen sa­la­met­säs­tä­jil­tä. N: Si­gour­ney Wea­ver, Bryan Brown. O: Mic­hael Apted.
21.00 Ki­no Klassikko: Fren­zy - sol­miokuristaja
Alf­red Hitch­coc­kin jän­nä­rik­las­si­kos­sa via­ton­ta mies­tä epäil­lään Lon­too­ta ter­ro­ri­soi­vak­si sar­ja­mur­haa­jak­si. Pääo­sis­sa: Jon Finch, Alec Mac­Co­wen, Bar­ry Fos­ter. (Fren­zy, Bri­tannia 1972)
21.15 Efter Nio
Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
21.53 365 as­tet­ta - Tans­si Ukrainalle
21.59 Making of 365
22.10 Ki­no Suo­mi: Per­ke­le - ku­via Suomesta
Jörn Don­ne­rin te­rä­vän ajan­ku­van pääo­sas­sa on Suo­men kan­sa vuon­na 1970. Ta­vik­set ja julk­kik­set saa­vat sa­noa sa­not­ta­van­sa maas­ta ja sen kulttuurista.
22.05 Ric­hard E. Grant kir­jai­li­joi­den jäljillä
22.06 Phil Ly­nott - kun olen poissa
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va sii­tä, kuin­ka ir­lan­ti­lai­sen työ­läis­per­heen mus­tas­ta po­jas­ta tu­li 70-lu­vul­la kuu­lui­sa rockmuusikko,
22.15 Mur­ha Sandhamnissa
Per­hey­ri­tys St­röm­ma Ce­men­tiä joh­taa tiu­koin ot­tein per­he­pää Eva. Kun Eva saa sy­dän­koh­tauk­sen ja jou­tuu sairaalaan,..
22.51 Uusi Kino: BLUSH - An Ext­raor­dinary Voyage
23.05 Kino: Solmut
Tun­teel­li­nen pa­ri­suh­ded­raa­ma si­joit­tuu Na­po­liin ja Roo­maan, ja ker­too Al­dos­ta ja Van­das­ta joi­den avio­liit­to hajoaa,..
23.05 Kino: Ruoska
23.07 Pääsiäismunia
23.22 Kino: Uhattu
Ra­jo­ja rik­ko­nut jän­ni­tysd­raa­ma la­ki­miehestä,..
23.45 Hooligan
23.46 Kserk­seen katseen alla
00.02 Uusi Kino: Au­ringonpistos
23.58 UMK 2023 Kää­ri­jän mat­ka eu­ro­vii­suihin filleri
0